0 projects

ENERGIX-Stort program energi

Assessing impact of snow sublimation for hydropower production in Norway (SnowSub)

Hvor mye snø går tapt i løpet av en vintersesong på grunn av sublimasjon? Svaret på dette spørsmålet er spesielt viktig for vannkraftproduksjon siden snødekket er det største magasinet i mange vannkraftsystemer. Sublimasjon er prosessen når snøen (dvs. frossent vann) blir til vanndamp. Sublimas...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Functional fish habitats in hydropower reservoirs

Målet med FunkyFish, er å undersøke hva som kjennetegner gode gyte- og oppvekstområder for fisk i vannkraftmagasiner, og å foreslå en feltprotokoll for hvordan man kan kartlegge slike områder på en kostnadseffektiv måte. Når fiskebestander i magasiner reduseres, har det vært vanlig å sette ut ung...

Awarded: NOK 13.3 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Utvikling av digitale analyseverktøy for økt produksjon av uregulerbar vannkraft gjennom bedre drift og vedlikeholdsplanlegging

Tilgang til driftsdata fra et stort antall forholdsvis like kraftverk gir gode muligheter for å finne sammenhenger mellom kraftverkenes ytelser avhengig av kraftverksdesign og driftsprofil. I dette prosjektet skal vi utnytte denne datatilgangen for å øke kraftproduksjonen i uregulerte kraftverk. ...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Performance and Health Monitoring for Hydroelectric Powerplants (PHMHydro)

Vannkraftverk er ryggraden i det Norske kraftsystemet, og bidrar med mer enn 90 % av den totale normalårsproduksjonen. På grunn av den særegne norske naturen og vannressursene har kraftverkene i betydelig grad bidratt til Norges industrielle utvikling det siste århundret. Ettersom EU retter seg m...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Agder

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Dissemination of results from FIThydro and adaptation to Norwegian conditions

Dette prosjektet skal formidle og spre resultater fra EU-prosjektet FIThydro som utviklet en rekke innovative løsninger, metoder, verktøy, modeller og instrumenter for mer miljøvennlig vannkraftproduksjon. Prosjektet skal også gi opplæring i bruk av metoder og modeller slik at norsk vannkraftbran...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Innovative monitoring and modelling of loads and damage processes on embankment dams

InMoDam innovasjonsprosjekt har som mål å utvikle et praktisk utvalg av verktøy bestående av sensorer og instrumenter, digital prosessering og tilpassede metoder for å måle endringer og skader som kan oppstå når oppstrøms skråning av en fyllingsdammer som utsettes for vind, bølger og is-belasting...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Støtte til UiBs deltagelse i European Energy Research Alliance Executive Committe

Klima og energiomstilling er ett av UiBs tre faglige satsingsområder. UiB skal innenfor dette området utnytte og utvikle breddeuniversitetets muligheter for faglig mobilisering, fordypning og samarbeid på tvers av faggrenser. Hovedansvaret for å implementere satsingen i organisasjonen er lagt ti...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Optibid - decision support software for intraday electricity trading

I løpet av det siste tiåret har kraftprodusenter i økende grad handlet nærmere leveringstidsounktet, i intradagmarkedene. Denne veksten vil fortsette enda raskere i årene som kommer, delvis drevet av tilstrømningen av variable fornybare kraftressurser, som vind og sol. Disse energikildene har imi...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Berekraftig utvikling av eit utbyggingsområde - "Bømoen Plussbygd"

Bømoen Plussbygd -berekraftig utnytting av grunnvassressursar til drikkevatn, energikjelde og energilager Prosjektet skal leggja grunnlag for utvikling av ei framtidig plussbygd som i stor grad er sjølvforsynt med energi og vatn frå lokale georessursar. Det skal undersøkjast korleis ein kan br...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Socio-economical value of hydropower regulations for flood management

Skal forske på vannkraftens rolle i begrensing av flomskader Hvert år skaper flom omfattende skader på bygninger, infrastruktur og landarealer, og dette er forventet å øke i en fremtid der klimaendringer og ekstremnedbør fører til økt hyppighet og størrelse av flom, særlig i form av regnflomme...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

MESSENGER-SWE: Online, distributed permanent monitoring system for Ground truthing of Snow Water Equivalent Satellite Data.

Vannkraft er den klart dominerende energikilden i Norge, og utgjør omtrent 95% av den totale kraftproduksjonen. Snø akkumulerer i fjellområdene gjennom hele vinteren og representerer en viktig energilagring i det nasjonale og internasjonale energisystemet. Forbedret kunnskap om snøvannsekvivalen...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

MVO IEA Hydropower TCP, Annex XIII, Hydropower and Fish 2021

Helt siden IEA Hydro Annex XIII ble etablert i 2013, har vi ønsket å øke bevisstheten om negative effekter av vannkraft på fisk, samt vise fram gode avbøtende tiltak. Samarbeidsprogrammet er spesielt fokusert på toveis fiskevandring i tillegg til andre effekter relatert til endrede habitatforhold...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

New Machine Learning Algorithms for the Calculation of Water Values

I alle kraftmarkeder er den beste - eller optimale - bruken av tilgjengelige produksjonsressurser viktig for å oppnå de beste resultatene for bodde markedsaktørene og for samfunnet som helhet. I markeder med store mengder vannkraft, som i det nordiske markedet, er en slik optimalisering spesielt ...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Norwegian in-situ Rock Stress for Sustainable Development of Hydroelectric Power

Norsk vannkraftteknologi har et verdensomspennende renommé som kostnadseffektivitet, miljømessig bærekraftig og et bevist design- og konstruksjonskonsept. Noen spesielle trekk ved norske vannkraft er utslag under vann, uforede trykktunneler, luftputekamre, og bred anvendelse av anlegg under jord....

Awarded: NOK 13.7 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Participation in EERA ExCo (EERA-ExCo)

-

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Strategic participation at the EERA Secretariat

-

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Nye reguleringskonsepter i vannkraft

Forbruket av strøm vil øke, men også bli mer komplisert. Industri og forbrukere finner stadig nye måter å bruke energi fra strøm på. Det kommer samtidig nye kilder til produksjon av strøm, og nye måter å lagre energien på. Mange av kildene som sol og vind vil være avhengig av varierende værforhol...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Climate Futures

Climate Futures er et samarbeid for å øke det norske samfunnets tilpasning til klimarisiko, altså risiko forbundet med endringer i vær og klima. Arbeidet vårt har satt lyset på betydelige kunnskapshull i næringslivet og offentlig sektor, og vi har satt i gang en rekke prosjekter som har potensial...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Intelligent dispatching and optimal operation of cascade hydropower plants based on spatiotemporal big data

I Norge er vannkraft den viktigste strømkilden, og den står for 96% av strømproduksjonen. Dessuten har Kinas vannkraftsektor vokst tju ganger for en total kapasitet på 352 GW de siste 40 årene. Dette utgjør over en fjerdedel av verdens installerte vannkraftkapasitet. Aktørene i dagens kraftmar...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113995 The project will deliver a 10kW scaled device, to exploit the turbine’s unique functionality

Målsetningen med prosjektet er å utvikle og teste en enkel vertikal turbin for å produsere elektrisk energi i tidevanns- og havstrømmer. Prosjektet har som mål å videreføre dagens TRL 3 laboratorietester opp til et TRL 6 nivå gjennom tester i et realistisk miljø. Prosjektets mål er å komme frem t...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

The intelligent decision-making process for hydro scheduling

Uansett hvor avanserte optimeringsverktøy som finnes i dag, så må vannkraftprodusenter på forhånd manuelt bestemme hvilke innstillinger modellene skal benytte seg av. Selv om et bredt utvalg av metoder og heuristikker for løsning av planleggingsproblemet er tilgjengelige, så er det en begrensning...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

A new technological solution for preventing environmental effects of air supersaturation downstream hydropower plants

Det har dessverre vært flere hendelser med gassovermetning i norske vassdrag som har resultert i at fisk dør pga "dykkesyke". Dette oppstår når mye luft blandes inn i vannkrafttunneler fra bekkeinntak i perioder med mye nedbør. Dette prosjektet tar mål av seg til å utvikle en teknisk løsning som ...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Hydropower as Flexibility Provider for Renewable Energy Systems: Enhancing the Impact of HydroFlex

Målet med Horzon2020-prosjektet HydroFlex er å utvikle teknologi, kunnskap og forståelse som kan tillate bruk av vannkraft til fleksibilitetstjenester i et fremtidig kraftsystem med høy andel av intermitterende, fornybar energi. Basert på resultatene og aktivitetene til HydroFlex-prosjektet, er m...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Nye miljørestriksjoner – samlet innvirkning på kraftsystem

Prosjektets formål er å kvantifisere konsekvensene på kraftsystemet av nye miljøkrav til vannkraftproduksjon. Med nye miljøkrav menes endrede restriksjoner på vannføring og magasinvannstand. Konsesjonsvilkårene til mange kraftverk revideres, og nye restriksjoner som kan begrense fleksibiliteten ...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

STRIVAN - Storage and Risk Value Analysis - water and hydro reservoirs

Prosjektet har utviklet et beslutningsstøtte-verktøy som dameiere og vannmyndigheter kan bruke til å kvantifisere verdien av reservoar-volumet (magasin-volum) som tapes av på grunn av sediment oppfylling. Reservoarer lagrer vann slik at vannet er tilgjengelig for bruk når behovet for vann/energ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology Laboratories

HydroCen Labs vil oppgradere og rehabilitere Vannkraftlaboratoriet og Vassdragslaboratoriet som ligger ved NTNU. Vannkraftlaboratoriet og Vassdragslaboratoriet ble bygget i 1917 og 1958, og begge må oppgraderes for å imøtekomme fremtidens behov for forskningsinfrastruktur. Vannkraftlaboratoriet ...

Awarded: NOK 55.0 mill.

Project Period: 2019-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SOFCon- H2020 Søknad

Et konsortium bestående av FDB (Norge), SVBetong (Norge), UPC- Barcelonatech (Spania), Eire Composites (Irland), IMS Hydro (Spania) og Enginsoft (Italia) er partnere i en felles søknad. Enginsoft (Italia) er valgt å ha koordinerende ansvar, selv om initiativet til søknad kommer fra FDB. SVBeto...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Hydropower induced supersaturation in freshwaters: effects on ecosystems, mitigation and solutions

Ferskvann i naturen er sjelden mettet med mer enn 100% luft. Gassovermetning, det vil si mer enn 100% metning av luft, kan likevel forekomme naturlig, for eksempel under kortvarige episoder nedstrøms fossefall. Gassovermetning kan også oppstå i vannkraftverk når luft løses i vann under høyt trykk...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Lift and transport of rocks in oscillating flows in hydropower water conduits

LiTRo er et prosjekt med hovedformål å etablere en testrigg for å undersøke løft og transport av stein og sedimenter. I løpet av prosjektperioden ble det bygget en hydraulisk test rigg med basis i en 30-fots container. Riggen gjør det mulig å genere et pulserende strømningsfelt som antas å øke...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 for NTNU

PES2020 for NTNU har som mål å øke antall søknader til Horisont 2020 i 2019. Som del av dette vil NTNU jobbe med å øke kvaliteten på søknader, mobilisere nye fagmiljøer og aktivt posisjonere NTNU inn i retningsgivende nettverk og konsortier i Europa. NTNU deler PES2020 i PES Åpen (støtte til enk...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage