0 projects

SFF-Sentre for fremragende forskn

BCEPS (Bergen Centre for Ethics and Priority Setting in Health)

Tøffe prioriteringer er uunngåelig i alle lands helsetjenester. Disse valgene skaper vinnere og tapere, selv om budsjettene gradvis øker. Bør lavinntektsland gir høyere prioritet til å forebygge og behandle hjerte-kar sykdommer og kreft dersom det gir mindre ressurser til mødre- og barnehelse? Bø...

Awarded: NOK 155.0 mill.

Project Period: 2023-2033

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Creating Inclusive and Sustainable Food Systems in Refugee Hosting Contexts in Sub-Saharan Africa (SSA)

Global økonomisk krise, Covid-19, klimaendringer og krig fører til store utfordringer for matproduksjon og mer ustabile forsyninger. Selv om vi alle blir påvirket av høyere matvarepriser så er risikoen størst for sårbare grupper som for eksempel personer som er fordrevet fra landet sitt. Flyktnin...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Randomized clinical trial assessing balloon occlusion of the aorta for controlling life-threatening postpartum bleeding in Africa

Mødredødelighet på verdensbasis er fortsatt et stort problem. En hovedårsak er kraftig blødning etter fødsel, så kallet post-partum blødning. Det er beregnet at over 150 kvinner dør hver dag på grund av post-partum blødning, noe som tilsvarer en flykrasj hver dag. De fleste av disse dødsfallene s...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

mHEALTH-INNOVATE: exploring healthcare workers’ informal and innovative uses of mobile phone messaging in LMICs

mHEALTH-INNOVATE: Hva kan vi lære av helsepersonells innovative bruk av mobilapper i lav- og mellominntektsland? Digitale teknologier blir sett på som en viktig mekanisme for å forbedre arbeidsstyrkens ytelse, støtte implementering, fremme universell helsedekning og oppnå andre SDG3-mål. Men me...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

The future of resettlement: vulnerability revisited

Dette prosjektet utforsker endringer i politikken for gjenbosetting av flyktninger, spesielt knyttet til begrepet "sårbarhet", og hvordan disse endringene i politikken former prosessene der flyktninger velges ut for gjenbosetting. I 2020 var nesten 26 millioner mennesker på flukt, de fleste i e...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Promoting sustainability of antimicrobial resistance preparedness in sub-Saharan African countries

Based upon the successful experience from the previous more than 10 years of collaboration, this group of Norwegian and African scholars plan to apply for the coming Norwegian Research Council (NFR) call for collaborative projects to meet challenges in society and business. NMBU and UIO have alre...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

DigCBA: Responsible Use of Digital Cash-based Assistance in Refugee Crises

Det anslås at det pr i dag (august 2021) er flere enn 21 millioner flyktninger verden over som trenger humanitær bistand. De fleste flyktninger lever i miljøer der de har tilgang til markeder og tjenester på lik linje med lokalsamfunnene. Å sørge for at flyktninger har tilgang på penger – også be...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Agder

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Evidence-based policies and health systems interventions for antenatal care

I Mukono-distriktet i Uganda føder 30 000 kvinner hvert år. Blant dem dør omtrent 130 under svangerskap, fødsel, eller innen 42 dager, og omtrent 1400 opplever at babyen dør etter 28 uker av svangerskapet eller i første leveuke. Mukono har 57 offentlige helsestasjoner som tilbyr svangerskapsomsor...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Implementing a user involved education- and health system interactive task-shifting approach for child mental health promotion in Uganda

Hvordan kan flere barn få hjelp med psykiske helseproblemer i et land med 20 millioner barn og kun 7 barnepsykologer? Landet det er snakk om er Uganda. Til tross for økonomisk vekst, lever fortsatt 42% under fattigdomsgrensen. Barn som vokser opp i fattigdom har en økt sårbarhet for både fysiske...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

BICEPS - Biochar Integration in Small-Holder Cropping Systems–Economy, Food Product Value Chains, Climate Change Resilience, Soil Fertility

Biokull i småskala landbruk kan forbedre avlinger med klimafordeler på grunn av karbonlagring i jorda. Dette prosjektet tar sikte på å måle biokullets bidrag som klimatiltak, bedre matsikkerhet og lønnsomhet. Vi vil studere den overordnede miljøeffekten av biokull ved hjelp av livsløpsanalyser. ...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

CONMIG: Geographies of Conflict-Induced Migration

Hvorfor utløser noen konflikter betydelig migrasjon, mens andre konflikter ikke gjør det? Og hvor flykter mennesker når konflikt bryter ut? Konflikt-migrasjon er en av de viktigste globale utfordringene i vår tid. Forskning på temaet har derimot ikke vært i stand til å forklare variasjonen i omfa...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Green Curses and Violent Conflicts: The Security Implications of Renewable Energy Sector Development in Africa

Halvparten av de voldelige konflikter som skjedde på det afrikanske kontinentet siden midten av 1990-tallet, har vært relatert til naturressurser og energi. NåVi ser nå en betydelig økning at av grønne, fornybare energiprosjekter øker betydelig over hele Afrika for å imøtekomme energibehov og bek...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

SARS-CoV-2 infection and COVID-19 in women and their infants in Kampala, Uganda

Ugandas første bekreftede COVID-19-pasient ble identifisert 22. mars 2020. Fram til utgangen av 2022 hadde i overkant av 170,000 mennesker vært syke med COVID-19. Uganda er estimert å ha hatt 3600 COVID-19 dødsfall (https://coronavirus.jhu.edu/map.html), de fleste blant mennesker med kjente risik...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Holding aid accountable: Relational humanitarianism in protracted crisis (AidAccount)

Ansvarlig bistandsoverføring: Relasjonell humanitær bistand i langvarige krisesituasjoner (AidAccount) I langvarige krisesituasjoner er lokalbefolkning og diaspora-grupper humanitære nøkkelaktører. De er som oftest de første som kommer til unnsetning i nødsituasjoner, og de opprettholder engasje...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Climate smart innovations in agriculture in Uganda: Improved food security, livelihoods and soil carbon

Matsikkerheten er truet og underernæring øker i Afrika sør for Sahara (SSA), hvor landbruket hovedsakelig er basert på nedbør og størstedelen av maten produseres av småbønder. Den langsomme fremgangen mot matsikkerhet tilskrives blant annet forringet jordkvalitet og klimaendringer med stadig mer ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Public Services, Security and the Legacy of Pre-colonial States in Uganda

Offentlige tjenester er en nødvendig forutsetning for sosial og økonomisk utvikling. Likevel varierer tilbudet av slike tjenester svært mye på tvers av lokalsamfunn innen et land. Litteraturen har identifisert lokale institusjoner og sosiale normer som viktige variabler for tilbudet av offentlige...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Enabling sustainable public engagement in improving health and health equity

Overalt møter vi påstander om hva folk bør eller ikke bør gjøre av hensyn til sin helse. For å ta velinformerte beslutninger må vi være i stand til å kritisk vurdere hvor pålitelige slike påstander er. Det er viktig at tenåringer lærer å tenke kritisk om helse og ta informerte beslutninger etter ...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Dihydroartemisinin-Piperaquine for the Chemoprevention of Malaria in Children with Sickle Cell Anaemia in eastern and southern Africa

Sigdcelleanemi er en av de vanligste arvelige sykdommene i verden. Sykdommen bidrar til betydelig sykelighet og død blant barn under fem år i Afrika sør for Sahara. Malaria er fortsatt svært utbredt og er en viktig årsak til sykdom og død hos Afrikanske barn. Barn med sigdcelleanemi er ekstra sår...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

TREAT Child Alcohol Use Disorder (C-AUD) in Eastern Uganda: Screening, diagnostics, risk factors and handling of children drinking alcohol

Alkoholholdige drikker har både en kulturell og sosial side, men alkoholbruk kan også påvirke både mental og fysisk helse, sosial fungering og lede til avhengighet og resultere i skadelig alkoholbruk ('alcohol use disorder', AUD). Tidlig og uttalt rusmiddelbruk øker sjansen for problemer senere i...

Awarded: NOK 15.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

All is fair in law and war: Judicial behavior in conflict-affected societies

Væpna konfliktar har katastrofale konsekvensar for millionar av menneske over heile verda. Manglande evne til å la dei ansvarlege for menneskerettsbrot og krigsbrotsverk stå til rette bidreg til ein straffefridomskultur, som kan føra til meir vald og konflikt. Prosessar som støttar ofre og held ...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

European Management of Migration and Refugees - Consequences for mobility and political stability in transit countries

I dette prosjektet har vi sett på Europeisk flyktningpolitikk og migrasjon blant flyktninger. Vi spør hva som former Europeisk migrasjons og flyktningpolitikk, hvilke konsekvenser denne politikken har for den politiske og økonomiske situasjonen i vertsland som tar imot mange flyktninger, og om de...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

LeapAgri: Participatory Pathways to Sust. Intensification. Innovation platforms to integrate leguminous crops into small-scale agriculture

1 October 2022: Det overgripende målet med PASUSI er å øke produktiviteten i landbruket i Ghana og Uganda og forbedre næringsinnholdet i mat of fôr, og samtidig bidra til et bærekraftig landbruk som minimerer miljøødeleggelse. PASUSI ønsker å fremme produksjonen av belgvekster og å øke deres ande...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

LeapAgri: Small Fish and Food Security: Towards innovative integration of fish in African food systems to improve nutrition

SmallFishFood-konsortiet er et tverrfaglig forskerteam fra Norge, Nederland, Tyskland, Ghana, Kenya og Uganda, og dekker områdene vurdering av fiskebestander, prosessering, markedsføring, ernæring, risikovurdering og forvaltning. Vi vil fornye matsikkerhetsdiskursen ved å fokusere på næringsverdi...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Child care for childhood and business development

Om betydningen av barnehager for barns utvikling og mødrenes forretningsutvikling Kan støtte til barnehage forbedre (i) skoleresultater for barna og (ii) forretningsresultater for mødrene? For å kaste lys over disse spørsmålene, har vi gjennomført et felteksperiment i samarbeid med BRAC Uganda...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

How fast does the speciation clock tick in selfing versus outcrossing lineages?

Arten er den mest grunnleggende enheten i naturen, men vi vet fremdeles lite om hvor lang tid det tar å danne nye arter og hva som påvirker dette (tikkingen av artsdannelses-klokken). Vi har nylig påvist at nye arter kan dannes forbløffende raskt hos selv-pollinerende arktiske planter. Dette er v...

Awarded: NOK 17.4 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Political determinants of sexual and reproductive health: Criminalisation, health impacts and game changers

"Political Determinants of SRHR" analyserer effektene av å kriminalisere seksuell og reproduktiv atferd og -helsetjenester og den politiske dynamikken som driver, hemmer og former denne bruken av strafferett. Det empiriske fokuset er på Afrika, og årsaker og virkninger av (av)kriminalisering av a...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Vestland

FRISAM2-FRIPRO forskerprosjekt, samfunnsvitenskap

Development Aid, Effectiveness, and Inequalities in Post-Conflict Societies

Dette prosjektet har sett på sammenhenger mellom konflikt, utvikling, bistand og ulikhet. Prosjektet har fokusert på land i Afrika sør for Sahara, og har benyttet både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. For det første har vi sett på hvordan bistand påvirker utvikling, og hvordan d...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

The practice and ethics of collaboration in transnational medical research in East Africa. An ethnographic approach

Framgang innen global helseforskning avhenger av internasjonale samarbeid. Dette er spesielt viktig for å utvikle innovative og effektive tiltak, medisiner og vaksiner. Målet med dette prosjektet har vært å få en bedre forståelse av hvordan slike internasjonale samarbeid fungerer i praksis, og bi...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Randomized Phase III Clinical Trial Assessing a Supraglottic Device Versus Face-mask Ventilation in Neonatal Resuscitation in Africa

Hvert år dør om lag 1 million nyfødte globalt på grunn av utilstrekkelig oksygentilførsel under og kort tid etter fødselen. Effektiv ventilasjon er en hjørnestein i den innledende fasen for nyfødte som ikke puster spontant. Så langt har programmer i hovedsak fokusert på trening av jordmødre for å...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Malaria Chemoprevention for the post-discharge management of severe anaemia in children in Malawi, Uganda and Kenya: Moving towards policy

Alvorleg anemi som følgje av malaria er ei hovudårsak til at små barn kjem på sjukehus i Afrika, og det forårsakar også mykje sjukdomsbyrde og død. Mange barn døyr i akuttfasen medan dei framleis er innlagde, men i tillegg døyr mange heime dei første månadane etter utskriving. Behandling av mala...

Awarded: NOK 32.8 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland