41,709 projects

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Språkrevitalisering i områder der samisk er i minoritetsposisjon. Å lære et språk i et samfunn der språket er i mindretall.

Språkrevitalisering for både enkeltmennesker og i mange samfunn er for tiden meget aktuelt. I rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen vises det at fornorskning og assilimeringspolitkk var resultatet at mange ikke har fått mulighet å lære forfedrenes språk. Resultatet har vært språkbytte ...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2024-2024

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

TRANSPORT-Transport 2025

En integrert verdikjede for hydrogenbasert klimanøytral luftfart

Hydrogen er en energibærer med et stort potensial innen klimanøytral luftfart. Dette gjelder både når hydrogen benyttes direkte som drivstoff i fly enten knyttet til hydrogen-elektrisk drift, til direkte forbrenning av hydrogen i flymotorer eller når hydrogen benyttes som råstoff til produksjon s...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2024-2024

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Environmentally friendly sequential extraction of bioactive molecules from rockweed – Ascophyllum nodosum

I samarbeid med ledende forskningsmiljøer i nord, skal Polar Algae som første og eneste aktør i Nord-Norge se på full utnyttelse av grisetangplanten som vokser i strandsonen. Dette skal gjøres gjennom å utvikle en metode for sekvensiell ekstraksjon av verdifulle komponenter fra grisetangen sammen...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2023-2025

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Tilsyn med ambulanseflytjenesten i Nord-Norge- hvilke faktorer bidrar til virkningsfulle tilsynsprosesser?

Formålet med tilsyn med helsetjenestene er å bidra til at rettssikkerhet, pasientsikkerhet og befolkningens behov for tjenester ivaretas. Samfunnet har klare forventninger til at tilsynsmyndighetens arbeid fører til en forbedring i helsetjenesten, men det er er imidlertid få vitenskapelige studie...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Destinasjon Nordvågen - Visningsenter for villfisknæringen.

Prosjektet «Destinasjon Nordvågen - visningssenter for villfanget fisk» skal etablere et besøkssenter for villfisknæringen inne i et fullt operativt fiskeindustrianlegg. Nordvågen AS er et tradisjonelt og moderne fiskeindustrianlegg som kjøper fersk fisk og kongekrabbe fra kystflåten, pakker og v...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Verdiskaping av små kongekrabbe gjennom levendelagring og oppforing.

Kjøtt fra kongekrabbe er et delikat og smakfullt produkt som etterspørres. Norsk eksport av kongekrabbe øker stadig, og i 2021 ble det eksportert 2261 tonn til en verdi av 999 mill NOK. Dette er rekord. Hovedandelen av kongekrabben fangstes i det kvoteregulerte området som er øst for 26 lengdegra...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Sikker og effektiv båtambulansetjeneste for en grønn framtid.

Et likeverdig helsetjenestetilbud for befolkningen på Helgelandskysten krever en effektiv båtambulansetjeneste. 8000 mennesker bor på øyer u/landfast forbindelse, og ca.20 tusen mennesker har båt- eller luftambulanse som sine primære transportmidler til sykehus når det haster. Ambulansebåtene på ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

FORREGION ARKTIS

Troms og Finnmark er en region med store muligheter. Et mangfoldig universitet, en dyktig instituttsektor og enorme naturressurser gir gode muligheter for næringslivet, gjennom samarbeid og bedre bruk av regionens kompetanse. Det er også et stort vekstpotensial for kompetansemiljøer i regionen, d...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Frossen fisk og prosesskontroll - stabil produksjon og høyere produktkvalitet

I første del av prosjektet ble alt råstoffet frosset inn med ulike metoder og lagt til fryselagring for en 2 års periode. Råstoffet som brukes i prosjektet er både torsk og hyse. Det ble fortatt produksjon av alt råstoff før innfrysing som kontroll, og resultatene er innenfor det som er forventet...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Etablere samarbeid som fører til stabil, helårlig bærekraftig forretningsdrift gjennom systematisk og kunnskapsbasert utvikling.

Trasti&Trine har kartlagt mulighetene for samarbeid innenfor Fou-miljø, bransje og annen næring som kan skape mer stabil, helårlig og bærekraftig forretningsdrift. Dette gjennom systematisk og kunnskapsbasert utvikling innen for produkt, marked og digitalisering.

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Forretningsutvikling av ny verdikjede for grønn ammoniakk og hydrogen i Arktis basert på vindkraft – Grønn Ammoniakk Berlevåg (GAB)

Formålet med GAB er å utarbeide et konkret og forpliktende forretningskonsept for utviklingen av en bærekraftig og skalerbar grønn verdikjede for produksjon av hydrogen (H2) og ammoniakk (NH3) i Varanger-regionen, og distribusjon og bruk av disse energibærerne i Norge (inkl. Svalbard), både innen...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Forprosjekt - «Hydrogen tilført i Antec biogassreaktor hos Liholmen Biogass AS»

Liholmen Biogass AS har sammen med Antec Biogas AS sett på muligheten for å bygge/utvikle en biogassreaktor spesielt utviklet for å kunne tilføre hydrogen direkte i biogass-produksjon slik at man kan få ut biogass-drivstoff. Liholmen Biogass AS er p.t. de første og eneste i Norge som bruker Antec...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Miljøvennlig transport av levende skalldyr

Norway King Crab skal redusere klimaavtrykket for levende sjømat og øke verdien av levende sjømat med nye teknologiske og miljøvennlige løsninger. Levende sjømat sendes i dag med fly. SINTEF har levende kongekrabbe som klimaversting i norsk sjømat. Det første vi tar tak i, er å eliminere eller s...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om PES-midler til H2020 EIC accelerator søknad.

Prosjektet går i sin helhet ut på å skrive søknad om økonomisk støtte til EIC Accelerator H2020.

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2020

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Truth and Reconciliation in a Democratic Welfare State: The Indigenous Sami, the Kven/Norwegian Finns Minority and the majority in Norway

Prosjektet TRUCOM ser på hvordan den norske sannhets- og forsoningskommisjonen, som ble opprettet for å granske statens fornorskningspolitikk av samer, kvener/norskfinner (og skogfinner som er tatt inn senere), tolket og iverksatte sitt mandat, samt hvordan dette gjenspeiles i kommisjonens sluttr...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Deltakelse i Bioplastic Innovation workshop

Delta på møter, bygge nytt nettverk, diskutere innhold i søknad mot Horisont 2020 utlysning.

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2019-2019

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Urfolks selvbestemmelsesrett og demokrati

Avhandlingen Rettigheter og representasjon er en kvalitativ analyse av hva som er mulighetsrommet for urfolks selvbestemmelse. Avhandlingens hovedspørsmål er: Hvilke begrensninger og muligheter er det for å utvikle urfolks politiske fellesskap og institusjoner som utøver selvbestemmelse? Den teo...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Forum for biomarine næringer – Verdiskaping fra marin biomasse, Alta 8.-9. april 2019

Forum for biomarine næringer er en konferanse og følger opp følger tidligere arrangementer i Nord-Norge, med Forum for Bionamine næringer i Tana i mai 2018 som den siste i Finnmark. Denne gangen arrangeres konferansen i Alta. Konferansen skal være en aktiv pådriver og koordinator for styrking av ...

Awarded: NOK 86,945

Project Period: 2019-2019

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

H2020 Application ”The changing cryosphere: uncertainties, risks and opportunities, scope c: Sustainable opportunities in a changing Arctic"

The project will develop tools for a just transition into a sustainable Arctic future, based on the latest research insights and guided by indigenous, local, economic, political, civil society organizations and other stakeholders’ knowledge. The main focus will be on different impacts of and resp...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2019-2020

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Epistemalas modalitehta máná ehtalas ja morálalas árvvostallamis Epistemic modality in expressions of ethics and morals in child language

Det overordnede målet for prosjektet er å undersøke mulige sammenhenger mellom barns språkinnlæring og etiske refleksjoner. Prosjektet er tverrfaglig og omfatter forskningsdisipliner som samisk språkvitenskap, filosofi, pedagogikk og litteratur. Vi undersøker hvordan barn i 5-7-årsalder med nord...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Making knowledges visible: Relational gathering practices and their linguistic and narrative expressions in coastal Sápmi.

Dette forskningsprosjektet har søkelys på høstingspraksiser i kystsamiske områder i Norge, og undersøker hvordan relasjoner mellom mennesker og ikke-mennesker konstituerer kunnskaper. Gjennom en flerfaglig tilnærming, basert på samfunnsvitenskap og humaniora, spør prosjektet: Hvordan praktiser...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

N2 - Høyere opp i Verdikjeden - Leverandørutviklingsprogram for Nord-Norge

Visjonen til N2 har vært å utvikle fremtidens leverandører i Nord-Norge. Dette oppdraget har prosjektet fått gjennom Regjeringens Nordområdestrategi fra 2017 som har resultert i det nordnorske pilotprosjektet N2. Eierne og samarbeidspartnerne i prosjektet består av våre to / tre nordligste fylkes...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Reisestøtte til å delta på workshop i Amsterdam

Det søkes om reisestøtte for å delta på en 2 dagers workshop i Amsterdam som et forskningskonsortium har invitert oss til å delta på for å bygge nettverk og vurdere om Samerådet kan være mulig partner i et H2020 prosjekt. Samerådet har hatt forberedelser knyttet til å ha Skype møter med lederne a...

Awarded: NOK 19,939

Project Period: 2018-2018

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Økonomisk støtte til å skrive SME søknad

Polar Algae har på bakgrunn av flere gjennomførte forskningsprosjekt kommet frem til innovativt produkt basert på marine alger fra Finnmarkskysten. Dette produktet er polysakkarid ekstrahert fra polare alger, som har et stort potensiale i et internasjonalt marked innfor neutraceuticals, kosmetikk...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2018-2019

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Deltakelse i Biomarine Bioplastics consortium

Delta på møter, bygge nytt nettverk, diskutere innhold i søknad mot Horisont 2020 utlysning.

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2018-2018

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

BI søknad reisestøtte

Delta på møter, bygge nytt nettverk, diskutere innhold i søknad mot BBI-utlysning.

Awarded: NOK 4,960

Project Period: 2018-2018

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Igniting Knowledge Sharing: World Indigenous Research and Education Conference 2018

Konferansens Igniting Knowledge Sharing: World Indigenous Research and Education Conference 2018, har som formal å samle urfolksforskere I ulike disipliner der de deler sine erfaringer og kunnskapsproduksjon med hverandre. Årets tema har tatt utgangspunkt i de fagfeltene som Sámi allask...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Minority Names in Oral and Written Contexts in a Multi-Cultural World. - NORNA-symposium 2019 at the Sámi University of Applied Sciences.

Sámi allaskuvla | Samisk høgskole skal arrangere et symposium Navn på minoritetsspråk i muntlige og skriftlige sammenhenger i en flerkulturell verden i april 2019 i Guovdageaidnu. Dette er det 49. symposiet av nordiske navnesymposier i regi av NORNA, Nordiske samarbeidskommittéen for navneforskn...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2020

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

AGILEFIT- Automation-based renovation for residential building portfolios combining semantic BIM with user-centric tools and methods.

Project mission AGILEFIT will enable AECO professionals and consultants deliver renovation projects faster, with less defects, and a more satisfied clientele; help owners to capture hidden value and structure their projects for optimal impact and return; and provide occupants and the wider commun...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2018-2018

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research

Arrangementet gjennomføres av Institutt for reiseliv og nordlige studier (IRN), Alta og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (HSL), Tromsø. Symposiet, som arrangeres for 27 gang, er i hovedsak en møteplass for reiselivsforskere fra de fem nordiske landene. Hvert femte år...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku