0 projects

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Implementation of Stress and Adversity Inventory i multidisciplinary assessment of patients with obesity at Akershus University Hospital.

Hensikten med forprosjektet var å implementere et validert metode for stressvurdering ved poliklinikk for sykelig overvekt, Ahus. I prosjekt-perioden skulle det gjennomføres utdanning og opplæring av bruk av en online spørreskjema, Stress and Adversity Inventory for Adults (STRAIN). Opplæring sku...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Akershus

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Teknisk mulighetsstudie av et potensielt nytt brukervennlig, nøyaktig og rimelig sensorsystem for EKG-måling og deteksjon av hjerteflimmer.

"Feasilbility-study" for et nytt sensorsystem for EKG-monitorering som er rimiligere og mer brukervennlig sammenlignet med det som er tilgjengelig på markedet i dag. Prosjektets overordnende mål er å utvikle, teste og verifisere et potensielt nytt brukervennlig, nøyaktig og rimelig sensorsystem f...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Distillation of essential oils and hydrolat from Norwegian forestry residues to improve value creation in forestry industry

Identifiserte hovedforbindelsene av studerte materialer/prøver var bornylacetat (29,40%), kamfer (26,43%) og gamamyrcen (7,47%) i gran; kamfen (22,03%), bornylacetat (21,64%) og alfa-pinen (16,62%) i furu; bornylacetat (31,25%), limonen (17,27%) og alfa-pinen (15,85%) i bjørk og borneol (12,38%),...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Biokompatible filmer for BeskYtteLse av en In Vivo sensor for måling av trykk i aggressive kroppsvæsker og vev

Millioner av kvinner og menn på verdensbasis lider av manglende kontroll over urinblæren som følge av skade eller sykdom [1]. Konsekvensene kan være svært invalidiserende for medisinsk og psykisk helse og er i tillegg sosialt belastende. Betydelige økonomiske kostnader er forbundet med tilstanden...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Filter for plasmaspytt

En god del mennesker sliter i dag med munntørrhet av diverse årsaker. Dette medfører orale helseplager som affiserer ikke bare tenner, orale slimhinner og tannkjøttet men kan også ramme helt basale funksjonelle aspekter som svelging, fordøyelse, snakking og spising. Dette medfører en sterkt nedsa...

Awarded: NOK 31,999

Project Period: 2019-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

When and how to apply ultra-low dose Cone Beam Computed Tomography on children with impacted canines

En permanent tann anses å være retinert når den ikke bryter fram til forventet tid. Bortsett fra visdomstenner, er hjørnetenner de tennene som oftest er retinert, med en forekomst på 2-3% hos skandinaviske barn og ungdommer. Retinerte tenner som bryter fram med feil retning eller plassering står ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

«Lost in transaction» - Hvordan finne ny kunnskap om hvor den medisinske nødmeldetjenesten svikter basert på avviks- og erstatningssaker

Prosjektet identifiserte til sammen ni rapporterte hendelser der pasienter var, eller kan ha blitt skadelidende, grunnet svikt i medisinsk nødmeldetjeneste, i hhv Helse Bergen og Askøy kommune sine avvikssystem. I tillegg ble 16 saker fra NPE gjennomgått. På dette grunnlag presenterer prosjektgru...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Healthy oral aging, an interdisciplinary approach

Oral helse er avgjørende for generell helse og livskvalitet. Men på grunn av misforståelser, utdanningstradisjoner, separate institusjoner, uforenlige pasientinformasjonssystemer og mangel på finansiering, eksisterer det et verdensomspennende gap mellom medisin og odontologi. Dette resulterer i m...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Coolingboost

Coolboost vil undersøke sammenhengen mellom tradisjonell kjøleteknologi og ny nanoteknologi for å utvikle ny kunnskap og produkter til nytte for både selskapet Arctic cooling-systems og det nasjonale kjøleteknologisamfunnet som helhet. I dette forprosjektet er målet å utføre forberedende arbeid t...

