0 projects

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Empowered Futures: A Global Research School Navigating the Social and Environmental Controversies of Low-Carbon Energy Transitions

-Ny NMBU-ledet forskerskole skal styrke den samfunnsmessige relevansen av doktorgradsutdanning knyttet til de sosiale og miljømessige kontroversene rundt overgangen til lavkarbonsamfunnet- Energikrisen vi opplever i Europa nå er bare ett av flere forhold som viser hvor aktuell finansieringen av e...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2022-2030

Location: Viken

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

HySchool - Norwegian research school on hydrogen and hydrogen-based fuels

HySchool ? "Norsk forskerskole for hydrogen og hydrogenbaserte brensler" er et felles initiativ fra syv norske universiteter: Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Tromsø (UiT), Universitetet i Stavanger (UiS), Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Norges miljø- ...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2022-2030

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Norwegian Research School of Social Work and Child Welfare

NORWEL er den første forskerskolen i sitt slag til å tilby en fordypning innen sosialt arbeid og barnevern. Skolen har som mål å bli en betydelig kraft i arbeidet med å styrke forskningskapasiteten innen disse områdene. Skolen er basert på prinsipper om arbeidslivsrelevans, forskningsintegritet,...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2022-2030

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Photosynthetic Eukaryotes: From Fundamentals to Applications in Biology, Bioproduction and Biotechnology

Den nasjonale forskerskolen PHOTOSYNTECH vil støtte PhD-studenter som arbeider innenfor plante- og algevitenskapene i Norge. I PHOTOSYNTECH har de norske universitetene i Tromsø (UiT), Trondheim (NTNU), Bodø (NORD), Hamar (INN) Oslo (UiO), Ås (NMBU), Bergen (UiB) og Stavanger (UiS) inngått en sam...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2022-2030

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Research school in Nutrition

NutriNOR er en nasjonal forskerskole for doktorgradsstipendiater i Ernæring, finansiert av NFR. Universitetet i Bergen er vertskap, og alle norske institusjoner som tilbyr doktorgradsutdanning i Ernæring er involvert som partnere. NutriNOR har som mål å dekke fagområder som i mindre grad er prior...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2022-2030

Location: Vestland

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

PROFRES 2.0: The Interdisciplinary, Interprofessional and Practice-Near Research School - Shaping Future Welfare

PROFRES 2.0 er en nasjonal forskerskole for praksisnær forskning innenfor tre sentrale felt i velferdsstaten: helse, velferd og utdanning. Vi rekrutterer inntil 60 ph.d.-kandidater fra et nettverk bestående av åtte høyere utdannings-institusjoner i Norge. Forskerskolen tilbyr kandidatene en sosia...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2022-2030

Location: Rogaland

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Norwegian Graduate School in Mathematics and Science Education

Norsk forskerskole i matematikk- og naturfagdidaktikk (Forskerskolen) vil fokusere på forskning knyttet til lærerutdanning i matematikk og naturfag. I Forskerskolen vil vi samle eksisterende ekspertise i matematikk- og naturfagdidaktikk i Norge i et felles miljø, til beste for både PhD-studenter ...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2022-2030

Location: Agder

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Industrial Research School in Complex Systems

Industriforskerskolen skal ruste PhD kandidatene til å drive verdensledende forskning og innovasjon innen komplekse systemer. Nøkkelen til suksess er det tette samarbeidet mellom industrien og akademia. Norsk industri trenger ingeniører og forskere som forstår kompleksitet, og kan utvikle systeme...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2022-2030

Location: Vestfold og Telemark

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Research School for Training the Next Generation of Micro- and Nanotechnology Researchers in Norway (TNNN)

Forskerskole for utdanning av den neste generasjonen av mikro- og nanoteknologiforskere i Norge (TNNN) vil adressere nåværende mangeler i mikro- og nanovitenskap og teknologi (MNST)-utdanning på PhD-nivå i Norge. TNNN skal bidra både til å heve kvaliteten på norsk mikro- og nanoforskning, og til ...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2022-2030

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSKSKOLE-Forskerskoler

The Norwegian Research School on Digitalization, Culture and Society (DIGIT)

Det norske samfunn blir stadig mer digitalisert, noe som har blitt forsterket etter to år med koronapandemi. Selv om stadig flere undersøker hvordan digitaliseringen påvirker samfunnets offentlige tjenester, politikk, arbeidsliv og hverdagsliv, er kunnskapen spredt rundt om i landet. Det ønsker D...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2022-2030

Location: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NORA NORWEGIAN AI RESEARCH SCHOOL

Kunstig intelligens (KI) er vår tids kraftigste teknologi og derfor et særdeles viktig forskningsfelt. KI er et bredt begrep som omfatter ulike fagfelt og teknologier. Dette har ført til faglig fragmentering av feltet. Samtidig har vi i Norge en geografisk fragmentering. NORA – Norwegian AI Resea...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2022-2029

Location: Oslo

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

NORSI – Nordic Research School in Innovation and Entrepreneurship

NORSI er den Nordiske forskerskolen for doktorgradsstudenter innen forskningsområdene innovasjon og entreprenørskap. Gjennom samarbeid, og med en nettverksbasert tilnærming, bidrar NORSI til å styrke forskerutdanning innen innovasjons- og entreprenørskap studier i Norden. NORSI sitt hovedoppdrag...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSKSKOLE-Forskerskoler

BioCat - Norwegian Graduate School in Biocatalysis

Biokatalyse blir stadig viktigere i industrielle prosesser og i ulike nano-, diagnostikk-, gen- og bioteknologier, noe som blir tilskrevet enzymers unike egenskaper som katalysatorer. Nasjonale strategiske mål om en overgang til en biobasert økonomi, som blant annet inkluderer omdanning av biomas...

Awarded: NOK 23.0 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Petroleum Research School of Norway

Nasjonal forskerskole i petroleumsfag (NFiP)er etablert for å forbedre PhD utdanningen innen petroleumsrelaterte fag. Forskerutdanningen innen petroleumsfag ved norske universiteter vil styrkes og effektiviseres ved et koordinert tverrfaglig samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt. En viktig ...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Vestland

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Norwegian Research School in Infection Biology and Antimicrobials (IBA)

Infeksjonssykdommer er en av hovedårsakene til sykdom og dødelighet i hele verden. Dette problemet blir direkte adressert i det 21ste århundre gjennom tverrfaglig forskningsinnsats der man kombinerer ulike strategier for å fokusere på både mikroben og verten. Fremgangen i dette nye forskningsfelt...

Awarded: NOK 21.0 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

The Norwegian Research School for Research and Development of Municipal Health and Care.

Den nasjonale forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE) er etablert på bakgrunn av behovet for å bygge opp forskerkompetansen innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og understøtte forsknings-samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. ...

Awarded: NOK 23.0 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

The national interdisciplinary Research School Religion-Values-Society

en nasjonale interdisiplinære forskerskolen religion-verdier-samfunn (RVS) RVS arbeider med fleirfagleg forsking i krysninga mellom religion, verdiar og samfunn, og utforskar dynamikken in samspelet mellom desse tre tematiske polane. Fokuset er på empirisk- og samtidsforsking, og skulen tilbyr...

Awarded: NOK 23.4 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Norwegian Research School on Dynamics and Evolution of Earth and Planets

Den nasjonale forskerskolen for Jordas og planetenes dynamikk og utvikling (DEEP) jobber for å styrke det nasjonale og internasjonale nettverket i fagfeltet og for å tilby spesialisert undervisning til ph.d.-kandidater om jordas struktur og evolusjon, med vekt på en sammenlikning av planeter i so...

Awarded: NOK 21.9 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Authoritative Texts and Their Reception: National Research School on Textual Interpretation

ATTR er en interdisiplinær nasjonal forskerskole for ph.d.-kandidater som arbeider med spørsmål knyttet til fortolkning av autoritative tekster. Dette er tekster som er, eller har vært, tillagt en særlig autoritet av en større eller mindre gruppe mennesker, det være seg lovtekster, religiøse tek...

Awarded: NOK 22.3 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NanoNetwork - Norwegian PhD Network on Nanotechnology for Microsystems - Phase 2

Nano-Network ble etablert høsten 2009 med utgangspunkt i Forskningsrådets første utlysning av Program for nasjonale forskerskoler - med formål å heve kvaliteten og gjennomføringskraften i norsk forskerutdanning. Vår forskerskole ble initielt (fase I) finansiert gjennom Forskningsrådets program fo...

Awarded: NOK 17.7 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NorHeart - The Norwegian PhD School of Heart Research

NORHEART - The Norwegian PhD School of Heart Research - ble opprettet i 2013 for å heve kvaliteten på norsk hjerteforskning gjennom utdanningen av hjerteforskere i Norge. NORHEART ble opprettet etter initiativ fra hjerteforskere knyttet til de fire medisinske fakultetene i Norge (Oslo, Trondheim,...

Awarded: NOK 23.7 mill.

Project Period: 2013-2021

Location: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NRSN - Norwegian Research School of Neuroscience

Nasjonal Forskerskole i Nevrovitenskap (NRSN) ble lansert våren 2013. Dette initiativet forente nevrovitenskapelig ekspertise fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. I 2018 ble ...

Awarded: NOK 22.2 mill.

Project Period: 2013-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NFIF - Norwegian PhD School of Pharmacy

Norsk forskerskole i farmasi (NFIF) har hatt til hensikt å heve kvaliteten på PhD-utdanningen og forskningen innen farmasi og styrke koordinering og samarbeid mellom universitetene som tilbyr farmasiutdanning og PhD-studier i Norge (UiT, UiB, UiO, NORD Universitet og OsloMet). Dette har blitt ope...

Awarded: NOK 22.5 mill.

Project Period: 2013-2021

Location: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Research School on Peace and Conflict

Forskerskolen i fred og konflikt organiseres som et samarbeid mellom Universitetet i Oslo (UiO), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Institutt for fredsforskning (PRIO). Målsettingen for forskerskolen har vært å utdanne en ny generasjon fred- og konfliktforskere og å dann...

Awarded: NOK 20.7 mill.

Project Period: 2013-2021

Location: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

LingPhil - Norwegian Graduate Researcher School in Linguistics and Philology

Hovedmålet med forskerskolen i språkvitenskap og filologi har vært å gi unge forskere en bred utdannelse i teori og forskningsmetode innenfor språkvitenskap og filologi gjennom å tilby et strukturert kurstilbud av høy kvalitet som supplerer de lokale tilbudene til deltakerinstitusjonene. Den nors...

Awarded: NOK 21.6 mill.

Project Period: 2013-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NAFALM - The Norwegian Research School in General Practice

Etter ni års drift (2013-2021) kan vi konstatere at Forskerskolen i allmennmedisin har betydd mye for hele det akademiske allmennmedisinske miljøet i Norge, både ved å skape et fellesskap og et faglig nettverk på tvers av universitetene og ved å befeste og tydeliggjøre fagets grunnlag for stipend...

Awarded: NOK 23.1 mill.

Project Period: 2013-2021

Location: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

IRSAE - International Research School in Applied Ecology

Den internasjonale forskerskolen i anvendt økologi (IRSAE) har som mål å utvikle kvaliteten i doktorgradsutdanningen innen anvendt økologi slik at vi i fremtiden får ansvarlige forskere og forvaltere av de økologiske ressursene og kan videreutvikle forskningsfronten i anvendt økologi videre. IRSA...

Awarded: NOK 22.9 mill.

Project Period: 2013-2022

Location: Innlandet

FORSKSKOLE-Forskerskoler

COINS - Research School of Computer and Information Security

Formålet med foskerskolen COINS Research School of Computer and Information Security var å integrere norske forskergrupper innen informasjonssikkerhet til en større enhet. Dette skulle skje ved å samordne emneporteføljen for doktorstudenter, ved å knytte bånd mellom ph.d.-kandidater fra ulike ins...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2013-2021

Location: Innlandet

FORSKSKOLE-Forskerskoler

EPINOR - National research school in population based epidemiology

Ved utgangen av 2021 opphørte finansieringen av EPINOR og vi kan se tilbake på ni suksessrike år som nasjonal forskerskole i populasjonsbasert epidemiologi. Fra januar 2013 til desember 2021 har mer enn 320 PhD studenter blitt tatt opp ved forskerskolen, og det er per i dag 130 aktive studenter. ...

Awarded: NOK 23.8 mill.

Project Period: 2013-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Norwegian research school in climate dynamics

ResClim popular summary The Norwegian Research School in Climate Dynamics (ResClim) has from 2009 to 2017 offered training for PhD students and their supervisors to produce world-class climate researchers. The goal has been to foster a new generations of climate scientists in climate research...

Awarded: NOK 23.9 mill.

Project Period: 2009-2017

Location: Vestland