4,673 projects

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Lokal klima- og energiplanlegging

The project takes up the interaction between international, national and local authorities with respect to energy- and climate policy. The principal objective is to study and discuss the range of action available to the local authorities. The goal of the project is to determine how local plannin...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Vestland

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Neuropeptiders rolle i kontroll av Pif i hud og trachea, og i endringer i bindevevsceller; in vivo og in vitro studier

Prosjektet vil studere mekanismene ved fall i interstitielt hydrostatisk trykk (Pif) ved akutt inflammasjon i luftveiene. Ved flere typer akutte inflammasjoner inntrer det raskt kapillær proteinlekkasje og ødem. En viktig mekanisme for å forkla re den raske ødemdannelsen er fall i P

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Utvikling av påslags- og vekstmateriale for dyrking av blåskjell

I Norge dyrkes blåskjell i hengekulturanlegg, bestående av blåskjellbånd festet til bæreliner som holdes flytende av bærelegemer. Erfaring har vist at produktene som benyttes i dag ikke fungerer godt nok som yngelsamlere og som feste for store blåskjell. Prosjektet skal utvikle påslags- og vekst...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Vestland

AKLIMED-Klinisk medisin

Identifisering av autoantigener ved nevrologiske paraneoplastiske syndromer

Paraneoplastiske nevrologiske syndromer er en felles betegnelse på tilstander der en kreftsvulst affiserer nervesystemet. En har påvist flere autoantistoffer (bl.a anti-Yo, anti-Ri, anti-Hu) mot nervevev som kan korreleres med ulike typer av paraneoplasti ske syndromer. Antigenene Yo, Ri og Hu er...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Bringing the "Reformation Era" into the classroom: Modern schooling and the formations of new subjectivities in Java, Indonesia

Prosjektet vil utforske pågående demokratiseringsprosesser på Java, Indonesia, med utgangspunkt i omskrivinger av moral- og historiepensa i videregående skole. Den sentrale hypotesen er at klasserommet nå i større grad er en arena hvor ulike ideologiske s trømninger brytes mot hverandre. Det blir...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Fødselsvariabler som risikofaktorer for urininkontinens

Hovedmålet for prosjektet er å undersøke hvilke statistiske sammenhenger som finnes mellom fødsler og senere utvikling av urininkontinens hos kvinner. Tidligere studier tyder på at det å bære fram barn gir økt risiko for inkontinens. Resultatene fra studi er av ulike faktorer som kan tenkes å for...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Døden rundt den hellige elven

Målsettingen med prosjektet er å utarbeide et generaliserende analytisk perspektiv og en forståelse av sammenhengen mellom ulike gravskikker og døderitualer i Nepal gjennom et etnoarkeologisk studie av døden som kulturell, rituell og religiøs prosess. Død en er ikke kun et religiøst anliggende, m...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Proteome ecotoxicology - a new strategy for developing biomarker tests for environmental monitoring, Postdr.stip.og utenlstip. til Danmark

Prosjektsammendrag: Inducible genes make attractive candidates for biomarkers, i.e. molecular and cellular responses to chemical exposure indicating adverse effects to organisms. The proteome represents the functional genome of a cell, i.e. that part of the genome expressed as proteins under a ce...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Vestland

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Fotoelektronspektroskopi og kjemisk reaktivitet for umettede organiske forbindelser

Moderne synkrotronstråling kombinert med avanserte elektronspektrometre har åpnet nye muligheter til å studere bindingsenergien til molekylenes indre elektroner. Den høye oppløsningen som kan oppnås ved slike synkrotronlaboratorier har dermed gjort det mu lig å oppnå ny informasjon om molekylets ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The medieval public sphere. Continuity and innovation in the polemical literature of the investiture contest.

Prosjektet inneheld fire hovudbolkar. Del I handlar om teori og metode og inneheld fire kapitel, der dei tre fyrste presenterer teoretiske modellar for handsaminga av den offentlege debatten under investiturstriden, medan det siste kapitelet dreier seg om kjeldeproblematikken knytt til denne deb...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The Cure: Ritual Healing, Art Practices and National Cultural Policy in Contemporary Sri Lanka

Prosjektet skal ta for seg en rituell helbredelses praksis i Sri Lanka og de samtidige sammenhenger denne praksisen opererer i. Bakgrunnen for prosjektet er at det gjennom de siste tiår har oppstått en ny interesse for praksisens estetiske uttrykk, dansen , komediedramaet og musikken. Innenfor he...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Islam i den offentlige debatten i Tyskland og Frankrike: En komparativ studie

Prosjektets formål er å analysere den offentlige debatten om islam og integrasjon av muslimske minoriteter i Tyskland og Frankrike. Perspektiver og tilnærminger vil kunne avvike en del de to landene imellom, selv om også felles-europeiske verdier og forto lkningsmønstre trolig vil tre frem. Det e...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

SAGA-II - Scientific computing and algebraic abstractions

Computational modeling using partial differential equations (PDEs) is becoming an important tool for industry. Currently this is hampered by the time and effort needed to develop good computational models and related software. The project will investigate how raising the abstraction level of sof...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Songs From Under the Floorboards. The Music of Leningrad Rock Club as a Product of Cultural Synthesis

Prosjektet tar for seg russisk new wave rock (RNV) fra Leningrad Rock Club i førperestroikaperioden 1981-85. RNV holdes for å være den første variant av rock i Russland som lokalt ble oppfattet som en russisk kulturform. RNA's egenart består i en kompleks blanding av impulser fra: vestlig ungdom...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Near-to-optimal strategies for quota setting in the Barents Sea

Prosjektsammendrag: The problem is to find near-to-optimal quota strategies for the key sepcies cod, capelin, and herring in the Barents Sea multispecies system. The project is in cooperation with the Institute of Marine Research (IMR). An important side-effect of the projec t is a transfer of kn...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

SUPNBIO-SUP-NHD: Bioteknologi

Gas and biotechnology (GABI)

...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Food quality and consumer safety of seafood

Certain marine species have naturally high concentrations of arsenic (e.g. cod, shrimp and bivalves) and mercury (e.g. halibut) whereas other species contain naturally high dioxin levels (e.g. salmon). The toxicity of these compounds is dependent on their chemical form. The arsenic content in foo...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Traceability and physiological effects of using modified plant ingredients in feed for Atlantic salmon.

There is an urgent need for basic knowledge and expertise regarding biological effects of genetically modified plant products (GMPPs) and the fate of DNA-derivative from GMPPs in animal and man. Biological evaluation is essential because nutritional value and health effects cannot be predicted fr...

Awarded: NOK 16.7 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Fast growth and welfare in Atlantic Salmon and Rainbow Trout

The continued increase in productivity in salmonid farming is closely related to shortening of the production cycles, and the key factor is increased growth rates. In the early days of salmon farming, fish needed 4-5 years from hatching to harvest, wherea s today, market size can easily be reache...

Awarded: NOK 20.3 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Vestland

MAT-Næringsmidler

Syntetiske antioksidanter i fôr og fisk

Sammendrag Syntetiske antioksidanter i fôr og mat er tilsetningsstoffer som øker produktets holdbarhet. I Norge er slike midler forbudt å bruke med mindre de står på listen over godkjente tilsetningsstoff. Også for anvendelse i fiskefôr er bruken regulert . I mat er kun BHT (E320) og BHA (E321) t...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

OVERVÅK-Overvåkn.av marine/terrestr.s.

Ocean hub monitoring of marine resources

In this project we want to explore the possibility of development of automatic acoustic systems that monitor and quantify fluxes of biomass through an "acoustic fens". Horizontal and vertical looking acoustic transducers (both fixed and mobile) will form the fens, and their performance will be ...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

OVERVÅK-Overvåkn.av marine/terrestr.s.

Survey Strategy and Methodology for Marine Habitat Mapping - SUSHIMAP

Marine habitats are important as the living space for the organisms that constitute the biodiversity and support the fisheries in Norway. These habitats are subject to a number of activities that can influence their quality and distribution. Foremost amon g these are the fishing and offshore petr...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Clean and efficient use of natural gas: improved monitoring systems

...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Funksjonell utvikling av tarm hos marine fiskelarver - hormonell kontroll, fordøyelse og opptak av aminosyrer peptid og protein

Fiskelarver har en svært høy vekstrate og forlanger stor tilførsel av aminosyrer siden disse brukes både til proteinsyntese og energiomsetning. En effektiv overføring av aminosyrer fra fôr til vevene bygger på tarmens evne til protein-nedbrytning og amino syreopptak. Prosjektet fokuserer på fiske...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

Studier av energetisk elektronnedbør - magnetosfæredynamikk og effekter i atmosfæren

Denne søknaden gjelder studier av energetisk elektronnedbør målt med røntgenkameraet PIXIE på POLAR satellitten og andre korrelerte bakke og satelittmålinger. Søknaden innbefatter også et stipend for å gjennomføre et dr.scient.-studium ved Seksjon for rom fysikk, Fysisk institutt, Universitetet i...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

OVERVÅK-Overvåkn.av marine/terrestr.s.

Spatial and temporal variability of currents and transport of warm waters towards the Nordic Seas

The proposed program to measure currents, temperature, sanility and CO2 across the North Atlantic between the Orkney (UK) and Cape Farewell (Greenland) spans all warm waters flowing north in what is known as the global termohaline circulation (popularly k nown as the Conveyor Belt). While the gen...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

OVERVÅK-Overvåkn.av marine/terrestr.s.

Monitoring the Norwegian Coastal Zone Environment (MONCOZE)

Currently major deficiencies exist in our ability to understand and describe the variability of the Norwegian Coastal Current and its influence on the marine environment, locally as well as downstream. In this project we will therefore implement, validate , test and demonstrate a system dedicated...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Water Research Network (WRN)

The main aim is to establish and run a well-functioning network of researchers and institutions dealing with man-water issues and water-development issues. The interdisciplinary network will include natural and social sciences as well as the humanities. I t is a challenging task to invite scienti...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2001-2009

Location: Vestland

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

GI4PDE - Geometric Integration for Partial Differential Equations

Geometric Integration is an interdisciplinary area of research which is applying modern abstract geomterical ideas within numerical solution of differential equations. Situated in the intersection between pure and applied mathematics, computer science and mathematical physics, it is an activity w...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Absolute abundance estimation of fish

The strategic programme is a co-operative programme between Insitute of Marine Research in Bergen and Norwegian Computing Centre; Oslo, and will particularly focus on reducing systematic errors in present survey methodology and to estimate the total uncer tainty in the estimates. ...

Awarded: NOK 15.1 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Vestland