Awarded: NOK 34,949

Project Period: 2019-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Trygge barn i tannbehandling - kunnskapsbygging, forebygging og behandling av barn og ungdom med sprøytefobi og tannbehandlingsangst

Bakgrunnen for forprosjektet «Trygge barn i tannbehandling: kunnskapsbygging, forebygging og behandling av sprøyte fobi og tannbehandlingsangst» er at en stor andel av befolkningen opplever høy grad av stress, frykt, ubehag og unnvikelse knyttet til tannbehandling, og opp mot 20 % av barn og ungd...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Setting up of immunoassay for salivary carbonic anhydrase isoenzyme 6 (CA6), a putative biomarker for dental caries prediction

Karies er et stort globalt helseproblem som rammer 60-90% av skolebarna og nesten alle voksne. Anslagsvis 2 millioner nordmenn har ubehandlet karies. Tilskudd av individuell karies er assosiert med spyttkvalitet, spesielt på mengden spytt karboanhydrase isoenzym 6 (CA6). CA6-konsentrasjoner har 5...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Mental Health and Obesity (the MHOBY study).

Pasienter med sykelig overvekt og samtidige psykiske lidelser blir vanligvis tilbudt behandlingstilbud med hovedfokus på kosthold og ernæring og/eller bariatrisk kirurgi. Ved å ikke hensynta mulig psykisk uhelse i pasienters diagnose (vurdering) og behandling, opplever noen pasienter ofte en forv...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Klinisk Rettsodontologisk undersøkelse av barn utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep (KRu-barn).

Hver dag utsettes barn og unge for vold og/eller seksuelle overgrep. Statistikken viser at 21% av ungdom i Norge har opplevd fysisk vold i løpet av oppveksten og at mer enn 1 av 5 kvinner og 1 av 10 menn har blitt utsatt for seksuelle overgrep i barndommen . De helsemessige konsekvensene kan være...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Orofacial pain- characterization and comparison with larger patient groups are needed to improve oral and general health

Orofacial smerte (OFP) er utbredt i den generelle befolkningen - rundt 17-26%, hvorav 7-11% er kronisk. Etiologien og risikofaktorene for utvikling av OFP er nåværende kunnskapshull. Grensesnittet mellom tannhelse og medisinsk helsetjeneste er bredt og forbedret samarbeid er nødvendig. Prosjektet...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

C-Cap - Karbonfangst fra cruise- og passasjerskip

Scanship leverer i dag systemer for avløpsrensing til cruise- og passasjerskip og ønsker å utvikle en ny teknologi som muliggjør å håndtere andre typer organisk avfall på cruiseskip som matavfall, slam, papir, tre, plast og spilloljer. Primærstrategi er å fremstille biokarbon fra restråstoffene b...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestfold

ENERGIX-Stort program energi

SET 11: Leadership of Sub Program 3 Stack Materials and Design of the EERA Joint Programme for Fuel Cells and Hydrogen

SINTEF har bidratt til EERA Joint Research Program (JP) på brenselceller og hydrogen, og spesielt til ledelse av delprogram 3, Stack Materials and Design, de siste tre årene. Målet med denne JP-en er å koordinere åpne forskningsaktiviteter på mellom- og lang sikt ved EERA-institutter og tilknytte...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: Deltagelse i EERA JP ESI - Energy Systems Integration

Målet med prosjektet var å fremme norske prioriteringer og påvirke forskningsagendaen for å oppnå synergi mellom og optimal utnyttelse av ulike former for energi og energisystemer. I denne sammenheng bør norsk næringsliv involveres og informeres om pågående aktiviteter og muligheter knyttet til E...

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: EERA Joint Program on Energy Storage 2019-2021

EERA Joint Programme on Energy Storage (JP ES) ble offisielt startet i 2011 og koordineres av Karlsruhe Institute of Technology fra Tyskland. EERA JP ES jobber for en effektiv utvikling av energilagringsteknologier, og støtter opp om målsettinger og aktiviteter i EUs SET-plan. Synergier på tvers ...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: Ledelse av Sub-Project Heat Exploitation and Energy Conversion i EERA-AMPEA

AAMPEA har som mål å styrke den langsiktige konkurranseevnen til europeisk industri ved å utnytte og integrere materialvitenskap og prosessinnovasjon innenfor ulike bærekraftige energiteknologier. AMPEA er organisert som en matrise med tre vertikale underprogrammer (SP-er) for generiske forskning...

Awarded: NOK 0.68 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: 100% Renewable Energy for Heating and Cooling in Buildings

I EU husholdninger står oppvarming og varmt vann alene for 79% av det totale energiforbruket. 84% av oppvarming og kjøling skjer ved bruk av fossile brensler, og bare 16% ved bruk av fornybare energikilder. For eksempel, 70% av EU sin befolkning bor i privateide boliger. I Norge er situasjonen en...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: IEA Hydropower TCP, Hydropower and Fish annex XIII

Vannkraft er den største fornybare elektrisitetskilden, men det er velkjent at vannkraft også påvirker miljøforholdene i vassdrag. Dammer og annen infrastruktur, såvel som endringer i vannføringsregimet påvirker fisk og annet liv i vassdraget. Deter derfor viktig å finne gode avbøtende tiltak som...

Awarded: NOK 0.44 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: IFEs Deltakelse i IEA WG13 TaskE

The objective of the proposal is the extension of the completed project (257679/E20) whose objective is to lead (as an Operating Agent) Task E belonging to WG13 of in IEA-Geothermal (http://iea-gia.org). Task E focuses on recent developments in surface technology for geothermal heat and ele...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: EERA JP Wind Energy

Den europeiske energiforskningsalliansen (EERA) er en sammenslutning av Europeiske universitet og forskningsinstitutt. EERA er anerkjent i EUs energiteknologiplan (SET-Plan) som et viktig verktøy for samordning av europeisk forskning. EERA er organisert i 18 Joint Programmes som hver adresserer r...

Awarded: NOK 0.89 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: IEA Hydrogen Technology Collaboration Program

Flere og flere ser på rent hydrogen som en av bærebjelkene i fremtidens energisystem. Derimot har det vært en bekymring innen «hydrogenmiljøet» om at energisystemmodeller som strekker seg mot og forbi 2050 undervurderer rollen til hydrogen, blant annet fordi man ikke representerer teknologiene ri...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: Solar Neighborhood Planning’ - Forprosjekt

Det blir i økende grad viktig å fokusere på lave utslipp og økt bruk av fornybare energikilder for å ivareta kloden vår. En økende bruk av solenergi er en av de viktige utviklingstrekkene som vi ser fremover. Solenergi både i form av energiproduksjon fra solceller og solfangere, passiv oppvarming...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 12-MI: NCCS og Mission Innovation

-

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: EERA JP SMART CITIES 19-21

Fellesprogrammet for smarte byer til den europeiske energiforskningsalliansen (EERA JPSC) kombinerer energi- og byforskning på høyt nivå med innovasjon på bakken i tett samarbeid med byer, innbyggere og løsningsleverandører. På denne måten bidrar EERA JPSC til de europeiske samfunnsoppdragene for...

Awarded: NOK 0.84 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: EERA JP Smart Grids: ledelse av sub-program "Flexible Transmission Network"

Hovedhensikten med "EERA Joint Programme on Smart Grids" er å oppnå et bedre samarbeid med nasjonale forskningsinstitutter, og koordinere Europeiske og nasjonale forskningsaktiviteter med medium til lang tidshorisont. Som leder av Subprogram 5 "Flexible Transmission Netwrok" SINTEF Energi jobber ...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: Joint Programme on Hydropower in the European Energy Research Alliance (EERA)

-

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: Operating Agent for IEA Hydro AnnexIX

Arbeidet som Operating Agent er å organisere møter, workshops og seminarer, samt å koordinere alle oppgaver og leveranser innen IEA Technology Collaboration Program (TCP) on Hydropower, Annex IX "Valuing Hydropower Services". Annex IX har organisert flere møter og webinarer, har bidratt til I...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage