0 projects

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Treatment of Produced Water: Characterization and new treatment strategies.

The research tasks in this proposal will contribute to the development of new and improved technology for a more efficient and cost effective treatment of produced water from offshore oilfield installations. The primary research tasks are defined as follo ws: Sampling and characterization A fund...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Dendritic nanoporous materials with multifunctionality

The aim of this project is to develop novel nanoporous materials with organized pore structure based on sol-gel reactions. The unique concept proposed here is to combine the sol-gel process with another class of materials: dendritic polymers. The dendrimers will act both as carriers of functional...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Internasjonal Klima-Glasiologikonferanse, Geilo 23-27 august 2004

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Bjerknes Centenary 2004: Climate Change in High Latitudes Internasjonal konferanse

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Vestland

YFF-Yngre, fremragende forskere

Toppforskning - Inaktivering av glutamat

...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

YFF-Yngre, fremragende forskere

Toppforskningsprogrammets prosjekt ledet av Harald Stenmark

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

COSTINF-COST Infrastruktur

Midler for forberedelse av søknad om ny "Cost action"

...

Awarded: NOK 25,000

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Prosjektetableringsstøtte - Quartz Project

...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Transfrontier conservation and local community development in Southern Africa

...

Awarded: NOK 72,819

Project Period: 2004-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVKYST-Havet og kysten

Taxonomy and phyleogeography of deep-water calcareous sponges (Porifera, Calcarea) in the North Atlantic and Arctic oceans.Postdr./Utenl.s

We propose to combine traditional taxonomy based on detailed morphological analyses with molecular methods to investigate the N Atlantic and Arctic deep-sea calcareous sponges (Porifera, Calcarea). Unfortunately Calcarea offer very few morphological characters for reliable (informative) phylogene...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

A functional genomics approach to the choregraphy of genomic maintenace.

Maintenance of the genome is essential for survival of individuals and species. Failure to maintain the genome results in intrauterine death, developmental defects, premature ageing, decreased resistance to infections and cancer. DNA repair processes are functionally linked in intricate networks,...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Development of a Field-Ready Small-Scale Wind-Hydrogen Energy System

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Akershus

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Development of organocatalysis

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Organisasjonsfaget i Norge

Hensikten med prosjektet er å redegjøre for, analysere og diskutere utviklingen av organisasjonsfaget, dets innhold, anvendelse og utbredelse, i etterkrigstidens Norge og fram til i dag. Prosjektet har en forholdsvis omfattende beskrivende del, som leder fram til noen problemstillinger som skal ...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Agder

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Mechanisms of heart failure

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Betydningen av interleukin (IL)-10 ved inflammasjon og aterosklerotisk hjerte- karsykdom

Hypotesen, som bl.a. baserer seg på egne originale funn, er at immunologiske og inflammatoriske mekanismer spiller en viktig patogenetisk rolle ved utvikling av koronar ischemisk hjertesykdom, både ved å påskynde den aterosklerotiske prosessen, og ved å m ediere utvikling av plakkruptur. Prosjekt...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Three-dimensional seismic angle migration and tomography

In this project we will associate the leading edge position of NTNU, represented by Bjørn Ursin, in the field of angle migration, with the high competence and experience of SINTEF with developing algorithms for 3D imaging in complicated geology In the f irst part of the project we plan to exten...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

YFF-Yngre, fremragende forskere

Quantifying interactions among density, phenotype and environment on performance: an approach to understanding population regulation

Knowledge of how environments and phenotypes interact with density in determining demographic rates is valuable in population ecology, because this identifies how the strength and shape of density dependence may differ among and within populations. Anothe r issue relating to population regulation...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Evaluation of the Delta-K Method for delineation of reservoir structure - a feasability study

Conventional seismic imaging relies on recovering a broad bandwidth impulse from the target reflectors. The Delta-K approach, as pioneered in both radar and sonar imaging by Triad AS, offers the promise of improved imaging performance for both conventiona l and time-lapse surveys. A scattering vo...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nytt pulver nøytron diffraktometer - PUS 2

Pulver nøytrondiffraksjon er en sentral metode for strukturundersøkelser av funksjonelle materialer og nanomaterialer. Det er et stort behov for et nytt pulver nøytron diffraktometer, PUS 2, øremerket for in-situ og tidsoppløste studier i tillegg til det eksisterende høyoppløsningsinstrumentet PU...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Qualification and Pilot Demonstration of HPHT Intelligent Downhold NEtwork and Gauge

...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Rogaland

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

SEALS - Sea, Air and Land Surveillance

...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Akershus

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Arrangere Den tredje norske konferansen for Asiastudier - NORASIA III

Nettverk for Asiastudier vil arrangere den tredje norske konferansen for Asiastudier i Bergen høsten 2004. Konferansens program og budsjett er beskrevet i vedlagte søknadsbrev.

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

MILGENHEL-Miljø, gener og helse

Inneklimaets betydning for utvikling av astma og allergi hos barn. En delstudie av Miljø og Barneastma (MBA) studien del 2

Økningen i astma/allergi i den vestlige verden de siste tiår skyldes trolig endringer i miljøet. En diskuterer hvorvidt pels-kjæledyrhold tidlig i livet øker eller minsker risikoen for allergi og/eller astma, og om "mangel" på tidlige infeksjoner medfører økt allergi senere. Fuktskader i...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Mellom globalisering og nasjonsbygging - en undersøkelse av legitimitet og endring ved to urfolksinstitusjoner (stud.stip)

Modernisering av offentlig sektor har i de siste 20 årene hatt en sentral plass på den politiske dagsordenen i mange vestlige demokratier, bl.a. Norge og Danmark. Denne nyorienteringen i debatten om statens og markedets rolle i samfunnet er i hovedsak ang loamerikansk og OECD-inspirert. Samiske i...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2004-2006

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

VET & Culture Workshop: "Working Knowledge, Learning at School - Learning at Work, New Challanges in the Social Organization of Knowledge

Gjennomføring av årlig konferanse for internasjonalt forskernettverk (primært repr fra Finland, Sverige, Tyskland, England og Norge), "Vocational Education and Culture - European Perspectives", med utvidet deltakelse fra norske forskningsmiljøer og et økt antall internasjonale deltakere. Konfera...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2004-2004

Location: Vestland

SNS-Samnordisk skogforskning

SNS-94 Estimation of carbon storage in forest biomass in the Nordic and Baltic countries - common methods, protocols and tools for ....

...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Egenskaper hos salmonella i fabrikker

Norge har få salmonellatilfeller, og bekjempelse av salmonellabakterier er høyt prioritert slik at denne gunstige situasjonen kan opprettholdes. Det er viktig å bekjempe bakteriene i alle ledd i næringskjeden. Dessverre er salmonellaforurensing i fabrikke r er spesielt vanskelig å bekjempe. Fôrrå...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Identifying genes and biochemical pathways affecting disease resistance in Norwegian Cattle by functional genomics

Norwegian Red cattle show genetic gain over the last decade in resistance towards mastitis, the most costly and common production disease world wide. The project is a collaborative project with US and Norwegian partners. We will genotype Norwegian bulls a nd analyse their DNA for mutations (SNP t...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Hanngris - fôring, drift og miljø

Prosjektet kombinerer stasjonsforsøk hvor nye tilnærmingsmåter testes ut under kontrollerte betingelser, med feltforsøk hvor en forsøker å implementere tiltak som har vist lovende resultater i tidligere forsøk, i ordinære norske besetninger. Prosjektet vi l kombinere forskjellige fôringsstrategie...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo