0 projects

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

NUTRINFECT: New in vitro assays of fish pathogen infection across the intestinal epithelium and effects of functional feed ingredients

Innen akvakultur er sammenhengen mellom ernæring, immunresponser og produksjonssykdommer uklar. Kunnskap om hvordan fôrkomponenter kan påvirke slimhinne-infeksjoner er fortsatt ukjent, ikke minst på grunn av mangel på målrettede forskningsverktøy. In vitro-modeller kan med fordel brukes som målre...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Interpreting the cortisol stress response in fish welfare research

Vanlig praksis innen fiskeoppdrett, som transport og vaksinasjon, kan føre til stress hos oppdrettsfisken. Stresset fisk vokser saktere og har høyere sannsynlighet for å bli syk. God fiskevelferd er ikke bare etisk viktig, men vil også kunne bedre produktivitet, profitt og ryktet til oppdrettsnær...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Towards the sustainable production of male Atlantic salmon: The balance between genetic and environmental control for age at maturity

Det er stor variasjon i alder ved kjønnsmodning hos oppdrettslaks. Noen individer blir kjønnsmodne mens de er små, mens andre utsetter modningen til de har nådd høyre alder og mye høyere kroppsvekt. I oppdrettsfisk er det en trend til at hanner modner før slaktestørrelse. Dette er et problem da ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

From blue waste to green resource: Fish sludge as fertiliser in agriculture

Målet med FishBash er å bidra til utviklingen av resirkuleringsgjødsel basert på fiskeslam, noe som kan erstatte deler av mineralgjødselen som brukes i jordbruket. Tap av næringsstoffer til fjordene, som til dels stammer fra landbasert fôrproduksjon, gjør dagens oppdrettsnæring lite bærekraft...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Parasite- and host-driven characteristics of infestation success in salmon lice (Lice-IS)

Lakselus er en parasitt på atlantisk laks og andre laksefisker. Gjennom oppdrettsnæringens vekst har mengden av lakselus og dens verter steget parallelt. Dette har en negativ innvirkning på bærekraften til produksjonssystemene, særlig på oppdrettslaksens velferd, miljøpåvirkninger fra oppdrett og...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Nutrient-responsive epigenetic programming in Atlantic salmon and zebrafish muscle growth

Havbruksnæringen har i stor grad erstattet fiskemel med plantebaserte råvarer i fôr av både økonomiske hensyn og på grunn av at etterspørselen har økt. Fôr til laks inneholder nå høye nivåer av plantebaserte råvarer som endrer mikronæringsstoffsammensetningen. Dette påvirker veksten og helsetilst...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The economic effects of escapees, mortality and regulations on the Norwegian salmon production

Rømming av laks er sammen med sjølus de viktigste miljøproblemene som utfordrer bærekraftig norsk lakseoppdrett, og høy dødelighet medfører et potensielt dyrevelferdsspørsmål. Dette prosjektet fokuserte på økonomiske incentiver knyttet til lakserømming, og generell taper (e.g. dødelighet) i lakse...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Serotonin as a welfare indicator in farmed salmon: Role in non-specific mortality

I norsk lakseoppdrett dør hvert år et betydelig antall fisk av ukjente årsaker. Denne uspesifikke dødeligheten utgjør naturligvis både et økonomisk og etisk problem for industrien. I dette prosjektet har vi studert en stor gruppe fisk som bidrar vesentlig til denne dødeligheten (ca. 2-20%). Tape...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Optimising dietary fatty acids and lipids of Atlantic salmon to secure their health and welfare through varying environmental conditions

Denne post-docen har vært tilknyttet det FHF finansierte prosjektet Optihealth (prosjektnummer 901282) som fokuserer på en viktig utfordring for den norske akvakultursektoren; mangel på fiskeolje til bruk i laksefôr for en bærekraftig produksjonsvekst av laks med god helsestatus. Siden fett og sp...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Deltamethrin resistance in the salmon louse Lepeophtheirus salmonis.

I dette prosjektet er målet å finne ut hvordan lakselus (Lepeophtheirus salmonis) kan beskytte seg mot effektene av det kjemiske lusemiddelet deltametrin (DMT), altså hva som er mekanismen(e) bak DMT-resistens. På bakgrunn av resultater vi hadde da prosjektet startet, ble det fremsatt en hypotese...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Viken

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Opportunities and Challenges for Integrating Sámi Reindeer Herding Traditional Environmental Knowledge in Environmental Governance

Arktisk er i rask endring, både når det gjelder, klima, arealbruk og samfunnsøkonomi. De raske endringene medfører behov for forbedrede styrings- og forvaltningssystemer basert på den best tilgjengelige kunnskap. I de senere år har man sett økt anerkjennelse og behov for å integrere urfolks tradi...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Optimising dietary fatty acids and lipids of Atlantic salmon to secure their health and welfare through varying environmental conditions

Mangel på fiskeolje til bruk i laksefôr utgjør en stor utfordring for lakseprodusenter. Når nivået av marine oljer reduseres i fiskefôr, endres fettsyresammensetningen av vev og organer i atlantisk laks. Siden fett og spesifikke fettsyrer har sentrale roller i mange biologiske funksjoner, kan en...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

A study of potential health consequences of excessive fat deposition in Atlantic salmon

Diettene til atlantiske laks har i løpet av de siste 20 årene endret sammensetning fra å inneholde relativt lite fett og mye marine ingredienser, til dagens kommersielle dietter som er rike på fett og planteingredienser. Denne endringen i fôrsammensetning, inkludert økt nivå av plantefettsyrer, ...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Nutrigenomic and nutriepigenomic effect of plant protein-based aquafeeds on fish

For å kunne ivareta en bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring, samtidig som det er begrenset tilgang på marine ressurser som fiskemel, er det nødvendig å finne nye proteinkilder til fiskefôret. I løpet av det siste tiåret har laksefôrets sammensetning endret seg betydelig fra et høyt fiskemelsi...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

DNA methylation patterns and lung cancer risk prediction

1. Biomarkører og risikoreduksjon av lungekreft Lungekreft er den viktigste årsaken til kreftdød over hele verden. Mer enn 1,6 millioner mennesker dør av lungekreft hvert år. Den sterkeste risikofaktoren for lungekreft er tobakkrøykeksponering. Den beste måten å forhindre lungekreft er å redus...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Safeguarding fish health - In situ water quality analysis in RAS aquaculture systems using living cell sensors and micro/nanotechnology

En mikrofluidisk enhet designet til bruk som en in-situ sensor for vannkvalitet ved produksjon av fisk har blitt utviklet og testet i prosjektet. Sensoren består av levende Aliivibrio fischeri-organismer som får redusert bioluminescerende respons når de eksponeres til stressorer som medfører dårl...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Synthetic biology and rational virus attenuation - a study on Salmonid pancreas disease virus

Prosjektet ble innledet med å designe en smittsom (infeksiøs) klon av et SAV-isolat (SAV subtype 3) som hadde blitt innsamlet fra en laks med pankreassykdom (PD). Denne klonen er i det følgende kalt 'vildtype-SAV3'. Vildtype-SAV3 ble deretter fremstilt (syntetisert) som et DNA-plasmid og så brukt...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sustainable Aquaculture: Controversy and uncertainty in Knowledge-based management

Norsk Havbruksforvaltning skal være kunnskapsbasert. Kunnskap, og da spesielt vitenskap, anses som nøkkelen til å skape sosial, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst. Men kunnskap kan også skape konflikter når det er uenighet om hva som er fakta. De siste årene har forvaltningen møtt utfordr...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Pan-genome analysis of the fish pathogen Aeromonas salmonicida with focus on genetic determinants for host specificity.

Lakselus er en av de viktigste truslene mot norsk lakseoppdrettsnæring, og ulike arter av rensefisk benyttes i utstrakt grad for biologisk kontroll av lakselus. Helsesituasjonen blant rensefisk i dag er imidlertid uholdbar, da bortimot all rensefisken i et anlegg dør i løpet av et lakseinnsett. I...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Social sustainability in aquaculture governance - from general statements to practical politics

Havbruk påvirker - og er påvirket av - en rekke samfunnsmessige interesser. En bærekraftig havbruksproduksjon må derfor også ta hensyn til de samfunnsmessige virkningene av havbruk. Målsettinger om bærekraftig vekst i havbruksnæringa er nedfelt i politiske dokumenter og reguleringer, også når det...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Improved diagnosis of cryptosporidiosis: Evaluation of a low-cost point-of-care cryptosporidiosis test in children in Ethiopia

CRYPTO-POC er et PhD-prosjekt utgående fra Universitet i Bergen med partnere ved Sykehuset i Vestfold, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Jimma University i Etiopia, og Københavns universitet. Parasitten Cryptosporidium er en viktig årsak til diaré og død hos småbarn. Ingen vaksin...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Negotiating girl power: empowering adolescent girls to build a sustainable development

Som en del av det større GLOBVAC-finansierte forskningsprosjektet 'NGOer og mødrehelse - NGOMA', er hovedmålet med denne studien å kartlegge overføringen av globale normer, politikk og programmer rettet mot kvinners- og unge jenters helse via internasjonale NGOer. I likhet med NGOMA fokuserer stu...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Characterisation of selenoproteins in fish feeds and in farmed salmon

Fiskefôr inneheld naturleg høge konsentrasjonar av det essensielle, men òg potensielt giftige mineralet selen. I akvakulturnæringa er det ein aukande nytte av meir vegetabilske fôringrediensar som erstattar dei tradisjonelle marine råvarene, noko som endrar både naturlege nivå og kjemiske former ...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Validation of geographical influence of aquaculture

Spreiingsmodellen som i dag vert bruka i både forsking og rådgjeving til å kartlegge spreiing av lakselus er også egna til å rekne transporten av avfall frå anlegg. For å gje ei realistisk fordeling av partiklar er oppvirvling av partiklar ved botnen når straumen vert sterkare enn ein kritisk ver...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Role of nutritional status for PD infection and recovery

Lakseoppdrettarar i Noreg opplever om lag 16 % dødelegheit i sjøvatnsfasen, og ein av dei største årsakene til tap er virussjukdomar som pankreassjukdom (PD). PD er forårsaka av salmonid alfavirus (SAV) som angrip pankreas, hjarte og muskel hos laks. Dette fører i første omgang til problem med fo...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Develop an automatic on-line molecular monitoring and treatment system to secure healthy fish within closed containment aquaculture systems

Produksjonspotensialet for Atlantisk laks i Norge påvirkes av et stort antall variabler. Disse kan best kontrolleres dersom det er mulig å følge representative prøver tilfeldig samlet fra fisk som fortsatt er i live i produksjonsanlegget. Den mest optimale eller objektive måten å følge stress ell...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

C*-Algebraic Facets of Irreversible Dynamical Systems

Overraskende jevnlig skjer det at arbeid med å gi sofistikerte svar på et grunnleggende spørsmål fører til viktige utviklinger: Hvorfor puster vi? Hva skjer det inne i en vannstrøm? Hvordan kan vi modellere fysiske systemer hvor rekkefølgen på to etterfølgende målinger har innflytelse på svaret? ...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Stearoyl-CoA desaturase and energy metabolism in humans

I følge estimater fra verdens helseorganisasjon var det i 2016 1,9 milliarder mennesker med overvekt og 650 millioner med fedme. Overvekt og fedme øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, flere kreftformer, type 2-diabetes, og total dødelighet. Kontroll av kroppens energibalanse og fettmasse er...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Politics of Popular Music in a Changing Latin America: Brazil, Haiti Cuba

Ambisjonen med dette tverrfaglige forskningsprosjektet var å studere populærmusikkens rolle i sosiale og politiske bevegelser i dagens Brasil samt å undersøke hvordan musikk bidrar til nasjonsbygging og politisk kritikk på Cuba. Via et kvalitativt fortolkende forskningsdesign har prosjektet utfor...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Infectious salmon anaemia virus - uptake and early infection

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en viktig sykdom som forekommer hos Atlantisk laks oppdrett. Sykdommen og viruset som forårsaker sykdommen fører til store tap for næringen, hovedsakelig på grunn av de strenge tiltakene som blir iverksatt ved påvisning. Ingen behandling finnes og de vaksinene som fi...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Viken