0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Real-Time Remote Hyperspectral Imaging on Aerial Vehicles and Small Satellites (ARIEL)

Fjernmålingssatellitter og luftfartøyer er i dag uunnværlige verktøy for jordovervåking og for å skaffe kunnskap som kan hjelpe til å forstå jordsystemprosesser og økosystemer. Spesielt er småsatellitteknologien preget av lave utviklingskostnader, energieffektiv elektronikk, og rimelige oppskytin...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2022-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Norwegian Electro-Optics Meeting 2022

The Norwegian Electro-Optics Meeting is the main Norwegian forum for scientific and technical optics, uniting basic research, innovation and industry applications. It's 2022 edition is to take place in Røros, Trondelag, and is organized by a committee consisting of 6 members: 3 from academia (NTN...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Spin-based Intermittent Computer

SPrINTER-prosjektet søker å skape en radikalt ny teknologi for energieffektive trådløse komponenter som ikke behøver batterier for å fungere. Vi foreslår å utvikle en teknologi som bygger på de unike egenskapene til nanomagneter for å nå vårt ambisiøse mål. Batterier har vært en hjørnestein i bæ...

Awarded: NOK 19.1 mill.

Project Period: 2022-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

IEEE Sensor Array and Multichannel Signal Processing Workshop (SAM 2022)

The SAM Workshop is an important IEEE Signal Processing Society event dedicated to sensor array and multichannel signal processing. The organizing committee invited the international community to contribute to state-of-the-art developments in the field. SAM 2022 will feature plenary talks by lead...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Middle Atlantic Ridge Study with Three-Dimensional Magnetotelluric novel Techniques

Å studere jordens indre er avgjørende for å forstå planeten og hvordan den fungerer. Jordens dype strukturer er fortsatt i stor grad ukjente. Magnetotellurisk (MT) er en miljøvennlig geofysisk metode som benytter jordens naturlige elektromagnetiske felt for å kartlegge den elektriske ledningsev...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Ultraviolet nanowire/graphene laser (UV-Nanolaser)

Koherent lys i det ultrafiolette (UV) bølgelengdeområdet har mange viktige anvendelser innen materialvitenskap, medisin, biologisk og kjemisk sensing, datalagring, romfartsnavigasjon og for desinfeksjon av vann, mat og luft. For tiden er de eneste kommersielle UV-laserkildene excimer-lasere og fr...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SCRIBE: Machine transcription of Norwegian conversational speech

De siste årene har vi sett en økning i smarte enheter, som telefoner, klokker og høyttalere, som vi bruker regelmessig. Den mest naturlige måten å samhandle med disse enhetene er med naturlig tale. Det innebærer at taleteknologi, som muliggjør en slik interaksjon, har en stadig økende innvirkning...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Internet of Bio-NanoThings for Prediction and Prevention of Infectious Diseases

Forskningsfokuset i 2023 var å undersøke grunnlaget for utvikling av en Bio-Nano-sensor for tidlig påvisning av bakterielle infeksjoner. Denne sensoren vil inkludere genmodifiserte bakterier som kan registrere en spesifikk analytt, for eksempel et Quorum Sensing (QS) signal. Når bakteriene oppdag...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

High Efficiency Micro-electromagnetic Energy Harvesting System for Self-powered Smart Environment--EMPOWER

Understøttet av den omfattende framveksten av trådløse sensornettverk (WSN) representerer Internet of Things (IoT) et potensial for en trådløst sammenknyttet verden som favner et bredt spekter av anvendelsesområder, slik som transport, bygg- og hjemmeautomatisering, helse, miljøovervåking, "smart...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Integrated III-V Semiconductor Frequency Comb on a Chip

Lyspærer sender ut hvitt lys, som inkluderer det fulle spekteret av synlig lys fra 380 til 740 nanometer. I kontrast sender lasere ut en enkelt bølgelengde, noe som resulterer i et smalt spekter av lys. Men en ny type laserkilde kalt frekvenskam har dukket opp, som sender ut flere lysfrekvenser s...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

COPS: Comprehensive privacy and security for resilient CPS/IoT

Cyber-physical systems (CPSs) og Internet of Things (IoT) er teknologier som vil få økt innpass og viktighet innen alle sektorer i samfunnet. Informasjonssikkerhet, inkludert konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, vil i den forbindelse være kritisk, da kompromittering kan få alvorlige k...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2019-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Digital Monitoring of CO2 storage projects

Resultatene fra felttesten i Trondheimsfjorden i 2020 har nå blitt publisert. Sammenligning mellom vanlig grunnseismikk og seismikk laget fra den fiberoptiske DAS-kabelen som krysser Trondheimsfjorden viser at DAS gir brukbar avbildning av undergrunnen.Testen i Trondheimsfjorden viste at for høye...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

NGINO - Next Generation Internet in Norway

Europakommisjonen lanserte høsten 2016 initiativet om neste-generasjons internett (Next Generation Internet, NGI). Initiativet tar sikte på å forme det fremtidige internettet som et interoperabel plattforms økosystem som støtter de sentrale europeiske verdiene: åpenhet, inkludering, transparens, ...

Awarded: NOK 0.89 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Resource-aware IoT with Enhanced Intelligence and Security

Utbredelsen av tingets ting (IoT) som forbinder mange sensorer, aktuatorer, apparater, kjøretøyer osv., vil ha en sterk innvirkning på utviklingen av smartere og grønnere byer samt miljøovervåking. Et grunnleggende prinsipp som ligger til grunn for alle viktige funksjonalitetene i IoT er situasjo...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2018-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Massive Simple IoT

Dagens trådløse nettverk koordinerer alle transmisjonene fra ulike enheter slik at de ikke lager for interferens for hverandre. Dette oppnås ved å kotrollere når, på hvilken frekvens, og hvor det er lov å sende. Denne koordinasjonen har vært nødvendig, siden det ikke har eksistert teknologi å mot...

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Autonomous Resource-constrained Things (ART)

I løpet av de nærmeste årene vil det det innenfor mange bruksområder av tingenes internett avhenge av data levert av mange ulike sensorer. Et eksempel er overvåking av utslipp og luftkvalitet i en byer på en svært detaljert skala. Andre eksempel er overvåking av bygninger eller produksjonsprosess...

Awarded: NOK 0.59 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Lab-on-a-chip Biophotonic Sensor Platform for Diagnostics

En liten og rask lab-on-a-chip (LOC) biofotonisk plattform har blitt utviklet. Raskere og mer tilgjengelige analyser av prøver fra blod, plasma og urin kan gi sikker diagnose på et tidlig stadium og øke sjansen for å bli helt frisk igjen. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og ledet av pr...

Awarded: NOK 22.8 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Reconfigurable Radio Network Platform

Forskning på trådløse systemer er bare troverdig hvis den understøttes av målinger og eksperimentelt arbeid. Det nye åpne radiosystemlaboratoriet Reconfigurable Radio Network Platform (ReRaNP) vil både muliggjøre avansert eksperimentell trådløs forskning, og ivareta norske nasjonale interesser in...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

HYBRID METHOD FOR CALCULATING THE RADIATED SOUND FROM VIBRATING STRUCTURES

I vår hverdag utsettes vi for mange typer av lyder. Det kan være alt fra behagelige lyder fra høyttaler eller musikkinstrument, til irriterende eller skadelig støy fra maskiner. De fleste lyder genereres av mekaniske vibrasjoner i et objekt (et membran, en plate, en struktur), som gir opphav til ...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Atomic Units for Language Universal representation of Speech

Hva er "atomene" som utgjør de grunnleggende byggesteinene i tale? Alle mennesker er utstyrt med den samme fysiologiske apparaturen for å produsere tale, uansett hvilket språk vi snakker. Dagens automatiske talegjenkjennere tar utgangspunkt i et ovenfra-og-ned hierarki, der det øverste nivået er ...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Low Cost, Ultra-High Efficiency Graphene Nanowire Solar Cells

Målet for GRANASOL prosjektet var å bringe forskningen på lavkost, høyeffektive III-V halvleder nanotråd-baserte solceller videre. Fokus for prosjektet har vært på fundamentale studier av GaAs(Sb)-nanotråd/grafén hybrid komponenter og solceller. Dette inkluderer framstilling og overføring av gra...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

European Conference on Circuit Theory and Design

The European Conference on Circuit Theory and Design is a biannual scientific conference that has been arranged about 20 times. Papers are printed by IEEE, which published a significant portion of the high-quality scientific papers within electrical engin eering and related areas, worldwide. This...

Awarded: NOK 4,765

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Interface engineered functional oxides for future device technology

I dag er det mulig å skreddersy egenskaper ved atomær kontroll ved grensesjikt, avgjørende for å skape morgendagens miljøvennlige elektronikk. I snart 70 år har forskning på slike egenskaper vært i fokus, og slik forskning er i dag meget sentral innen komponentteknologi. Stor oppmerksomhet rettes...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

THE AUTONOMOUS ASSESSMENT OF AIRCRAFT SOUND POWER AND POSITION (FP7-PEOPLE-IEF-2011)

Noise is a main pollutant of airports. At present there are two main tools used to manage the impact of airport noise ? computer simulated noise contour maps (NCM) and aircraft noise monitoring systems (NMS). Currently both systems have shortcomings. The aim of this research project is to overco...

Awarded: NOK 66,541

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Energy Efficient Computing Systems Based on Heterogeneous Multi-core Platform, Jingfeng Zang - kinesisk statsstipendiat 2013/14

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Biosensing with single molecule sensitivity based on photonic crystal membranes

This application relates to a 6 months visit to Stanford University, which is a part of my, Jon Olav Grepstad, doctoral work. My supervisors are Johannes Skaar at NTNU, Aasmund Sudbø at the University of Oslo, Ib-Rune at SINTEF and Olav Solgaard at Stanfo rd University. In my doctoral work, I ha...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

III-V nanowire/graphene hybrid structures and devices

In the last year we have developed CVD growth of graphene on Pt as an alternative to Cu, made studies of nanowire/graphene contacts, as well as made electrical noise studies of GaAsSb nanowire Schottky diodes. We have investigated the growth of graphene on various types of Pt substrates using l...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

The Third Nordic Workshop on System and Network Optimization for Wireless (SNOW)

...

Awarded: NOK 38,609

Project Period: 2012-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

European Test Symposium

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2011-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Inversion of seismo-acoustic data for elastic properties of the ocean bottom

In the ocean, remote sensing of acoustic waves is the primary means to determine physical characteristics of the sea bed materials and the sub-bottom structure. Examples of remote sensing applications span a broad spectrum, including geotechnical site in spections for cable and pipe laying and i...

Awarded: NOK 19,000

Project Period: 2010-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage