0 projects

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Campus Kjeller

CK har siden 1995 benyttet midler fra FORNY programmet for å fremme kommersialiseringen i regionen. CK har eierskap i 20 oppstartsbedrifter hvorav 14 er etablert fra og med 2004. CK har i tillegg forhandlet frem 16 lisensavtaler i samme periode og bistått i flere etableringer hvor vi ikke har gå...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - LEN

Leiv Eiriksson Nyskaping AS (LEN) og de samarbeidende rettighetshavere i FORNY Midt-Norge søker for 2009 om til sammen 4,7 mill kr til kommersialisering av forskningsbaserte forretnings-ideer. Søknadsbeløpet er basert på at LEN har et forpliktende ansva r for FORNY kommersialisering fra 7 retti...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Simula Innovation

Simula Innovation sin søknad om kommersialiseringsmidler for 2009 er tett knyttet til SI sine to overordnede kommersielle målsettinger som også gjelder for 2009. 1.Utvikle og kommersialisere forskningsbaserte prosjekter fra Simula samt styrke den kvalit eten i dealflow og patentsøknader 2.Styr...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Rogaland

Prekubator er Technology Transfer Office (TTO) og kommersialiseringsaktør med ansvar for drift av FORNY Rogaland. Søknad for 2009 er på 6 MNOK til en samlet kommersiell aktivitet på 12 MNOK. Relaterte søknader er søknad om infrastrukturmidler på til sam men 3 MNOK tilsvarende en aktivitet på 6 ...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Bioparken

Bioparken TTO av 2009 er et velutviklet kommersialiseringssystem med spisskompetanse innen biofaglig kommersialisering og forretningsutvikling, virksomheten er nøye tilpasset behovene i FoU-miljøene: o Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) o Biof orsk o Norsk institutt for skog og landsk...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Nofima

De midlene vi søker om skal - i samsvar med hovedmålsettingen for FORNY - i første rekke anvendes til - instituttinterne tiltak for å utløse idéer til kommersialiserbare prosjekter med utgangspunkt i forskning som utføres i instituttet - samarbeid med eksterne aktører, i særlig grad kommersi...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Norut Tromsø

Hovedmålet er å oppnå minst en vellykket kommersialisering annet hvert år, og med delmål å produsere minst fire lovende idéer hvert år. Av disse skal minimum to utvikles så langt at de tas videre til Norinnova / TTO. Norut vil i 2009 ha fokus på følgende aktivitetsområder: · Idesøk, -stimuleri...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2009-2009

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - TTO Nord

TTO Nord AS (TTO) og Norinnova AS (NI) leverer en felles prosjektbeskrivelsen for bruk av kommersialiseringsmidler for FORNY Nord-Norge. I et avtalt samarbeid mellom TTO og NI skal partene, sammen med FoU-aktørene innen FORNY Nord-Norge, bidra til å fremb ringe forskningsbaserte forretningsideer ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Coventure

Coventure AS (tidligere Sørlandets Teknologisenter AS, STS) ble høsten 2000 tildelt operatøransvaret for drift av FORNY`s kommersialiseringsmidler. FORNY-arbeidet på Sørlandet har siden oppstarten resultert i et idètilfang på over 200 forretningsideer og 16 nyetableringer. Nyetableringene totalt...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Agder

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Birkeland Innovasjon AS

Gjennom et stabilt og godt tilfang av ideer har Birkeland Innovasjon bygget opp en portefølje med prosjekter, hvor noen har innmeldingsdato helt tilbake til 2004. Videreutvikling av Birkelands prosjektportefølje er vår hovedoppgave. Vi skal gjennom dette arbeidet ta tidlige forskningsprosjekter ...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - NIVA

NIVA innarbeidet innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater som et eget målområde i strategiplanen i 2006. Dette har allerede gitt tre nye datterselskaper, betydelig interesse for innovasjon i organisasjonen, og mer penger til spennende forsk ning. Erfaringene viser at NIVA har et be...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Bergensmiljøene

BTO er opprettet av 7 forskningsinstitusjoner i Bergen for å fremme kommersiell utnyttelse av forskningsresultater. Selskapet ble etablert ved årsskiftet 2004/2005 og er eiet av Universitetet i Bergen (UiB, 40%), Helse Bergen (HBg, 40%) og Havforskningsi nstituttet (HI, 20%). Det er videre inng...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - LEN

I Midt-Norge er det etablert et samarbeid mellom - Høgskolen i Nord-Trøndelag - Høgskolen i Sør-Trøndelag - Møreforsking AS - Høgskolen i Molde - Høgskolen i Ålesund - Høgskolen i Volda - Høgskolen BI Trondheim - Leiv Eiriksson Nyskaping AS (LEN) med L EN som felles FORNY kommersialiseringsakt...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - UiA

Universitetet i Agder, tidligere Høgskolen i Agder - har deltatt i FORNY-programmet siden høsten 2000. UiA har inngått samarbeidsavtale med tidligere STS, nå Coventure som er vår kommersialiseringsenhet. Det er også etablert et samarbeidsutvalg der Covent ure AS, UiA og Sørlandets Sykehus HF delt...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Agder

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - HiBu

Høgskolen i Buskerud skal gjennom dette FORNY-prosjektet jobbe med å øke antall forsknings- og utviklingsbaserte ideer med potensial for kommersialisering, samt stimulere til økt antall kommersialiseringer med utspring i egen forskning. Høgskolens satsin g på innovasjon og entreprenørskap er bli...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Buskerud

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - HiM

Prosjektet vil omfatte ulike typer kompetansehevingstiltak (seminarer, workshops, møter) og har både studenter og ansatte som målgruppe. Prosjektet er oppdelt i 4 hovedaktiviteter: A1. Bevisstgjøring og motivasjonstiltak. A2. Motivasjons- og opplæringstil tak rettet mot studenter. A3. Kommersiali...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2009-2009

Location: Møre og Romsdal

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidlar 2009 - HiÅ

Målet for prosjektet er å auke verdiskaping i regionen gjennom fokus på nyskaping og arbeid med kommersialisering av idear frå høgskulen i Ålesund. Prosjektet tek sikte på å stimulere til nyskaping mellom studentar og tilsette ved høgskolen. Prosjekte t er forankra i høgskolen sin strategipla...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Møre og Romsdal

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidlar 2009 - HiVolda

Høgskulen i Volda (HVO) sitt overordna motiv for å søkje infrastrukturmidlar innanfor ramma av FORNY Møre og FORNY Midt-Norge for 2009 er todelt. For det første ligg det i våre strategiske prioriteringar generelt og når det gjeld FoU spesielt at vi skal v ere ein viktig regional utviklingsaktør. ...

Awarded: NOK 92,518

Project Period: 2009-2010

Location: Møre og Romsdal

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Høgskolen i Narvik

Aktivitetene for 2008 vil videreføres i 2009. I tillegg skal de nye målsettinger realiseres i perioden. Det forventes at interessen for innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering av FoU-arbeid tiltar etter hvert som de ulike aktiviteter oppnår den oppmerksomhet som ønskes. Høgskolen har n...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - HiBo

Prosjektet planlegger gjennom dette FORNY-prosjektet å øke antall kommersialiserbare ideer ved Høgskolen, samt å fortsette arbeidet med å utvikle innovasjonsevnen og entreprenørskapskunnskapen blant både fagansatte, forskere og studenter. Et sentralt virk emiddel i dette arbeidet er videreutvikli...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Etablering av Oslo Biobanking og ivaretakelse av det medisinske arvesølv - et samarbeidsprosjekt mellom UiO/Birkeland, Medinnova og Ullevål

Innenfor helsesektoren er det høy vitenskapelig produksjon, men det er liten tradisjon for å omsette forskningskunnskap i samfunnsnyttige produkter og tjenester. Helse Sør-Øst har fra 2008 satt innovasjon i fokus i sin forskningsstrategi, og utarbeidet en modell for et helhetlig innovasjonsprogr...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Økt kommersialisering av forskningsideer fra Universitetssykehuset Nord-Norge i samarbeid med TTO Nord og NorInnova

Planene for prosjektet følgende: - 25-35% av prosjektet går til å (videre-) utvikle og etablere ny samarbeidsmodell og arbeidsmetodikk for kommersialisering - 65-75 % går til implementering og videreutvikling av modell og metodikk i konkrete kommersialis eringsprosjekter - Det engasjeres en oper...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Mobilisering for kommersialisering av forretningsidéer med utgangspunkt i brukerdrevet nyskaping ved helsefagavdelingen ved HiNT Namsos.

Prosjektsammendraget er som før, men den lille tilføyelsen på at vi legger ekstra innsats på idéhavere som har startet sitt kommersialiseringsløp. Det er mao viktig at HiNT har en tett kontakt og kan få optimalt med erfaringer ut av de aktørene som har st artet sitt kommersialiseringsforløp samme...

Awarded: NOK 48,418

Project Period: 2008-2009

Location: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Mobilisering for kommersialisering av forretningsidéer med utgangspunkt i brukerdreven nyskaping ved helsefagavdelingen ved HiNT Namsos

Prosjektaktiviteter: HiNT fortsetter arbeidet etter tidligere hovedmodell der mobilisering og idéavklaring står sentralt. Dagens resultat viser at det gjenstår mobiliseringsarbeid. Dette betyr å fortsette med forankring, integrering av kunnskapen og bear beide holdningen til brukerrettet nyskapi...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Development of a novel targeting MRI contrast agent to evaluate single kidney function in humans and in animals - additional funding

...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: Improved Query Ranking and Document Clustering by Link Analysis

...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: TiO2 Coated cantilevers for Atomic Force Microscope

...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Mobiliseringsstipend: Kvinner i Sentrum

Prosjektet 'Kvinner i Sentrum' er tiltenkt å være en del av Handelshøgskolen i Bodøs og SPIR Idelabs aktivitet for å stimulere til entreprenørskap blant kvinnelige studenter og forskere. Handelshøgskolen i Bodø har i dag 25 faglige stillinger innen entrep renørskap og har stor aktivitet innen stu...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: Metode for online måling og varsling av vannkvalitet

...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: Fusjonsgen microarray

...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo