49 projects

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

CLASS - Comparisons of Leadership Autonomy in School districts and Schools

CLASS er en sammenliknende studie der vi tar i bruk ulike forskningsmetoder for å studere utdanningslederes handlingsrom i kommuner og skoler i Norge, Sverige og Tyskland fra 1990-tallet og frem til i dag. Forskningsprosjektet skal utvikle ny kunnskap om hva en hensiktsmessig balanse mellom nasjo...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

OrChid -Oral health care services for Children victims of violence and sexual abuse -Focusing on the clinical forensic dental examinations

FNs konvensjon om barnets rettigheter sier at hvert barn har rett til utdannelse, lek, helse og til beskyttelse mot vold og utnyttelse. Til tross for dette løftet har vold og overgrep mot barn blitt et stort folkehelse- og velferdsproblem i høyinntektsland. Effekten av vold og overgrep på den ora...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nordic labour market models facing pandemic crisis: A comparative study of policy responses, actor adjustments, and social outcomes

Koronapandemien rammer arbeidslivet hardt. Mange permitteres og mister jobben, og virksomheter sliter økonomisk. Myndighetene har satt inn tiltak for å motvirke de negative effektene av pandemien. Det er likevel grunn til å tro at krisen vil kunne sette varige spor på arbeidsmarked, og styringen ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Transgenerational, Social, and Individual Predictors of High-School Dropout: An Ecological Model Tested in a Multi-Data Design

Mer enn 25% av norske elever på videregående (16-19 år) blir ikke uteksaminert innen fem år etter opptak (n> 10 000). Ungdommer som faller ut av videregående opplæring er sårbare for en rekke problemer, og den nåværende COVID-19-pandemien vil sannsynligvis øke antallet unge som føres ut i økonomi...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RegReSir - Regional Resilience and Sustainable Industrial Restructuring

Norsk næringsliv står overfor store utfordringer som en følge av COVID-19 krisen. I dette prosjektet skal vi analysere hvordan bedrifter, næringer og regioner håndterer disse utfordringene. Vi vil avdekke hvordan bedrifter og næringer tilpasser seg under krisen, hvordan de offentlige virkemidlene...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Media Innovation Through the Corona Crisis (MICC) - how news media can build and implement innovation ability

Covid-19 har sendt nyhetsmediene ut i en berg- og dalbane. På den ene siden har publikum strømmet til mediene for å få informasjon og nyheter. I tillegg har nordmenns tillit til nyhetsmediene økt under koronautbruddet. På den andre siden har pandemien hatt dramatiske innvirkninger på medienes an...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

LabRec - Labor Demand in Crisis and Recovery

Formålet med prosjektet er å studere endringer i etterspørselen etter arbeidkraft gjennom og etter den pågående korona-krisen. Den første delen av prosjektet begynner med å følge endringer i nye jobb-utlysninger basert på data fra NAV. Vi sammenlikner utviklingen i ettersprørselen etter arbeidsk...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Adaptive measures for non-private transport to the Covid-19 Pandemic (CODAPT)

Transportsystemet er i endring. Fossildrevne og private biler bil gradvis mindre dominerende blant transportformene. Denne endringen skjer sakte. I Norge har de viktigste virkemidlene for omstillingen vært støtteordninger til elbil og nullvekstmålet i storbyene. Støtteordningene til elbil bidrar ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CONSIGN - Effects of Covid-19 on reliability Of National Supply In a Global Nexus

COVID-19-pandemien har medført store utfordringer for norsk næringsliv. Dette gjelder særlig transportindustrien, som skal ivareta forsyningssikkerheten slik at essensielle samfunnsfunksjoner opprettholdes. Samtidig har pandemien medført en unik situasjon eller «levende eksperiment», hvor man har...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The Coronavirus Crisis: Development of Capabilities on Measuring and Managing Its Effects in the Norwegian Service and Food Industries

Korona pandemien utløste først nedstenging av store deler av økonomien og i neste omgang krisepakker til bedrifter som ble rammet av nedstengingene. Private forbrukere ble også rammet ved at tilgangen til en del varer og tjenester ble redusert. Spørsmålene dette prosjektet skal besvare er hva som...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

C4: COVID-19 and Human Capital: Cataclysm and Catalyzer

COVID-19 Pandemien har hatt dramatiske konsekvenser for Norske bedrifter. Selv for bedrifter som ikke har vært direkte berørt av pålagte nedstenginger har krisen i mange tilfeller medført et betydelig fall i etterspørselen. Dette har igjen fått dramatiske følger for hvordan bedriftene håndterer s...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RelinC: The role of research, skilled labour and innovation in the Coronacrisis.

Koronaviruspandemien har forårsaket en plutselig og gjennomgripende nedstengning av sentrale aktiviteter i det norske samfunnet. Selv om samfunnet gradvis går tilbake til det normale, er store deler av økonomien allerede sterkt berørt, og mange virksomheter vil fortsatt slite etter hvert som kris...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart Workspace past Covid-19

Srbeidsmiljøet har forandret seg drastisk det siste tiåret, med mer arbeid hjemmefra, videomøter og arbeid i åpne landskap. Med Covid-19 blir denne endringen aksellerert mens organisasjoner og ansatte blir tvunget til å tilpasse seg nye måter å jobbe på. Selv etter at Covid-19-tiltakene har opphø...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SPRM - Systemic Pandemic Risk Management

Covid-pandemien har ettertrykkelig vist gyldigheten i Brundtlands kjente utsagn: «alt henger sammen med alt». Covid-responsen ble overveldet av eskalerende onde sirkler, fordi Covids risikofaktorer avhenger av og påvirker hverandre. Pandemien overrumplet helsesystemet: munnbind og respiratorer ma...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of a novel high-throughput Sars-CoV-2 antibody test

Testen som prosjektpartnerne, Norwegian SME Gentian AS og University i Tromsø (UiT) / Norwegian Arctic University vil utvikle i dette prosjektet, vil bestå av en turbidimetrisk immunanalyse som oppdager antistoffer mot SARS-CoV-2 i humant blod og / eller spytt, som gir informasjon om om et indivi...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digital poliklinikk med hjemmeoppfølging

Smartere bruk av digitale løsninger skal gjøre det enklere for pasienter å få behandling hjemme hos seg selv, og redusere behovet for fysisk oppmøte på sykehuset. Nå skal en digital poliklinikk se dagens lys. Prosjektet skal bidra til digitalisering av utvalgte poliklinikker ved Oslo Universitet...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The corona crisis and its economic consequences

Utfra ferske data i offentlige registre i nær sann tid vil vi dokumentere omfanget, dynamikken og sosioøkonomiske kjennetegn ved korona-krisen og dens utvikling. Prosjektet vil studere de forskjellige krisetiltakene, sammen med analyser av økonomisk status på tvers av enkeltpersoner, familier, be...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Norways public-private cooperation for pandemic preparedness and response (PANPREP)

Koronapandemien har vist oss hvor viktig pålitelig offentlig-privat samarbeid er for nasjonal og global helsesikkerhet. Ifølge tidligere generaldirektør i Verdens helseorganisasjon og statsminister i Norge Gro Harlem Brundtland, må vi «omfavne det enestående omfanget av samarbeider mellom myndigh...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CoSAM - Samhandlingsapplikasjoner i helsetjenesten for kriser og daglig drift

I CoSAM-prosjektet skal Imatis utvikle nye samhandlingsapplikasjoner for bedre arbeidsflyt og dialog med brukerne for å jobbe smart og effektivt i helsetjenestene i Bydel Stovner og Bydel Gamle Oslo i det daglige så vel som i krisesituasjoner. COVID-19-krisen ga kommunehelsetjenesten en akutt sa...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

COVIdig - beste praksis for videoløsninger og digitalt tilsyn i helsetjenestene

COVIdigs visjon er å utnytte innovasjonsmomentet fra koronakrisen for å utvikle og innføre beste praksis for kamerabasert teknologi i helsetjenesten. Løsninger fra Tellu IoT for hendelsesbasert varsling, digitalt tilsyn og videokonferanse vil videreutvikles og ses på som en helhetlig løsning for ...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Fighting pandemics with enhanced risk communication: Messages, compliance and vulnerability during the COVID-19 outbreak

Det har vært stor variasjon i hvordan ulike lands myndigheter har kommunisert med sine innbyggere om COVID-19. Nasjonalitet påvirker altså folks sårbarhet. Samtidig vet vi fra tidligere forskning at andre sosiale faktorer også kan ha betydning. Formålet med PAN-FIGHT er å undersøke mulige sammenh...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Rogaland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

SARS-CoV-2 infection and COVID-19 in women and their infants in Kampala, Uganda

Ugandas første bekreftede COVID-19-pasient ble identifisert 22. mars 2020 og i midten av september hadde 5123 mennesker fått påvist SARS-CoV-2 viruset som forårsaker sykdommen. Den høye befolkningstettheten og det omfattende sosiale samspillet i landets byer vil sannsynligvis skape store utfordri...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Enkel og trygg pårørendekontakt

Prosjekt: Enkel og trygg pårørendekontakt med KOMP No Isolation, Sykehjemsetaten i Oslo og OsloMet - Storbyuniversitetet har blitt tildelt prosjektmidler for å videreutvikle eldreproduktet KOMP, for å bedre møte Sykehjemsetatens utfordringer med å 1) Opprettholde kontakt mellom beboer og pårøren...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

An AI platform to facilitate the rapid development of T cell based diagnostic tests: applied to SARS-CoV-2

COVID-19 utbruddet og den raske, verdensomfattende smittespredningen resulterte i at WHO erklærte COVID-19 en pandemi og global helsekrise. Pandemien, forårsaket av SARS-CoV-2, har per i dag resultert i 25 millioner bekreftede sykdomstilfeller og 840 000 dødsfall på verdensbasis (28.08.2020). Gje...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Drivers of public responses toward Coronavirus outbreak and implications of social dynamics (COSD)

Formålet med dette prosjektet å studere korleis krisekommunikasjon og tiltak frå styresmaktene og andre samfunnsaktørar verkar på befolkinga under ein pandemi. Prosjektet skal undersøke reaksjonsmønster i befolkinga ut frå tiltak frå tre samfunnsaktørar: styresmaktene, bedrifter og individ. M...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

EU-COVID-19 - a multinational registry-based linkage study with focus on risk and protective factors, clinical outcomes and mental health.

EU-COVID-19 er en internasjonal register basert studie med fokus på risiko faktorer, beskyttende faktorer, kliniske konsekvenser og psykisk helse Hensikten med dette internasjonale tverrfaglige prosjektet er å fremskaffe kunnskap informasjon om risikofaktorer og konsekvenser av COVID-19 i bef...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Information Systems for Emergency Diseases Emergency Response to the Covid-19 Pandemic – supporting global and national surveillance

UiO sammen med Folkehelseinstituttet og fire lokale partnere får støtte til covid-19-forskning fra Norges forskningsråds hasteutlysning. Prosjektet som skal bidra til bekjempelse av koronaviruset får en bevilgning på 5 millioner kroner. HISP-miljøet har hatt en svært hektisk periode under Covid-1...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

COVID-19 in Norway: A real-time analytical pipeline for preparedness, planning and response during the COVID-19 pandemic in Norway

Koronaviruspandemien er en trussel mot folks helse over hele verden. Den har allerede påført mange samfunn stor skade. Politikere trenger data av høy kvalitet om spredningen av denne infeksjonen for å kunne velge gode tiltak. Vi bruker både matematiske modeller og samler data om symptomer fra bef...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Digital Infrastructure for Robust and Scalable Patient Monitoring in Pandemic Response Situations

Forskningsprosjektet "Digital Infrastructure for Robust and Scalable Patient Monitoring in Pandemic Response Situations" handler om digital oppfølging av pasienter med symptomer på infeksjoner, som for eksempel Covid-19. Det antas at digital hjemmeoppfølging vil gi flere typer effekter: Pasienter...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Agder

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

COVID-19 Public Response and Rapid-Cycle Re-Implementation of Activities

Prosjektets mål er å finne svar på to hovedutfordringer I fm. COVID-19 pandemien: 1. Hva er virkningene av nedstengningen av samfunnet som norske myndigheter implementerte i mars 2020 2. Hvordan kan vi sikkert og effektivt åpne igjen etter nedstengningen For å besvare disse spørsmål vil vi gjøre ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo