0 projects

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Biogeochemistry in Northern Watersheds, a Reactor in Global Change

Land and freshwater ecosystems are important reactors in Global Change; pollution and climate change affect biogeochemical functions, which feeds back on climate forcing and eutrophication through emissions to water and atmosphere. An interdisciplinary wa tershed project is proposed, focusing the...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Næringsutvikling basert på utmarksarealer, med vekt på fisketurisme.

Myndighetene har formulert klare politiske målsettinger om å opprettholde bosetting og å øke verdiskaping i distriktene. Dette krever oppmerksomhet om utnyttelse av distriktenes fortrinn. Opplevelsesturisme og naturbasert reiseliv er eksempler på aktivite ter og produksjonsformer som nyttiggjør d...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Differential protein expression in relation to dietary amino acid composition: a proteomic approach towards understanding growth in fish

Growth is essentially protein deposition. Therefore, optimisation of growth depends on the understanding of amino acid (AA) metabolism. The complexity and possible interactions between the various metabolic processes and regulatory pathways are enormous. It is evident that growth in a living anim...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Active Learning in Schools. Theoretical underpinnings -interpretations and implementation in compulsory education.

Norwegian educational policy has long sought to promote the extent and quality of learner participation in educational processes, based on an "active learning" educational philosophy whose international status amongst providers of education has perhaps ne ver been greater. However, achievements b...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Nordland - Nordlánnda

NATURNAER-Natur og næring

Svertesopp på overflatebehandlet tre - stipend Lone Gobakken.

Tradisjonelt er overflatebehandlet trekledning mye benyttet i Norge som fasademateriale. Det er også mye brukt i andre deler av Europa. På grunn av stadig strengere restriksjoner med hensyn på tilsetting av tungmetaller, biocider/fungicider i maling og en dringer i produktenes sammensetning og eg...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Novel modulators and downstream targets of the cAMP receptors Epac and PKA

I: Obtain genomic DNA suitable for recombinant deletion of Epac1 in ES cells, produce Epac1 null mice. II: a) Use mapping data of more than 100 cAMP analogs for PKA type I,II and Epac to predict effect of cAMP modifications on binding. Design new discriminating analogs. b) Identify new ATP-site...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2005-2012

Location: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Nordiske omsorgsstater i forandring

Den nordiske velferdsstatsmodellen er en tjenesteintensiv modell, karakterisert ved et betydelig innslag av offentlig finansierte velferdstjenester rettet inn mot alle sosiale lag. Eldreomsorgen utgjør et sentralt element i modellen, både som velferdsgode og som en del av arbeidsmarkedet for kvi...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Family, work and welfare: Economic perspectives Familie, arbeid og velferd: Samfunnsøkonomiske perspektiver

Family, work and welfare: Economic perspectives The project aims to study the effect of welfare society policies that are meant to redistribute toward families with dependent children or that have an impact on the paid work choice. We are interested in th e optimal design of such policies, from t...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

A Research Program for the Study of Welfare Policies

This proposed research program for the study of welfare policies is broad in its scope and aims to extend perspectives along several dimensions. First, the development of appropriate behavioral models will allow us to take into account interactions betwee n social institutions such as the labor m...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Bacillus cereus enterotoxin secretion and receptor specificity – impact of Gram-positive and Gram-negative model systems

Bacillus cereus (Bc) has for long been Norway’s most important food-poisoner. This species makes three different enterotoxins and one emetic toxin. The main goal with this project is to combine the knowledge of two research groups to determine how the ent erotoxins are secreted from Bc and to cha...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Viken

KULTUREN-Program for kulturforskning

Kunnskap og kultur i den øvre middelklassen i Norge

Prosjektet tar for seg kunnskap og dannelseskultur i den norske, øvre middelklassen, dvs. de sosiale gruppene som for det meste består av lønnsmottakere eller små selvsysselsatte med høyere utdanning. Vi vil undersøke hvordan kunnskap og kunnskapsoppfatni ng i ekspertgruppene henger sammen med an...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Syntactic Architecture

Syntactic theory can be viewed as the union of two subtheories: A theory of the configurational properties of syntactic representations (phrase structure), and a theory of how such data structures can be manipulated by syntactic operations (syntactic tran sformations). Our goal is to achieve a h...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARKSAM-Marked og samfunn

Trusselbilder og definisjonsmakt. Forstudie for å analysere norsk sjømatnærings markedsutfordringer relatert til mattrygghet, miljø og etikk

Mattrygghet og miljøoppfatninger rundt matvareproduksjon og - konsum er tema som blir stadig mer aktuelle. Denne studien tar utgangspunkt i dynamikken rundt forbrukeres oppfatninger, holdninger og handlinger relatert til mattrygghet, miljø og etikk med fo kus på sjømat. En fokusgruppeundersøkelse...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Merker, merker....., gir de konkurransefortrinn? Og for hvem?

I sjømatmarkedet har det dukket opp en del nye typer av produktmerker de siste årene. Spesielt viktig er som i all handel private lables. Miljømerker er også stadig viktigere, og kan skape en ekstra utfordring for norsk fisk som ikke har tilgang til denne type merker. Studier som har sette på be...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Velferdsforum i Bergen

Velferdsforum i Bergen ble etablert våren 2000 som et nettverk for velferdsforskere i Bergen. Det har mottatt støtte fra Velferdsprogrammet fra 2001. Velferdsforum samler forskere fra ulike institutter og fakulteter ved Universitetetet, Rokkansenteret o g Norges Handelshøyskole/SNF. Det arrang...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Velferdsstatens yrker - database for studier av rekruttering, kvalifisering og yrkeskarriere (StudData)

Dette prosjektet – StudData – er en longitudinell database basert på spørreskjemaundersøkelser, der studenter som rekrutteres til bl.a. velferdsstatens yrker følges gjennom utdanningen og ut i arbeidslivet. StudData omfatter ca. 15 profesjoner/profesjonsu tdanninger, og data har så langt blitt sa...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Velferdssamfunnets utfordringer

Prosjektet tar sikte på å lage en sammenfattende kunnskapsstatus for norsk velferdsforskning (jfr. programplanens oppsummering pkt. 1). Arbeidet vil bli konsentrert om økonomisk forsørgelse, sosial integrasjon og personlig omsorg. Utenfor dette kjerneområ det ligger helsetjenester, utdanning, bol...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Oslo

FOLKEHELSE-Folkehelse

SCHOOL ENVIRONMENT CORRELATES OF CHILDREN'S AND ADOLESCENTS' PHYSICAL ACTIVITY

It is well documented that physical activity has positive effects on both physical and emotional health. The vast majority of studies have addressed the cognitive, affective, and social influences when trying to understand physical activity. Very few stud ies have addressed environmental issues a...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Understanding and measuring light-induced oxidation in dairy products

Foods are exposed to light throughout processing, packaging, distribution, and at the retail level. Light-induced degradation of lipids, proteins, vitamins and pigments in foods causes both formation of off-flavors and discoloration, which rapidly impair product quality and marketability and may ...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Viken

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

MPECS to detect high risk colorectal adenomas

Colorectal cancer (CRSC) is one of the leading cancers and the mortality is high and hardly has changed over the past decades. It is believed that most CRCs are preceded by a pre-invasive phase, called colorectal adenoma (CRA). About 2-5% of all CRAs pro gress to cancer. It is therefore importan...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Rogaland

KULTUREN-Program for kulturforskning

Samiske dannelses- og borgeridealer. Mediering av samiske kulturtradisjoner om statsborgerskap og borgerkapasiteter

Prosjektet tar utgangspunkt i antakelsen om at gjennomslag for urfolks krav om differensierte arrangement for politisk selvbestemmelse og anerkjennelse av særlige landrettigheter, utfordrer meningen til hva det vil si å være medlem og borger av det partik ulære politiske fellesskapet og hva vil d...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Policy Discourses, International Actors and National Welfare Policy. Norway in a Comparative Perspective

This project asks how welfare policies are shaped by the interaction of international and national actors. It explores what consequences the discourses of international organisations (the discourses on 'rights and duties', 'targeting', 'active aging' and 'the sustainability of the welfare state')...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Molecular epidemiology of infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) in Norway

The main objective of this project is to obtain knowledge on the genetic variation of IPNV and risk factors for IPN in Norway with emphasis on Atlantic salmon. Information about the prevalence of different virus strains is important for the fish farmers , fish health services, fish health autho...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Viken

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Retten som velferdspolitisk styringsmiddel

Governing Social Change through the Institution of Law Juridification processes (Verrechtlichung) are the common focus of all the individual projects. They seek to deepen the understanding of and to criticise the Norwegian Research Programme on Power and Democracy's (MDU) analysis of juridifica...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Oslo

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Strong Turbulence in Magnetized Plasmas.

The proposed project involves a theoretical, numerical and empirical investigation of nonlinear waves in plasmas. Both analytical and numerical tools will be developed and used to explore mechanisms of wave-wave and wave-particle interactions in modulatio nally unstable waves. A core part of the ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Oslo

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Optimalisering av klima for vekst, avling, kvalitet, meldugg- og biologisk bekjempelse hos snittroser og agurk.

Topp kvalitet og lav pris på produktet er et krav produsentene må forholde seg til innen veksthusnæringen i større og større grad. Samtidig reduseres tilgangen på effektive plantevernmidler. Utfordringene for næringen, veiledningen og forskningen er samm en bedre å forstå sammenhengen mellom kli...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken

SKATT-Skatteøkonomi

Two-part tariffs and tax incidence (sub-category indirect taxation)

The analysis of tax incidence in models of imperfect competition has received little attention given the importance of indirect taxes as one of the main contributors to tax revenue. The polar cases of monopoly and perfect competition, however, are well kn own, but studies of tax shifting in oligo...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Vestland

SKATT-Skatteøkonomi

Fordelings- og effektivitetsanalyser av lotteriavgifter knyttet til pengespill

Pengespill er utbredt i de fleste vestlige land og overskuddet er typisk øremerket til bestemte samfunnsnyttige formål. I den økonmiske litteraturen om pengespill betraktes overskuddene som indirekte skatter øremerket bestemte samfunnsnyttige formål, here tter kalt lotteriavgifter. Prosjektet bes...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

SKATT-Skatteøkonomi

Markedsmakt og beskatning

Stadig økende offentlig utgifter aktualiserer analyser av velferdskostnader forbundet med økt beskatning. En vesentlig komponent av velferdskostnaden stammer fra kilen mellom materielt konsum og fritid. Denne kilen inkluderer direkte og indirekte skatter, men også andre kiler som markedsmakt i p...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Oslo

HAVKYST-Havet og kysten

Relative bestandsestimater og simuleringsberegninger for nordøstatlantisk vågehval.

A) Det skal beregnes en serie av årlige bestandsestimater med usikkerhetsanslag for nordøstatlantisk vågehval. Disse vil bli brukt til å estimere en viktig populasjonsdynamisk størrelse (kalt MSYR1+) i et annet prosjekt. B) Prosjektet har en rekke delpr oblemstillinger. I noen grad brukes resul...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Oslo