174 projects

FORNY20-FORNY2020

MP: SpruceEx - utilization of decayed Norway Spruce

Kommersialiserings prosjektet SpruceEx etablerte proof-of-concept for en industriell prosess for rensing av en spesifikk komponent utvunnet fra råtne granstokker. Prosjektet optimaliserte og validerte SpruceEx prosessen. Trebaserte produkter spiller en viktig rolle i overgangen fra en oljebasert...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

MP: NIMIPROD - submerged cultures by respiratory metabolism

NIMIPROD prosessen, utviklet ved NMBU vil forenkle og effektivisere produksjon av bakterielt protein i fermentorer ved å benytte anaerob respirasjon. Domestisering og effektiv dyrking av mikroorganismer forventes å revolusjonere produksjon av mat. Produksjon av mikrober i fermentorer er allerede...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DustDetect - Dust Detection System

Prosessindustrien i Norge har et stort fokus på å redusere synlig støv i form av diffuse utslipp fra sine aktiviteter. Dette er utslipp som kommer ut av tak og vegger i bygningene ved ulike aktiviteter. Dette støvet blir ikke fanget opp av filteranlegg i bedriftene. Man har god kontroll på renset...

Awarded: NOK 10.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Utvikling av bioraffineri fra dampeksplosjon (ArbaBioRaf)

Ideen med prosjektet er å utvikle et nytt bioraffinerikonsept som bruker avfallsstrømmer fra pelletsproduksjonen til å produsere viktige, grønne biokjemikalier. Prosjektet har utarbeidet kvantitative analyser for furfural og HMF mf. som bidrar til å kunne optimalisere bioraffineriet med hensyn ...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VALSiGS - Improved Sustainability for Concrete through Silica Green Stone Valorization

Hovedmålsetningen med prosjektet er verdirealisering av Silica Green Stone (SiGS) gjennom å utvikle en grønn binder som kan delvis erstatte sement, og gjennom dette minske miljøfotavtrykket. Produksjon av sement krever energi og fører til betydelige utslipp av CO2. Fra stålindustrien er det go...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestfold og Telemark

NAERINGSPH-Nærings-phd

Forbedret ekstraksjon av proteiner og lipider fra kyllingrestråstoff som fôrmiddel til oppdrettslaks

Fôret til oppdrettslaks består i stor grad av vegetabilske råvarer som har negative effekter på laksens tarmhelse. Målet med dette prosjektet er å utvikle bedre prosesseringsmetoder for å utnytte proteiner og fett i biprodukter fra kyllingindustrien som fôringredienser til oppdrettslaks. Prosjek...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Tracking the deactivation of shaped zeolite catalysts in time and space using X-ray diffraction tomography

Heterogen katalyse vil være en viktig muliggjørende teknologi i overgangen fra et samfunn basert på fossile råstoff og energikilder til et fornybart scenario. For eksempel er det fullt mulig å bruke CO2, en viktig bidragsyter til drivhuseffekten, som karbonråstoff for å fremstille verdifulle kjem...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Fundamentals of molten salt pyrolysis for cost-effective production of pure solid carbon and hydrogen from natural gas (PyroSalt)

Hovedmålet med prosjekt PyroSalt er å demonstrere den tekniske og økonomiske gjennomførbarheten til et nytt PyroSalt-konsept for bærekraftig konvertering av naturgass til hydrogen og ultrareint karbon. Prosessen bruker et smeltet medium, som fungerer som et varmeoverføringsmedium og en katalysato...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Securing the interests of the Norwegian process industry in the EU Partnership "SPIRE-II" and Horizon Europe

This application aims to support the coordination and participation of the Norwegian process industry in the expected European Partnership evolving from the current public-private partnership (cPPP) "Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency" or SPIRE. The coordination ...

Awarded: NOK 0.97 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Accelerating Carbon Capture using Oxyfuel technology in Cement production

Sementindustrien er ansvarlig for 7% av verdens CO2-utslipp, og CO2-fangst er den mest effektive måten å redusere disse utslippene på. Oxyfuel sementproduksjon er en teknologi under utvikling for CO2-fangst i sementindustrien. I AC2OCem blir det utført pilotskalatester og analytiske studier for å...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Process-Informed design of tailor-made Sorbent Materials for energy efficient carbon capture

Etter vårt skjønn har verden behov for en samlet innsats for å minimere CO2-utslipp, enten ved gjenbruk av CO2 som råstoff eller via metoder som permanent forhindrer at CO2 slippes ut i atmosfæren ? eksempelvis gjennom geologisk lagring. Vi ser for oss ulike utslippskilder med økonomisk insentiv ...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Demonstration of High-yield Catalytic lignin breakdown into valuable compounds for specific market applications

This is a demo project. We will investigate 3 different technologies for depolymerisation of lignosulfonates from wood in water; 1. hydrogenation depolymerisation in water in flow reactors with Ni/C catalysts 2. oxidative sub critical aquous depolymersiation of lignosulfonates 3. electrochemica...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

arba agri

Prosjektet er under etablering

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Adaptations within the Norwegian wheat value chain to improve quality and obtain high quantities for milling in a challenging climate

Prosjektet skal bidra til å bedre kvaliteten på norsk mathvete og sikre stabilt høye andeler av norsk hvete i melet for kommende sesonger som kan bli preget av endret og mer utfordrende vær. Prosjektet fokuserer på to viktige kvalitetsegenskaper som i dag begrenser bruken av norsk mathvete: 1) l...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ENERGIX-Stort program energi

LiCoSi - Lignin Compatibility with Silicon Furnaces

Elkem ønsker å bidra til nullutslippssamfunnet og har som målsetning å være verdens mest bærekraftig produsent av silisiumlegeringer Som et ledd i dette har Elkem en målsetning om å nå 40% fornybart biokarbonreduksjonsmateriale i blandingen av reduksjonsmaterialer som brukes til produksjon av sil...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bio-active compounds from spruce

I prosjektet BioAktive Stoffer fra Gran - BACS utvikles prosesser for utvinning av bioaktive stoffer gjennom prosessering av gran og anvendelser for slike produkter i landbruk, dyrefôr, hygiene produkter og kosmetikk. Bærekraften av produktene er i fokus, og livs syklus analyser (LCA) blir brukt ...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Realisering av en verdikjede for Grønn Mineralgjødsel

I Grønn Mineralgjødselprosjektet vil Yara sammen med Nel og andre partnere utvikle, demonstrere og verifisere en samlet verdikjede fra fornybar kraft og frem til et mineralgjødselprodukt, samt videre til et grønt konsumentprodukt i detaljmarkedet. Dette vil på sikt ha en betydelig innvirkning på ...

Awarded: NOK 17.3 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

PoultryBone: Utvinning av protein og mineraler fra kyllingbein

Effektiv bruk av ressurser knyttet til matproduksjon er en av de viktigste utfordringene samfunnet står overfor i fremtiden. Vår prosessmetode, PoultryBone, kan åpne opp for en helt ny produktportefølje fra kyllingbein som hittil ikke har vært mulig. Fra kokte kyllingbein som gjenstår etter produ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Production of JP-8 Range Fuels and Chemicals from Pyrolysis bio-oil using Nanostructured Catalyst

Landbruk og skogbruk i India og Norge utgjør et godt grunnlag for utvikling av landsbybasert sirkulær bioøkonomi, inkludert inntekt, arbeid og velferd, der biomasse erstatter fossilt brensel og petroleumsbaserte kjemikalier og materialer. Spesielt gjelder dette for tungtransport og sjøtransport, ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Bio Fischer-Tropsch - Staging and Multiple Hydrogen Feed of Biomass to Fischer-Tropsch Fuel Synthesis

I dette prosjekt er det arbeidet med å finne nye teknologiske løsninger i prosessen for framstilling av drivstoffkomponenter fra biomasse via gassifisering. Gassifisering er omdanning av råstoffet til en såkalt syntesegass som består av i hovedsak hydrogen og karbonmonoksid. Dette skjer ved høye...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Novel solvents for biogas upgrading

Biogas technologies have experienced a period of great development: in 2012, there were over 13,800 biogas plants across Europe, and it is estimated that a large part of the EU-27 renewable energy target by 2020 will be met by bioenergy, of which at least 25% will be provided by biogas. Most appl...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablere nettverk for samarbeid i Kina.

Formål: Etablere nettverk for anskaffelse av lukt og smaksstoffer til agn. Land: China. Planlagte møter: Old Ghost Sportfishing Bait Co., Ltd. , Wuhan, Hubei (Kinas største produsent av agn). Kontakt: Hr. Yi (President) Zhoushan Terui Trading Co., Ltd., Zhoushan, Zhejiang (Ecobait’s representan...

Awarded: NOK 70,376

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Produksjonsprosess for lønnsomt og effektivt agn

Fiske med passive redskap som line og teine anses være ett bærekraftig fiske, da det er mindre energikrevende og fører til mindre skader på havbunn og bunnfauna. Slik påvirkning har også nylig vært vist å være kritisk for havets rolle i karbonlagring. Ecobait AS er et FoU selskap hvis overordnede...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

High-purity amorphous silica

Hovedmålet er å utvikle et nytt amorft silikaprodukt av høy renhet (a-SiO2) hvor det total urenhetsnivået er lavere enn 3 ppm og gir ikke mer enn 30% kostnadsøkning i forhold til dagens beste tilgjengelige naturkvartsprodukt på markedet. I løpet av det siste året av prosjektet har vi fortsatt ...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovative NitrophoSphate PRocEss

En 50 % økning i matproduksjon innen 2050 er nødvendig for å livnære verdens befolkning. For å kunne nå dette målet samt føre et bærekraftig jordbruk, må man bruke mineralgjødsel. Mineralgjødsel vil bidra til effektivt jordbruk ved mindre bruk av vann og landområder samt et høyere utbytte. Yara?...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MAROmega3

Basert på resultater fra forsøk med antioksidant har vi funnet frem korrekt type antioksidant, rett mengde antioksidant og rett tilføringssted. Kombinasjonen av disse tingene gir en kraftig reduksjon i oksidasjonsstatus både for olje og protein. Vi har også gjort en rekke hydrolyseforsøk for å ...

Awarded: NOK 14.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

FLASH-Predicting the FLow behavior of ASH mixtures for production of transport biofuels in the circular economy

Det er et økende behov for biodrivstoff i Norge og i resten av verden. Biodrivstoff kan produseres fra bærekraftige kilder som skog og avfall fra skogbruk, jordbruk, industri og husholdning. Det er viktig å utvikle en effektiv prosess som tar høyde for utfordringene i forbindelse med omdanning av...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

NUTRIBONE- Novel method for optimal utilization of fish bone ingredients

Produksjon av bærekraftige ingredienser er nødvendig for å møte den økende etterspørselen etter proteinkilder til akvakultur, og mat til den voksende befolkningen. Begrenset tilgang på nye ressurser innebærer at alle biprodukter og ressurser fra havet må utnyttes. Dette betyr at alle næringsstoff...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

WOCA - Wood Based Carbon Electrodes

Den metallurgiske industrien forbruker store volumer karbonelektroder i produksjonen av f. eks. aluminium, stål og ferro-legeringer. I dag består disse elektrodene av 75-85% kull/koks og 15-25/ kulltjærebek. Kulltjærebeken, som brukes som bindemiddel i elektrodene, inneholder betydelige mengder p...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ligno2G: 2nd Generation Performance Chemicals from Lignin

Polymerer er allsidige makromolekyler og kan brukes som funksjonelle tilsetningsstoffer i et bredt spekter av applikasjoner der de spiller viktige roller som blant annet bindemidler, dispergeringsmidler, komplekseringsmidler og lignende. I tekniske applikasjoner med høy verdi, som innen batterier...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken