0 projects

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

A Stochastic ContROL approach to machine Learning with applications to Environmental Risk models (SCROLLER)

Hovedideen i SCROLLER-prosjektet er å studere sammenhengene mellom stokastisk analyse, risikoteori og maskinlæring. Stokastisk analyse er den delen av matematikken som analyserer usikkerhet over tid. Spesielt er stokastisk optimal kontrollteori et verktøy for å ta optimale beslutninger over ti...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Digital design of antibodies

Antistoffer utgjør en vesentlig del av vårt immunforsvaret ved å de spesifikt kan bekjempe infeksjoner. Som sådan er antistoffer naturlige terapeutiske molekyler. Faktisk er såkalte monoklonale antistoffer den raskest voksende klassen med biologiske medisiner, og har revolusjonert behandlingen av...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

VIRTUAL PRESENCE: A cultural analysis of the emergence of telepresence technologies as a solution to loneliness

VIRTUAL PRESENCE: En undersøkelse av samspill mellom ensomhet, teknologi og kultur En norsk folkehelsemelding fra 2019 utpekte forebygging av ensomhet som en hovedprioritering og etterlyste forskning. Covid-pandemien har ytterligere forsterket behovet for forskning på ensomhet og sosial isolasjon...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

New Frontiers of Speech: Linguistic Meaning and Communication in the Information Age

Fremskritt innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), innen kunstig intelligens (AI), og deres påfølgende raske opptak i samfunnet for øvrig, har betydelig endret språklig kommunikasjon på en rekke måter. Et viktig og underutforsket spørsmål er hva virkningen av alle disse endringene h...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

LIFEBOTS Exchange-Extended

Hovedmålet med forsterkningsprosjektet LIFEBOTS Exchange-Extended (LEE) har vært å inkludere norske aktører i EU-prosjektet LIFEBOTS Exchange og å øke deltakelsen gjennom individuelle aktiviteter, eventer og kompetanseutvikling. LIFEBOTS Exchange er et Marie Sk?odowska-Curie Research And Innovati...

Awarded: NOK 0.89 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Matematisk og statistisk modellering for multi-sensor kartleggingssystemer

Oppdatert og nøyaktig geografisk informasjon danner grunnlag for beredskap, forvaltning, planlegging og beslutningstaking. Detaljert teknisk kartlegging danner grunnlag for planlegging og prosjektering innen samferdsel, bygg og anlegg og annen samfunnskritisk infrastruktur. Nytteverdien øker med ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

STUD: Woit - Tracking system for strength training at health clubs

Dagens usikkerhet for helseklubbene og idrettslag er knyttet til innsatsen, progresjonen og kvaliteten på enkeltpersoners og/eller idrettsutøveres gjennomføring av styrketreningen. Treningsplanene er manuelle og papirbaserte. De brukes til å planlegge, utføre og logge treningen, i tillegg til man...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Tuning the Model Factory

DNB har i flere år brukt et rammeverk for modellutvikling til å utvikle prediksjonsmodeller for blant annet salg av ulike produkter. Slike modeller gjør det mulig å personalisere digital kommunikasjon til kundene, samt å oppnå flere salg ved færre ringerunder hos kundesenteret. Kundene er vant ti...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ombruk som tjeneste: Gjenstandskontroll og produktflyt i et kaotisk bruktmarked

Fremtidens varehandel må tilfredsstille nye krav fra både mennesker, bedrifter og myndigheter om bedre og mer bærekraftige verdikjeder basert på sirkulærøkonomi i stedet for dagens bruk-og modell. Det må utvikles attraktive produkter og tjenester som gjør ombruk til en sømløs del av handleoppleve...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Model driven engineering of operations management systems (OMS) using standardized plant and process models

Prosjektet har hatt som mål å bruke digitale modeller av industrielle anlegg til å støtte utvikling og skalering av programvare for disse industrielle anleggene. Det har blitt utviklet en mer effektiv, interaktiv måte å integrere ulike kilder for digitale modeller på i en felles representasjon ka...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Østfold

FORNY20-FORNY2020

STUD: Sensorita - Data-Driven Waste Management

Vi har lite informasjon om avfallet vårt, og bransjen etterspør mer informasjon. Sensorita utvikler et sensorsystem for avfallsbransjen og har et særlig fokus på smart datafangst. Ved hjelp av kunstig intelligens og radarteknologi måler Sensorita avfallsbeholderens fylningsgrad. Med mer info...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: Self-learning diagnostics and prognostics system

I dag utfører 98% av verdens skip forebyggende vedlikehold uten tilknytning til skipskomponenters faktiske status. Akkurat som de forhåndsdefinerte verkstedintervallene i biler, vedlikeholdes skipskomponenter regelmessig basert på en forhåndsdefinert timeplan. En slik tilnærming fører til unødven...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Echocardiography Automated diagnostic Interpretation system

Echo AI posjektet adresserer behovet for å forbedre effektivitet og konfidens ved bruk av medisinsk ultralydavbildning til diagnose av kardiovaskulær sykdom. Dette vil bli gjort ved å bruke kunstig intelligens (AI) til å hjelpe kardiologer med å analysere ultralydbilder av hjertet. Medisinske ...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestfold

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Assuring Trustworthy, Safe and Sustainable Transport for All

Autonome og utslippsfrie ferger kan løse både transport- og miljøbehov for byer og tettsteder. De kan også åpne nye områder for bærekraftig utbygging av boliger og næringsvirksomhet uten de store økonomiske og økologiske kostnadene knyttet til etablering av veier, broer og tunneler. Disse selvkjø...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Økt sikkerhet i dype brønner - Ultralyd for å differensiere fluider og faste materialer bak stålrør

Hovedmålet i doktorgradsarbeidet er prosessering på feltdata fra dypshavsbrønner, hvor Ph.D. kandidaten vil arbeidet med å teste og utvikle nye algoritmer som skal betydelig forbedre identifiseringen og verifisering av sementeringen som en sikker barriere for CO2 lagring. Løsningen vil gi svar på...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

A Drill floor Robotic System for Automated Operations

NOV sine Drillfloor systemer har i dag en høy automatiseringsgrad, med automatiserte og fjernkontrollerte verktøy til å gjennomføre håndtering av borerør og boreoperasjoner. Automatiseringen inkluderer både individuelle maskiner og maskiner i samarbeid for å gjennomføre sekvenser av operasjoner...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Agder

BIONÆR-Bionæringsprogram

Ikke akkurat standard - En digital plattform for distribusjon av matvarer utenfor standard varesortiment.

Hvert år kastes rundt en tredjedel av all spiselig mat i Norge. En stor andel av svinnet oppstår før maten når butikkhyllene, hovedsakelig fordi den har feil utseende, form eller farge i forhold til etablerte standarder. Dette utgjør et betydelig klimagassutslipp, stadig voksende avfallsmengder, ...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

An inverse translational research project for identifying new treatments for Parkinsons disease: The Epi-screening project

Målsetningen med dette prosjektet er utvikling nye og effektive behandlinger mot Parkinsons sykdom. Vi vil kombinere data fra de unike norske helseregistre med eksperimentelle studier i samarbeid med forskere i et av verdens ledende basal-forskningsmiljø. Dette er en innovativ og tverrfaglig stud...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Marine Stabilized Platform for off-the-shelf inspection drones

I løpet av de senere årene har bruk av droner vist seg å være særdeles nyttige verktøy for inspeksjon av bygninger og infrastruktur. Utviklingen av hyllevare droner har vært formidabel, og det leveres nå systemer komplett installert med sensorer og programvare spesialtilpasset for ulike typer av ...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Agder

FORNY20-FORNY2020

MP: INT3D - Intuitive interpretation and mapping in digital 3D environments

I flere områder i samfunnet er 3D modellering av det naturlige og mennesker-skapte miljøet stadig viktigere. Visualisering av disse modellene på en datamaskin lar oss bedre planlegge, forstå og kommunisere romlige forhold. Eksisterende programvare gjør det imidlertidig ikke enkelt for brukere å k...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Kidney Tubular Damage and Dysfunction Identify a Novel Axis of Chronic Kidney Disease (CKD)

Kronisk nyresykdom (CKD) er vanlig og kan føre til nyresvikt som trenger dialyse og det er også en sterk risikofaktor for hjerte- og karsykdommer og død. Nyrene filtrerer 180 l/d gjennom glomerulus-membranen, og like viktig er nyre tubulus systemets påfølgende reabsorpsjon av 179 l pre-urin for å...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Multiparameter Active Antenna Sensor

Med utvidelse av tingens-internett (IoT) i forskjellige sektorer, det er estimert at antall tilkoblede enheter vil nå 75 milliarder innen 2025. En av de viktigste bruksområdene til disse enhetene er å føle/måle en eller flere fysiske parametere for overvåking- og/eller aktiveringsformål. Den rask...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Crowdfunding in the Culture Sector: Adoption, Effects and Implications

Finansiering er blitt en stor utfordring for kultursektoren i mange land, blant annet på grunn av kutt i offentlig støtte og økt konkurranse om sponsorer. Det er derfor blitt stadig vanligere at nye kulturproduksjoner baserer seg på såkalt «crowdfunding» (eller «folkefinansiering», det at enkeltp...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Machine Ocean – Combining Machine Learning and Earth Observations to Improve Simulations of Turbulent Behavior in the Earth System

Pålitelige vær- og havvarsler er grunnleggende for samfunnets sikkerhet, og forskere jobber kontinuerlig med å forbedre prognosemodellene. Atmosfæren og havet er deler av det komplekse systemet vi kaller Jordsystemet. Globalt sett er dette systemet relativt enkelt: solenergi blir absorbert på jor...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Workers in transition through automation, digitalization and robotization of work

Stadig mer avanserte, komplekse og intelligente maskiner viser seg i stand til å utføre oppgaver som tidligere bare kunne gjøres av menneskelige arbeidere. Overgangen til automatisering, digitalisering og robotisering er i ferd med å får enorme implikasjoner for fremtidens arbeidsliv. Enten menne...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Graph-based Neural Models for Dialogue Management

Talespråk er en naturlig form for kommunikasjon mellom mennesker. Siden vi ble født har vi alle lært hvordan språk brukes til å kommunisere med hverandre, og mye av hverdagen vår tilbringes i samtaler. Bruken av språk som kommunikasjonsmedium mellom mennesker og maskiner har gitt opphav til tekno...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Enabling Graph Neural Networks at Exascale

Hvor vil det være trafikkork i morgen? Hvilke bivirkninger vil du få av medisinen? Hvor kommer falske nyheter fra, og hvordan spres de? Mange avgjørende spørsmål krever prediksjoner i en tilkoblet verden, og Graf Nervale Nettverk («GNN») lar oss komme med slike prediksjoner. Mens nåværende AI-sys...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Towards Artificial Intelligent Maintenance System (AIMS) via Predictive Failure Modelling and Numerical simulation

Korrosjonsbeskyttende maling er helt avgjørende for sikkerhet og levetid for marine konstruksjoner, og dermed også vedlikehold av belegget gjennom konstruksjonens levetid. Vedlikehold av malte overflater i felt er både kostbart og utfordrende med hensyn på sikkerhet til utførende personell. Intel...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

STUD: Tryio - Connecting food companies with the right consumers for sensory consumer testing

Tryio er en digital plattform som kobler matbedrifter med de riktige forbrukerne til sensoriske forbrukertester. Mange matprodusenter holder regelmessig forbrukertester for å teste konsept, smak, konsistens, design, emballasje og totalinntrykk av produkter. Et problem i industrien er vanskelighe...

Awarded: NOK 0.97 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

STUD: Rubato Booking

Rubato Booking er en digital bookingplattform for artister og arrangører i musikkbransjen. Tjenesten gjør det enkelt for arrangører og artister å gjennomføre bookinger på en sømløs og tidsbesparende måte. Arrangører får en oversikt over hvilke artister som finnes på markedet, kan ta kontakt med a...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo