1,027 projects

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Environmental and genetic regulation of muscle growth in scallop

Cultivation of scallop has received much attention due to the increasing demand for high quality products at the European rnarket. The highly favourable growth condition for scallop along the Norwegian coastline gives a unique opportunity to become the le ading nation within scallop production. I...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Kvalitet og foredling av torsk

Prosjektet er inndelt i to delprosjekter som vil løpe parallelt over tre år: - Formålet med delprosjekt 1 er først å etablere en oversikt over den reelt forekommende variasjon i kvalitetsbestemmende variable for torsk, basert på historiske data, hoved sakelig fra villtorsk, men også fra tilgj...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Vannkvalitet, vannbehandling og intensiv smoltproduksjon. Effekter av ulike råvann/driftsvann kvaliteter og superoksygenering på smoltkval.

Driftsformene i dagens settefiskproduksjon blir stadig mer intensive. Nok vann av god kvalitet er en begrensende faktor for produksjon. Smoltproduksjonen i Norge har nådd en kritisk grense, der tilnærmet alle anlegg benytter tilsetting av rent oksygen (su peroksygenering, størrelsesorden 200 - 30...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Agriculture's role as upholder of cultural heritage

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Atlantic salmon genes influencing resistance to salmon lice (Lepeophtheirus salmonis)

This project aims to investigate the potential for identifying molecular markers linked with differences in susceptibility to infection with salmon lice. These may be used to assist a selective breeding programme to reduce susceptibility of farmed Atlanti c salmon to infection with salmon lice. T...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Grønn omsorg - fleksibel spesialisering, eller tradisjonelt mangesysleri?

Grønn omsorg er fellesbetegnelse på en rekke tiltak og arrangementer i regi av bønder som søker å utvide muligheter for verdiskapning på gården. Grønn omsorg er tuftet på samarbeid med og finansiering gjennom det offentlige. Argumentene for Grønn omsorg e r mangfoldige og sammensatte. Fra en gård...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

The sensory biology of host detection in the parasitic salmon louse: electrophysiological and behavioura linvestigations

We propose to extend our previous work on the chemical and visual cues underlying host location by the salmon louse by 1. determining the threshold responses required for chemical signals to induce oriented movement towards a point (e.g. a fish) 2.determine the threshold levels necessary to elici...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Application of multi criteria analysis in coastal zones in Norway: A tool for development of compromise solutions for different uses.

In Norway, with about 80% of the people living within 10 km from the shore, there is a strong concentration of economic activities in the coastal zone. The aquaculture sector alone is currently expanding with some 10 to 15% per year. As the coastal zone i s also an important area for cultural and...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Akershus

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

LAND. Management of Complexity, Scientific Uncertainty and Public Participation in Environmental Governance in Nordland and Catalunya

...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Vestland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Genetiske forskjeller på kyst- og fjordbestander av torsk i relasjon til oppdrett

I Stortinget ble det høsten 2001 vedtatt å øke innsatsen på torsk som oppdrettsorganisme i Norge. Ett av områdene som må klarlegges i tidlig fase er den genetiske variasjonen mellom ulike naturlige bestander av torsk. Dette er viktig av flere grunner: 1. Fisken bør være best mulig genetisk t...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Speciation, transport and bioavailability of Cd and Zn in contaminated terrestrial ecosystems. BIOMOD

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Akershus

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Study of the physical properties and the chemical characterisation of particulate matter at Birkenes

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Akershus

SIP-PRIM-SIP - primærnæringsinstitutter

Development of a co-ordinated research programme into food allergen identification, quantification, modification and in vivo responses

There are increasing concerns in the area of food allergy. More specific knowledge is needed with regard to foods and components of food that induce allergic reactions and the mechanisms that explain how these reactions are generated and sustained. This p rogramme will therefore establish an anim...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Akershus

HAVKYST-Havet og kysten

Strategic Program in Resource Management

1. Bevare og videreutvikle Senteret som en av verdens ledende på sitt fagfelt 2. Utdanne kandidater på hovedfags(masters)nivå og doktorgradsnivå med fiskeriøkonomi som spesiale. 3. Analysere utvikling av produktvitet i Norges fiskerier og hvordan den er b litt påvirket av alternative reguelerings...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Vestland

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Increased N removal in constructed wetland filters - use of stable nitrogen isotopes to determine factors controlling denitrification /DNRA

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Akershus

SIP-PRIM-SIP - primærnæringsinstitutter

Roles of vitamins in bone development and mineral metabolism

Bone disorders are recurrently observed with high frequencies in intensive farming of salmonids, as also observed in other husbandry. Nutrition, water temperature and fast growth have been identified or suspected as risk factors. For the production of salmonids both the feed composition and fe...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Vestland

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Bioavailability and effects of organochlorine contaminants in relation to seasonal lipid cycles in arctic fox

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NATURNAER-Natur og næring

Genetic predisposition and functional studies in spontaneous dog models of cancer

Cancer is a significant threat to human and companion animal quality of life and shortening the life spans. The importance of inherited mutations in genes as an etiologic factor in the tumour pathogenesis is still not fully understood. The strategic progr am will help to build competence and unde...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Oslo

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Radioactive dose assessment improvements for the Nordic marine environment:...

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

KUNSTI-Kunnskapsutviklling for norsk språkteknologi

FONEMA - Metodeutvikling for naturtro norsk talesyntese

Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU og Telenor FoU. Motivasjonen for prosjektet er at dagens talesyntese er for dårlig. Såkalt datadrevet bølgeformsyntese (unit selection synthesis) er state-of-the-art og kan gi overlegen naturlighet sammenlignet med a ndre metoder. Denne teknikken åpner for i...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Triclosan - A New POP?

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Akershus

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Development of Techniques for Civilian Use of Spaceborne Radar Technology in Earth Mapping and Observation

...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

FAMOUS - Framwork for Adaptive Mobile and Ubiquitous Services

...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Strategic University Programme in Light Metals Technology

...

Awarded: NOK 22.5 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVKYST-Havet og kysten

Pollutant exposure and effects in fish related to the discharge of produced water in the North Sea oil industry

...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Rogaland

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

Multivariable Process Control in High Temperature and High Pressure Environments using Multi Sensor Data Fusion

...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2003-2011

Location: Telemark

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Medisinske vikarer i helseinstitusjoner. Konsekvenser for arbeidsmiljø, fagfellesskap og karriereveier

Privat utleie av helsepersonell er et nytt helsepolitisk fenomen i Norge. I andre europeiske land har medisinske vikarbyråer lenge vært en integrert del av helsefeltet. En lovendring med virkning fra 2001, ga adgang til å etablere vikarbyråer. Media har g repet det nye fenomenet, og skapt et innt...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Flerkulturelle demokratier og politisk integrasjon i storbyer - en komparativ studie

Hva forklarer variasjonen mellom ulike etniske grupper når det gjelder politisk deltakelse og tillit til lokale politiske institusjoner? Problemstillingen vil besvares gjennom å studere: a) variasjoner mellom ulike etniske grupper, b) hvilke institusjonel le føringer de opererer innenfor, og c) i...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Trygge avlinger og god plantehelse ved hjelp av indusert sykdomsresistens.

Plantene har et forsvarsystem som blir aktivert når de gjenkjenner en angripende sykdomsorganisme. Det samme forsvarssystemet blir også aktivert med visse stoffer som kommer fra eller som likner stoffer fra sykdomsorganismer, eller med molekyler som likne r de molekylene som deltar i signaloverfø...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Control of apple fruit moth (Agyresthia conjugela Zeller) by attractive volatiles emitted from rowan (Sorbus aucuparia L.)

An ongiong co-operation between the Norwegian Crop Research Institute and Chemical Ecology Group, SLU Alnarp has given some most promising results. The goal is to identify volatile compounds from rowan, Sorbus aucuparia, which guide mated females of apple fruit moth, Argyrestia conjugella, to ov...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Akershus