0 projects

NAERINGSPH-Nærings-phd

Tjenestedesign+ reduksjon av matsvinn i brød og bakervarer kategorien.

Med dette prosjektet ønsker vi å utfordre og forbedre situasjonen rundt matsvinn i kategorien brød og bakervarer. Svinnet er betydelig, forbruker kastes årlig 63 millioner brød (ForMat)),og det vil være av stor interesse for leverandører, produsenter og dagligvarehandelen å komme opp med løsninge...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Tropical Deforestation and Economic Development

Avskoging i tropiske områder er i fokus på grunn av skogens evne til å absorbere drivhusgasser. Det foregår samtidig rask økonomisk utvikling i en del land med store tropiske skoger. Med økonomisk utvikling følger omstilling som har direkte og indirekte betydning for de økonomiske motivene som gj...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Where and how should we build our homes? - Residential location, activity participation and travel behavior

Prosjektet har undersøkt hvordan boligens beliggenhet og egenskaper ved nabolaget påvirker transportaktivitet, fysisk aktivitetsnivå og helse blant innbyggere i norske storbyområder. Internasjonalt har en rent kvantitativ tilnærming dominert forskningen på dette feltet, ofte uten teoretisk reflek...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Designing knowledge-based management systems for environmental governance in Norway

Our results on the science-policy interface draw in different directions. 1. With a view to chemicals that are nominated by Norway for listing in the Stockholm Convention on POPs (persistent organic pollutants), we find indications that the process has become depoliticized. It is likely that th...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Arne Næss Chair, Arne Næss Symposium & Arne Næss Seminarene

2015 has been a unique year in the history of the Arne Næss Chair for five reasons. 1) The Chair was held by David Sloan Wilson, a world-known evolutionary biologist who has done pioneering research on cooperation and altruism as conditions for a sustainable and just society; 2) Prof. David Slo...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Seismological research related to geophysical processes in the European Arctic

De siste årene har det blitt vist en økt interesse for mulighetene for gass- og oljeutvinning i Barentshavet og hele det europeiske arktiske området. På samme tid har seismiske undersøkelser vist at denne regionen har et potensial for større jordskjelv. Dagens overvåking av det europeiske Arktis ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Environmental Management of Petroleum activities in the Barents Sea: Norwegian-Russian collaboration (EMAP)

Nå som olje- og gassleting strekker seg lengre nord i Arktis er en felles tilnærming til miljøovervåkning påkrevet. Ingen steder er dette mer tydelig enn i Barentshavet hvor nasjonale og internasjonale selskaper utvikler norske og russiske petroleumsressu rser. Prosjektet vil dra nytte av det ste...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

SAMFUNN: Green Urban Spaces - the role of the cemetery in multicultural and inter-religious urban contexts

Denne studien handler om mangfoldet av aktiviteter som foregår i byens kirkegårder og om holdninger som fins til bruk av slike områder. Ettersom byer vokser og fortettes, kan også omfanget av grønne områder i by bli redusert. Mangel på grønne byrom samt internasjonal påvirkning kan føre til at an...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Bringing environmental knowledge into action: Environmental knowledge management in Norwegian local governments

I løpet av arbeidet med prosjektet, utviklet de mer generelle problemstillingene i innledningen seg til tre mer presise hovedspørsmål: 1. Hva er viktig kunnskap om bærekraftige byer og hvem bestemmer dette? Vi fant at å lage visjoner er en måte å lage og forhandle kunnskap om miljøvennlige ...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Blurred Borders: Urbanization, Knowledge-Policy and Cross-Disciplinary Interaction for Sustainable Cities

Store byer i rask vekst setter søkelyset på hvordan den økende urbaniseringen blir oppfattet og taklet - i politikk og planlegging. Urbanisering som en betydelig samfunnstrend og -utfordring blir forstått og håndtert ganske forskjellig på tvers av ulike sektor- og fagtradisjoner. Kunnskap synes s...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

COSTINF-COST Infrastruktur

MC Meeting in Bergen - Cost Action ES1103

We are hosting the yearly Management Committee Meeting at University of Bergen on November 7 and 8 2013. As taking initiative for the project and as a vice chair on the Action I really look forward to welcome the participant to our research facilities in Bergen. This is the first meeting to be h...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2013-2013

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nanoimprint for diffraktive elementer

Samarbeidpartnerne i prosjektet lager alle gass-sensorer basert på diffraktive optiske elementer (DOE). Disse elementene gjør sensorene kalibreringsfrie da måling av gasskonsentrasjon og bakgrunnskontroll gjøres simultant, noe som gir store fortrinn i for hold til konkurrerende sensorteknologier....

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

International Conference on Arctic Ocean Acidification 2013

Havet i Arktis akkumulerer raskt karbondioksid (CO2) pga endringer i karbonkretsløpet og økningen av CO2 konsentrasjoner i atmosfæren. Opptaket av CO2 medfører redusert pH i havet; havforsuring. Konferansen skal belyse flere sider ved havforsuring. Temaer som skal diskuteres er: marinkjemiske re...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

A novel Chemical Switching Reforming (CSR) reactor for pure hydrogen production with integrated CO2 capture

Chemical Switching Reforming (CSR) konseptet muliggjør ren hydrogenproduksjon med integrert CO2-fangst fra en enkel reaktor. Metan slippes inn i reaktoren, hvor det reformeres til karbonmonoksid og hydrogen over en Ni-basert katalysator. Hydrogen blir deretter ekstrahert via perm-selektive membra...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Reconstruction of Environmental Histories Using Long-Lived Bivalve Shells in the Norwegian Arctic (RELIC)

Analysis of accreted calcium carbonate parts of marine animals has proven useful as a tool in reconstruction of marine environmental histories. In particular, the shells of long-lived bivalve molluscs have provided insight into recent and prehistoric clim atic conditions of tropical and temperate...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Troms - Romsa - Tromssa

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Microorganisms in the arctic: major drivers of biogeochemical cycles and climate change

Arctic soils are currently the focus of intense research due to their recognized vulnerability to climate change, in particular with respect to the unknown consequences of warming on the enormous carbon reserves that are currently sequestered in permafros t. In order to understand how carbon proc...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Hvor står norsk miljøsosiologi - og hvor går veien videre?

I 2013 retter vi søkelyset mot miljøproblemer og hvordan de er blitt håndtert i norsk sossiologi. På seminarets første dag er temaet "Hva er norsk miljøsosiologi?". Der settes hovedfokus på tilstanden i sosiologgien og utfordringene faget står overfor. De l 2 konsentrerer seg om miljøproblemer sl...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

National research network on Political ecology and Environmental policy

Hensikten med prosjektet er å etablere et forskernettverk som fokuserer på politisk økologi og miljøpolitikk. Et slikt nettverk er av relevans for forskning på tema som "miljø og levekår» og «landskapsgeografi». Nettverket vil koble sammen forskere som arbeider i både det globale Nord og Sør, og ...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Enhancing Norwegian and International Sea Ice Research Collaboration

The main goal of the project is to integrate national and international sea-ice related interests and activities into a more coherent and interconnected set of activities with a considerably increased likelihood of successfully addressing the existing cha llenges of observing, explaining and pred...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVKYST-Havet og kysten

Langesundkonferansen - Marine ressurser i Skagerrak

The Langesund Conference will be the most important meeting place for actors in fisheries, management and research into marine resources in the Skagerrak Kattegat region of the North Sea. The conference is a collaboration between the Norwegian Institute of Marine Research in Flødevigen, DTU Aqu...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Agder

BIONÆR-Bionæringsprogram

Intensified harvesting of forests - implications for enterprises related to wild and domestic ungulates.

'Skogsbeiteprosjektet' er nå avsluttet. Prosjektets hjemmeside (www.skogsbeite.no) vil oppdateres med resultater og publikasjoner så lenge disse kommer inn. I arbeidspakke #1 har vi funnet at hogst gir en betydelig næringsmessig kvalitetsoppgang i lauvoppslaget, men at denne er mer kortvarig enn ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Akershus

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian participation in ESFRI EPOS-PPP (European Plate Observatory System - Project Preparatory Phase)

European Plate Observatory System (EPOS) (http://epos.bo.ingv.it) is an ESFRI project in its preparatory phase that started in Nov. 2010 (EC.FP7 INFRA-2010-2.2.2, grant Agreement No.262229). Its goal is to build long-term research infrastructure in Solid Earth sciences by integrating existing di...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

INDEMB-Indo-Norwegian research and de

Earthquake Hazard and Risk Reduction on the Indian Subcontinent

-

Awarded: NOK 13.1 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Akershus

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

CESSDA-ERIC Preparation

In the period before the esblishing of CESSDA-ERIC it is important to maintain contact with the CESSDA-countries in order not to lose support for the new infrastructure. It should therefore be initiated preparatory measures that will help in the establish ment at one hand, and to strengthen the n...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Advanced mobile broad-band seismic stations

This application is for funding a new infrastructure of [up to] 30 advanced mobile broad-band seismic stations for use by Norwegian geosciences institutes conducting research within solid Earth physics (NORSAR, the University of Bergen, the University of Oslo and the Geological Survey of Norway)...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2011-2018

Location: Akershus

KULVER-Kulturell verdsetting

Ruin memories: nettsted og utstilling

Ruin Memories-prosjektets nettsted - ruinmemeories.org - framstår i dag som et aktivt og godt besøkt nettsted. Gjennom denne prosjektsøknaden ønsker vi å videreutvikle ruinmemories.org gjennom tre satsinger: 1) utvikle stedet til en sentral kanal for form idling av egen og annen relatert forsknin...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

SAMFUNN: Preventing environmental effects of products through producer responsibility

Prosjektets fokus er på produsenters og importørers ansvar for farlige miljøeffekter av produkter når de er i bruk og når de blir avfall. Mange miljøproblemer skriver seg ikke fra produksjon av produkter, med sine forurensende utslipp m.v., men fra bruken av de ferdige produkter og fra dispone...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2011-2019

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Renewable energy as transition strategy

Oppbygging av faggruppe: forskning og utdanning En hovedintensjon med RenTrans var å bidra til oppbygging av en forskningsgruppe ved UiO som studerer omstilling av energisystemet (Transition Group). Siden prosjektets oppstart 2011-2012 har gruppen vokst fra 3-4 involverte til omkring 10 forske...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

INDNOR-India-programmet

Design and Development of Functional Foods from Agri-and Marine waste for Value Addition

-

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Exploring Legal Conditions and Framework for Marine-based Bioprospecting and Innovation

Marin bioprospektering innebærer å lete etter og samle inn gener, biomolekyler og organismer fra det marine miljø. Dette kan være bakterier, alger og dyr som lever på havbunnen eller i vannsøylen og som har tilpasset seg de ekstreme forhold som finnes der. Det er store forventinger til at marin b...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Akershus