0 projects

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Konkurransedyktig norsk matindustri

Matindustrien møter nye konkurransevilkår. Lokal råvaretilgang kan vanskelig sikre industriens overlevelse. Gjennom studien av den norske matindustriens fremtidige konkurranseevne skal bredden i norsk matindustri i fellesskap styrke kunnskapen om forutset ninger for å konkurrere i mer åpne marked...

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Norsk lakseoppdretts konkurranseposisjon - en komparativ analyse av politiske rammevilkår i Chile og Norge

Dette er en prosjektskisse for første modul av et større prosjekt NILF har planlagt ut fra initiativ tatt av sentrale aktører innen havbruksnæringen, med tanke på å kartlegge og analysere norsk oppdrettsnærings konkurraneevne. I første modul, som det søke s om midler til i denne omgang, er målset...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Strategier og roller i fremtidens leveringsnettverk for marine produkter

Prosjektet foreslås gjennomført i tre deler: Strategier i matmarkedet Det marine Norges forutsetninger Pilotprosjekter for implementering Strategier i matmarkedet Forskning omkring strategier i matmarkedet vil ha følgende elementer: Strategier i internasjonal matvaresektor for å få et ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Akershus

BYUTV-Byutvikling

Økonomiske drivkrefter bak bytransformasjonen

Transformasjonen av Oslo pågår kontinuerlig. Til en viss grad er transformasjonen planlagt og offentlig styrt, men det finnes mange eksempler på transformasjoner som ikke har vært planlagt; og på planer som ikke har ført til planlagt transformasjon. Sanns ynligvis er arealplanlegging en nødvendig...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

GRUNNLAND-Grunnbevilgning Landbruksinstitutter

Grunnbevilgning til Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)

Grunnbevilgningen er en del av den statlige basisfinansiering av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). NILF driver forskning og utredning innen landbrukspolitikk, matvareindustri og marked, foretaksøkonomi, nærings- og bygdeutvikling. I nstitusjonen utarbeider nærings- og foret...

Awarded: NOK 61.2 mill.

Project Period: 1997-2008

Location: Oslo