0 projects

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Tjenesteutvikling og medborgerskap.

Tjenesteutvikling og medborgerskap» er et phd prosjekt som skal sette fokus på hvordan tjenestemottakere kan delta mer i utviklingen av tjenestetilbudet. Kommunen skal opprette et nytt bofellesskap sommer/høst 2019 for ungdommer med sammensatte behov. Kommunen har lang erfaring med å gi tjen...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Rogaland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Kommunen som pådriver for alternative boligløsninger

Dagens boligproduksjon er styrt av private utbyggingsinteresser med kortsiktige mål og ivaretar i liten grad samfunnets langsiktige mål om sosialt inkluderende nabolag og reduserte klimagassutslipp fra boligproduksjonen. Det er derfor behov for nytenkning i boligsektoren i norske byer, spesielt n...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

A Norwegian Regional General Equilibrium Modelling System NoReg

Norsk regional generell likevektsmodell NOREG NOREG 2 er en fleksibel nyutviklet regional generell likevektsmodell som kombinerer den tradisjonelle anvendte generelle likevektsmodellen, som har vært brukt i norsk økonomisk planlegging siden 1960 tallet, med regional modellering helt ned til kommu...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2018-2028

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Democratic Urban Development in the Digital Age

Prosjektet Demokratisk byutvikling i den digitale tidsalderen (DEMUDIG) undersøkte omfanget og betydningen av innbyggerdeltakelse gjennom IKT/sosiale media i byutviklingsprosesser. Vi studerte innbyggerdeltakelse i områdeløft, dvs. prosjekter der lokale myndigheter søker å forbedre bestemte områd...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Communication Power of Politicians in a Digital Age. Consequences for Participation and Democracy

Digitaliseringen av offentligheten kan utfordre medienes tradisjonelle rolle som portvoktere og formidlere av politisk informasjon. Samtidig åpnes nye muligheter for politikere til å sette agendaen, og for en annen type kommunikasjon mellom folkevalgte og velgere. CEPOL studerer hvordan digitalis...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Norwegian part of the 2017/2018 European Values Study

Studien av et mulig verdikonservativt tilbakeslag i Norge synes å ha lite for seg. Høyrepopulismen i Norge er først og fremst tuftet på innvandringsmotstand, og det er Kristelig Folkepart, ikke Framskrittspartiet som representerer verdikonservatismen i Norge. Studien av det verdikonservative tilb...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Bureaucrats and group identity in local politics

De offentlig ansattes politiske representasjon I Norge er nesten alle offentlig ansatte valgbare til kommunestyrer, til fylkesting og til Stortinget. Kun administrative toppledere er avskåret fra å stille til valg. Dette er ikke tilfelle i alle land. For eksempel kan ikke kommunalt ansatte still...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Judges under Stress JuS - the Breaking Point of Judicial Institutions

Prosjektet tar for seg grunnleggende spørsmål om vilkårene for rettssikkerhet under autoritære regimer. Covid-19 pandemien har vist hvor relevant det er å stille slike spørsmål i dag. Prosjektet tar sikte på å belyse europeiske styresmakters bruk av autoritære metoder overfor rettsvesenet fra tid...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Breaking BAD: Understanding the Backlash Against Democracy in Africa

Forskningsprosjektet Breaking Bad: Understanding Backlash Against Democracy in Africa er avsluttet. I løpet av en periode på 4,5 år – delvis stoppet og drastisk endret av en global pandemi - har vi analysert koblingene mellom ulike rettighets restriksjoner, hvorfor de innføres og hvordan forsøken...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Can Fair Decision-Making Procedures Increase the Legitimacy of Democracies?

Hovedmålet med PROLEG-prosjektet har vært å bedre forstå hvordan demokratiske institusjoner og beslutningstakere skal innrette beslutningsprosedyrer for å gjøre dem mer legitime i offentlighetens øyne. Vi har studert om, og hvordan, variasjoner i politiske beslutningsprosesser kan gjøre utfallene...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

På toppen av styringssystemet: Vekst, integrasjon og samordning

De siste 30 årene har det skjedd flere store endringer i norske departementer. For det første har departementenes kommunikasjonsenheter blitt kraftig utvidet. Mens det rundt 1990 bare 30 kommunikasjonsarbeidere, er det i dag om lag 130 i hele departementsfellesskapet. For det andre har det kommet...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Coordination, Capacity and Legitimacy: Organizing for Climate Change, Immigration and the Police

I COCAL tok vi sikte på undersøke koordinering mellom ulike organisatoriske enheter i offentlig sektor, og da særlig på det sentraladministrative nivået. Tanken var å tegne et bedre bilde av sammenhengen mellom styringskapasitet og styringslegitimitet på politiske områder preget av såkalte «gjens...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Drivers of Regional Growth and Economic Development

Tilhørende delprosjekt 1 og 2 viser studien til Harald Dale-Olsen (2017), Labour demand and supply changes in Norway following an imposed harmonization of payroll-tax rates?, at arbeidsgiveravgiften kan være viktig for hvor bedrifter etablerer seg, særlig for de bedriftene som sysselsetter menn. ...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Labor Markets, Firm Behavior and Public Policy

Dette prosjektet består av tre delprosjekter. Hvert delprosjekt omhandler ulike justeringer i økonomien som kan forebygge langsiktige konsekvenser av utfordringene for norsk økonomi som følger av en forventet reduksjon i framtidige oljeinntekter og en aldrende befolkning. Det første prosjektet...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Bymiljøavtaler som redskap for bærekraftig bo- areal- og transportutvikling

Dette prosjektet hadde som hovedmål å undersøke hvilket potensial helhetlige bymiljøavtaler/byvekstavtaler (heretter byvekstavtaler- BVA) har for å oppnå en bærekraftig bo-, areal- og transportutvikling. Vi har studert: - hvordan BVA utformes i samspillet mellom statlige, regionale og lokale my...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Democracy and Expert Rule: The Quest for Reflexive Legitimacy (Reflex)

I moderne politiske systemer delegeres makt og myndighet til uavhengige, ekspertbaserte organer, som har et betydelig rom for skjønn. Ekspertorganer som byråer og sentralbanker er ofte nødvendige for å kunne håndtere økende usikkerhet og stadig mer komplekse spørsmål. Slike organer forholder seg ...

Awarded: NOK 12.7 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Expertization of public inquiry commissions? Democracy and good governance in a Europeanized administrative order

Offentlige utredninger er en viktig del av offentlig politikk og forvaltning i de nordiske landene. Tidligere forskning har vist hvordan offentlige utredningsutvalg dels fungerer som en forlengelse av forvaltningen, dels er en måte å involvere interessegrupper i politikkutforming på, og dels brin...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Legal governance in land use planning. Balance between national and municipal power and between private initiative and public control

"Legal governance in land use planning [GOVLAND]» har sett nærare på dei rettslege styringsverktøya som regulerer tilhøvet mellom nasjonal og kommunal kompetanse i norsk arealforvaltning. Den rettslege reguleringa av kommunal arealplanlegging, tolkinga av regelverket og den daglege forvaltninga a...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Vestland

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Political leadership in local councils. Comparing Norway and Denmark.

I dette prosjektet har vi utviklet interaktivt politisk lederskap som teoretisk konsept. Bakgrunnen er et antatt behov for sterkere politisk lederskap som følge av mer komplekse og uløselige problemer som må håndteres av nasjonale, så vel som lokale myndigheter. I den tradisjonelle tilnærmingen t...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Governing private provision of public space: developing governance models and urban design that ensure inclusive, democratic public space

I DEMOSSPACE har vi studert den demokratiske rollen til offentlige rom. Byrom har fått økt oppmerksomhet i byutviklingsdebatten, der tilgang til gode byrom løftes frem som viktig for bærekraftig byutvikling. Samtidig er offentlige rom under press fra en markedsstyrt byutvikling og fortettingspoli...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Urbanization - productivity, distribution, and policy

Prosjektet har analysert lønnsdannelsen og lønnsforskjeller med bruk av registerdata på individnivå etter fire dimensjoner - by/utkant, lav/ høy utdanning, privat/offentlig sektor, og kjønn. Forståelsen er at de fire dimensjoner virker sammen og skaper forskjellig regional utvikling. Det er mye ...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Financing local governments: Determinants and effects of taxes and grants

Lokale skatter og statlige overføringer er de viktigste kommunale finansieringskilder i alle land. Formålet med prosjektet er å utføre empiriske analyser som belyser hvordan skattefinansiering og overføringer påvirker økonomiske og politiske utfall i norske kommuner. Eiendomsskatten er kontrover...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Reshaping the Map of Local and Regional Self-Government. A study of the Norwegian Local Government Reform (NLGR) processes 2014-2019

Prosjektet følgde dei to store strukturreformene i det norske kommunalsystemet, kommunereforma og regionreforma, frå dei vart initierte i 2014/2015, fram til implementering i 2020. Prosjektet har vore eit samarbeid mellom norske og nordiske samfunnsforskarar og forskingsmiljø, og det har resulter...

Awarded: NOK 16.1 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

ILLEGAL HUNTING AS A CHALLENGE TO NATURAL RESOURCE MANAGEMENT AND LAW ENFORCEMENT: CONTESTED LEGITIMACY AND RESISTANCE

Veksten i bestander av store rovdyr har medført at forvaltningsregimet har blitt utfordret på ulike måter, inkludert ulovlig jakt. Denne studien hadde som mål å forbedre vår forståelse av sosiopolitiske faktorene som kan ligge bak denne utviklingen. Vi brukte ulovlig jakt på store rovdyr som ekse...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

The Norwegian National Election Studies of 2017 and 2021

Den norske valgundersøkelsen er et pågående forskningsprosjekt som har som formål å analysere valg, valgresultater, velgeratferd og velgernes holdninger over tid. Valgundersøkelsene i 2017 og 2021 bygger videre på den store mengden tidligere forskning som er gjennomført innenfor dette prosjektet,...

Awarded: NOK 37.5 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Oslo

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Digitization and Diversity - Potentials and challenges for diversity in the culture and media sector

Konsekvensene av digitaliseringen for mangfold er ambivalente og sammensatte; nye tjenester og plattformer øker og reduserer mangfoldet samtidig. Det teknokulturelle mangfoldet har definitivt økt siden digitaliseringens start; nye formater og en stadig rikere digital infrastruktur har muliggjor...

Awarded: NOK 14.7 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kompetanseutvikling og tjenesteinnovasjon under endrede rammevilkår.

De siste årene har det vært en økende interesse for viktigheten av regionalt tilpasset innovasjonspolitikk for å skape vekst og utvikling i ulike regioner. I den forbindelse har konseptet smart spesialisering dukket opp som en strategi for innovasjon og utvikling i europeiske og norske regioner. ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Party-Interest Group Relationships in Contemporary Democracies: Character, Causes and Consequences

Det er en utbredt oppfatning at forholdet mellom partier og interesseorganisasjoner påvirker demokratiets virkemåte. Likevel har slike relasjoner fått relativt liten oppmerksomhet i statsvitenskapen. Hovedmålet med dette prosjektet har derfor vært å øke vår forskningsbaserte kunnskap om temaet ve...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

FRANCO-NORDIC SYMPOSIUM PARIS 3.-5.NOVEMBER 2014

Arrangementet har som formål å samle nordiske og franske historikere omkring sentrale spørsmål i nordisk historie. Tematisk og kronologisk spenner disse fra middelalderens kongedømme til dagens "nordiske modell", men det vesentligste temaet for konferanse n er overgangen fra enevelde til konstitu...

Awarded: NOK 90,938

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Demokrati, likeverd og lokalsamfunnet. Velferd og utdanning i en global verden.

Nettverkets hovedfokus har vært på skolens betydning i lokalsamfunnet. Nettverket har med basis i tidligere og pågående prosjekter ved forskningsinstituttene, og felles innsamla data i regi av nettverket, jobbet med formidling, publisering og utvikling av nye prosjekter. I tillegg til publiserte ...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage