0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Negotiating 'Indigeneity': museums, indigenous cultural heritage, and indigenous activism

1. Research Activities Field research was conducted among First Nations in British Columbia, Canada (based at the Museum of Anthropology, University of British Columbia, Vancouver, June-July). The data collected since the beginning of the postdoc, notably through interviews with Indigenous com...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Bodily Imperfection. Negotiating the Imperfect Body in Early Christianity

I dette forskningsprosjektet undersøker jeg hva kristne tekster fra de første århundrene e.v.t. sier om kropper som på en eller annen måte er skadet, syk eller har en funksjonshemming. Jeg ser også på sammenhengen mellom forståelser av kroppen og kropps lig perfeksjon på den ene siden og utvikli...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

What Buildings do: The Effect of the Physical Environment on Quality of Life of Asylum Seekers

Asylsøkere tilbys generelt en langt dårligere boligstandard enn befolkningen for øvrig. Dette er gjerne begrunnet i at bosituasjonen er ment å være midlertidig, men i praksis vet vi at mange asylsøkere bor på mottak i flere år. Bygningene er ofte bygget for helt andre formål enn å være boliger, d...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Poetry and Philosophy. Poetical and Argumentative Elements in Plato´s Philosophy

Målet med prosjektet har vært, som det fremgår av tittelen, å undersøke det komplekse og tilsynelatende motsetningsfylte forholdet mellom det vi kaller dikteriske og argumentative elementer i Platons dialoger. Forståelsen av at Platons dialoger må leses som en egen sjanger, der dikteriske og argu...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Gendered Integration? Jewish Women's Encounters with Scandinavia, 1900-1940

Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om å kartlegge og analysere jøders integrasjon i Skandinavia i de fire første tiårene av 1900-tallet. Konkret ble Norge og Sverige valgt, da landene hadde en relativt lik jødisk bosetting, i det mange immigrerte dit fra Øst-Europa fra andre halvdel av 1800-t...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Management control in emerging network organizations: case of the petroleum supply industry in the Barents Region

Det overordnede formålet med denne forskningen var å studere hvordan økonomistyring utvikler seg i nye industrielle nettverk. Å organisere virksomheter gjennom nettverk har blitt en anerkjent metode i den moderne verden. Nettverkene er interessante fordi deres operative områder er utenfor de juri...

Awarded: NOK 0.87 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Nordland - Nordlánnda

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Personal Autonomy, Addiction and Mental Disorder

Det overgripende målet med dette prosjektet har vært å studere forskjellige normative modeller av rusavhengighet. Med "normative modeller" sikter vi til måter å forstå hvordan rusavhengighet påvirker normativt relevante egenskaper ved personer som er rusavhengige. Det dreier seg om egenskaper som...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Flows and Practices: The Politics of Integrated Water Resources Management (IWRM) in Africa

Integrated Water Resources Management (IWRM) has emerged as a key approach in the water sector in the past decade. However, IWRM has not produced the anticipated socio-economic, political and ecological outcomes due to the uncertainty and complexity of ri ver basins and the plural, overlapping an...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Simulation based tools for linking knowledge with action to improve and maintain food security in Africa

I følge FNs organisasjon for ernæring og landbruk var det 800 millioner underernærte mennesker i 2015. Prosentandelen av underernærte er høyest i Afrika sør for Sahara. Samtidig er Afrika sør for Sahara en region som er spesielt sårbar i forhold til klimaendringer. Den grunnleggende matkilde...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Standardising minority languages

Europa har mer enn 70 historiske minoritetsspråk. Noen av disse språkene har en lang skriftspråktradisjon mens andre er i ferd med å bli standardisert. Studier av standardisering av minoritetsspråk fokuserer ofte på språklig revitalisering og tar for seg tema som domener for bruk av minoritetsspr...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

'Biblical' Texts Older than the Bible: New Texts, New Publications, New Approaches

Prosjektet har i løpet av prosjektperioden rekruttert en postdoktor (august 2012) og satt sammen to internasjonale publiseringsteam, for henholdsvis Schøyen-prosjektet og bokprosjektet Dead Sea Scrolls Editions, Cave 1 Texts. Allerede i august 2012 samlet vi teamene til en stor internasjonal konf...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The ideology and sociology of language change in the Arab world

Dette prosjektet tar utgangspunkt i en hypotese om at det arabiske språksystemet, som er det mest kjente eksempelet på DIGLOSSI, har kommet under press som følge av informasjonsrevolusjonen. Hypotesen er at dialektene, som i utgangspunktet bare er talespråk, i større og større grad blir brukt skr...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Joint Land Certification and Household Land Allocation: - Towards Empowerment or Marginalization?

Felles landsertifisering og kvinners posisjon i husholdet Våre resultater viser at felles landsertifisering har styrket kvinners posisjon i husholdene. Kvinner har blitt mer bevisste om sine rettigheter og kvinner som er mer bevisste om sine rettigheter deltar også mer i beslutninger i relasjon ...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Impact of Social Media on Agenda-Setting in Election Campaigns: Cross-Media and Cross-National Comparisons.

Prosjektet har studert hvordan sosiale medier påvirker politisk valgkamp i norge og internasjonalt. Sentrale spørsmål var i hvilken grad sosiale medier bidrar til en mer inkluderende og offentlig debatt, i hvilken grad sosiale medier overtar deler av de tradisjonelle medienes dagsordensettende m...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Effective Non-Violence? Resistance Strategies and Political Outcomes

Prosjektet analyser årsaker og konsekvenser til ikkevoldelig direkte aksjon, og samler inn nye data om krav og taktikk i konfliktprosesser. Vi sammenfatter her sentrale funn for prosjektet. Dahl et al. (2016) viser en enkel generell formell modell for når ikke-statlige aktører vil velge volde...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Are reductions in environmental burdens of industrial organic contaminants in rich countries achieved partly by export of toxic waste?

Prosjektets hypotese var at det pågår en endring i globale utslipp av industrielle miljøgifter assosiert med elektriske og elektroniske produkter; Fra områder der stoffene opprinnelig ble produsert og brukt i disse produktene, til områder som er implisert som mottakere av utrangerte produkter og ...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Ethnography of a Divided City: Socio-Politics, Poverty and Gender in Maputo, Mozambique

Med fokus på hovedstaden Maputo i Mosambik vil prosjektet produsere empirisk basert og ny kunnskap omkring sentrale urbane dynamikker, inkludert måten urban fattigdom er romliggjort, stratifisert, kjønnet og politisert. Under gjeldende rapporteringsperiode (2012/13) har en artikkel om hvordan fol...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt: Norge i et komparativt perspektiv

Studiet av norske demokratiske institusjoners møte med nazismen har produsert et svært mangfoldig bilde, og viser at utviklingen i hver enkelt institusjon hadde sin egen dynamikk bestemt av nazifiseringstrykkets styrke og karakter, personsammensetningen, evnen til kollektiv organisering og muligh...

Awarded: NOK 12.7 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Extended confiscation as a criminal law phenomenon - increased functionality or an unjustified deviation from traditional principles?

Projektet utgör en rättsvetenskaplig undersökning om syftet med utvidgat straffrättsligt förverkande och civilrättslig konfiskation, liksom hur de kan legitimeras i det straffrättsliga systemet. Denna typ av utvidgade förverkande former skiljer sig från vanlig indragning i huvudsak genom att det ...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Political Institutions and Armed Conflict

Væpnet konflikt og politisk vold fører ikke bare til ødeleggende direkte vold, men hindrer også økonomisk vekst, truer befolkningens helsetilstand og øker fattigdom. Prosjektet har revurdert rollen til demokratiske politiske institusjoner med hensyn til å forhindre intern væpnet konflikt. Tidlige...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Reflective Mind: An Integrated Philosophical Study of Metarepresentation and Reasoning

'The Reflective Mind' is an inter-disciplinary project investigating two unique reflective capacities of humans, namely to reason reflectively and to represent our own thoughts (or to metarepresent), by studying their interrelations and importance for human minds. Core members of the project team...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Holbergs ideologier

Prosjektet vil plassere Ludvig Holberg i europeisk opplysningstid gjennom å studere hans sterkt underforskede sakprosa komparativt med bakgrunn i aktuell opplysningsforskning. Slik vil man belyse det moderne prosjektet og dets historiske forutsetninger. Prosjektet tar særlig for seg Holbergs natu...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

ERC- Eriksen Gender and Pentecostal Christianity

Gender and Pentecostalism (Kjønn og pinsebevegelse) prosjektet tar utgangspunkt i det påfallende paradokset at pinsebevegelser ofte har en egalitær form (for eksempel i det at alle kan oppnå frelse) på den ene siden men reproduserer tydelige kjønnede ulikheter på den andre (for eksempel i det at ...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nordic Family Policy and Demographic Consequences

Sammenhengen mellom familiepolitikk og fruktbarhet er et sentralt samfunnsvitenskapelig og politisk spørsmål, og hvorvidt det kan sies å være en årsakssammenheng mellom politikk og atferd er stadig omdiskutert. Vi har studert dette på flere ulike måter. Nordisk familiepolitikk har som mål å fremm...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Dynamics of State Failure and Violence: A Comparative Study of Rebellion and Peace Processes in South Sudan's Contemporary History

Bakgrunnen for prosjektet «Dynamics of state failure and violence (Dynamikker rundt statskollaps og vold)» var at Sør-Sudan ble en selvstendig stat 9. juli 2011 og ble det 54. landet i Afrika. Norge har i flere ti-år vært en aktiv pådriver i arbeidet for å finne en varig løsning på krigene som ha...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2012-2019

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

HERA II - Forskningsrådets bidrag til Joint Research Programme

...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Fartein Valen: atonal nybrottsmann og modernistisk tradisjonsbærer - en kritisk-analytisk, historisk og edisjonsfilologisk studie.

Fartein Valen regnes i dag blant de fremste norske komponister i første halvdel av 1900-tallet. Han var en nybrottsmann for den atonale musikken i Norge og evnet også å skape en helt særegen stil innenfor den europeiske modernismens hovedstrøm. Valen-prosjektet sikter mot en ny forståelse av Fa...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Experimental markets with search frictions and network externalities

Prosjektet undersøker små eksperimentelle markeder preget av informasjonssvikt, koordineringsfriksjoner, nettverkseffekter og forhandlinger. I små markeder kan ikke markedsaktørene behandle omgivelsene som gitte, men må opptrer strategisk i forhold til hverandre. I en del av prosjektet under...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Social Conditions of Freedom in Contemporary Modernity

Prosjektet analyserer frihetens sosiale betingelser i dagens vestlige verden med særlig fokus på Norge. Resultatene som har kommet frem hittil i form av en bok og artikler som er skrevet og enten publisert eller sendt inn til tidsskrifter, kan oppsummeres slik: I Norge og store deler av den vest...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Making racism: Racial Relationships, Identity, and the State in Colonial Sudan, 1898-1956

-

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Vestland