0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Perception & Fusion of Multidimensional Information & Cooperative Decision-making for Intelligent Diagnosis of Wind Turbine Critical Parts

InteDiag-WTCP er et samarbeidsprosjekt mellom flere universiteter og næringsaktører i Norge og Kina som handler om feilsøking og vedlikehold av kritiske komponenter i landbaserte og havbaserte vindturbiner ved hjelp av digitale teknologier. I 2020 starte to PhD stipendiater hos NTNU i samarbeid m...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AutoPRO: Digitalization for Autonomous Prognosis and Production Optimization in Offshore Production Systems

I dette prosjektet styrker vi Norsk-Kinesisk forsknings og industrisamarbeid for å øke digitalisering i offshore olje og gass industrien, med fokus på subsea produksjonssystemer. Det vitenskapelige målet er å utvikle smart subsea produksjonssystemer som opererer autonomt over flere år, uten men...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Integrated Service & Safety Platform

Tradisjonelle brannvarslingssystem har tre hovedfunksjoner: detektere, respondere og varsle. Selv om den grunnleggende funksjonaliteten er den samme, vil forskjellige aspekter som størrelse, kompleksitet og gjeldende lovverk variere i stor grad basert på hvor systemet er installert, fra kontorbyg...

Awarded: NOK 14.1 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SmartWing Infrastructure Failure Tracking and Emergency Response

SWIFTER-prosjektet skal utvikle et beredskapssystem basert på autonome droner med lang rekkevidde som gjør det mulig for nettoperatører å lokalisere og diagnostisere kritiske feil på en tryggere, raskere og mer kostnadseffektivt måte enn i dag. Kritiske feil (dvs. de som fører til brudd i nett...

Awarded: NOK 13.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Optimal risk based short term decision making for aquaculture.

Hovedformålet med prosjektet er å utvikle et effektivt verktøy for operativ beslutningsstøtte i akvakultur basert på presis datainnhenting og kunstig intelligens kombinert med spisskompetanse innen stokastisk modellering og matematisk optimering. Verktøyet skal kunne bearbeide og systematisere st...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Intelligent dispatching and optimal operation of cascade hydropower plants based on spatiotemporal big data

I Norge er vannkraft den viktigste strømkilden, og den står for 96% av strømproduksjonen. Dessuten har Kinas vannkraftsektor vokst tju ganger for en total kapasitet på 352 GW de siste 40 årene. Dette utgjør over en fjerdedel av verdens installerte vannkraftkapasitet. Aktørene i dagens kraftmar...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Platform as Service Technologies for High-performance Blockchain-based Supply Chain Management Systems

Spore fisken med blokkjeder Kina er et av de viktigste markedene for norsk fisk, både direkte til deres indre markeder som konsum, men også som videreforedlingsmarked. Kravene til norsk fisk i ulike markeder er under kontinuerlig endring, og hvor problemene tidligere ofte var relatert til toll ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

INHUD: Intelligent Handheld Ultrasound Device

Håndholdte ultralydsystemer tilbyr praktisk og kostnadseffektiv bildediagnostikk til helsepersonell og helseinstitusjoner som i dag i liten grad benytter ultralyd. En av grunnene til at ultralyd ennå ikke er utbredt blandt fastleger, ambulansepersonell, fysioterapeuter, på akuttmottak eller på sy...

Awarded: NOK 14.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestfold og Telemark

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Development and application of key big data technologies for mineral processing

Digital bearbeiding av data er en pådriver i utvikling av forandringer i verden. Digitalisering vil være en drivkraft i endring av bedrifter og deres vekselvirkning med sine ansatte, med kommuner og regjering og hvert trinn i verdikjeden innenfor gruvedrift og metallindustrien. Imidlertid krever ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fleet-Oriented Intelligent Operation of Large Scale Edge System

Kravet om å behandle data nær der dataene er generert, for eksempel for å oppnå effektivitet, bedre sikkerhet eller bedret personvern ved at man unngår behovet for å sende sensitive data over nettverket til skyen, har ført til fremveksten av Edge-Computing. Edge-Computing omfatter programvarekomp...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Remote Control Centre for Autonomous Ship Support

Dette prosjektet tar sikte på å etablere et fjernkontrollsenter for ombordstøtte til autonome skip, noe som er svært relevant for de tematiske områdene ?Ubiquitous data and services? og ?Digitalisation of traditional industries? i utlysningen. Det vil i arbeidet bli lagt spesielt vekt på sub-områ...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Møre og Romsdal

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Software Technologies: Applications and Foundations (STAF2020)

Konferansen har til formål å fungere som en åpen internasjonal møteplass for forskere, undervisere, master- og PhD-studenter innen IKT. Konferansen skal ha stor faglig og institusjonell bredde og fungere som paraply for ECMFA: European Conference on Modelling Foundations and Applications, ICGT: ...

Awarded: NOK 1,351

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Tredjegenerasjons storskala metode for programvareinnovasjon i autonome team

Disruptive teknologiendringer, raske endringer i kundeadferd og i hva som gir verdi i markedet stiller helt nye krav til en programvareutvikling- og innovasjonsprosess når nye løsninger lages. Dette prosjektet vil etablere en tredjegenerasjons storskala metode for programvareinnovasjon i autonome...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

InSense: A life-changing tool to solve global problems for urinary incontinence

Urinveisproblemer påvirker rundt 900 millioner mennesker globalt med en estimert kostnad på 1,4 billioner euro. Problemet vokser med den aldrende befolkningen og økende forekomst av diabetes og fedme. 80 % av pasientene kan helbredes eller behandles med riktig diagnose. Å bestemme riktig behandli...

Awarded: NOK 17.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Hybrid Deep Learning Cellular Automata Reservoir

DeepCA-prosjektet tar sikte på å undersøke en ny kunstig intelligensmetode som får inspirasjon fra naturen, og spesielt cellesystemer. Dette gjør det mulig å koble nettverk av biologiske nevroner (vokst i laboratorium) til et kunstig intelligenssystem, og undersøke potensialene til et hybrid biol...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Unmanned Aircrafts in All Future Airspace

UAAFA-prosjektet har hatt et todelt fokus; gjennomføring av initial datainnsamling og videreutvikling av navigasjonsalgoritmer. Datainnsamlingen har foregått med bruk av fixed-wing UAV i to omganger; innenfor og utenfor synsrekkevidde, og hadde som mål å samle data fra PARS-systemet med to bakkea...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Overvåkning og deteksjon av hull i nøter for fiskeoppdrett.

Rømming av fisk fra åpne anlegg i sjø er og har vært et stort problem for oppdrettsnæringen i en årrekke. Rømming medfører tap av verdier, genetisk påvirkning og risiko for smitte på villaks samt et omdømmeproblem. Den vesentligste årsaken til rømming er hull i not. Det er mange årsaker til rø...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Enhancing quality and efficiency in the RFP to Production Lifecycle.

I dag brukes det store ressurser, både i form av menneskelige og økonomiske ressurser på å produsere dokumenter tilknyttet anbudsprosesser. Dokumentproduksjons prosessen knyttet til anbud krever omfattende koordinering og samarbeid på tvers av ulike avdelinger i en organisasjon. Prosessen omhandl...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Co-created development of smart learning games in the financial sector

Den norske modellen viser at virksomheter vokser når folk i virksomheten vokser. Årtier med fokus på å bygge tillit, kompetanseutvikling og å finne kollektive løsninger virker. Å ivareta dette i et stadig mer digitalisert arbeidsliv og et stadig mer individualisert samfunn, vil ha avgjørende bety...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Navigation System Integrity Assurance for Safety-Critical Autonomous Operations

Utvikling av autonome systemer på tvers av sikkerhetskritiske applikasjoner som for eksempel autonom operasjon av selvkjørende biler, overflatefartøyer (f.eks. ubemannede passasjerferger) og luftfartøy (f.eks. flyvende drosjer og luftambulanser), øker etterspørselen etter navigasjonssystemer med ...

Awarded: NOK 15.2 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Arrangementstøtte til gjennomføring av NORDSTAT 2020.

Arrangementstøtte til gjennomføring av NORDSTAT 2020.

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Autonomous Robots for Ocean Sustainability

Bærekraftig utforskning og utnyttelse av havene krever undervannsroboter: Havene spiller en nøkkelrolle når det gjelder å adressere de globale utfordringene knyttet til global oppvarming, en økende befolkning og tilhørende behov for energi, mat og mineraler. For å kunne høste de marine ressursene...

Awarded: NOK 16.2 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MIRAGE: A Comprehensive AI-Based System for Advanced Music Analysis

Et hovedmål i prosjektet er å videreutvikle datamaskiners evne til å lytte til og forstå musikk. Vi utvikler banebrytende teknologi som også vil kunne hjelpe menneskelige lyttere til å bedre forstå og verdsette musikk. En viktig anvendelse av denne teknologien vil være å gjøre musikk mer tilgjeng...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Data-driven Framework for Personalised Cancer Screening

Kreft er en av de største årsakene til sykdom og død over hele verden. Mer enn 33 000 nordmenn får kreft hvert år og 11 000 nordmenn døde av kreft i 2017. En stor del av disse kreftsykdommene kan forebygges. For eksempel har masseundersøkelser av livmorhalskreft, som ble etablert i Norden på° 196...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Felles Norsk Konferanse for IKT-forskning (NIK/NOKOBIT/NISK/UDIT)

Konferansen får bidrag og deltagere fra alle universiteter og høgskoler i Norge og vil være organisert i fire parallelle spor bestående av: -NIK (Norsk informatikkonferanse) som er en nasjonal konferanse innen informatikk arrangert årlig siden 1988. NIK er en felles arena for forskere og studente...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The 25th Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE 2020)

ACM ITiCSE 2020: The 25th Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education will be held June 15-19, 2020 at NTNU, Trondheim, Norway. Two days for workshops and the doctoral consortium (15-16 of June) and three-day for the main conference; organised by NTNU and brings t...

Awarded: NOK 95,530

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Formation Evaluation and Geosteering Workshop 2019 by NFES and NORCE

Due to high cost of the offshore operations in rough environment, the North Sea are in the top league for development of cutting-edge technologies for formation evaluation and geosteering. Many innovative solutions pioneered for the North Sea are now commercially available worldwide. Extensive re...

Awarded: NOK 98,999

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Improved Pathology Detection in Wireless Capsule Endoscopy Images through Artificial Intelligence and 3D Reconstruction

Prosjektet "Improved Pathology Detection in Wireless Capsule Endoscopy Images through Artificial Intelligence and 3D Reconstruction" har som mål å på en effektiv måte forbedre nøyaktigheten for deteksjon av tarmsykdommer gjennom bruk av kapselendoskopi. Dette vil føre til bedre behandling. Nøyakt...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Intelligent use of data to build optimization tools for cyber-physical systems in the process industry

Prosessindustrien er en av de største "produsentene" av data, der en typisk prosess genererer tusenvis av datapunkter hvert sekund. Deler av prosessindustrien har brukt sanntidsdata for beslutningstaking i mer enn 50 år og har til nå vært den ledende industrien når det gjelder intelligent bruk av...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

11th Symposium on Search-Based Software Engineering (SSBSE 2019)

Search-Based Software Engineering (SBSE) is a field of research that applies search algorithms (a sub-field in Artificial Intelligence) in software engineering. The SBSE field has grown significantly recently and the field has become matured to achieve real-world results. The Symposium on Search-...

Awarded: NOK 64,082

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo