0 projects

TRANSPORT-Transport 2025

Forberedelser til selvkjøring: Det teknologiske økosystemet

Arrangementet har som målsetning å samle det teknologiske miljøet som forbereder Norge på selvkjøring, samt myndigheter og offentlige aktører som legger til rette og har innflytelse på prosessen frem mot implementering av ny teknologi. Formålet er å skape dialog og kunnskapsdeling i et tverrsekto...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Durable adhesive airtight solutions for energy efficient building envelopes - TightEN

Lufttetting av bygningskroppen er vesentlig for å oppnå energieffektive bygg. For å oppfylle dagens krav til lufttetthet i nybygg og for å oppnå bedre energieffektivitet ved oppgradering av eksisterende bygg har det blitt vanlig å benytte ulike klebeløsninger, som f.eks. tape, selvklebende mansje...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Bygg 4.0, konferansen som gir en bedre forståelse av digitaliseringsmulighetene for alle som jobber i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren.

Bygg 4.0 konferansen tar utgangspunkt i eksempler og modeller for digitalisering, og setter fokus på hva digitalisering betyr for de ulike aktørene i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren. Fokusområder: Hva er digitalisering? Hva betyr det for byggebransjen? Hvilken teknologisk utvikling kan vi sats...

Awarded: NOK 94,022

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Mitigation of societal risks imposed by geohazards in a changing climate through digitalization

Nyere klimatrender har ført til at det norske samfunnet opplever ekstraordinære utfordringer. En av disse er hyppige og store hendelser innen geofarer, som jordskred, flomskred og snøskred. Klimaprognoser for Norge indikerer en økning i hyppigheten av utløsende hendelser for geofarer som ekstreme...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Collaboration on urban Water Management (CWM)

"Nature-based solutions are inspired or supported by nature and simultaneously provide environmental, social, cultural and economic benefits. Nature-based solutions, such as well-connected green and blue infrastructure, green and unsealed surfaces in cities, green roofs, natural water retention m...

Awarded: NOK 12,609

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Energy upgrading of wooden dwellings to nearly zero energy level

KPN-prosjektet "Energioppgradering av småhus i tre til nesten nullenerginivå" (OPPTRE) hadde som mål å foreslå et nivå for renovering av boliger til nesten nullenergibygg (nZEB) med kostnadseffektive konsepter og løsninger, høy arkitektonisk kvalitet og et lavt klimafotavtrykk og drivere og barri...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

ExndMinnow - The Minnesota - Norway Collaboration for excellence in education and research on adaptation to climate change

ExndMinnow -prosjektet var et samarbeid mellom SINTEF, University of Minnesota (UMN) og Norges teknisk -naturvitenskapelige universitet (NTNU). Bakgrunnen for dette prosjektet var Klima2050, som er et Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) mellom SINTEF og NTNU. SFI Klima 2050 vil redusere ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Omsorg + 3.0?

Om Innovasjonsprosjektet: Gjennom samarbeid med de ideelle aktørene Kirkens bymisjon og Diakonhjemmet stiftelse, og Oslo kommune som avtalepartner, vil forskerne delta i utviklingen av neste generasjon Omsorg+ (Bo og tjenestetilbud). De ideelle aktørene har begge konkrete prosjekter under utvikl...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Avanced building skins with integrated technology - SkinTech

Et av hovedmålene med prosjektet har vært å knytte teoretiske og eksperimentelle studier med utvikling av metodikk, praktiske og robuste systemer og systemløsninger. Det er gjort samlede vurderinger av teknologier der energiaspekter er studert i sammenheng med menneskelige faktorer som opplevelse...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

High-Performance Nano Insulation Materials

Prosjektet "Høyytelse nanoisolasjonsmaterialer" (Hi-Per NIM) har som mål å utvikle grunnleggende kunnskap som muliggjør framstilling av nanoisolasjonsmaterialer (NIM) med forbedrede mekaniske egenskaper og lavere varmeledningsevne enn dagens aerogelmaterialer (typisk 18 mW/(mK)). Dette vil bidra ...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Monitoring of arctic infrastructure (MonArc)

Klimaendringer er beskrevet som en av de største utfordringene i vårt århundre. Det viktigste utslaget av klimaendringer er økning i lufttemperatur, som er mest synlig i arktiske strøk. Permafrost opptrer i arktiske strøk og er definert ved at jord har konstant temperatur under 0 C, og inneholder...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Building Integrated Photovoltaics for Norway

Bygningsintegrerte solceller (BIPV) er en løsning for dagens og framtidens bygg. BIPV-systemene fungerer som en klimaskjerm, i tillegg til å produsere solstrøm. Før prosjektet startet var slike løsninger langt mer vanlige lenger sør i Europa, men i løpet av prosjektperioden (2015-2019) har vi set...

Awarded: NOK 15.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ASR - Alkali-silica reaction in concrete - reliable concept for performance testing

Hovedmålet med FoU-prosjektet (2014-2019) var å foreslå pålitelige metoder for funksjonsprøving av alkalireaktivitet (AR). Prosjektet bygger på resultater fra SFI-prosjektet COIN (2007-2014), https://www.sintef.no/en/projects/coin/coinp/. Et viktig delmål var å kalibrere lab-resultatene opp imot ...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

TIGHT - True Improvement in Grouting High pressure technology for Tunnelling

Berginjeksjon for å sikre en tett nok tunnel utgjør i dag 20-30% av drivekostnadene hvor det er krav om å opprettholde grunnvannsnivået pga. bebyggelse og/eller skåne ytre miljø. Ny kunnskap rundt temaet er nødvendig for å kunne forbedre injeksjonsarbeide ne, øke kvaliteten og optimalisere utføre...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

SANCOOP-South Africa - Norway research co-operation on climate, the environment og clean energy

Sustainable water management for resilience to climate change impact on society in South Africa

Water is integrated in society in South Africa in many ways that are vulnerable to the effects of climate change, and is crucial for well-being and quality of life. Sustainable water management is therefore required. Stellenbosch University (SU) and SINTEF collaborate in studying the area in Hess...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 5 - EU: Coordination of a Sub-Programme in the EERA Joint Programme "Smart Cities" in 2012 -2013

SINTEF and NTNU are coordinators of SP3 Energy-efficient Interactive Buildings, and form part of the core group that created and launched the JP Smart Cities. Thanks to this position it has been possible to influence SP3 structure to mirror in the best po ssible manner that of the Norwegian FME-Z...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Assessment and rehabilitation of Urban river ecology in Norway, Kinesisk statsstipend 2012/2013

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Laboratory for Climate Testing and Development of Building Envelopes - Materials-Components-Structures - Traditional-State of the Art-Beyond

This research infrastructure application describes the overall research infrastructure Laboratory for Climate Testing and Development of Building Envelopes (LabClimate), where it is applied for direct funding of two advanced laboratory apparatus units wit hin this research infrastructure, i.e. a ...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2011-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

WW-Net2 SmartTes - Innovation in timber construction for the modernisation of the building envelope

SmartTES brings together different partners working in the fields of energy efficient building design, timber engineering and construction and building services with different experience and knowledge of building in different climate regions throughout Eu rope. SmartTES builds up on the previous ...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

OST-Øst-Europa-programmene

Workshop i forbindelse med opprettelse av forskningskonsortium innen nordområdeforskning

SINTEF Byggforsk er i utredningsfase vedrørende oppbygging av forskningskonsortium knyttet til nordområdeforskning, med oppstartseminar/workshop, i løpet av sommeren 2009. Forskningen vil i stor grad omfatte geotekniske og havnemessige problemstillinger k nyttet til kystnære områder i Arktis der ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

OST-Øst-Europa-programmene

Etablering av samarbeid med en eller flere russiske forskningsinstitusjoner vedrørende nordområdesatsning

SINTEF Byggforsk er i utredningsfase vedrørende oppbygging av forskningskonsortium knyttet til nordområdeforskning. Forskningen vil i stor grad omfatte geotekniske og havnemessige problemstillinger knyttet til kystnære områder i Arktis der blant annet kli maendringer vil være en viktig faktor. Sp...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

BILATNAER-Bilat.samarb.m.N-AM,Kina,Jpn,I

Environmental Friendly Strategies for Waste Management in India Utilising Cement and Concrete Production Technology

This Industry-oriented-bilateral project between India and Norway aims to contribute to further increase the utilisation of mineral wastes in Indian cement and concrete industry in an environmental and scientific sound way in order to ensure sustainable e nergy and resource management. The projec...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Arbeid i vannteknologiplattformen i EU

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Kina - Long tunnels in China

In Norway long tunnels have successfully been excavated in rock for many purposes. Three of the 10 longest road tunnels in the world, with a length exceeding 10km, are located in Norway; the Lærdal tunnel (24,5km), the Gudvanga tunnel (11,4km) and the Fol gefonn tunnel (11,1km). In addition a lar...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Joint ECO-City developments in Scandinavia in Spain

...

Awarded: NOK 0.87 mill.

Project Period: 2006-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Kina - A joint research program between Norway and China on rock mechanics problems related to oil/gas storage in unlined rock caverns

China has become the second large oil consumer in the word. It is estimated 40% of oil consumption will be from import by the year of 2015. However, China has now virtually no strategic storage facilities. The government has decided to build a number of h uge underground oil storage projects in c...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

AVIT-Avansert vitenskapelig utstyr

Avansert utstyr for "down the hole" analyse av spenninger i fjell (3D-målecelle, sensor hydraulisk splitting, borhullskamera)

Kostnadseffektiv gruvedrift og annen utnyttelse av bergrunnen, krever store dimensjoner. Internasjonalt er det også et økende behov effektiv utnyttelse av berggrunnen. Å kunne måle in situ bergspenninger er avgjørende for sikker og optimal utforming. Kobl ingen mellom feltmålinger og avanserte an...

Awarded: NOK 0.86 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage