41,709 projects

ENERGIX-Stort program energi

Electric solutions enabling zero emission ferry

Flere ferger må drives av elektrisitet for å nå målet om flere nullutslippsferger. Fergen har elektriske energilagre som lades opp under landligge og tappes ned under overfarten. For å unngå energitap må denne overføringen ha færrest mulig komponenter som genererer tap, og den må være robust for ...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Electrical Faults Diagnosis and Prognosis of Wind Turbine System Failures

The key innovation in this project would be to identify the evolution pattern of electrical power signals and correlate these signals in relation to known faults and unknown faults as they occur. As the wind turbine operates over a widely varying power range, dependent on the stochastic variation...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av modeller for produksjonskapasitet, miljøpåvirkning og fiskevelferd i kompakte, lukkede merdanlegg.

Akvafuture AS har drevet med testing og utvikling av lukkede merdsystemer i sjø siden 2011. Gjennom flere år med feltutprøving har vi vist at den forrige generasjonen av vårt teknologikonsept løste problemet med lakselus samtidig som fiskehelse og velferd i de fleste tilfeller var godt ivaretatt....

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Nordland - Nordlánnda

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Konferanse for klinisk IKT med hovedfokus på bruk av IKT for stadig å levere bedre helsetjenester til innbyggerne

KlinIKT er en nasjonal konferanse med hovedfokus på teknologi og brukermedvirkning. Konferansen blir arrangert av Helse Bergen og Nasjonal IKT i samarbeid med Sykehuset Innlandet, NTNU og Høgskolen i Lillehammer 05. og 06. april 2017, i Bergen. Et av hovedmålene i helsepolitikken er å tydelig in...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Blodtilførselen til vekstbrusken i glideleddene, med relevans for utviklingssykdommer og spatt H-16-47-192

Skjelettet i beina består hovedsakelig av lange rørknokler og korte, terningformede, såkalte kuboidalknokler, som finnes i framkneleddet og haseleddet. Begge knokkeltyper kan rammes av utviklingslidelser, som kjennetegnes av at de oppstår mens dyret fortsatt vokser, selv om de ofte oppdages først...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

In-Situ Multi-Gas Sensor for Industrial Applications

Tunable diode laser spectroscopy (TDLS) is a very powerful gas sensing technology as it provides unprecedented sensitivity and selectivity for the measured gas components. Based on using a single diode laser per instrument the TDLS instruments originally measured a single gas component. Later dua...

Awarded: NOK 73,175

Project Period: 2017-2018

Location: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt, kompakt integrert separasjon

BRI Cleanup jobber med utvikling av ny integrert kompakt teknologi for separasjon av faste stoffer fra brønnstrømmen. Teknologien er neste trinn i utvikling av Dynamic Desander System som BRI Cleanup har patent på og 14 års erfaring med. Oppsett for slikt utstyr i dag (state of the art) består a...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2017

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Adaptive reuses in deep cities - New (grand) narratives for old buildings

Historic buildings, such as churches or castles but also farmhouses, are the embodiment of collective political, social, cultural as well as economic values. They reflect the grand narratives of the past. These narratives and functions have changed, and the remaining buildings stand for bygone li...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Smart Carbon Capture

Vi skal utføre FOU på en innovativ "air-absorption"-metode for å utvikle en banebrytende teknologi for småskala CO2-fangst. Dette vil gi en metode for karbonfangst som er langt mer kostnadseffektiv enn dagens løsninger. Fremfor å se etter hvordan man kan fange nær 100 % av CO2, så bruker vi pri...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Application REX - automated Recognition and Extraction of metadata for historical documents to CH2020-SC6-CULT-COOP-2017-two-stage program

There is a huge amount of cultural heritage data, mainly in the form of scanned textual material (newspaper, books, journals, magazines ++). In order to be really useful this material must be converted to searchable text and tagged with metadata for easy search and cross-referencing. The succe...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

International Care Of the Dying Evaluation (CODE): quality of care for cancer patients as perceived by bereaved relatives

Omsorg ved livets slutt er en av kjerneoppgavene for helse- og omsorgstjenestene. I dette internasjonale prosjektet ble pårørendes erfaringer brukt til å forbedre omsorg og pleie til døende kreftpasienter. Kreft er en av de viktigste dødsårsakene verden over, og antallet krefttilfeller er øken...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tragic workings in Euripides' drama

It is the aim of this study to offer an advanced methodology for grasping the complex "workings" of the tragic genre in ancient Greek society based upon anthropological theory that offers insights into the way social action, art included, may operate. It keeps closely to the ancient theorists as ...

Awarded: NOK 94,000

Project Period: 2017-2018

Location: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Development of a simplified method for analysis of highly potent carcinogenic PAH-epoxydiol metaboltes metabolites

PAHs, or polyaromatic hyrdocarbon, are long known for their carinogenic Properties. The carcinogenic properties of these compounds is associated with specific structure elements, and the ultimate carcinogenic compounds are the epoxydiols which are formed by metabolism of the parent PAH-compounds....

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Redusert overskudd av C, P og N fra landbruket

Dagens landbruk påvirker miljøet negativt på flere måter, gjennom utslipp til luft og vann av organisk materiale, drivhusgasser og næringsstoffer. Økt kunnskap, og overføring av kunnskap mellom ulike driftsformer i landbruket, kan bidra til å redusere disse effektene. Det er også viktig å integre...

Awarded: NOK 24,999

Project Period: 2017-2017

Location: Møre og Romsdal

VISJON2030-Visjon 2030

Non-Discriminating Access for Digital Inclusion

Prosjektet «Non-Discriminating access for Digital Inclusion» (DigI), hadde hovedfokus på fri tilgang til informasjon til alle (Internet Lite for All) som grunnlag for digital inkludering, jobbskaping og livslang læring. Fri tilgang til informasjon er bærebjelken i digital inkludering, og fungere...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Enhance New Approaches in BioBased Local Innovation Networks for Growth

Det tas det sikte på å etablere prosjekt i utlysningen RUR-10-2016-2017: Thematic Networks compiling knowledge ready for practice. Planlagt prosjektform er Coordination and support action. Formålet med prosjektet er å bidra til økt bruk av biomasse til produksjon av biobaserte produkter (BBP) v...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Smart roads

Det tas det sikte på å etablere prosjekt i utlysningen ART-01-2017: ICT infrastructure to enable the transition towards road transport automation. Planlagt prosjektform er Innovation action. Hovedformålet med prosjektet som skal utvikles ny lavkost-teknologi for nettverk av basestasjoner (Road ...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11018 Personal Radon Sensor and Tracking Service

Hovedmålet i dette prosjektet er å utvikle en bærbar (wearable) radonmåler for kontinuerlig måling av personers individuelle radon eksponering. Dette vil være en personlig bærbar (wearable) radonmåler som er koblet til skytjenester via en smarttelefon, som vil registrere radon eksponeringen baser...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arrangementsstøtte for Organisk Kjemisk Vintermøte 12-15. januar 2017

The 32th Organic Winter Meeting will take place at Thon Hotel Skeikampen on Thursday January 12th to Sunday January 15th 2017. This conference is the annual national meeting in organic chemistry in Norway, and it is held under the umbrella of the Division of Organic Chemistry of the Norwegian Che...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Connected Smart Cities Conference 2017

Som norsk koordinator for Open Agile Smart Cities er vi invitert til å delta på Connected Smart Cities Conference 2017. Se fullt program på https://www.eventbrite.co.uk/e/connected-smart-cities-conference-2017-registration-29274794699 Ved siden av å være norsk koordinator er vi også med i den ...

Awarded: NOK 13,850

Project Period: 2017-2017

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Towards a green and sustainable ecosystem for the European Port of the Future

The aim of the proposal is to unify into a unique platform the use of different technologies applied to monitor and provide decision support in the logistics and maintenance operations in port infrastructures: 1. Development of a novel logistic tool, integrated with cost-efficient unattended tra...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2018

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

WORKSHOP: SEA CUCUMBERS: ADVANCES IN FISHING ARTS, CULTURE; PROCESSING AND APPLICATIONS IN NORWAY, SPAIN AND PORTUGAL

Sjøpølse er eit av verda sine best betalte sjømatprodukt, og det er i dag stor og aukande interesse frå kinesiske bedrifter om å kjøpe og introdusere arten i det asiatiske markedet. Gjennomførte norske FoU prosjekt og forsøksfiske etter sjøpølse har avdekt at rødpølse er utbreia i heile den norsk...

Awarded: NOK 32,722

Project Period: 2017-2017

Location: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Photonics from Active Matter

The target of the project is to establish new innovative routes for design and control of environmentally friendly nanostructured films, coatings or surfaces. These new materials will have advanced structural coloration and reflection properties in the ultra-violet (UV), visible (VIS) and infra-r...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2017-2017

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Photoelectrochemical Water Splitting: A Korea - Norway Research Cooperation (PhotoKORNOR)

Utarmingen av fossilt brensel og klimaendringer øker behovet for nye energiteknologier. Hydrogen blir betraktet å være fremtidens energibærer. En ren og fornybar produksjon av hydrogen er veien å gå. Prosessen med å splitte vann i hydrogen og oksygen, kalt fotoelektrolyse, krevet materialer som e...

Awarded: NOK 25,999

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

EarlyWarn - Proactive detection and early warning of incipient power system faults

EarlyWarn prosjektet har utviklet metoder basert på maskinlæring for å detektere og identifisere reelle og potensielle feilhendelser i transmisjons og distribusjons nettet. Prosjektet sitt mål har vært å detektere hendelser under utvikling før det oppstår feil som kan påvirke sluttbruker, og derm...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Characterization of Arctic chemosynthetic animal communities

Benthic cold seep communities play a key role in global elemental and greenhouse gas cycles (carbon, sulfur, methane) because the chemoautotrophic process sustaining them uses these chemicals for energy. Cold seeps in Arctic shelf/upper slope regions are key sites for climate-changing gas fluxes ...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2017-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Using sustained exercise to enhance brain plasticity, cognition and foraging behaviour in Atlantic salmon.

Current fish husbandry practices generally produce cultured fish with reduced brain development and deviating behaviour compared to wild fish. This is particularly problematic for fish reared for compensatory restocking, which is characterized by high post-release mortality rates. From both an et...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2017-2018

Location: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

Stipend application for planned stay in residence at Stanford Universty, january-june 2017

My Ph. D. project researches the dynamics of opinion formation, focusing on three political fields of issue: climate change, immigration and welfare. As regards the issue of climate change, the anticipations are that citizens will have less stable opinions within a multi-party system as it is an ...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

AlarmTracker - Demo2000

Bedre beslutninger i operasjon gjennom digitalisering Ved hendelser er operatøren i kontrollrommet første linje ansvarlig og for å kunne gjøre en rett og effektiv reaksjon, til rett tid, er kontrollroms operatøren helt avhengig av å forstå de bakenforliggende årsaker og konsekvenser til hendel...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Coastal and maritime cultural heritage (COACH).

COACH will focus on finalising an application for the Horizon2020 call CULT-COOP-07-2017: "Cultural heritage of European coastal and maritime regions". The proposed research project will develop a comprehensive framework for the assessment of coastal and maritime cultural heritage to be applied...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo