0 projects

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Southern Ocean phytoplankton community characteristics, primary production, CO2 flux and the effects of climate change

Nye oseanografiske data og kunnskap om kysten og iskanten i Kong Håkon VII Hav, Antarktis, Sørishavet. I dag mangler vi kunnskap og observasjoner fra havområdet rundt Antarktis, om de pågående klimaendringene og de konsekvensene det kan få for dyr og natur. Raske endringer i det marine miljøet i ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

KLIMAFORSK-Stort program klima

Transformation as Praxis: Exploring Socially Just and Transdisciplinary Pathways to Sustainability in Marginal Environments (TAPESTRY)

Prosjektet har utviklet en ny måte å tilnærme seg transformasjon på, ved å konseptualisere deg som nedenfra-og-opp-drevet praskis. Vi har studet hvordna potensielt transformative endringer utspiller seg i tre områder I India, deltaet Sundarbans, tørrlandsområdet Kutch og storbyen Mumbai. Den Fors...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

GREenhouse gases, Aerosols and lower atmospheric Turbulence

Hvordan påvirker gasser og partikler turbulens nær jordoverflaten? Økende konsentrasjoner av CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren fører til høyere temperatur nær jordas overflate. Når mengden drivhusgasser og partikler (f.eks. sot) øker, har det mange konsekvenser for klimaet på jorden. Vi ve...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

GEOFAREDAGEN 2018

Geofaredagen er en direkte følge av Forskningsrådets fagevaluering av geofagene i 2011. Som et resultat av utlyste midler i 2014 til oppfølging av funnene i evalueringen, ble en workshop arrangert i Åndalsnes høsten 2015, der planene om et årlig arrangement ble lagt. Geofaredagen 2016 ble arrange...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

Past changes in inter-annual climate variability: linking tropical and high latitude processes.

Funds are requested for a visiting Professor Mary Elliot to spend a duration of 10 months (Feb 2019-Nov 2019) at Uni Research. During her time at Uni Research, Professor Elliot will work with Carin Andersson Dahl and colleagues. One of the primary aims will be to derive information about past ch...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

ByBy-konferanse 2018: Siste nytt fra forskninga!

Forskningsgruppen Byutvikling og bytransport ved Transportøkonomisk institutt søker om støtte til gjennomføring av todagers seminar om Byutvikling og bytransport: Siste nytt fra forskninga! Arrangementet er rettet mot praktikere fra offentlig og privat sektor, andre fosrkningsmiljøer og andre slu...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

E-INFRA 2018 - a national e-infrastructure for science

Søkeren til denne INFRASTRUKTUR-utlysningen er Sigma2 AS. Sigma2 har det strategiske og operasjonelle ansvaret for den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap og lagring av vitenskapelige data i Norge. Sigma2 tilbyr tjenester innen tungregning (HPC ? High Performance Computing) og...

Awarded: NOK 337.6 mill.

Project Period: 2018-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Arktis klima inn i undervisningen - Kunnskapsportalen IGLO

Prosjektets formål er å forbedre mulighetene for at undervise om Arktisk klima på realfag i VGS. Dette gjøres ved at utvikle webportalen «IGLO – Byg din egen undervisning om Arktis». IGLO er et verktøy som gjør det lettere å tilrettelegge realfagsundervisning om Arktisk klima. Her samles og ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

WAGE: Work, Labour and greening the economy

Et grønt skifte krever at samfunn verden over beveger seg mot et energiregime basert på lavutslippsteknologier. Utslippene fra petroleum og petroleumsindustri er den viktigste bidragsyteren til menneskeskapte klimaendringer, og land som Norge, Nigeria, USA og Canada har bygget mye av sin økonomis...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

ITS for sustainable TRANSport: In-vehicle FEEDback on eco-driving and external costs

Kan informasjon til sjåfører om deres kjørestil eller samfunnets kostnader ved deres bilbruk bidra til å nå Norges mål om å bli et lavutslippssamfunn? Transportsektoren er blant de største forurenserne i verden. Selv om EU stiller stadig strengere utslippskrav til nye kjøretøy er forurensing knyt...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications

De fleste forbrukere hevder at de er villig til å kjøpe bærekraftige matvarer, likevel er andelen bærekraftig mat i totalt forbruk fortsatt lav. For å forstå årsakssammenhengen til dette kreves videre undersøkelser av hvilke faktorer som påvirker den reelle bærekraftige atferden. Eksisterende for...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System – Knowledge Centre, operational phase

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS) er et observasjonssystem for langtidsovervåkning i Svalbard og havområdene rundt. SIOS er et regionalt distribuert nettverk som er optimisert for å produsere data som er nyttige for forskning innenfor globale miljø- og klimaendringer. SIOS ...

Awarded: NOK 33.1 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Svalbard

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Extraction and characterisation of BIOactives and CARBohydrates from seaweeds and seagrasses FOR FOOD-related Applications

Industrielle metoder for framstilling av karbohydrater fra makroalger er vel etablert, og har vært uendret med hensyn til effektivitet og rundt forbruk av vann og energi. Under produksjonen skapes betydelige mengder restprodukter. I dette EU-prosjektet har vi undersøkt nye og mer miljøvennlige fr...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NORGLOBAL2-Norge - global partner

LeapAgri: Participatory Pathways to Sust. Intensification. Innovation platforms to integrate leguminous crops into small-scale agriculture

1 October 2022: Det overgripende målet med PASUSI er å øke produktiviteten i landbruket i Ghana og Uganda og forbedre næringsinnholdet i mat of fôr, og samtidig bidra til et bærekraftig landbruk som minimerer miljøødeleggelse. PASUSI ønsker å fremme produksjonen av belgvekster og å øke deres ande...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Market for Anarchy: Systems of risk control in transnational governance

Statlige myndigheter er i økende grad blitt avhengige av spesialiserte aktører som fokuserer på ulike typer risiko, slik som finans, klima, og cyber. Prosjektet analyserer hvem som gir råd til myndigheter og internasjonale organisasjoner om risiko og hvorvidt det er systematiske mønstre i hva sla...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Futurum: A network for neighbourhood transformation

Futurums mål er å utvikle et nettverk for og med de som arbeider med bærekraftige byutvikling. Futurum vil tilby en møteplass for innbyggere, planmyndigheter og forskere som jobber med bærekraftige transisjoner i det bygde miljøet. Kunnskap som skal produseres der den skal anvendes. Futurum tar v...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

ATLANTIC SALMON AT SEA - factors affecting their growth and survival

Gjennom dette prosjektet om laksen i havet har vi fått omfattende ny kunnskap om laksens vandringer, hvor de er i havet, og hva som påvirker laksens vekst og overlevelse. Dette er en viktig del av laksens liv å forske på og øke kunnskapen om, fordi det er her de vokser seg store, og dødelighet i ...

Awarded: NOK 21.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Finding Routes to Active Mobility in Everyday life through Digitalization

Kan digitalisering gi et mer bærekraftig bytransportsystem? Hvordan kan aktiv mobilitet i hverdagen løse dagens folkehelseutfordringer? I prosjektet FRAME-D undersøker vi hvordan digitale verktøy kan hjelpe privatpersoner og bedrifter med overgangen fra bilbaserte løsninger for bytransport til l...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Permafrost, Rock, Ice and Snow Monitoring in the Austre Loven glacier basin (PRISM) RIS-6815

In a global change perspective, high latitude regions happen to be an important observatory where current dynamics are observed. Studying slopes in polar environments is the main focus of the PRISM project. This project specifically aims at understanding, monitoring, and modeling the spatial dime...

Awarded: NOK 59,312

Project Period: 2018-2019

Location: Svalbard

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Coordinated Arctic Acoustic Thermometry Experiment

For nesten 30 år siden (1994) ble et 19,6 Hz-lyd signal for første gang sendt over Polhavet i «Transarctic Acoustic Propagation» (TAP)-eksperimentet. I CAATEX ønsket vi å gjennomføre et nytt akustisk termometrieksperiment for å sammenligne med målingene fra TAP-eksperimentet. I akustisk termometr...

Awarded: NOK 23.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Ultra-High-Resolution Marine and Terrestrial Records - Institute of Arctic and Alpine Research (ULTRA-INSTAAR)

The ULTRA-INSTAAR project is a mobility stipend to enhance research and collaboration focused on reconstructing and understanding the long-term (century to millennial scale) development of key aspects of ocean-ice-atmosphere dynamics at annual to sub-annual resolution. In ULTRAMAR, we aim to quan...

Awarded: NOK 87,999

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimabesserwizzer - ein dokumentarserie for barn om klimaspørsmål

Konseptet i serien vil vere ei familie med tre barn i alderen 5 til 11 år, som skal sjå på sitt klimarekneskap. Alt ifrå transport og bilbruk, forbruk av dingsar, plast og kle til klimavennleg ferie vil bli vurdert. Kva er det familien gjer som setter størst Co2-avtrykk? Kva kan dei gjere for å a...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Vestland

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

MIXsTRUCT - Impact of MIXotrophs on the sTRUCTure of the marine pelagic food web

I en teskje med sjøvann finner man ca tusen encellede alger, titusen bakterier og hundretusen virus. Disse danner grunnlaget for alt liv i havet, og er avgjørende for klimaet på jorda. Vi har modeller som beskriver mikroorganismers rolle i havet ganske godt, men rollen til miksotrofe organismer e...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Infrastructure for Norwegian Earth System modelling

En klimamodell løser matematisk formulerte naturlover på et tredimensjonalt rutenett. Klimamodellen deler opp jordsystemet i komponenter (atmosfære, hav, havis, landjord med vegetasjon osv.) som vekselvirker gjennom overføring av energi, bevegelse og fuktighet. Når klimamodellen også inkluderer a...

Awarded: NOK 69.7 mill.

Project Period: 2018-2026

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

SOIL-WATER influence on Trace Elements and Organic Matter in River Water in Arctic (RIS-ID: 10962)

This master project has the objective to study soil-water influence on the trace elements and natural organic matter in Bayelva river in the Ny-Ålesund Svalbard. This to better understand and explain the fate of possible accumulated trace metals in the organic soil layer as well as influence of t...

Awarded: NOK 19,299

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Constraining the Large Uncertainties in Earth System Model Projections with a Big Data Approach

Økende bevissthet om menneskeskapte klimaendringer har ført til en eksponsiell økning i mengden av klimadata fra både observasjoner og modeller de siste tiårene. Dette introduserer nye utfordringer for forskningsmiljøet med tanke på hvordan man effektivt kan analysere og tolke slike store mengder...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Change Modeling and Prediction of Economic Impact

Globale klimaendringer er nå anerkjent som en av de største samfunns-utfordringene i vår tid, og har allerede hatt en stor påvirkning på land, lokal-samfunn og individer verden over. Å takle denne utfordringen på best mulig måte krever gode og nøyaktige svar på følgende spørsmål: (1) Hva er eff...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

The role of the atmospheric energy transport in recent Arctic climate change

Fører forandringer i den atmosfæriske sirkulasjonen til Arktisk oppvarming og smelting av innlandsisen på Grønland? Dette er spørsmål vi forsøker å svare på i dette prosjektet. I Arktis ser vi noen av de mest markante tegnene på klimaforandringer. Disse inkluderer en svært negativ trend i sjøis,...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Winter-proofing land surface models - quantifying the critical role of cold season processes in vegetation-permafrost feedbacks

Klimaendringer har en forsterket påvirkning på Arktis. Regionen varmer opp tre ganger raskere enn resten av verden. Denne oppvarmingen er enda mer intens om vinteren, hvor det har blitt dokumentert at ekstreme værhendelser, som regn oppå snø og frosttørke, har forårsaket omfattende skader på vege...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Volcanic Eruptions and their Impacts on Climate, Environment, and Viking Society in 500-1250 CE

VIKINGS er et tverrfaglig prosjekt som tar sikte på å forstå rollen vulkanutbrudd og klimaendringer spilte i utformingen av den tidlige historien til Skandinavia. Perioden mellom år 500 og 1250 er preget av samfunnsomveltninger, befolkningsekspansjon, nye kongedømmer - og store vulkanutbrudd påvi...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo