0 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Multi carrier separation and distribution for a flexible energy system

Prosjektet skal utvikle og bygge et demonstrasjonsanlegg for å konvertere biogass til hydrogen, varme, CO2 og strøm. Teknologien skal så spres til andre deler av Europa.

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Støtte til konferansen GeoEnergi 2019

Konferansen GeoEnergi 2019 arrangeres av Norwegian Center for Geothermal Energy Research (CGER), et ikke-juridisk partnerskap delfinansiert av partnerbedriftene, der CMR er vertsinsistusjon. GeoEnergi er en Norges eneste konferanse innen geotermisk energi og dekker et spekter av teknologier rett...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

KPN: RockStore - develop, demonstrate and monitor the next generation BTES systems

RockStore vil overvåke dokumentere og utvikle brønnparker (Borehole Thermal Energy Storage -BTES) for større bygg, nabolag og fjernvarme. RockStore følger opp et utvalg energianlegg som bruker berggrunnen som termisk energilager. Prosjektets flaggskip er GeoTermos, anlegget til fjell skole Dra...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Low cost drill bit body material for geothermal applications.

Hovedideen med prosjektet er å redusere kosntadene på PDC borekroner som benyttes i olje- og gassindustrien, til et kostnadsnivå som gjør dem konkurransedyktige for geotermiske applikasjoner og dermed åpner nye markeder for Lyng Drilling. Dette oppnås ved å utvikle nye og billigere materialer som...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Novel concept for energy efficient hard rock drilling towards cost-effective geothermal energy harvesting

I Novock-prosjektet ble et konsept for å kombinere vekselspenning (AV) og mekanisk knusing for hybrid rotasjonsboring undersøkt ved å eksperimentelt og numerisk studere den mulige svekkelsen av granitt. Bergprøver, omsluttet av dielektrisk væske, har blitt utsatt for elektrisk feltbelastning for...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 11: Coordination of Joint Program Geothermal Energy, European Energy Research Alliance

Geotermisk energiteknologi for varme og kraft er identifisert som en av de strategiske energiteknologiene i SET-planen. Joint Programme Geothermal (EERA Geothermal) er samarbeidsprogrammet for geotermisk energi i den europeiske energiforskningsalliansen, «European Energy Research Alliance (EERA)....

Awarded: NOK 0.59 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Modeling of high temperature, high pressure geothermal energy production system

En betydelig fornybar energikilde er varmt vann/damp under høyt trykk som hentes opp fra reservoarer i jordskorpen, og som kan benyttes eksempelvis til produksjon av elektrisk kraft. Prosjektet har sett på problemstillinger knyttet til oppløste mineraler i denne dampen og som kan felles ut i pros...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2017-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til IFE (2017-2022)

Dette PhD-arbeidet er en kombinasjon av to ulike temaer. Første delen som ble gjennomført ved IFE omhandlet pyrolyse av silangass for bruk i produksjon av energimaterialer. Dette arbeidet startet i 2018 og ble utført i hovedsak fram til 2020. Andre delen ble utført ved Universitetet i Oslo og fok...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Akershus

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF Energi (2017-2020)

Magnus Askeland: Arbeidet har tatt forskningen et steg videre ved å kombinere disse tiltakene for å se på vekselvirkningene mellom marked og tariffer, og hvordan dette påvirker helheten, sier Sintef-forsker og stipendiat Magnus Askeland. Ved å etablere slike mekanismer er det mulig å redusere k...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

FOXCET Internasjonal Workshop 2017: Proton Ceramic Reactors - Fundamentals and Applications. June 16, 2017

Prosjektet er arrangement av en internasjonal workshop under NANO2021 prosjektet FOXCET (nasjonalt koordinert prosjekt): Proton Ceramic Reactors - Fundamentals and Applications. June 16, 2017

Awarded: NOK 10,499

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Cost-effective and Reliable Engineered Casing Systems for super-HT Geothermal Wells

Innen geotermisk energi ligger det et stort potensial for økt energiproduksjon i reservoarer som ligger nært magma, der temperaturene på det geotermiske fluidet kan være 400-500?C. Equinor driver i dag forskning og utvikling på dette området og ser at det er store utfordringer knyttet til å utvik...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: IFEs Deltakelse i EERA-JPGE (Geotermisk) Dette er forlengelse av løpende prosjekt

Målet med prosjektet er videreføring av IFEs deltakelse i EERA-JPGE (Joint Program on Geothermal Energy) som gir kompetanse om sporingsteknologi, korrosjon og skalering (flow assurance) i følgende underprogrammer (SP) som er opprettet i september 2016 etter intern omorganisering av EERA-JPGE som ...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Enhancing Geothermal Reservoirs - Modelling and Analysis of Hydraulic and Thermal Stimulation (ERiS)

Muligheten for å gjøre verdens store geotermiske energiressurser tilgjengelig for lønnsom produksjon er avhengig av evne til å konstruere gode geotermiske reservoarer. Disse fungerer som effektive varmevekslere i undergrunnen, slik at varme fra et stort volum av berggrunn kan hentes ut. Kontaktfl...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til IFE (2016-2019)(2021-2024)

Passasjerfly drives i dag nesten utelukkende av fossil energi. Bransjen står for om lag 3 % av klodens CO2-utslipp. Med den forventede veksten i antall flyreiser de neste tiårene, spås det at utslippene vil bortimot dobles frem mot år 2050 dersom man ikke i vesentlig grad beveger seg vekk fra fos...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2025

Location: Akershus

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF Energi AS (2016-2020)

In situ nanocomposites for high voltage insulation I prosjektet har vi utviklet en ny metode for å framstille elektriske isolasjonsmaterialer for høyspenningsanvendelser. Materialene er polymerkompositter der nanopartikler av uorganiske materialer dannes direkte i polymeren før den herdes. Ved vå...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Hydrogen brenselcelle-løsninger for det maritime markedet - Bluecraft AS

For at maritim sektor skal kunne ta i bruk hydrogen som miljøvennlig drivstoff slik som dette nå skjer i bilbransjen, vil en viktig brikke være et selskap som jobber dedikert med å utvikle og levere hydrogenløsninger tilpasset maritimt bruk. Hydrogen er nå i ferd med å etablere seg som substitut...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Welcome to the Clean Tech Revolution

Engage // Innovate will host the one-day event, "Welcome to the Clean Tech Revolution" during Impact Week, in Stavanger, Feb 23rd 2016. The event aims to bring togehter 70 -100 executives, academics and researchers at the intersection of digital, energy and new growth companies. As the fields...

Awarded: NOK 20,999

Project Period: 2016-2016

Location: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Composite interconnects and nanostructured electrodes for proton conducting membrane reactors

Dagens dominerende produksjonsmetode for hydrogen passer ikke for lokal produksjon i mindre skala. CIEPRO har fokusert på en ny type katalytisk membranreaktor basert på en keramisk protonleder - som integrerer dampreformering og vannskiftreaksjon, tilførsel av varme samt seperasjon og komprimerin...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Towards sustainable renewable energy production: Developing a Life Cycle Impact Assessment framework for biodiversity impacts

Produkter (f.eks. en datamaskin eller en t-skjorte) og prosesser (f.eks. elektrisitetsproduksjon) påvirker miljøet på flere måter igjennom deres livssyklus. Ambisjonen til livssyklusanalyse (LCA) er å fange og kvantifisere alle disse miljøpåvirkningene, spesielt med tanke på negative påvirkninger...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Centre for Geothermal Energy Solutions

Universitetet i Bergen, Christian Michelsen Research, Uni Research, IRIS, IFE og NORSAR har sammen tatt initiativ til å etablere et FME innen geotermisk energi. Konsortiet ble etablert høsten 2014, og vil i løpet av prosjektperioden videreutvikle sine planer for samarbeid. I tillegg vil konsortie...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Vestland

IFEHANUK-Halden-prosjektet og andre nuk

IFE-Haldenprosjektet (Videreføring av prosjekt 107630)

...

Awarded: NOK 150.0 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Akershus

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

En Ikke-inntrengende Teknologi for Økt Varmeoverføring i Mikro/Nano-skalerte Kjøleelementer for Elektroniske Komponenter

Eksisterende teknologier for intensivering av varmeoverføring ved enten aktive typer (som elektrostatisk akselerering av væsker, «spray impinging», vortex tube osv.) eller passive typer (som Peltier-plate, «heat pipe», overflateforbedring (overflategro vhet, finne/ribbe-struktur) osv.) vil van...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Vestfold

NORGLOBAL-Norge - Global partner

ERAfrica: ADVANCED HYDROGEN ENERGY SYSTEMS

Prosjektet ADVANCED HYDROGEN ENERGY SYSTEMS (2014-2018) bidrar til fremgang i det overordnede temaet «Fornybare Energier» og sikter på utvikling av avanserte, solenergiintegrerte, og høyeffektive hydrogenlagringssystemer. En konvertering av fornybar solenergi til to komplementære energibærere, fø...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus

SANCOOP-South Africa - Norway research co-operation on climate, the environment og clean energy

Secure Micro-Grid Architecture for Resilient Power Networks

Pålitelig tilgang til energi i kombinasjon med få økonomiske midler en stor utfordring i utviklingsland. Dette gjelder spesielt i landlige områder hvor det finnes mange som ikke er tilknyttet det nasjonale strømnettet. Det finnes også dem som er berørt av frakopling på grunn av strømdelingstiltak...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

Thermoelectric Material Solutions for High Temperature Thermoelectric Generators

Omlag 60 % av all energi som produseres går i dag tapt som spillvarme. De største tapene er innen energiproduksjonsektoren, men både transportsektoren og industrien følger tett etter. For eksempel utnytter en bil kun i underkant av 40 % av energi en som tilføres gjennom drivstoffet, resten tapes ...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Nye stier på Agder - VRI programmets Samhandlingsprosjekt på Agder

Prosjekttittel: Nye stier på Agder - VRI programmets Samhandlingsprosjekt på Agder Prosjektnummer: 233650 Innledning: Prosjektet har vært del av Forskningsrådets program «Virkemidler for regional FoU og innovasjon» i perioden 2014-2016. VRI-programmet er forskningsrådets 10-årige satsing p...

Awarded: NOK 17.1 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Mathematical modeling and numerical simulation for enhanced understanding of geothermal reservoir stimulation by shear-dilation treatment

Konstruerte geotermiske systemer (Enhanced Geothermal Systems) for uttak av energi, har potensiale til å øke verdens geotermiske energiproduksjon betraktelig. I disse systemene produseres vann og/eller damp fra et stimulert oppsprukket reservoar, og brukes til varme eller kraft. Produksjonen oppr...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Varmekraftmaskin Til bruk i maritime applikasjoner

HMMS ønsker sammen med partnere å designe, bygge og teste en enhet som skal produsere elektrisitet for bruk i maritime applikasjoner. Det er beskrevet et teoretisk system for produksjon av elektrisitet av LandTech vha varmepumpe og stirling motor der varm epumpen lager en kunstig kald side for en...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Development of Joint Research Centre (JRC) in Sustainable Energy between Shanghai Jiao Tong University (SJTU) and NTNU

Avtalen mellom Shanghai Jiao Tong University og NTNU om utvikling av et ?Joint Research Center (JRC) on Sustainable Energy» ble undertegnet av SJTUs President og NTNUs Rektor i Shanghai i mai 2010. Direkte etterpå startet vi på en systematisk forberedelsesprosess, som ble finansiert av NTNU, SJTU...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of a new light weight and low cost drill bits for geothermal drilling and related applications

Arbeidet med å kvalifisere og teste resirkulering av infiltrert hardmetall-pulver er ferdig. Det resirkulerte pulveret er en sterk kandidat som et lav-kost materiale. Den utviklede teknologien muliggjør betydelige besparelser i material-kost. Dette har blitt bekreftet av en studie av effekten av...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Rogaland