0 projects

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Co-constructing mathematics motivation in primary education. A longitudinal study in six European countries

Å være kompetent i matematikk hjelper oss med å løse problemer og utvikle analytiske ferdigheter. Selv om hjemmemiljøet kan gi et grunnlag for matematikkutvikling, er skoler og lærere avgjørende i denne prosessen. Vi vet mindre om utviklingen av motivasjon for matematikk enn utvikling av matemati...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Rett pollinering for auka fruktsetjing , større avling og betre fruktkvalitet i eple

Føremålet med dette prosjektet er å stimulera til auka produksjon av norske eple med god fruktkvalitet dyrka på ein effektiv måte. Mengda konsumeple levert gjennom engros-systemet har dei 17 siste åra variert frå om lag 12 000 tonn i 2002 til 5 300 tonn i 2015. Den norske produksjonen har minka i...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestfold og Telemark

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Dyrking av søtkirsebær i potter - Ny dyrkingsmetode for tunnelproduksjon

Førefallet med dette prosjektet er å skaffa fram ny kunnskap slik at dyrkingsteknikken med intensiv søtkirsebærproduksjon i potter skal gje ein framtidsretta, effektiv og lønsam produksjon av søtkirsebær i tunnel. All kommersiell produksjon vert i dag dyrka under plastdekte tak eller tunnelar, h...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Probing the Boundaries of the (Trans)National: Imperial Legacies, Transnational Literary Networks and Multilingualism in East Central Europe

Mens Sentraleuropa i dag er en samling av små nasjonalstater, var området tidligere en del av det habsburgske riket. Dette rikets multinasjonale kultur kjennetegnes av fascinerende eksempler på overnasjonale fellestrekk, transnasjonale litterære nettverk og flerspråklige praksiser. Hva skjer med ...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

NORWEGIAN FRUIT GENETIC RESOURCES; HEALTHY, TASTE & NO WASTE

FRUIT-N- QUALITY hadde som mål å skaffa kunnskap om viktige eigenskapar hjå gamle norske eple-, plomme- og bringebærsortar. Dette er sortsmateriale som er bevara av Norsk Genressurssenter i nasjonale klonarkiv eller feltgenbanker rundt om i Noreg. Disse genressursane er ei kjelde for utvikling a...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

PES CITI-SENSE: Development of citizens observatories for improved quality of life in cities.

Innbyggernes observatorier for miljø - første erfaringer fra Oslo og Europa Luftkvalitet og klimaendringer ser ut å være gjenstand for økt interesse hos publikum. Det er offentlig tilgjengelig en mengde informasjon fra myndighetene, generert fra omfattende kvalitetssikrede overvåkingssystemer,...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Viken

NORGLOBAL-Norge - Global partner

European integration in higher education and research in the Western Balkans

-

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo