0 projects

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

SMARTNORTH: Sustainable development and MAnagement by paRTicipatory governance practices in the High NORTH

Den økende bruken av IT-teknologi og såkalt smart-by, kommune og regions-initiativ, åpner opp helt nye muligheter for offentlig innovasjon, spesielt når det kommer til lokal styringsutvikling i nordområdene. Dette kan gi lokale interesser en stemme når det kommer til planlegging og beslutningstak...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Competencies in management in the public sector

Denne studien undersøker hvordan ledere i en fylkeskommune snakker om og utøver strategisk ledelse når strategiske planer gjennomføres. Studien tar utgangspunkt i at strategisk ledelse er en del av sosialt konstruerte systemer og sosiale fellesskap som utgjør kontekster for lederes fortellinger o...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Strukturert trening og øvelse med blandet virkelighet for beredskap

Sivile og militære beredskapsetater gjennomfører jevnlig trening og større øvelser for å bygge ferdigheter i krisehåndtering. Men det er svært ofte uklare læringsmål, det er vanskelig å stadfeste læringsutbyttet, og det er lagt dårlig til rette bruk av moderne lærings- og ferdighetsbyggende prin...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DigiBuild - Heldigitalisert Byggeprosess

Målet med prosjektet var å utvikle et helhetlig konsept for en heldigital byggeprosess. Etter endt prosjekt kan vi vise til følgende resultater: 1) Handelshøgskolen BI og SINTEF har lykkes med å få frem det vitenskapelige grunnlaget for hvordan en kompleks prosjektorganisasjon med høy grad av i...

Awarded: NOK 13.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Transition towards zero emission ports

Kompetanseprosjektet TRAZEPO hadde som formål å bidra til energiomstillingen i Norge gjennom å utvikle ny kunnskap om hvilken rolle havnene kan spille som energiknutepunkter. Det overordnede forskningsspørsmålet var: Hvordan kan havner legge til rette for mer bærekraftig transport og næringsvirks...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Innbyggere som kilde til innovasjon

Vi ønsker å fremme glede og glød i samskaping og lettere gå fra uforpliktende idé til nyttiggjort innovasjon! Målet er å ta i bruk innbyggeres og ansattes ideer på en måte som forløser skaperkraft, optimisme og pågangsmot ved å utvikle en helhetlig løsning for samskaping mellom kommunen og innbyg...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Viken

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Nye modeller for samarbeid om FoU og innovasjon i kommunesektoren

Store samfunnsmessige utfordringer som klimaendringer, migrasjon og eldrebølge krever lokale løsninger. Det er imidlertid lite hensiktsmessig at hver enkelt kommune adresserer dette arbeidet hver for seg. I stedet vil det være mye å hente på å samarbeide, koordinere samt å lære av hverandre og av...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Agder

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

PIVOTAL: Plattform for innovasjon i offentlig sektor gjennom offentlige anskaffelser

I Norge gjennomføres det offentlige anskaffelser for 300 milliarder kroner årlig, og utgjør 15 pst. av BNP for Fastlands-Norge (NOU 2015:1, s. 298). Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) er en stor innkjøper av varer og tjenester. STFK anser anskaffelser som en viktig kilde til å utnytte kompetanse ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forskningskommunen Fjell: Godt gjort er bedre enn godt sagt!

I forprosjektet ønsker vi å få jennomført tre aktiviteter: 1) Gjøre en preliminær erfaringskartlegging med vekt på å identifisere viktige sammenhenger og tyngdepunkt i det utviklingsarbeidet som er gjennomført i Fjell kommune. Målet med aktiviteten er å få utarbeidet et godt grunnlag og opplegg ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forprosjekt - Prosesser og løsninger for klimaomstilling i kommuner

Innovasjonsprosjektet skal være en katalysator for forskningsbasert innovasjon rettet mot omstilling og et grønt skifte i Vestregionen. Vestregionen ønsker å være foregangregionen når det gjelder å videreutvikle kommunenes rolle som samfunnsaktør på en måte som utnytter kommunesektoren betydelig ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Viken

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Ordførere og lokalpolitikere som innovasjonsaktører

Forprosjektet vil utvikle innovasjonsprosjektet «Ordførere og lokalpolitikere som innovasjonsaktører» til hovedprosjekt. Forprosjektet iverksettes i samarbeid mellom 6 ordførere fra kommunene Hammerfest, Hasvik, Rindal, Øystre Slidre, Ringsaker og Fredrikstad og 6 forskere fra hhv. Universitetet...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Innlandet

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Åpen kommune

Trondheim kommune har vedtatt "Vi er en åpen kommune" som mål for perioden 2017-2020. En tilsvarende ambisjon ligger i Steinkjer kommunes slagord "Åpen, lys og glad". Trondheim kommune jobber dessuten med en ny ledelsesplattform, der lederskapets betydning for mobilisering av idéer og ressurser h...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Smartbyen - innovasjon gjennom nettverk

Smartbyen Stavanger har som mål å være en felles plattform for samarbeidsdrevet innovasjon. Rådmannen anbefaler at arbeidet organiseres gjennom partnerskap og nettverk, og anbefaler at det opprettes et formelt partnerskap med tilretteleggingsansvar for felles smartby-innsats. I den videre prosess...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Demonstration of the Swing Adsorption Reactor Cluster (SARC) for simple and cost effective post combustion CO2 capture

The project main objective is to demonstrate the technical and economic feasibility of the Swing Adsorption Reactor Cluster (SARC) concept through dedicated experimental and modelling studies. The SARC concept consists of a cluster of bubbling/turbulent multistage fluidized bed reactors, which dy...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Cluster for Co-creative Service Design and Innovation

Cluster for Co-Creative Service Design and Innovation (CCSDI) har i løpet av en femårsperiode vært et flerfaglig og tverrsektorielt nettverk med et overordnet mål om å utforske, evaluere og dokumentere samskapende tjenestedesign som tilnærming til tjenesteinnovasjon. Delmål har vært å: 1) generer...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Infrastructuring Internet of Things for public governance

Tekniske enheter blir laget med innebygde sensorer og blir i økende grad koblet til internett. Dette fenomenet, som kalles Internet of Things (IoT) medfører at store mengder data blir produsert, samlet inn og brukt ? og dette åpner igjen opp for nye muligheter. Avanserte algoritmer gjør det mulig...

Awarded: NOK 0.57 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Local transformation towards a low emission society

Norge skal bli klimanøytralt innen 2030, noe som krever radikale og fundamentale endringer i hvordan vi lever og bruker ressurser. Kommunene er i økende grad sett på som en bidragsyter til omstillingen til lavutslippssamfunnet og i dette prosjektet har vi sett på hva slags hindringer og forutsetn...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

SOCIAL HEALTH BOTS Mastering mental health issues through smart personalised automatic assistance

Målet med prosjektet SOCIAL HEALTH BOTS (2017-2021) har vært å etablere ny kunnskap for å gi bedre og mer effektive informasjon til ungdom (alder 16-26 år) om psykisk helse gjennom smart bruk av online chatbots. Prosjektet har kartlagt utfordringene og mulighetene automatiske robottjenester har i...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

På toppen av styringssystemet: Vekst, integrasjon og samordning

De siste 30 årene har det skjedd flere store endringer i norske departementer. For det første har departementenes kommunikasjonsenheter blitt kraftig utvidet. Mens det rundt 1990 bare 30 kommunikasjonsarbeidere, er det i dag om lag 130 i hele departementsfellesskapet. For det andre har det kommet...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Coordination, Capacity and Legitimacy: Organizing for Climate Change, Immigration and the Police

I COCAL tok vi sikte på undersøke koordinering mellom ulike organisatoriske enheter i offentlig sektor, og da særlig på det sentraladministrative nivået. Tanken var å tegne et bedre bilde av sammenhengen mellom styringskapasitet og styringslegitimitet på politiske områder preget av såkalte «gjens...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Bymiljøavtaler som redskap for bærekraftig bo- areal- og transportutvikling

Dette prosjektet hadde som hovedmål å undersøke hvilket potensial helhetlige bymiljøavtaler/byvekstavtaler (heretter byvekstavtaler- BVA) har for å oppnå en bærekraftig bo-, areal- og transportutvikling. Vi har studert: - hvordan BVA utformes i samspillet mellom statlige, regionale og lokale my...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Investigating the future evolution of Norwegian glaciers and hydrological impacts: an integrated modelling approach

EvoGlac-prosjektet (Investigating the future evolution of Norwegian glaciers and hydrological impacts: an integrated modelling approach)(2016-2019) hadde som hovedmål å etablere en fullt koblet atmosfære-isbre-hydrologi-modell med utgangspunkt i eksisterende og nye data fra Hardangerjøkulen, en p...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Expertization of public inquiry commissions? Democracy and good governance in a Europeanized administrative order

Offentlige utredninger er en viktig del av offentlig politikk og forvaltning i de nordiske landene. Tidligere forskning har vist hvordan offentlige utredningsutvalg dels fungerer som en forlengelse av forvaltningen, dels er en måte å involvere interessegrupper i politikkutforming på, og dels brin...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Legal governance in land use planning. Balance between national and municipal power and between private initiative and public control

"Legal governance in land use planning [GOVLAND]» har sett nærare på dei rettslege styringsverktøya som regulerer tilhøvet mellom nasjonal og kommunal kompetanse i norsk arealforvaltning. Den rettslege reguleringa av kommunal arealplanlegging, tolkinga av regelverket og den daglege forvaltninga a...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Vestland

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

R-Quest - Centre for Research Quality and Policy Impact Studies

Hva kjennetegner og fremmer forskning av høy kvalitet? Dette er sentrale spørsmål både i norsk og internasjonal forskningspolitikk. Over åtte år skal R-QUEST styrke kunnskapsgrunnlaget for norsk forsknings- og innovasjonspolitikk gjennom å undersøke: 1.Hva er - og hvordan defineres - forskningsk...

Awarded: NOK 56.0 mill.

Project Period: 2016-2025

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Political leadership in local councils. Comparing Norway and Denmark.

I dette prosjektet har vi utviklet interaktivt politisk lederskap som teoretisk konsept. Bakgrunnen er et antatt behov for sterkere politisk lederskap som følge av mer komplekse og uløselige problemer som må håndteres av nasjonale, så vel som lokale myndigheter. I den tradisjonelle tilnærmingen t...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

OSIRIS - Oslo Institute for Research on the Impact of Science

Forskning støttes i økende grad fordi den skal bidra til å løse de store samfunnsutfordringene, og denne nytteverdien er vesentlig for forskningens legitimitet. Selv om det er stor oppslutning om forskning, har flere stilt spørsmål ved om forholdene ligger til rette for at vi skal kunne ta forskn...

Awarded: NOK 40.0 mill.

Project Period: 2016-2025

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

IKT-støtte for økt egenmestring og bedre behandling for barn og unge med fedme

Antallet barn og unge med fedme er stort og voksende i Norge og internasjonalt. De høye tallene og faren dette fører med seg for andre fedmerealterte sykdommer, gjør at verdens helseorganisasjon anser overvekt og fedme for å være en av de mest alvorlige helseutfordringer verden står ovenfor i dag...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Relevant, reliable and robust local-scale climate projections for Norway

R3 var et innovativt forsøk på å gi klimatjenester på lokal skala i Norge. Norge er preget av store regionale forskjeller i geografi og klima. Å fremskaffe troverdige prognoser for klimaendringer på lokalt nivå har vært, og er fortsatt, svært utfordrende. R3 brukte en integrert tilnærming som tok...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Virksomhetsarkitektur: Kartet til fremtidens helse

Visjon er god og effektiv organisasjonsutvikling for neste generasjons helsesystem. Mål for innovasjonsprosjektet er å realisere en arkitekturpraksis som muliggjør arkitektur-basert virksomhetsplanlegging og mer effektiv tjenesteutvikling i helseforetakene i Midt-Norge. Effekter av innovasjonspro...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage