0 projects

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Environmental monitoring of Arctic coastal ecosystems: Sensitivity to petroleum pollution (Arctic EcoSens)

Kystområdene gir viktige økosystemtjenester for Norge og Russland, men økende økonomiske aktiviteter, blant annet petroleums-relaterte aktiviteter, gir en større risiko for både kronisk og akutt forurensning. Et effektivt og relevant "tidlig varslingssystem" for overvåking og identifisering av tr...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Ocean Health under Blue Transitions

Veksten i marine næringer endrer lokalsamfunn og kystøkosystemer. For å styre utviklingen i en bærekraftig retning, trengs transparente mål for hva som er en god økologisk og samfunnsmessig «helsetilstand» for kysten, og kunnskap om hvordan utviklingen i marine næringer påvirker bærekraft. I Blu...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Implementing biochar-fertilizer solution in Norway for climate and food production benefits

I 2020 meldte Norge inn et forsterket klimamål for 2030 under Paris avtalen, på 50- 55% sammenliknet med 1990-nivå. Dersom Norge skal oppfylle dette klimamålet må det drastiske utslippskutt til. En måte å løse denne utfordringen på er å øke karbonmengden i jord, som er det største reservoaret av ...

Awarded: NOK 21.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Akershus

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Stedsutvikling gjennom bruk av metoden Urban Living Labs som innbyggerorientert samhandling- og innovasjonsplattform

Det er behov fo rnye måter å organisere samarbeidet på som i større grad involverer innbyggergrupper og næringsliv, herunder gründere/start-upsmiljø. Forprosjektet er inspirert av metoden og samhandlingsarenaen Urban Living Labs (ULL). I Europa blir ULL ofte assosiert med "smart cities", utprøvin...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Aspects of Linguistic Complexity. Comparative German/Norwegian Valence Approach to the creation of resources for Easy-To-Understand Language

For the present project we take language complexity as a key to the study of LS-KS, whereby complexity is seen as one of three main parameters of what we call Transparent Language. Among features affecting complexity we will in particular focus on verb valence, and the lexical and structural cons...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Towards a Future for Common Grazing - rules, norms and cooperation in outlying grazing areas

Den norske utmarka er i rask endring om dagen. Dei tradisjonelle brukarane – typisk dei lokale gardbrukarane – har blitt færre, samstundes driv dei som framleis finst, på ein heilt annan måte enn kva generasjonane før dei gjorde. Frå at mesta alle gardsbruka dreiv fleire ulike produksjonar, der e...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Akershus

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Data analysis for Big Vibrational Spectroscopic Data

På grunn av et økende fokus på sunne dietter og magre produkter, produseres det store mengder overskudd med animalsk fett. Dette overskuddsfettet blir i dag brukt videre til energiproduksjon eller andre formål som genererer lave verdier. Målet til Lipofungi prosjektet er å øke verdien av animalsk...

Awarded: NOK 72,000

Project Period: 2018-2018

Location: Akershus

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

EPIGENETIC AND EPITRANSCRIPTOMIC VARIATIONS INDUCED BY ARBOVIRUS INFECTION OF BRAIN RESIDENT CELLS

The impact of the spread of arboviruses in terms of public health has been particularly underscored by the recent epidemics of the Alphavirus Chikungunya (CHIKV) in the Indian Ocean regions (2005) and in the Caribbean islands (2013). In humans, CHIKV is responsible for an acute syndrome of varyin...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

The Utøya & Paris Terrorist Attacks - a comparative analysis of research experiences to strengthen public health preparedness

Over the past few years, devastating terrorist attacks have occurred across Europe. There is an urgent need for coordinated efforts across Europe to develop outreach strategies to provide high quality care and support for terror victims. The 2011 Norway attacks and 2015 Paris attacks killed man...

Awarded: NOK 77,000

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Robust salmon skin - genetics, vaccination and nutrition

Oppdrettslaks er utsatt for mekaniske påkjenninger og patogener som resulterer i sår på fiskens skinn. Skader på fiskens ytre gir fysiologiske utfordringer og redusert velferd, samt omdømmetap og dårligere økonomi for industrien. Robust skinn prosjektet ble initiert for å se om fisken skinnhelse ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Enhanced lifetime of Pd-based membranes

Hydrogen er i ferd med å bli en viktig energibærer. Den mest effektive metoden å produsere store mengder er å konvertere naturgass til en blanding av hydrogen og karbondioksid. Palladiummembraner har den spesielle egenskapen at det kun er hydrogen som kan diffundere gjennom dem. Ved å kombine...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSE-EU-Helse EU posisjoneringsmidler

NIPH EU AMR applications 2018-19

Folkehelseinstituttet ønsker å utvikle to separate søknader til Horizon 2020 sitt arbeidsprogram 2018-2020. Prosjektet vil gi støttefinansiering for å utarbeide disse søknadene. Begge søknadene er relatert til antimikrobiell resistens, og er et samarbeid med Akershus Universitetssykehus og Oslo u...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

XMAS - Excitation method for continuous non-invasive monitoring of CO2 well integrity

Fangst og lagring av CO2 er et bidrag til å redusere den globale oppvarming som menneskeskapte CO2-utslipp har forårsaket. Lagring foregår ved å injisere CO2 via brønner i egnede geologiske formasjoner i undergrunnen. En forutsetning for metoden er at lagringen er sikker, det vil si at den injise...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Real-Time Remote and Autonomous Well Intervention On Normally Unmanned Installations

Stimline har i perioden 2018-2019 utviklet et sanntids, mixed-reality operatørgrensesnitt som støtter fjernoperasjon av brønnintervensjonsutstyr på normalt ubemannede installasjoner. All programvare som ble utviklet ble laget som tilleggsmoduler til Stimline sin IDEX programvare som er myntet på...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Accurate multiphase flow predictions for long tiebacks and subsea developments

IPN ACCURATE: Nøyaktig prediksjon av flerfasestrømning for lange tiebacks og subsea-utbygginger. For å redusere kostnader og minimere miljøpåvirkning knyttet til utvikling av nye olje- og gassfelt offshore, transporteres gass, olje og vann som en flerfasestrøm fra reservoaret i ett og samme rø...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Grønt granulat for kunstgressbaner

Målet med prosjektet er å utvikle et helt nytt grønt bionedbrytbart granulat før kunstgressbaner i Norge. Prosjektet skal bidra til økt bruk av restråstoff (trefiber) og betydelig økt verdiskaping gjennom foredling av trefiber til kunstgressgranulat. Samtidig skall ett betydende miljøproblem med ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Silicon on the road - how to make silicon-based anodes for Li-ion batteries

For å gå over til mer bruk av fornybar energi er vi avhengige av tilgjengeligheten av billige og pålitelige energilagringsløsninger. Her er oppladbare batterier i en særstilling når det gjelder utbredelse og brukervennlighet. Blant disse så gir Li-ion-batteriene ikke bare den høyeste energitetthe...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Taking a ride with cod - Norwegian salmon in the Brazilian seafood market: Initial stage preparations

Brasil er i dag Norges største handelspartner i Sør-Amerika. Historisk er det den norske «bacalao» handelen som har lagt grunnlaget for den tette handelsforbindelsen mellom Norge og Brasil. På grunn av dette har Norsk sjømat hatt en god stilling i Brasil. I dette forprosjektet har vi hatt som for...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

A 2nd generation intravascular microsensor

Prosjektet angriper tre utfordringer med GlucoSets sensor som må løses for at sensorteknologien kan nå bred anvendelse golbalt - sensoren skal være ufølsom for temperatur, medikamenter og degradering. Prosjektet oppnådde fungerende løsninger på alle tre utfordringene, tross det relativt høye ambi...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Machine learning in geoscience

I dette prosjektet har vi utviklet EarthNET som er en cloud-nativ plattform laget for å styrke geologers arbeid med AI teknologi. EarthNET leverer datadrevet beslutninger til geologer, reservoaringeniører og E&P beslutningstakere, som gir dem muligheten til å forstå undergrunnen og evnen til å op...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Advanced Lower Completion Tool

Avansert verktøy for analyse av nedre kompletteringer (ICDSIM - Inflow Control Device SIMulator) Nedre komplettering er den delen av brønnen som ligger i produksjonssonen. Når vi ønsker å produsere olje, vil vi helst ikke ha innblanding av gass eller vann. For å unngå at vann og gass blir bla...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Distributed Hydrogen Injection and Combustion Technology for Next Generation Pre-Combustion CCS Schemes

Sluttrapport for prosjektet DiHI-Tech. Målsetningen til DiHI-tech prosjektet er å utvikle en innovativ brennerdesign med ny innsprøytningsteknologi for gassturbiner. Denne skal være optimalisert for å oppnå miljøvennlig (lav NOx), energi- og kostnadseffektiv (ufortynnet brensel) forblandet for...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable strawberry production in high plastic tunnels

Formål med prosjektet har vært å øke arealet av norsk jordbærproduksjon i plasttunneler, og bidra til økte, mer stabile avlinger, og en større forutsigbarhet i leveransene. Dette er basert på utvikling av ny kunnskap og økonomisk- og miljømessig bærekraftige løsninger, som blant annet vil reduse...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

Impacts of climate change on Norwegian nature based tourism

Climtour-prosjektet har studert virkninger av klimaendringer på norsk naturbasert reiseliv. Det overordnede målet med prosjektet har vært å bringe frem ny kunnskap om vilkår for en bærekraftig tilpasning til klimaendringer i naturbasert reiseliv i Norge. Prosjektet har studert både kyst- og alpi...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Development of a Field Gradient Sensor (FiGS®) for autonomous subsea vehicles

FORCE Technology Norway (FTN) introduserer en revolusjonerende måte å inspisere subsea strukturer og rørledninger ved å kombinere deres innovative feltgradientsensor (FiGS®) med Autonome Undervannsfarkoster (AUVer) gjennom prosjektet «Development of a Field Gradient Sensor for AUVs». For å møte d...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Kinetic Hydrate Inhibitor Removal, Recovery and Reuse from Produced Water and Rich MEG Streams

En av hovedutfordringene med flerfasetransport av naturgass i lange rørledninger langs sjøbunnen, fra brønnhodet til prosessanlegget, er å hindre dannelse av gasshydrater (islignende plugger) under transporten. Tradisjonelt reduseres risikoen ved å injisere store volum med Mono Ethylene Glykol (M...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

FORNY20-FORNY2020

sepcease - ny ultralydteknologi for tidlig diagnose av sepsis

Sepsis er en hyppig årsak til dødsfall, og skyldes en bakteriell infeksjon som spres i blodet og som fører til at blodsirkulasjonen kollapser og blodårene blir «lekk». Dette resulterer i skade av mange livsviktige organer. Globalt er det minst 120 millioner pasienter hvert år som utvikler alvorli...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Modularity In Design for Asset Servitization

De siste trendene innen maritim industri peker på at utstyrsleverandører tar en større rolle som systemintegrator ved å levere komplette systemer fremfor enkeltkomponenter. Noen av disse påtar seg også en større rolle innen operasjon og vedlikehold av skip ved å levere et produkt som en tjeneste,...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Akershus

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Industriell utnyttelse av mesopelagisk fisk

Det globale kvantumet av villfanget fisk fra kommersielle bestander har vært ca. 90 mill. tonn de 20 siste årene og uttaket forventes ikke å øke. 15 millioner tonn små pelagisk fisk brukes årlig til mel- og oljeproduksjon som i hovedsak går til akvakulturfôr. På grunn av begrenset tilgang av mari...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Solidification of Unseeded high-PERformance MULTIcrystalline silicon

Solcellebransjen har i to tiår vært dominert av to silisiumbaserte teknologier; (i) multikrystallinske solceller med lav produksjonskost, og (ii) monokrystallinske solceller med høyere solvirkningsgrad, men også høyere produksjonskost. Redusert produksjonskost for monokrystallinske prosesser gjen...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Agder