0 projects

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inkludering av barn og unge i frivilligheten (UNGFRI)

Deltakelse i frivillighet og fritidsaktiviteter er en viktig kilde til fellesskap, tilhørighet og mestring for barn og unge. Organisasjonsdeltakelse kan også være en viktig skole i demokrati. Det er derfor et mål med frivillighetspolitikken å legge til rette for aktiv deltakelse blant barn og ung...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Aktivt medborgerskap i et pluralistisk samfunn – Hvordan kan ideelle og kommersielle velferdsaktører bidra?

En mer sammensatt og krevende befolking har mer ulike preferanser, prioriteringer og kvalitetsforståelser. Dette utfordrer den norske og skandinaviske tradisjonen med enhetlige tjenester av høy kvalitet; der innbyggere gis rettigheter utfra sine behov, men ikke nødvendigvis bredde i det substansi...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Exposure to epoxy resin systems and hypersensitivity among workers in the surface coating industry

Due to unique technical properties, epoxy resin systems (ERS) is among the major surface coating products used in Norway. ERS comprise compounds that are potential sensitizers, and exposure to ERS is a recognized cause of occupational allergic contact dermatitis, contact urticaria, and occupation...

Awarded: NOK 21,029

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Barns medvirkning i Fylkesnemndenes beslutningsfatting

Prosjektet «Barns deltakelse» er et samarbeid mellom Sentralenheten for Fylkesnemndene og Universitetet i Bergen, som skal bedre barns medvirkning i barnevernets beslutninger. Fylkesnemndene fatter hvert år beslutninger som direkte angår mange tusen barnevernsbarn, og de plikter etter nasjonal og...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

På sporet - et innovasjonsprosjekt for utvikling av nye måter å øke innvandreres deltakelse i arbeidslivet

-

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Vestfold

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Arbeidsinkludering i bydel Søndre Nordstrand - forprosjekt

Søndre Nordstrand i Oslo er en bydel preget av store sosiale- og velferdsmessige utfordringer med omfattende utenforskap, kriminalitet og dårlige levekår. En stor andel av befolkningen har offentlige stønader som hovedinntektskilde. Samtidig er det mange ressurssterke miljøer og personer i bydele...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Flyktninger med svake lese- og skriveferdigheter: Utfordringer og kunnskapsbehov

Gjennom forprosjektet vil vi etablere et samarbeid mellom Kvalifiseringssenteret for innvandrere (INN), Institutt for tverrfaglige kulturstudier (NTNU), Institutt for sosialt arbeid (NTNU) og Institutt for språk og litteratur (NTNU) med fokus på flyktninger med svake lese- og skriveferdigheter. F...

Awarded: NOK 58,615

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

«Samordning for læring»? En studie av Fylkesmannens samordningsrolle i Kultur for læring

Dette prosjektet omhandler samordning i offentlig sektor, og spesielt statsforvalterens samordningsrolle. Politiske vedtak og tiltak utformes gjennom nettverk av offentlige institusjoner, og målet er likeverdig og god tjenesteproduksjon. I dette systemet er statsforvalteren i det enkelte fylke gi...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kompetanse for et grønt skifte? Kunnskapsdiskurser i fag- og yrkesopplæringen

Fag- og yrkesopplæringen er den utdanningsvei som frem til våre dager har tatt hånd om de fleste elevene i videregående opplæring, men samtidig fått lite oppmerksomhet. Hvorfor det har blitt slik er vanskelig å forstå med tanke på den sentrale rolle yrker innen industri og håndverk har hatt for i...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The demand and supply of public education

Utdanning spiller en sentral rolle for å sikre folks velvære og har en viktig sosial gevinst. Flere studier viser en sammenheng mellom utdanning og økonomisk vekst, og økonomisk og sosial ulikhet. Den økte betydningen av skolegang gjenspeiles av kongruente økninger i investeringer i form av tid o...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2018-2025

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Trade, Labour Markets and Health

Dette prosjektet vil gå nærmere inn på hvordan handel påvirker helse. Som mange studier allerede har dokumentert, så kan internasjonal handel påvirke helsen ved at den regulerer folks tilgang til medisiner eller tilgjengeligheten av usunne produkter som tobakk og bearbeidede matvarer. Handel kan ...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Bringing in the state: The politics of wage regulation and low-wage employment

Prosjektet analyserer politikken stater bruker for å hanskes med lavlønnet arbeid. Vi søker særlig å forklare forskjellen i verktøyene ulike stater bruker når problematikken rundt lavt lønnede yrker adresseres. Det har blitt mer og mer vanlig i flere utviklede land å arbeide for svært lav lønn....

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Tjenesteutvikling og medborgerskap.

Tjenesteutvikling og medborgerskap» er et phd prosjekt som skal sette fokus på hvordan tjenestemottakere kan delta mer i utviklingen av tjenestetilbudet. Kommunen skal opprette et nytt bofellesskap sommer/høst 2019 for ungdommer med sammensatte behov. Kommunen har lang erfaring med å gi tjen...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Rogaland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Trauma and adult learning. Re(gu)lation - refugees experiences with helpful strategies for emotional regulation, learning and well-being

I denne studien ønsker vi å utdype vår forståelse av hvordan voksne flyktninger opplever at potensielt traumatiserende hendelser påvirker læring og trivsel, og hvordan barrierer som hindrer læring og trivsel kan overvinnes. Vi ønsker å få mer kunnskap om flyktningenes opplevelse av eventuelle...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Møre og Romsdal

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kompakt byutvikling, bomiljø og sosial bærekraft

Formålet med prosjektet er å forstå hvordan sosial bærekraft kan fremmes i kompakte nabolag. Dette innebærer å utforske sammenhengen mellom fysiske bokvaliteter, deltakelsesprosesser og sosialt miljø. Det overordnede temaet er sosiale relasjoner og bomiljø i kompakte nabolag, her forstått som...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Patient-Centric Engineering in Rehabilitation (PACER)

Gangfunksjonen og balanse hos mennesker er et komplisert tema og bevegelse for pasienter med protese er ganske utfordrende. I dette prosjektet har vi vært opptatt av å undersøke fysiologiske endringer og spesielt hjernebarkensaktiviteter hos pasienter med nedsatt gangfunksjon. Prosjektet ble delt...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Et sted å være ung: Metoder og rammeverk for innovativ medvirkning ved utvikling og etablering av ungdomssteder

Ungdom forteller oss at de ønsker seg et «sted å være», mens de som jobber i kommunene sier de har ledige hus, lokaler eller tomter som kan bli brukt til nettopp dette - å lage gode ungdomsalternativer i nærmiljøet. Det de mangler er kunnskap om hvordan man går fram når de ønsker å samarbeide med...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Samtavla.no delingsarena? - formidling av hvordan lærere kan utvikle den utforskende læringssamtalen

Samtavla.no delingsarena formidler resultatene fra forskningsprosjektet DiDiAC (Digitale dialoger på tvers av fag). I en medieverden der elever møter et mangfold av kilder, alternative fakta, samt sammenblanding av fakta, meninger og begrunnelser, er trening i kritisk tenkning og trening i utfors...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Engasjement i helse og helse i engasjement. Forløpere til og utfall av jobbengasjement blant pleiepersonell i sykehjem og omsorgsboliger.

Andelen eldre i befolkningen, både i Norge og andre deler av verden, øker raskt. Dette skjer parallelt med at andelen av befolkningen som er i arbeidsfør alder går ned. Denne demografiske utviklingen medfører et betydelig press på helsevesenet og gir økt etterspørsel etter langtids helse- og omso...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Akershus

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Mathematical reasoning with cognitive technology

Digitale verktøy og fremskritt i maskinlæring åpner nye muligheter for å undersøke hvordan vi lærer matematikk og bruker ulike skriftlige representasjoner til å løse problemer (matematisk literacy). I prosjektet Mathematical Reasoning with Cognitive Technology har vi undersøkt hvordan elever, lær...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Sammen om bolig

Prosjekt Sammen om bolig er et boligsosialt innovasjonsprosjekt mellom seks bydeler i Oslo: Alna, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Stovner, samt Velferdsetaten. Prosjektet har som mål å utvikle kommunale tjenester og samarbeidsmodeller for å kunne tilby bedre og mer bærekraftig...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

ADAPTVURDER - Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring

Adaptvurder - adaptive vurderingsverktøy for bedre læring Prosjektet Adaptvurder - adaptive vurderingsverktøy for bedre læring ble startet opp i 2018 og avsluttet i 2023. Målet med prosjektet var å utvikle adaptive digitale vurderingsverktøy i lesing og regning for 3. trinn med utgangspunkt i l...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Kommunen som pådriver for alternative boligløsninger

Dagens boligproduksjon er styrt av private utbyggingsinteresser med kortsiktige mål og ivaretar i liten grad samfunnets langsiktige mål om sosialt inkluderende nabolag og reduserte klimagassutslipp fra boligproduksjonen. Det er derfor behov for nytenkning i boligsektoren i norske byer, spesielt n...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Kunstfagdidaktikk i lærerutdanning - en styrket agenda

Tippemidlene finansierer årlig 270.000.000 kroner til kunstnerbesøk i skolen gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). Alle skoler får besøk av kunstnere flere ganger årlig (www.kulturtanken.no). Agenda kunstfagdidaktikk er knyttet til innovasjonsprosjektet "Skole og konsert - fra formidling t...

Awarded: NOK 52,999

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Can Motivational Interviewing facilitate Return-to-Work in sicklisted people with musculoskeletal disorders? a randomised trial within NAV

Muskelskjelett (MSK) sykdommer, skader og plager er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge. Å bidra til raskere retur til arbeid og forebygge langtidsfravær er ett av hovedmålene til Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Bruk av Motiverende Intervju (MI) har blitt svært populært blant NA...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Human Rights and Dignity in the Global Refugee Crisis

Det internasjonale, tverrfaglige nettverket HUMAN RIGHTS AND DIGNITY IN THE GLOBAL REFUGEE CRISIS: POLICIES AND TECHNOLOGIES TRANSFORMING THE HUMAN RIGHTS DISCOURSE ON REFUGEES (HUMDIG) springer ut av behovet for å forstå hvordan reaksjonene fra vestlige demokratier til den pågående flyktningkris...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Childhood gap, Parenting Styles and Life Time Inequality

Forskjeller viser seg tidlig i livet, gjerne før skolestart og forsterkes over tid til voksen alder, og bringes over til over til neste generasjon. Hvor mye kan forklares av foreldrelotteriet; hvor mye de investerer av tid og krefter, er essensielt for å forstå hvorfor forskjellene i persistens o...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2018-2025

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Prosjektsamarbeid mellom Kulturtanken og OsloMet: Konferanse om barns møter med kunst i skolen.

Title of conference: Building Partnerships with artists, schools, young people and communities. This conference will attempt to address the role of art educators, artists and researchers in forming sustainable, creative and democratic learning environments, by focusing on art education in a wide...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

(Eye) Tracking individual differences in numeracy development. Interplay between skills, motivation and well-being.

Totalt er 265 barn (gjennomsnittsalder i første klasse: 6 år og 9 måneder; 120 gutter), deres foreldre og lærere deltakere i prosjektet. I løpet av de fire årene prosjektet pågikk, målte vi barnas prestasjoner innen matematiske ferdigheter, lesing, språk, eksekutive funksjoner, i tillegg til mate...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Policy Knowledge and Lesson Drawing in Nordic School Reform in an Era of International Comparison

I en tid med internasjonale sammenligninger forventes det at myndigheter lærer av kunnskaper og erfaringer fra andre land. Målet med prosjektet er å undersøke hvordan beslutningstakere bruker internasjonal evidens og ekspertise for å styre reformarbeid i fem nordiske skolesystemer. På denne bakgr...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo