0 projects

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Creating Inclusive and Sustainable Food Systems in Refugee Hosting Contexts in Sub-Saharan Africa (SSA)

Global økonomisk krise, Covid-19, klimaendringer og krig fører til store utfordringer for matproduksjon og mer ustabile forsyninger. Selv om vi alle blir påvirket av høyere matvarepriser så er risikoen størst for sårbare grupper som for eksempel personer som er fordrevet fra landet sitt. Flyktnin...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

PRESHA Project - PREventing Severe Hypertensive Adverse events in pregnancy and childbirth

Globalt dør 76 000 kvinner og 500 000 spedbarn hvert år på grunn av svangerskapsforgiftning. Tidlig identifisering av kvinner i risikosonen og iverksettelse av forebygging og behandling vil i stor grad redusere mortalitet og morbiditet, en kjerneprioritet i Bærekraftsmålene. Det finnes globale re...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2023-2028

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Interventions for improved knowledge and awareness of antimicrobial resistance using a One Health approach in Tanzania

Dette 4-årige forskningsprosjektet har som mål å redusere og stoppe utviklingen av antibiotikaresistens i Tanzania i et en-helse perspektiv. Det skal gjennomføres ulike tiltak for å øke forståelsen og kunnskap om antibiotikaresistens ved kampanjer, utvikling og distribusjon av informasjonsmaterie...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Akershus

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Developing national and global agendas for the ethics of post-trial arrangements in LMICs during pandemics/epidemics

Mange kliniske forsøksstudier og intervjensjonsstudier ble utført under koronapandemien. Vi trengte vaksiner og helsehjelp så fort som mulig, men verden var ikke klar for en krise som denne. Pandemien har vist at under krisehendelser er det land med middels og lav inntekt som tar støyten. I til...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2023-2028

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Bits, bytes and bodies: Local innovation and digital healthcare in Tanzania

Digitalisering har fundamentalt forandret verden, og utviklingen av nye teknologier har vært preget av hyppige og alvorlige feilsteg. Innen helse er det særlig mye som står på spill. Dette er tydelig i lav- og mellominntektsland som tar i bruk digitale teknologier for å styrke helsevesenet, for e...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Strengthening Fragile States through Taxation

Litteraturen om sårbare stater og statsbygging har bidratt til viktig innsikt, men hvordan og hvorledes statsbyggingen skal finansieres gir den får svar på. Utgangspunktet for FRAGTAX-prosjektet er derfor at brikken vi mangler i statsbyggings puslespillet er finansiering og inntekt. Den eneste må...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Promoting sustainability of antimicrobial resistance preparedness in sub-Saharan African countries

Based upon the successful experience from the previous more than 10 years of collaboration, this group of Norwegian and African scholars plan to apply for the coming Norwegian Research Council (NFR) call for collaborative projects to meet challenges in society and business. NMBU and UIO have alre...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Akershus

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Addressing AMR in Tanzania using a “One Health” approach.

This pre-project is aiming at building a robust consortium focusing on antimicrobial resistance (AMR) in one low and middle-income country, Tanzania, with a clear need for research and capacity building in this area. We aim at writing a full proposal for a Collaborative and Knowledge-building Pro...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Akershus

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Tax Compliance in Tanzania: The Role of Trust and Norms

Mobilisering av nasjonale inntekter er avgjørende for oppnåelse av bærekraftsmålene, men skatteunndragelse er stor utfordring i mange land. Tidligere forskning viser at lover og reguleringer ikke er nok for øke skatteinntekter – det er også behov tilnærminger som øker skattebetalernes frivillige ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Mprint@EAST_AFRICA Islamic Manuscript, Print and Practice: Textual adaptations in coastal East Africa, c. 1880-2020

Noe skjedde i islam mot slutten av 1800-tallet og utover på 1900-tallet. Fra å være en tradisjon som kom til utrykk på ulike måter på ulike steder, vokste det frem en såkalt global islam med mindre lokal variasjon. Der lokale og regionale Sufi-brorskap hadde hatt religiøs autoritet gjennom ritual...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Reporting in context: An interdisciplinary initiative to strengthen maternal health services and surveillance in Ethiopia and Tanzania

De siste 10-årene har en rekke tiltak blitt innført for å redusere vedvarende høy mødredødelighet globalt. Likevel mister anslagsvis 300 000 kvinner livet i graviditet og fødsel hvert år. Verdens helseorganisasjons rapporteringssystem for mødredødelighet, Maternal Death Surveillance and Response...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

The taxation, capital and development research network

I løpet av det det siste tiåret har forskningsfeltet om skatt og utvikling gjort store fremskritt. Fra å være et spørsmål som i all hovedsak var en liten gruppe økonomers domene har feltet utviklet seg til å omfatte en rekke problemstillinger knyttet til skatt som et sentralt element i statsbyggi...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Research Network on Competence and Job Creation

Jobbskaping og kompetansebygging er en global utfordring, som er mest kritisk for de fattigste landene. Fattige mennesker mangler ofte den kompetansen som trengs for å sikre seg en leveverdig jobb. Å løfte folk ut av fattigdom og oppfylle Agenda 2030 om fattigdomsbekjempelse (SDG 1) og anstendig ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Successful Advances in Fiscal ARchItecture (SAFARI): Evidence from a new tax in Zanzibar

Mobilisering av nasjonale inntekter er avgjørende for at land skal oppnå bærekraftsmålene, inkludert myndighetenes evne til å tilby offentlige tjenester. Mange afrikanske land har imidlertid store utfordringer med å forvalte statens inntekter og øke skatteinngangen. Tiltak for økt nasjonal ressur...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Inclusive Hearing Care for School Children in Tanzania

Vår visjon er å bidra til inkluderende utdanning og deltakelse for barn med hørselsnedsettelser, i Tanzania og Etiopia. Dette bygger opp under FNs bærekraftsmål nr. 3, 4, 10, 17 og 1, og WHO sier klart at for å redusere fattigdom så må vi inkludere personer med funksjonsnedsettelser. Vi ønsker å ...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

NORGLOBAL2-Norge - global partner

China and the global aid architecture - Understanding Chinas evolving development assistance

Kina si rolle som bistandsgivar i Afrika Kina spiller ei stadig viktgare rolle i fattige utviklingsland som kommersiell og politisk aktør sjølv om vi har sett viktige endringar under det Xi Jinping, etter Covid og i kjølvatnet av pågåande geolpolitisk endring. Kina har særleg bidratt til utvikli...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Work skills for life: a work readiness programme to prepare the transition from secondary school

Arbeidsledighet blant unge er en stor bekymring i mange høy-, middels- og lavinntektsland. I følge Den Internasjonale Arbeidsorganisasjonen (ILO) vil 12,6 millioner unge mennesker i løpet av de fire neste årene bli en del av arbeidsstyrken i landene sør for Sahara, der mange av dem ikke kan forve...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Universal Energy Access: the role of Clean Cooking and Climate Change Impacts

Overgang til ren matlaging. Prosjektet 4CImpacts kommer til å gi kunnskap om forholdene som må være på plass for å støtte økt bruk av flytende petroleumsgass (LPG) til matlaging i Tanzania, samt utvikle en bedre forståelse av potensielle positive effekter av en energiovergang til ren matlagnings...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Pragmatic Trial for HIV Pre-Exposure Prophylaxis Roll-Out in Tanzania

Det siste tiåret har andelen av befolkningen i Tanzania som er smittet med hiv blitt nesten halvert (den er gått ned fra 8,3% til 4,7%). Hivforekomsten blant menn som har sex med menn (MSM) og kvinner som selger sex (KSSS) er imidlertid 5 ganger høyere enn dette. Forebyggende bruk av antiretrovir...

Awarded: NOK 15.4 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Tax Compliance, VAT Revenues and Business Development in Tanzania

Merverdiavgift (moms) står for om lag en fjerdedel av alle skatteinntekter i land i Afrika sør for Sahara (SSA). Studier viser imidlertid at landene har potensiale for å øke inntektene fra moms nbetydelig. En stor utfordring for inntektsadministrasjoner i Afrika er utbredt manglende overholdelse....

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Access to seeds: from Emergencies to Seed System development (ACCESS)

At bønder har tilgang til godt såfrø av egnede plantesorter er grunnleggende viktig for matsikkerheten i verden. ACCESS prosjektet har vært et tverrfaglig samarbeid mellom forskere fra landbruksforskning, utviklingsforskning, økonomi, statsvitenskap og jus. Vi har levert forsking på småbønders ti...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Akershus

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Co-producing Gender-responsive Climate Services for Enhanced Food and Nutrition Security and Health in Ethiopia and Tanzania

Dette prosjektet bruker en tverrfaglig tilnærming til forskning som vil forbedre matsikkerheten og ernæringen blant fattige husholdninger som står overfor klimaendringer i utvalgte områder i Etiopia og Tanzania. I senere år er det investert mye i utvikling av klimatjenester for å gjøre samfunn mi...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

How fast does the speciation clock tick in selfing versus outcrossing lineages?

Arten er den mest grunnleggende enheten i naturen, men vi vet fremdeles lite om hvor lang tid det tar å danne nye arter og hva som påvirker dette (tikkingen av artsdannelses-klokken). Vi har nylig påvist at nye arter kan dannes forbløffende raskt hos selv-pollinerende arktiske planter. Dette er v...

Awarded: NOK 17.4 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

VISJON2030-Visjon 2030

Securing education for children in Tanzania

Gode leseferdigheter er vesentlig for læring, for å klare eksamen og for videre utdanning og jobb. Alle barn i Tanzania tar nasjonale eksamener etter sju obligatoriske år i barneskolen. På grunn av svake leseferdigheter er imidlertid strykprosenten høy. For noen kan dette skyldes synsvansker som ...

Awarded: NOK 14.2 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland

VISJON2030-Visjon 2030

Innovations to Scale? Formative Dialogue Research on Visjon2030 Projects

Med FNs bærekraftsmål fram mot 2030, anerkjenner utviklingsmiljøene at det et behov for å gå utover fragmenterte enkeltprosjekter. Dette kan gjøres ved et økt søkelys på å skalere opp vellykkede innovasjonsprosjekter som adresserer samfunnsutfordringer, som for eksempel fattigdom. VISJON2030-ini...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

VISJON2030-Visjon 2030

Non-Discriminating Access for Digital Inclusion

Prosjektet «Non-Discriminating access for Digital Inclusion» (DigI), hadde hovedfokus på fri tilgang til informasjon til alle (Internet Lite for All) som grunnlag for digital inkludering, jobbskaping og livslang læring. Fri tilgang til informasjon er bærebjelken i digital inkludering, og fungere...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Akershus

VISJON2030-Visjon 2030

A new Hearing Care Service in Tanzania

Vår visjon har vært å bidra til å inkludere barn med hørselsnedsettelser i skole og utdanning, og bidra til like rettigheter for barn med hørselsnedsettelser i Tanzania. Prosjektets mål har vært å: 1. Utvikle ny teknologi for screening av hørsel og utvikle/tilpasse hørselstekniske hjelpemidler ...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Greenmentality: A Political Ecology of the Green Economy in the Global South

Hvilke konsekvenser vil dagens nye grønne økonomi ha for miljøforvaltningen i det globale Sør? Hvordan påvirker den rurale produksjonssystemer, og hvordan responderer folk på landsbygda på ulike grønne tiltak? Dette er hovedspørsmålene som dette forskningsprosjektethar uforsket gjennom detaljert...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Akershus

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Phase II Trial to Evaluate Prevention of Infection with Mycobacterium tuberculosis of H56:IC31, a novel TB vaccine, in Tanzanian Adolescents

Dette forskningssamarbeidet har bakgrunn fra tidligere GLOBVAC-finansierte prosjekter med relevans for utvikling av vaksiner mot tuberkulose (TB). Partnere hadde søkt å gjennomføre en fase II vaksine-studie med en ledende vaksine-kandidat, H56:IC31 (SSI), i en ungdoms-kohort i høyendemiske land (...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Competing discourses impacting girls and womens rights: Fertility control and safe abortion in Ethiopia, Tanzania and Zambia

Prosjektet har undersøkt retningslinjer, diskurser og praksis knyttet til fertilitetskontroll og abort blant ungdom i Etiopia, Tanzania og Zambia. Som dypt forankret i religiøse og sosiokulturelle normer om seksualitet, reproduksjon og kjønnsrelasjoner, er fertilitetskontroll og abort kontrover...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland