0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The underappreciated roles of dwarf-shrubs in responding to and influencing global climate change (DURIN)

Lyng er en viktige plantegruppe i boreale, arktiske og alpine strøk. For eksempel utgjør lyngdominerte heier og skoger 58 % av det norske landarealet. Selv om de er små i vekst spiller lyng svært viktige roller for biologisk mangfold og økosystemfunsjoner i de naturtypene der de forekommer. Lyng ...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

FUNDER - Direct and indirect climate impacts on the biodiversity and Functioning of the UNDERground ecosystem

Klimaendringene påvirker alle typer arter - planter, dyr, og mikroorganismer - og i tillegg samspillet mellom dem. Vi kan allerede se at vegetasjon og dyreliv endrer seg, men klimaendringer påvirker også deler av økosystemet som det er vanskeligere å observere direkte, som for eksempel det kompl...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Modelling Ecological state and Condition Maps to support knowledge-based decision-making in Area management and spatial Planning (ECoMAP)

Den globale naturkrisen og klimakrisen utgjør alvorlige trusler mot det biologiske mangfoldet på jorda, og mot menneskenes velferd, helse, og livsgrunnlag. Til tross for bred faglig enighet og økende bevissthet om at arealbruk og arealendring er en hovedårsak til disse koblede krisene klarer vi i...

Awarded: NOK 20.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Mechanisms underlying the success and impacts on biodiversity and ecosystem functioning of range-expanding species under climate change

Når klimaet blir varmere vil planter og dyr kunne spre seg mot kaldere strøk - nordover i landet og oppover i fjellet. Men hva skjer med de fjellartene som allerede finnes her når de får nye naboer? RangeX undersøker hvordan fjellplanter reagerer på nye naboer de kan forvente å få under et varmer...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Experiments, Traits, Synthesis: Using knowledge from global ecological experiments to validate, assess, and improve trait-based theory

De menneskeskapte klima- og miljøendringene blir stadig mer påtagelige, og det blir også konsekvensene for naturen og samfunnet. For å forstå, kommunisere, og ta kunnskapsbaserte beslutninger for naturens og vår egen fremtid trenger vi gode metoder og verktøy. Utviklingen av slike metoder og verk...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Indirect climate change impacts on alpine plant communities

Fjellområder utgjør 37% av Norges landareal. Her finnes et særegent og mangfoldig plante- og dyreliv, og fjellnaturen bidrar også med viktige naturgoder og økosystemtjenester som karbonlagring og flomregulering, beiteområder for vilt og husdyr, områder der vi kan drive med bærplukking, jakt eller...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Research and Education Partnership in Climate Change Impacts on Terrestrial Ecosystems

Klimaendringene og deres innvirkning på natur og mennesker stiller vitenskapen og samfunnet overfor helt nye og presserende utfordringer. Klimakrisen og naturkrisen - og løsningene på dem - krysser tradisjonelle disiplinære, sektorielle og nasjonale grenser. Dette betyr at vi trenger samarbeid p...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Macro- to Micro-climate: An empirical validation of a novel multifaceted climate downscaling framework using Norwegian climate data.

Changes in climate impact upon vegetation dependent ecosystem functioning (structure and dynamics) and in-turn on the ecosystem services on which human societies depend. The scale at which climate impacts upon plant species interactions and functional processes is relatively fine-scaled (ca. <100...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Engaging the Norwegian research and policy community in international reporting on biodiversity and ecosystem services

FN's Naturpanel har til formål å øke kunnskap om og forståelse av naturen og naturgodenes uunnværlige betydning for liv, helse, og velferd. Naturpanelets rapporter tar pulsen på naturen; de undersøker tilstand og trender i biologisk mangfold, økosystemer, og naturgoder; de kartlegger de bakenforl...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Land use management to ensure ecosystem service delivery under new societal and environmental pressures in heathlands

Opphør eller reduksjon av tradisjonelt landbruk og driftsformer fører til gjengroing og tap av habitater, biologisk mangfold, økosystemtjenester og økosystemfunksjoner. Disse samfunnsendringene har ført til at en rekke naturtyper i dag er klassifisert som 'truet' i både Norge og Europa. Når gjeng...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Hybrid modelling of vegetation dependent ecosystem functions in response to climate change: A case study on Norwegian alpine communities.

Patterns observed among twenty first century climate change imply a warmer and wetter climatic environment in the near to mid-term (50-150 years). Changes in climate results in changes in vegetation patterns as plant species shift there respective range. Subsequently, large-scale shifts in vegeta...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

The role of Functional group interactions in mediating climate change impacts on the Carbon dynamics and Biodiversity of alpine ecosystems

Fjellstrøkene våre er viktige leveområder for mange plante- og dyrearter, men de bidrar også med viktige økosystemfunksjoner og tjenester som for eksempel karbonlagring, husdyrbeiter, og regulering av flom og skred. Samtidig er fjellets økosystemer særlig sårbare for klimaendringer. Fjellvege...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

EXPERIMENTAL APPROACHES TO STUDY CLIMATE CHANGE IMPACTS ON PLANT ECOLOGY, FUNCTION AND EVOLUTION

Future climate projections predict changes in both temperature and precipitation patterns, and climate change impacts can only be understood if we uncover interactive impacts of these drivers. This was the starting point of the SeedClim project, where we developed a unique experimental facility,...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2014-2015

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Developing a method to measure UV-B flux through time using aromatic compounds contained in fossil pollen and leaf cuticle

Planter kan også bli solbrente! Ultrafiolett stråling (UV-B) i sollys er skadelig for arvestoffet, og påvirker helse, avlinger, det biologiske mangfoldet, økosystemene og stoffkretsløpet på jorda. Vi vet at det har vært stor variasjon i UV-B-innstrålingen gjennom jordas historie, blant annet ...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Influence of the Matrix on Species Richness in Ugandan Forest Fragments

The power-law species area relation (SAR) has been used to predict that as the size of a habitat fragment decreases, the number of species supported by that fragment will fall. Despite the widespread usage of the SAR in conservation biology, the relation ship is confounded by a number of factors...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2008-2017

Location: Vestland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

The Role of Seeds in a Changing Climate - Linking Germination Ecophysiology to Population and Community Ecology

Rekruttering fra frø (frøspiring og frøplantenes overlevelse) er en nøkkelprosess i plantenes livshistorie med konsekvenser for artenes utbredelse, evolusjon, og overlevelse. Både frøenes økologiske rolle og deres klimarespons best forstås ved å sette dette livshistoriestadiet inn i en større sam...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Vestland

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

The effect of climate on seed renegation strategies: Population-scale experimental tests on four Veronica species

Seeds and seedlings are vulnerable stages in the life cycles of plants, and we expect strong fitness consequences of environmental variability on these stages. Climate has a major influence on vegetation, and in species with wide geographical or altitudin al distributions, the factors and process...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland