0 projects

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Enhanced AtoNs for safe and efficient operation and navigation pre-project

Maintenance of aids to navigation (AtoN) is costly. Current cost for Norway is around NOK 150 million/year. Aids to Navigation Fund (ANF) in the Straits of Malacca and Singapore, has advised that a shortfall of USD 8 million is anticipated in 2015. In ar eas that have ice cover during the winter...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9044 Capturing and bookmarking of surgical and diagnostic videos. Integration in Operating Room (OR) workflows.

Posicom AS har ledet et konsortium der Oslo Universitetssykehus og finske Merivaara Corp har deltatt. Målet for prosjektet var å utvikle nye dokumentasjons- og opplæringsløsninger for kirurger. I prosjektet ble Posicoms unike multimediasystem, Seekuence Medical, videreutviklet og integrert med...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt offshore logistikk i nordområdene

Etter hvert som olje- og gassaktiviteten flytter seg nordover i Barentshavet, vil man møte nye utfordringer for den maritime logistikken: - Lange avstander fra havn - Fremmede farvann og sjøtilstander - Få skip i området; behov for stand-alone/multi-purpo se egenskaper - Mørke og kulde; vinterise...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

On Track - Reducing the number of children with reading difficulties

Målet med På sporet-prosjektet har vært å vinne ny kunnskap om hvordan man kan forebygge lese- og skrivevansker gjennom å utvikle og undersøke effekten av motiverende og forskningsbaserte tidlige tiltak. Prosjektet er den første storskala leseintervensjonen som evalueres gjennom et gruppe-randomi...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Nye verktøy for gjennomgående dokumentasjon og læring i fag og yrkesopplæringen (VERDI)

I norsk fag- og yrkesopplæring har det de siste årene vokst fram et stort antall opplæringskontorer som i økende grad har overtatt oppgaver vis a vis lærlinger som tidligere lå hos fylkeskommunen eller lærebedrift. De har fått et særlig ansvar for å følge opp lærlingene i forhold til læreplan og...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Accurate migration and reservoir modeling tools

Forprosjektet gjennomføres i 4 Faser: Fase 1: Definering av fokus Prosjektet skal summere opp eksisterende funksjonalitet fra eksisterende tjenester og software og identifisere tjenestene og løsningene som har størst nøyaktighet. Oppsummeringen skal id entifisere de faktorene som gir størst ku...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9102 CASSIUS: Communication and Assessment Strategic Solution for Insurance Underwriting and Surveys

CASSIUS vil utvikle en innovativ software løsning for mer pålitelige, raskere og kostnadseffektive forsikringsoppgjør. Målet for CASSIUS er å forbedre dagens standard for skadevurderinger med et GNSS-drevet system og å utvikle bildekommunikasjon, sikkerhet og Business Intelligence verktøy som i ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

FORNY20-FORNY2020

MPESIM videreføring

Olga er et softwareprodukt fra Schlumberger. Produktet er verdensledende innen analyse av flerfase strømninger i olje- og gassrørledninger. Schlumberger har valgt å åpne opp for tredjeparts utviklere som kan utvikle plug-in moduler som kan knytte seg til produktets API. Dette prosjektet utvikl...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Akershus

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Samhandling for auka innovasjon og verdiskaping i Sogn og Fjordane

VRI står for verkemiddel for regional innovasjon og er eit program frå Norges forskingsråd for å stimulera til meir bruk av forsking og utvikling (FoU) for betre innovasjon i næringslivet. Programmet er inne i sin tredje periode og det blir gitt støtte b åde til samhandlingsprosjekt og reine fo...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Agile 2.0

Programvareutvikling er utfordrende på grunn av økende teknisk kompleksitet og raske endringer i krav og forventninger og brukere og kunder. Utviklingsprosjekter har utfordringer med å holde kostnadsrammer og å levere på tid. Norske programvareutviklingsbedrifter møter stadig hardere internasjona...

Awarded: NOK 19.9 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Efficient Execution of Large Workloads on Elastic Heterogeneous Resources

In the current and future industry and society, there will be an increasing number of systems storing and processing of large amounts of data. This is the next frontier for innovation, competition and productivity where there are currently large initiatives both in the EU and the US. Example data...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Idélab Fellowship Project

Popvit science presentation This project followed the four cross-disciplinary projects that were founded at the first Idélab (January 2014). We found that cross-disciplinary collaboration is possible, productive, and, above all, the best way to tackle the challenges facing humanity in the 21st...

Awarded: NOK 0.87 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Kringsatt av fiender: Dataspill i språk- kultur- og samfunnsfag ved Nordahl Grieg videregående skole

Utgangspunktet for forprosjektet er en unik satsning på dataspill i undervisningen blant flere lærere ved Nordahl Grieg, med støtte og oppmuntring fra skolens ledelse. De har gjort relativt omfattende forsøk med blant annet Civilization IV (norsk, engelsk og samfunnsfag), The Last of Us (norsk) ...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

PISCADA Cloudløsning for oppdrettsnæringen

Piscada har fått flere henvendelser rundt styring av systmer med Cload-løsning og hvorvidt slike teknologi kan utvikles for havbruksanlegg. Det oppleves som stor etterspørsel etter slike tjenester både hos store og små aktører i Norge. Vi ser at vi har gr unnlaget til å utvikle en generell hovedp...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Tilstandsbasert vedlikeholdsplanlegging for eksponerte oppdrettsanlegg

Formålet med prosjektet som skal etableres er å designe, utvikle og demonstrere en prototyp av beslutningsstøttesystem for tilstandsbasert vedlikehold av eksponerte havbruksanlegg. Innovative beslutningsstøttesystemer for planlegging av vedlikehold er he lt avhengige av at man kombinerer data fr...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt for utvikling av simulator for planlegging og trening på mer energieffektiv operasjon av avanserte offshore fartøy

En realistisk «ECOsimulator» for offshorefartøy, hvor de aktuelle maskineri- og propulsjonssystemene på de aktuelle fartøy er korrekt fysisk modellert, har vært etterspurt over lengre tid, spesielt fra offshore rederiene og Simsea. Hovedmålsettingen er derfor i hovedprosjektet å utvikle en ava...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Conserve & Consume Business Model Innovations

Prosjektet Conserve & Consume har hatt som målsetning å utvikle bærekraftige forbrukstjenester innenfor det som ofte kalles delingsøkonomien. Prosjektet omfattet følgende tjenestekategorier: 1. Produkt-tjeneste-systemer hvor brukere kan låne, leie, selge og kjøpe produkter og tjenester. 2. Tjenes...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MAROFF Systemautomasjon tanknivå

Tankmåling og sensorikk er kritiske faktorer under drift av alle skip. XTRONICA er en av verdens ledende utviklere og leverandører av hardware og sensorikk for slike systemer. Bedriften benytter egenutviklede løsninger/ moduler som installeres hos ulike k under. Disse modulene er utviklet noe usa...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Vertical plate motions in the West Siberian Basin as a signal of pressure-driven mantle flow

Sedimentbassenger er en viktig lagringsform for olje, gass, hydrotermal energi og grunnvann. Slike bassenger oppstår ved innsynkning av jordas overflate og muliggjør derfor akkumulering av sedimenter. Det er flere årsaker til innsynkning, slik som tynning av litosfæren under kontinental oppsprek...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Next Generation Subsea Inspection, Maintenance and Repair

Visjonen til NextGenIMR har vært å bidra til å løse utfordringer knyttet til økt grad av autonomi i undervannsoperasjoner. Dagens undervannsoperasjoner krever skip med mannskap, og gode værforhold. I fremtiden vil havoperasjoner være smartere, sikrere og billigere. Det betyr operasjoner uten st...

Awarded: NOK 15.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Life Watch - follow up from preparatory to construction phase

The main goal of LifeWatch is to outline the possibilities for an enhanced cooperation between different countries within eScience and biodiversity. LifeWatch is one of several ESFRI projects which aim to establish e-infrastructures and databases in the f ield of biodiversity and ecosystem resear...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Fast and accurate solutions of the eikonal and transport equations for seismic imaging

Seismisk avbildning brukes innenfor oljeleting for å undersøke, visualisere og bygge geologiske modeller av undergrunnen. En viktig utfordring innenfor seismisk avbildning er å øke nøyaktigheten, og redusere beregningstiden, slik at beslutninger kan tas r askt og på riktig grunnlag. Nye metoder f...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Matematisk modellering og simulering av passive hivkompensatorer

Løfteoperasjoner offshore påvirkers ofte av havbølger. For å kunne kompensere for disse bølgene over vann, i overgangssonen mellom luft og vann (plaskesonen) og under vann trengs bruk av hivkompenseringsutstyr. Over vann og i plaskesonen kan det benyttes støtdempere av ulike slag. Disse kompense...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Telemark

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Situerte simuleringer - profileringstiltak

Ved Institutt for medier og komunikasjon (UiO) har vi siden 2006 drevet eksperimentell forskning på potensielle genre, uttrykksformer og anvendelsesområder for situert mobil kommunikasjon og representasjon, bl. a. med støtte fra VERDIKT-programmet (INVENT IO-prosjektet) og sist KLIMAFORSK-program...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Nettbrett og språkstimulering i barnehagen: utvikling av redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling

Digitale teknologier tas i bruk i stadig flere pedagogiske sammenhenger, og det forventes og kreves at IKT inngår som en naturlig del av barnehagens pedagogiske arbeid. Barnehagene er en svært sentral arena for barns språkutvikling. Barn lærer språk først og fremst gjennom å bruke språk i sosial...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Ny teknologi for tilstandsovervåking av fleksible rør

4Subsea har i dag inspeksjonsoppdrag på ca halvparten av de fleksible stigerørene på norsk sokkel samt på noen felt utenfor Norge. Det er uakseptablet mange feil på fleksible stigerør og levetiden på disse rørene har vist seg kortere og mindre forutsigb ar enn reflektert i opprinnelig design do...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Akershus

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

CultES - Assessing spatially explicit cultural ecosystem services for adaptive management in the Alpine North

Adaptiv forvaltning som tar hensyn til kulturelle økosystemtjenester, krever kunnskap om hva allmenheten og ulike interessegrupper prioriterer. I CultEs har formålet vært å finne nye metoder for å identifisere mangfoldet av verdier som folk tilskriver naturen, og som samtidig kan benyttes til å i...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Transport of Polar Molecules Across Solid/Gas Interfaces

Nær sagt alle industrielle prosesser involverer transport. Transport av termisk energi (varme), masse, ladning, eller en kombinasjon av disse har stor betydning for hvordan destillasjonkolonner, kjemiske reaktorer eller membranenheter fungerer. For best å utnytte kapasiteten, og optimalisere ytel...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

HOME holistic monitoring of indoor environment

HOME, mot lavest mulig energiforbruk og best mulig innemiljø Byggesektoren er den største forbrukeren av energi for tiden, både i Norge og i de fleste andre land. Energiforbruket i bygninger må avta for å skape en bærekraftig fremtid for nye generasjoner, spørsmålet er HVORDAN gjør vi det? ...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

INPRED: Intelligent prediction for package transport

Nimber (tidligere Easybring) er en sosial leveringstjeneste der brukere kan sende pakker ved hjelp av ledig kapasitet hos andre. Tjenesten har omfattende historiske data om pakker og forsendelser. INPRED-prosjektet er et samarbeid mellom Nimber (tidligere Easybring) og forskningsstiftelsen No...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Akershus