1,131 projects

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Fôring av purker i oppdretts- og dieperioden

Dagens anbefaling for fôring av purker bygger på 10 år gamle forsøk (dieperioden og drektighetsperioden), samt utenlandske forsøk og praktisk erfaring (opdrettsperioden). Siden disse forsøkene ble gjort har dyrematerialet blitt endra betydelig gjennom avl , i retning av magrere dyr med raskere ti...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Innlandet

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Utvikle kunnskap og metoder for å produsere gode produksjonsklare planter av jordbær og bringebær

Produksjonsklare planter er planter med ferdig utviklete blomsteranlegg, som gir avling 2- 3 mnd. etter planting. Gartnerhallen vil starte produksjon av slike planter av jordbær og bringebær av en tilfredsstillende kvalitet. For å klare dette vil det skaf fes ny kunnskap om vekstfysiologien hos j...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Stabil smak på potet - med forbrukeren i fokus

Prosjektet har en visjon om å skape poteter med god konkurransekraft gjennom et norsk særpreg. Forskningsspørsmålet vi stiller i den sammenhengen er: hvilke gode egenskaper kjennetegner norske poteter og hvordan kan vi styre disse egenskapene? I dette pro sjektet skal en skaffe ny kunnskap om for...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Avl for lammeslakt med optimal fettmengde

Gilde Norsk Kjøtt ønsker å videreutvikle Nor-X kjøttsau ved å sette større fokus på fett i tillegg til muskelmengde som har vært viktigste seleksjonskriterium for utvalg av avlsdyr til nå. Gilde ønsker å avle for en kjøttsau med god muskelvekst, men samti dig med en moderat/optimal mengde fett. D...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Fine mapping and molecular characterisation of quantitative trait loci (QTL) affecting hernia in pigs

Hernia is shown to be a serious problem in pig production, causing severe economic loss for the pig producers. The most common types are inguinal/scrotal hernia (IH) and umbilical hernia (UH). IH refers to hernial contents present in the inguinal canal an d/or that organs protrude into the scrotu...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Innlandet

INFRA-Infrastrukturtiltak

Husleiekompensasjon NIBIO

...

Awarded: NOK 153.5 mill.

Project Period: 2006-2021

Location: Viken

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Improved welfare in sheep production - Preventive measures, disease resistance and robustness related to tick-borne fever in sheep

The greatest welfare challenges for sheep during grazing are tick-borne fever (TBF), blow-flies, alveld and predators. Production losses on tick infested pastures are substantial, and it is expected that more than 300 000 lambs/sheep are affected by TBF. In sustainable farming, particularly organ...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Animal welfare in new housing systems for dairy goats

The project NORAS HUS started in February 2004. The aim was to develop and gain experiences with new, future-oriented housing systems for dairy goats. In the project period the plan is to raise two pilot buildings in Nordland county and two buildings in T roms county. Different systems will be t...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Changing cultural landscapes: stakeholders` preferences, values and priorities

The cultural landscape in Norway is under pressure due to several factors, including: urban development, intensification and more uniformity, and overgrowing and abandonment of earlier arable land. Our aim in this project is to consider different scenario s for possible development in Norwegian l...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Effective and sustainable control strategies for downy mildews in onion, lettuce and cucumber in Norway

Downy mildew infections in vegetable crops cause leaf lesions with subsequent crop losses. The project aims to improve the control of downy mildews of high value field grown lettuce, onion and cucumber in Norway through development of disease forecasting systems. These three crops have approx. an...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Løsdrift for mjølkeproduksjon hos ku.

Prosjektet har som mål å frambringe nye kunnskaper om tekniske og funksjonelle forhold ved løsdriftsfjøs som har betydning for dyras helse og velferd, og som gir mulighet for lavere bygge- og driftskostnader. Hovedfokus vil være planløsninger og handterin gslinjer, golv og gjødselhandtering, samt...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Oslo

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Trygg mat frå småskala landbruksproduksjon

I ei tid med stadig større press på den tradisjonelle landbruksproduksjonen har mange sett etter alternative produksjonar som kan auka verdiskapinga på bygdene. Alt nå finst det døme på vellukka småskalaproduksjonar som skaper inntekt og arbeidsplassar ut i frå små ressursar. Mange ser på slike ...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Improved quality and frost tolerance in transplants of vegetables

To successfully transplant agricultural species in the spring, hardening prior to transplanting is of great significance. In particular, in situations with fluctuating temperatures common to early spring, low temperature treatment leading to increased col d tolerance prior to transplanting, might...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Avl for friskere kyr

Et hovedmål med dette prosjektet er å utvikle bedre metoder for genetisk analyse og avlsverdiberegning av helseegenskaper generelt og mastitt spesielt. Dette er forskning med praktisk nytteverdi. I dette prosjektet vil det være et nært samarbeid med avlso rganisasjonen og resultatene kan raskt im...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Effekt av fôrsammensetning og slaktetidspunkt på tilvekst, fôrutnytting, slaktekvalitet, beinhelse og etisk produksjon hos slaktekylling

Forbedringer på fôr, dyremateriale og mannagement har ført til raskere tilvekst og bedre fôrutnytting i slaktekyllingproduksjon. Samtidig har slakteladeren blitt redusert for å tilfredsstille markedet på hel grillet kylling som i dag ligger på ca 950 gram . Dette har ført til at mange kull nå sla...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

European Animal Disease Genomics Network of Excellence for Animal Health and Food Safety - EADGENE Delprosjekt 4: Mastitt hos storfe

Dette prosjektet representerer ett av fire prioriterte områder innenfor EU nettverket "European Animal Disease Genomics Network of Excellence for Animal Health and Food Safety" - EADGENE. Den endelige målsetningen er gjennom internasjonalt og nasjonalt sa marbeid å bidra til å identifisere gener,...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Optimalisering av klima for vekst, avling, kvalitet, meldugg- og biologisk bekjempelse hos snittroser og agurk.

Topp kvalitet og lav pris på produktet er et krav produsentene må forholde seg til innen veksthusnæringen i større og større grad. Samtidig reduseres tilgangen på effektive plantevernmidler. Utfordringene for næringen, veiledningen og forskningen er samm en bedre å forstå sammenhengen mellom kli...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken

GNBIO-Grunnleggende næringsrettet bioteknologi

Molecular and functional studies of the WAVE-like regulatory protein complex in Arabidopsis thaliana

The recent years, much attention has been directed towards the mechanisms that regulate the actin cytoskeleton in eukaryotic organisms. In mammalian cells, the ARP2/3 protein complex and its' regulators, WASP and WAVE, are central activators of actin nucl eation and polymerisation, leading to the...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

GNBIO-Grunnleggende næringsrettet bioteknologi

Characterization and exploration of microbial enzymes for processing of chitin, chitosan and peptidoglycan

The availability of an increasing number of microbial genomes, including the genome of the highly versatile white-rot basidiomycete Phanerochaete chrysosporium, offers unique possibilities to study and explore enzymes with potential biotechnological appli cations. In the present project, we will ...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Acaricide resistance in two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)

The two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Koch), is one of the most serious pests to various plants of agricultural importance throughout the world. This pest has developed resistance to a wide range of acaricides (= pesticides used to control mit es) in many countries worldwide. In Norwa...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Beskytter melkeprodukter mot metabolsk syndrom?

...

Awarded: NOK 0.67 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fysisk og sosialt miljø for geit

Formålet prosjektet er å undersøke geitas toleranse for lave temperaturer og effekt av liggeunderlag i enkle, uisolerte hus samt å undersøke hvordan gruppestørrelse, areal, antall eteplasser og sosialt stress gjennom omgruppering påvirker aggresjon, produ ksjon og reproduksjon. Det har vært en ...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2005-2013

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Added value products from barley

The main aim of the project is to exploit the functional properties and health benefits of barley by advanced analytical techniques, and develop processing methods that retain and promote these benefits. To do this barley, the most grown Norwegian grain, and brewer’s spent grain will be degraded ...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Farm entrepreneurship: the potential and challenges of farm-based new venturing

The Norwegian farm sector faces a number of challenges related to future adjustment. The development of rural tourism and recreation, value-added food products oar new combinations of products and services depends on entrepreneurial activity involving far mers. Research related to the challenges...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Testikkelaktivitet hos råne relatert til forekomst av androstenon i fett.

Kjønnslukt fra produkter av ukastrert hanngris skyldes høye konsentrasjoner av androstenon og skatol i fettet. Undersøkelen gjennomføres på dyr som inngår i Norsvins testingsprogram av råner. Grupper av råner med samme far vil bli undersøkt, eventuelt over flere generasjoner. Androstenon og te...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Interaction between alginate and whey proteins

Protein-polysaccharide interactions play a significant role in the structure and stability of many processed foods, and the control or manipulations of these macromolecular interactions are a key factor in the development of novel food processes and produ cts. Functional properties of food protei...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NKJ 122 Enhanced control of Potato mop-top virus in the Nordic and Baltic Sea region

Since 1980's, a disease manifested by necrotic symptoms inside potato tubers (spraing disease) has spread in an uncontrolled manner in all Nordic countries and constitutes the most severe quality problem in a commercial use of potatoes. In this project, n ovel biotechnological methods and tools w...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Rosenrot - en ny økonomisk mulighet i norsk landbruk

Rosenrot (Rhodiola rosea) er i motsetning til de fleste andre plantearter som vi dyrker, en art fra arktiske vekstforhold. Det er et stort marked som etterspør kostholdsprodukt fra denne arten. De viltvoksende bestandene i verden står derfor i fare for å bli overutnyttet. Rosenrot vokser langs ky...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Innlandet

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Optimal fysiologisk kvalitet hos settepoteter - forberedelser mot et åpnere marked

Kvaliteten av norske settepoteter har stor betydning for hele den norske potetbransjen, og mange av dagens kvalitetsproblemer kan direkte eller indirekte tilskrives settepotetkvaliteten. Mens det de senere årene er satset og oppnådd mye i forhold til de n helsemessige kvaliteten, har ikke den f...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Stabil og riktig norsk mathvetekvalitet - styrket konkurranseevne i et åpnere marked

Norsk hveteproduksjon dekker i dag en betydelig andel av innenlandsk behov for mathvete. Men man står overfor store utfordringer knyttet til et åpnere marked med sterk konkurranse fra importerte bakevarer, og usikkerhet med hensyn på landbrukspolitikken b åde nasjonalt og internasjonalt. Prosjekt...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken