0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Bringing in the state: The politics of wage regulation and low-wage employment

Prosjektet analyserer politikken stater bruker for å hanskes med lavlønnet arbeid. Vi søker særlig å forklare forskjellen i verktøyene ulike stater bruker når problematikken rundt lavt lønnede yrker adresseres. Det har blitt mer og mer vanlig i flere utviklede land å arbeide for svært lav lønn....

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Holdningsskapende nærværsarbeid - et kollektiv arbeidsmiljøtiltak for utvikling av jobbengasjement og jobbprestasjoner.

Ansatte i kommunale sykehjem og omsorgsboliger forventes til enhver tid å yte personorientert helsehjelp av høy kvalitet. Dette til tross for en krevende arbeidssituasjon preget av hyppige omstillings- og endringsprosesser, trange økonomiske rammer, ressursmangel og høye emosjonelle krav. Studier...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Childhood gap, Parenting Styles and Life Time Inequality

Forskjeller viser seg tidlig i livet, gjerne før skolestart og forsterkes over tid til voksen alder, og bringes over til over til neste generasjon. Hvor mye kan forklares av foreldrelotteriet; hvor mye de investerer av tid og krefter, er essensielt for å forstå hvorfor forskjellene i persistens o...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2018-2025

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Can Motivational Interviewing facilitate Return-to-Work in sicklisted people with musculoskeletal disorders? a randomised trial within NAV

Muskelskjelett (MSK) sykdommer, skader og plager er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge. Å bidra til raskere retur til arbeid og forebygge langtidsfravær er ett av hovedmålene til Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Bruk av Motiverende Intervju (MI) har blitt svært populært blant NA...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Håndtering av personsikkerhet i komplekse bygg og anleggsprosjekter

Bygg- og anleggsbransjen er preget av en betydelig høyere ulykkesfrekvens enn andre sammenlignbare næringer. Bransjen preges også av økende organisatorisk kompleksitet, og sammen med et høyt antall grensesnitt og avhengigheter, øker dette sannsynligheten for ulykker. Næringen har de siste årene v...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changing Health And Skills Requirements in the Labour Market

Prosjektet tar for seg nye endringer i krav til kvalifikasjoner og helse i arbeidsmarkedet som følge av teknologisk endring og globalisering. For å avdekke disse endringene benytter vi oss av registerdata i hovedsak fra Norge, men også fra USA, der vi samarbeider med Harvard University og NBER. ...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

We know Individual Placement and Support (IPS) works in clinical trials. Can it improve outcomes for patients in the real world?

Psykiske lidelser er nå den vanligste årsaken til uførhet i de fleste vestlige land, og andelen personer som blir uføre med psykiske lidelser har økt de siste tiårene. Kun fem til ti prosent av personer med schizofrenidiagnose er i arbeid i Norge. Deltakelse i arbeidslivet kan øke livskvaliteten ...

Awarded: NOK 15.2 mill.

Project Period: 2018-2025

Location: Nordland - Nordlánnda

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

(Dis-)Assembling the Life Cycle of Container Ships. Global Ethnographic explorations into Maritime Working Lives.

Nesten alle varer vi omgir oss med har tilbakelagt en lang skipsreise, og containerskipet er i dag blitt et av de viktigste symbolene på økonomisk globalisering. Betydningen av containerskipet som et symbol for globalisering, vanligvis brukt for å visualisere «global virksomhet» i media, står der...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The decline in employment and the rise of its social gradient

Prosjektets hovedmål er å identifisere og analysere mekanismene bak reduserte sysselsettingsrater for yngre aldersgrupper i Norge. Siden midten av 1980-tallet har sysselsettingsratene blant unge og middelaldrende personer i Norge falt på en måte som er høyt korrelert med familiebakgrunn. Mens...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

There is strong evidence that patients with severe mental illness can be successfully employed. Is the effect sustainable long-term?

Psykisk lidelse er den vanligste årsak til uførhet i de fleste vestlige land, og andelen personer som blir uføre med bakgrunn i psykiske lidelser har økt de siste tiårene. Bare fem til ti prosent av personer med schizofrenidiagnose i Norge er i arbeid. Deltakelse i arbeidslivet kan øke livskvalit...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Unfit or unqualified? Understanding the impact of health and qualifications on school and labour market exclusion

I prosjektet analyseres samspillet mellom helse, kvalifikasjoner og arbeidsmarkedsutfall innenfor to forskjellige rammer: (i) For sysselsatte som opplever omstilling i jobben, undersøker vi hvilke egenskaper (helse og kvalifikasjoner) som er avgjørende for hvordan omstillingene mestres. (ii) for ...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

PREVENTING SICK LEAVE AND MARGINALIZATION IN YOUNG ADULTS

Hele 14 millioner unge I alderen 15-29 i Europa står utenfor utdanning og arbeid - såkalte NEETs på engelsk. Tall fra SSB viser at 11,2 prosent av unge i Norge aldersgruppen mellom 15 og 29 år var utenfor arbeid, utdanning og arbeidsrettede tiltak i 2020. Korona pandemien har ført med seg en økt ...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Effects of workplace initiatives on sick leave and work participation - new statistical and causal models to utilise population registries

Sykefravær, uførhet og frafall fra arbeidslivet er en byrde både for individer og for samfunnet generelt, og spesielt for helse og velferdstjenestene. Det å redusere sykefravær og øke arbeidsdeltakelsen er viktige politiske mål, men det har vært få systematiske evalueringer av de tiltak som har b...

Awarded: NOK 15.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Coping with flexibility. Behavioral adaptations to the new pension system and their consequences in a lifetime perspective

Hensikten med «Coping...»-prosjektet har vært å analysere hvordan eldre arbeidstakere i Norge tilpasser seg den nye fleksibiliteten i det reformerte pensjonssystemet. Vi har særlig tatt utgangspunkt i det som kan se ut som et paradoks - at andelen som begynner å ta ut pensjon tidlig har økt klart...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Rethinking work inclusion for people with intellectual disability

Hovedformålet med prosjektet er å utvikle forskningsbasert kunnskap for å styrke kompetansen om arbeidsinkludering for person er med utviklingshemming. Bakgrunnen for prosjektet er de store utfordringene knyttet til arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Til tross for politisk...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

HIRE? A mixed-method examination of disability and employers inclusive working life practices

Formålet med HIRE-prosjektet er å bidra med kunnskap om arbeidsgiveres holdninger og praksiser overfor jobbsøkere med funksjonsnedsettelser. Prosjektet inkluderer fire delstudier og ble gjennomført i nært samarbeid med partnere fra Sverige og USA, og representanter fra NAVs arbeidslivssentre i Ak...

Awarded: NOK 13.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Working Multilingually

"Hva språk har å si" er en film om språk, mangfold og arbeid. Det er både fordeler og utfordringer ved språklig mangfold på arbeidsplassen. Språklig mangfold står i tett sammenheng med rekruttering av arbeidskraft, internasjonalt samarbeid og behovet hos kunder, pasienter og andre. Det både øker ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ACCESS Life Course Database: Upgrade and Expansion

Livsløpsstudier er et viktig forskningsområde for samfunnsvitenskapelige og helsefaglige disipliner. Slike studier, der de samme personer følges over lengre tid, har vært mangelvare, særlig i norsk samfunnsvitenskapelig forskning. Med infrastrukturprosjektet ACCESS Upgrade får forskere og student...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2017-2026

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inequality and social sustainability of the Norwegian pension system after the reform

Effektivitet og ulikhet I en ny studie (Andersen, Markussen og Røed, 2021: Pension Reform and the Efficiency-Equity Trade-Off: Impacts of Removing an Early Retirement Subsidy, doi: https://doi.org/10.1016/j.labeco.2021.102050 , ser vi på forskjeller i responsen på reformen etter alder 62, og hvo...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Helsefremmande samarbeid for å styrke arbeidsdeltaking

Eit tettare og meir strukturert samarbeid mellom friskliv i kommunane, lokale helsetenester, lokalt Nav, arbeidsgjevar og spesialisthelsetenesta, kan bidra til å heve kompetansen i kommunane og sikre kvalifisert oppfølging av sjukemelde personar med særlege behov, på eit tidlegare tidspunkt enn i...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestfold og Telemark

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Enabling implementation of interventions in the first line services towards risky alcohol use (The WIRUS- project)

WIRUS-prosjektet ser på alkoholbruk og konsekvenser det har for arbeidsdeltagelse. Alkohol er den tredje dominerende årsaken til sykdom i verden, og risikofylt bruk av alkohol bidrar som en årsakskomponent i mer enn 200 ulike sykdommer og skader. WIRUS-prosjektet fokuserer på de som drikker mer a...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Astronaut - a crowdsourced recruiting platform where people can refer candidates to companies looking for talent

Passive talenter er de talentene som ikke aktivt søker etter en ny jobb, men kan være interessert i å bytte jobb om den rette muligheten kommer deres vei. Ifølge LinkedIn er 75% av potensielle kandidater i denne kategorien, men selskaper har ingen gode metoder for å nå ut til dem. Astronaut er e...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Pathways to work. Achieving coordinated services in work integration of groups on the margins of the labour market - INTEGRATE

INTEGRATE utvikler et kjernemiljø for forskning om koordinert innsats for å oppnå arbeidsinkludering for grupper som er marginalisert i arbeidsmarkedet. Helhetlige og sammenhengende brukerforløp rettet mot arbeidslivdeltakelse fordrer koordinert innsats mellom hjelpesystemet og arbeidslivet fordi...

Awarded: NOK 25.1 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Unpacking the modern working class: Life chances, social cohesion and recognition in an age of migration

Med det overraskende valget av Donald Trump, så vel som Brexit-valget, kom spørsmål om den moderne arbeiderklassen igjen på agendaen. Dette er en kategori som er dårlig forstått i dagens samfunnsvitenskap, ikke minst i Norge. For å beskrive dagens arbeiderklasse, deres politiske orientering, livs...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Sustaining the welfare and working life model in a diversified society

Prosjektets mål har vært å (i) undersøke effekter av eksponering for etnisk mangfold på tillit, og (ii) studere hvordan kulturelle faktorer i innvandreres opprinnelsesland påvirker integrasjonen over generasjoner i Norge med særlig fokus på overføring av kjønnsnormer og politisk deltakelse og (ii...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Under Pressure? Migration and Labor Market Integration in Norway

Innvandrere generelt og flyktninger spesielt har ofte vansker med å få innpass i arbeidslivet. Dette er problematisk både for innvandrernes velferd, levekår og integrering, og for samfunnets behov for høy sysselsetting. UPMIN-prosjektets generelle målsetting er å kaste lys over hvordan institusjo...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

InnArbeid - Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk teknologi

Det er en nasjonal målsetning å legge til rette for at hele befolkningen skal kunne delta i arbeidslivet, også personer med utviklingshemming. Det er imidlertid vanskelig å finne egnede arbeidsplasser, og mange går av den grunn direkte over på uførepensjon etter videregående skole. Hensikten ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Agder

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Resiliency at Work (R@W) by and for at-risk young people: Digital innovations that promote social inclusion, health and employment

Frafallet på videregående skoler i Norge er høyt, noe som har negative konsekvenser for unges helse og deltakelse i arbeidslivet, og kan bidra til utenforskap på lang sikt. Videre kan de betydelige forskjellene i sysselsetning mellom etnisk norske og innvandrere forklares via forskjeller i utdann...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Autonomous Teams

Team, og spesielt autonome kryssfunksjonelle team, blir i økende grad brukt som organisasjonsdesign. Slike team har potensial til å være en svært effektiv og fleksibel arbeidsform i bransjer som kjennetegnes av raske markedsendringer med komplekse og uforutsigbare oppgaver, som finans, forsikring...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Utenlandsopphold (3mnd) for Silje Mæland hos professor Daniella Mazza Monash University og dr. Bianca Brijnath Curtin University

Formålet med utenlandsoppholdet er å tilbringe tid i et forskningsmiljø som holder høyt akademisk nivå. Silje Mæland er forsker II ved Uni Research Helse, Stress, helse og rehabilitering forsker allmennlegers og andre aktørers innvirkning på sykefravær og uføretrygd. Professor Mazza og dr. Brijna...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland