0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Arctic Voices in Art and Literature in the Long Nineteenth Century

Arctic Voices er et prosjekt som bringer fram historier fra Arktis der erfaringene til urfolk og dyr settes i sentrum. Fortellingene har sitt utgangspunkt i lokale steder i Arktis (Sápmi, Kalaallit Nunaat (Grønland), Inuit Nunangat, Canada og Alaska) mellom cirka 1789 og 1914, en periode da folk ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BevariiE - utvikle verdens sikreste og mest miljøvennlige digitale lagringsmedium

Piql's ambisjon er å etablere seg som verdens "gullstandard" innenfor sikker langtidsbevaring av verdifull digital informasjon (data), - og BevariiE- (Bevar inn i Evigheten) prosjektet vil gi et vesentlig bidrag for å nå dette målet som vi er på vei mot. BevariiE prosjektet har som mål å forhi...

Awarded: NOK 20.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Sense Making, Place attachment and Extended networks as sources of Resilience in the Arctic

SeMPER-Arctic-prosjektet (Sense making, place attachement, and extended networks as sources of resilience in the Arctic) har som mål å samle lokale historier om endringer, kriser og sjokk i tre arktiske lokalsamfunn i Grønland og Russland, og tverrfaglig analysere hvordan disse fortellingene inkl...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

From Nunavik to Iceland: Climate, Human and Culture through time across the coastal (sub)Arctic North Atlantic

Symposium i Paris for NICH-Arctic og studenter og ansatte ved École des hautes études en sciences sociales, Paris. Tema: "Cultural and Literary Histories of the North". Lansering av to bøker fra prosjektet: Henning Howlid Wærp: "L Árctique de la littérature norvégienne" og Malan Marnersdóttir: "U...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Rapid Arctic environmental Changes: implications for well-being, resilience and Evolution of Arctic communities

RACE tar for seg kritiske aspekter ved menneskelig velvære og bærekraftig utvikling av arktiske samfunn under påvirkning av pågående og forventede endringer i det arktiske miljøet. Ved å bruke best tilgjengelige data og klimamodelsimuleringer, vil RACE analysere virkningene av det arktiske klimae...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

SUSTAINABLE ARCTIC CRUISE COMMUNITIES: FROM PRACTICE TO GOVERNANCE

For arktiske kystsamfunn kan ankomst av cruiseskip gi økonomiske muligheter, for eksempel ved å tilby turer til lokale attraksjoner og tilby tjenester for cruiseskip. Likevel har ankomsten av cruiseskip vært debattert i media og akademia på grunn av negative sosiale og miljømessige konsekvenser. ...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Truth and Reconciliation in a Democratic Welfare State: The Indigenous Sami, the Kven/Norwegian Finns Minority and the majority in Norway

Prosjektet TRUCOM studerer hvordan den norske Sannhets- og forsoningskommisjonen, som ble opprettet av Stortinget i 2018 for å granske statens fornorskningspolitikk av samer, kvener/norskfinner (og skogfinner som er tatt inn senere), tolker og iverksetter sitt mandat. Prosjektet vil gi ny kunnska...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Adapting to a changing society. The case of civil society in the Murmansk region

Hvilken rolle spiller det sivile samfunn i å hjelpe sårbare grupper i dagens Murmansk? Hvordan påvirkes sivilt samarbeid og samhandling over grensen av politiske endringer i Russland, og av endrede diplomatiske og sikkerhetpolitiske forhold mellom Norge og Russland? Forskere fra Norce i Nord-No...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Arctic Silk Road: Imagining Global Infrastructures and Community Boundaries in Sápmi and the Russian North

"Arctic Silk Road" -prosjektet følger de sosiale og materielle livene til globale infrastrukturer over tid og rom. "Silkeveien" i Arktis refererer til et infrastrukturnettverk som skal lette varestrømmen mellom det nordøstlige Kina og markedene i Europa gjennom en nordlig sjørute og smeltende hav...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Indigenous Knowledge Systems, Planning and Environmental Decision Making: The Role of Community-Based Impact Assessments

En av de tilknyttede IndKnow forskerne - Charles Roche - har i 2021 disputert ved Murdoch University, Australia. En del av hans avhandling er artikkelen Understanding why impact assessment fails; a case study of theory and practice from Wafi-Golpu, Papua New Guinea. I artikkelen undersøkes det pr...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Vandreutstilling med lokal forankring: Formidling, samhandling og flerstedlig dialog om forskning på kvensk/norskfinsk kulturarv (IMMKven)

Vandreutstillingen tar utgangspunkt i forskningsprosjektet IMMKven. IMMKven-prosjektet er opptatt av hvordan kvensk kulturarv kommer til uttrykk i dag, og vandreutstillingen vil vise fram forskningsfunn og inspirere til dialog med utgangspunkt i feltarbeidet. Med utstillingen ønsker prosjektet å ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

SMARTNORTH: Sustainable development and MAnagement by paRTicipatory governance practices in the High NORTH

Den økende bruken av IT-teknologi og såkalt smart-by, kommune og regions-initiativ, åpner opp helt nye muligheter for offentlig innovasjon, spesielt når det kommer til lokal styringsutvikling i nordområdene. Dette kan gi lokale interesser en stemme når det kommer til planlegging og beslutningstak...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Public Workshop on Indigenous Internationalism in Context

The “Public Workshop on Indigenous Internationalism in Context” will gather international scholars who focus on Indigenous internationalism and its history. This may include research on global Indigenous organizations (like the World Council of Indigenous Peoples - WCIP), transnational Indigenous...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Minority Names in Oral and Written Contexts in a Multi-Cultural World. - NORNA-symposium 2019 at the Sámi University of Applied Sciences.

Sámi allaskuvla | Samisk høgskole skal arrangere et symposium Navn på minoritetsspråk i muntlige og skriftlige sammenhenger i en flerkulturell verden i april 2019 i Guovdageaidnu. Dette er det 49. symposiet av nordiske navnesymposier i regi av NORNA, Nordiske samarbeidskommittéen for navneforskn...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Kompetansesenter for bygge- og anleggsvirksomhet i nordområdene

Kompetansesenteret for bygg- og anleggsnæringen i nord (BA-senter Nord) er etablert ved UiT i Narvik, Institutt for Bygg, Energi og Materialteknologi (IBEM). Instituttet har studietilbud i Narvik, Tromsø, Alta og Mo i Rana. I senteret inngår også betonglaboratoriet, miljølaboratoriet og integrert...

Awarded: NOK 27.4 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Gonzales - et innovasjonsprosjekt for effektivisering og smart prosessering i dynamisk produksjonsomgivelse

Overvåking av miljø og maritim sikkerhet, ved bruk av jordobservasjonsdata fra satellitter, oppnås ved en kombinasjon av automatiske, semi-automatiske, og manuelle visuelle analyseprosesser. Tiden det tar å analysere satellittbilder er ofte kritisk for kunden som trenger resultatene raskt. Utvikl...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

The Societal Dimensions of Sami Research: The Production and Implementation of Knowledge in the High North

SoDiSámi - Societal Dimensions of Sámi Research har undersøkt på kva måte ulike institusjonelle og samfunnsmessige forhold og diskursar har påverka produksjonen av kunnskap om samisk kultur og historie i nordiske land. Prosjektet har også løfta fram på kva måte den akademiske produksjonen av kunn...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

BYFORSK - Sustainable diverse cities: Innovation in integration

Hvordan håndterer byer økt immigrasjon og større kulturelt mangfold? Hvordan kan vi leve sammen i byer med slike forskjeller? Sustainable diverse cities: Innovation in integration har utforsket hvordan møter oppstår, arter seg og hvordan integrerende samhandling kan bidra til deltakelse og medvir...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage: Contemporary Articulations in Family, Museums, and Culture Industries

Dette prosjektet dreier seg om å undersøke hvordan kvensk/norskfinsk kulturarv kommer til uttrykk i dag. Prosjektet gjøres av UiT Norges arktiske universitet i samarbeid med Vadsø museum-Ruija Kvenmuseum og Nicolaysen Film AS. Prosjektet ledes av Trine Kvidal-Røvik (UiT). Forskergruppen består...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

Nord TTO: Prosjekt 2 - Pilotcase, mentor og hospitering.

Aktivitet 1: Pilotcase med mentor Bruk av en mentor fra BTO for å følge kommersialiseringsløpet fra idéfangst/-registrering og til og med konseptavklaring. Formålet er å teste ut utviklingsprosessen, lære arbeidsmetoder (erfaringsoverføring), øke kvaliteten i framtidig arbeid og bygge relasjoner ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Nordland - Nordlánnda

FORNY20-FORNY2020

Nord TTO: Prosjekt 1 - Kulturbygging og mobilisering

Aktivitet 1: Studietur/besøk til to universiteter Besøk hos to universiteter med velfungerende innovasjonsøkosystem og tilhørende TTO, ett i Norge og ett i Europa. Formål: Inspirasjon og motivasjon for en bredere satsing på innovasjon og kommersialisering, spesielt rettet mot ledelse og fagmilj...

Awarded: NOK 0.94 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Nordland - Nordlánnda

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Stone Age Demographics: multi-scale exploration of population variations and dynamics

Prosjektet "Steinalderens demografi" studerer forandring og variasjon i befolkningsstørrelse, spredning, organisering og mobilitet blant tidlige nordlige jakt- og fangstsamfunn. Analysene baserer hovedsakelig seg på arkeologisk materiale fra Vest-Finnmark, dvs Altafjorden og Sørøysund, i Norge i ...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

Økt innovasjonstakt gjennom å skape kultur for kommersialisering av forskning

For å lykkes med kommersialisering av forskningsresultater er vi avhengig av et høyt idetilfang noe som forutsetter en god innovasjonskultur hos våre FoU-partnere. Gjennom tilstedeværelse i to utvalgte FoU-miljø, nærmere bestemt Universitetet i Tromsø og Nofima, skal NTT skape kultur for innovasj...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobiliseringsprosjektet i Finnmark 2017-2019 - FORREGION

Økt samarbeid med FoU-miljø har bidratt til å styrke innovasjonsevnen og konkurransekraften for næringslivet i Finnmark. Mobiliseringsprosjektet har tatt i bruk virkemidler som stimulerer næringslivet til økt bruk av FoU i sitt utviklingsarbeid og har hatt Finnmark fylke som geografisk avgrensnin...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samepolitikkens grenser: Innenfor- og utenforposisjoner i samisk samfunnsbygging

Prosjektet handler om ulik grad av tilknytning til det samiske samfunnet og det samiske politiske systemet i Norge og Sverige: Hvem er "innenfor" og "utenfor"? I hvilken grad trekkes det grenser mellom dem som inkluderes i samisk samfunnsbygging og samisk politikk, og dem som står utenfor? Et...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Urfolksmatematikk i det 21. århundre-muligheter og utfordringer/Indigenous mathematics education in the 21st century-possibilities and chall

ransen var a) erfaringsutveksling, b) etablering og styrking av nettverk og c) å se etter muligheter for å utvikle fagfeltet videre sammen. Et viktig poeng var at lærere med urfolksbakgrunn og lærere som underviser urfolkselever skulle inviteres til å delta sammen med forskere. De 48 konferanse...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Sami traditional livelihoods, competing land uses, competing legal sources (SaCC)

Prosjektet har hatt to målsetninger, der en målsetning har vært å studere hvilke regler som regulerer relasjonen mellom tradisjonelle samiske næringer (særs samisk reindrift) og konkurrerende industrielle aktiviteter (særs mineralutvinning). Den andre målsetningen har vært å studere innholdet i o...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

In a World of Total War: Norway 1939-1945

Det NRF-finansierte forskningsprosjektet «I en verden i total krig: Norge 1939–1945» har representert et ambisiøst forsøk på å nytolke Norge under andre verdenskrig og å bevege forskningen inn i uutforskede områder. Forskningen har vært preget av komparative og transnasjonale perspektiver og bruk...

Awarded: NOK 14.2 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Challenges in Arctic Governance: Indigenous territorial rights in the Russian Federation

Dette prosjektet studerte hvordan politiske og sosiale forhold styres i Arktis, hvordan samarbeid mellom stater og mennesker oppnås, og hvilke utfordringer arktiske mennesker og stater står overfor i fremtiden. Et spesielt fokus i analysen har vært på rollen som ikke-statlige aktører som urfolk, ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Can cooperative Russian and Western Arctic policies survive the current crisis in Russian-Western relations?

Hovedmålet med prosjektet var å undersøke om spenningen i forholdet mellom Russland og dets vestlige partnere forårsaket av Russlands handlinger i Ukraina i 2014 kunne få negative konsekvenser for samarbeidet mellom Russland og de vestlige partnerne i Arktis. Prosjektteamet har gjennomført flere...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo