0 projects

FORNY20-FORNY2020

sepcease - ny ultralydteknologi for tidlig diagnose av sepsis

Sepsis er en hyppig årsak til dødsfall, og skyldes en bakteriell infeksjon som spres i blodet og som fører til at blodsirkulasjonen kollapser og blodårene blir «lekk». Dette resulterer i skade av mange livsviktige organer. Globalt er det minst 120 millioner pasienter hvert år som utvikler alvorli...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Modularity In Design for Asset Servitization

De siste trendene innen maritim industri peker på at utstyrsleverandører tar en større rolle som systemintegrator ved å levere komplette systemer fremfor enkeltkomponenter. Noen av disse påtar seg også en større rolle innen operasjon og vedlikehold av skip ved å levere et produkt som en tjeneste,...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Akershus

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Industriell utnyttelse av mesopelagisk fisk

Det globale kvantumet av villfanget fisk fra kommersielle bestander har vært ca. 90 mill. tonn de 20 siste årene og uttaket forventes ikke å øke. 15 millioner tonn små pelagisk fisk brukes årlig til mel- og oljeproduksjon som i hovedsak går til akvakulturfôr. På grunn av begrenset tilgang av mari...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Green Values - Fremtidens Energistyring

Vi utvikler fremtidens intelligente energiløsning for bygg og industri. Optimalisering av energieffektivitet uten å gå på kompromiss med bygningens operasjonelle behov, krever styring av svært komplekse systemer. Ved hjelp av svært detaljert sanntids-energi- og IOT-data, vil vi ved hjelp av kunst...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSE-EU-Helse EU posisjoneringsmidler

Preparing for H2020 funding by leveraging an interdisciplinary team on health damage and associated societal impacts of heat waves in Europe

Ekstreme temperaturer gir økt dødelighet og sykelighet. Som følge av globale klimaendringer er det forventet at det blir flere og sterkere hetebølger og færre dager med ekstrem kulde i Europa framover. Målsettingen for det tverrfaglige HEAT-konsortiet er å bidra til økt kunnskap om hvordan klimae...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nano TiO2 modified photocatalytic wood in urban architecture

The use of timber has a long tradition in Norwegian building design but has had its limitations in urban architecture due to technical deficiencies regarding biodegradation and fire safety. During the last years, however, Norwegian architects have been showing a strong interest to use wood as faç...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Innovative ship speed and power optimization by the aid of sea current predictions

Norske styresmakter har eit mål om å gjere Noreg til verdsleiande i miljøvennleg transport til havs. Prosjektet InnoCurrent sitt mål har vore å bidra til å nå dette målet. Eit kvart skip under seglas, enten det er til havs eller innaskjers, vil vere påverka av miljøkrefter som vind, bølgjer og o...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Buskerud

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Forskergrupper ved Universitetet i Oslo - Det humanistiske fakultet

-

Awarded: NOK 19.5 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Digitized Fluid Transport

Boreoperasjoner krever store volumer av borevæsker, med spesifikke kravt til innhold og kvalitet. Transport av væske mellom rigg og landanlegg innebærer både en betydelig direkte kostnad samt utslipp av CO2. I motsetning til logistikkoperasjoner i landbaserte industrier, er logistikk av borevæ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Akershus

FORNY20-FORNY2020

Immunotoxin for treatment of metastatic colorectal cancer

Forskere ved Oslo Universitetssykehus har utviklet et immuntoksin, MOC31PE, som består av en antistoff-komponent som gjenkjenner et overflatemolekyl som er overtrykt på en rekke kreftceller, koblet til et toksin (PE) som dreper kreftcellene etter gjenkjennelse. Det er gjennomført flere vellykkede...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Lignin4Si – Lignin residue for Si production

Prosjektet Lignin4Si skal utvikle ny teknologi for kostnadseffektiv produksjon av avansert etanol biodrivstoff til veitransport og fornybart reduksjonsmateriale til produksjon av Si/FeSi legeringer basert på trevirke. Prosjekt-partneren St1 har signert en intensjonsavtale med Treklyngen og Viken ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norsk Mediekonferanse 2018: Det nye medielandskapet - blindsoner og mangfold.

Norsk medieforskerlags høstkonferanse 2018 arrangeres ved Nord universitet i Bodø i oktober 2018 og har tittelen Det nye medielandskapet - blindsoner og mangfold. På grunn av endringer i den globale konkurransesituasjonen utfordres nyhetsmediene fra flere hold og medielandskapet endres. Nye tekno...

Awarded: NOK 91,648

Project Period: 2018-2018

Location: Nordland - Nordlánnda

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

37 ºC Life Science Technology and Business Conference, 19th - 20th June 2018, Stavanger Forum

37 ºC Life Science Technology & Business Conference, avholdes 19. - 20. juni 2018 i Stavanger Forum i Norge. Hovedtema på 37 ° C i 2018 er Digitalising Health. I tillegg til plenarmøtene vil det bli parallelle sesjoner om digitalisering innen medtek og bioteknologi, e-helse, venture session og w...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2018-2018

Location: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

ILO tjenester og relaterte kostnader

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Lokale Prosjektmidler SINTEF TTO 2018 og 2019

SINTEF har stor suksess med kommersialisering av egne forskningsresultater gjennom teknologisalg, lisensiering og selskapsetableringer. Spin-off selskap fra SINTEF realiserte i 2015 verdier for nesten 2 milliarder NOK gjennom tre høyprofilerte exits. Som resultat av dette ble SINTEF TTO kåret ti...

Awarded: NOK 47.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

FORNY2020 - Lokale prosjektmidler for 2018 og 2019

Innoventus Sør AS er Sørlandets innovasjonsselskap og representerer region Agder. Forretningsideen til selskapet «Vi skal bidra til kommersialisering av nyskapende ideer som gir vekst og sysselsetting». Kjerneområdet er rettet til kommersialisering av forskningsbaserte ideer, programansvarlig for...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Agder

FORNY20-FORNY2020

Inven2 FORNY2020 lokale prosjektmidler 2018-19

Inven2 kommersialiserer forskningsresultater fra Universitet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst. Lokale prosjektmidler er et essensielt virkemiddel for å kunne avgjøre hvilke resultater som forventes å bli et nyttig produkt i et reelt marked. Det muliggjø...

Awarded: NOK 48.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Søknad om lokale prosjektmidler, ARD Innovation AS

ARD Innovation AS er NIBIOs og NMBUs felles satsing for økt innovasjon, kommersialisering av forsking og samarbeid med næringsliv og offentlig sektor for å skape innovasjoner og kommersialiseringer fra forskningen i tilsluttede organisasjoner og i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor. Mål...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

FORNY20-FORNY2020

Nord innovasjon AS: Lokale prosjektmidler 2018-19

Nord innovasjon AS er kommersialiseringsaktør for Nord universitet. Prosjektet gjelder bruk av Lokale prosjektmidler fra FORNY-programmet til kommersialiseringsprosjekter knyttet til konkrete forskningsresultat med kommersielt potensial.

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020-støtte til aktiviteter innen H2020 i 2018 på VID

Det jobbes mot en søknad i forbindelse med kommende utlysninger innenfor Societal challenges. Fagmiljøene innen helse ved VID har allerede begynt med forberedelsene til disse utlysningene. Nettverk er under etablering, og det jobbes allerede med hovedmål og tema for to søknader. Det er også vikti...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 rammebevilgning Norut 2018

Norut har gjennom flere år vært en aktiv deltagelse del i EUs rammeprogram og tilliggende programmer. Deltagelse i Horisont 2020 er forankret i Norut sin langsiktige strategi og noe Norut prioriterer høyt. Imidlertid er konkurransen om europeisk forskningsfinansiering nå større enn noensinne, med...

Awarded: NOK 0.87 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning 2018-St.OLavs hospital

NorCRIN was established in 2010 by the University Hospitals in Norway. The initiative was strongly supported by the Norwegian Ministry of Health and Care Services and NorCRIN was outlined as a key element in the recent Norwegian Strategy for Health, Research and Innovation (HelseOmsorg21). The Mi...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringstøtte IRIS_2018

IRIS og det nye forskningsinstituttet vil ha økt fokus på å skaffe flere H2020- prosjekter. IRIS har et nært samarbeid med ulike industri aktører/offentlige og stiller derfor sterkt i forhold til deltakelse i Horisont 2020. Dette er viktig i forhold til omstillingsbehov i regionen. Det er Biom...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Havforskningsinstituttet PES 2018

Havforskningsinstituttet er en aktiv søker innen H2020. Instituttet har høy fokus på utlysningene når disse blir offentliggjort. Forskerne får informasjon via våre interne internettsider, påminnelser på email, intern lobby-virksomhet av EU teamet og programmøter. Havforskningsinstituttet øker kom...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte H2020- UiS

UiS har så langt i H2020 hatt en fin økning i antall søknader og vil øke enda mer i 2018. Vi har også i større grad en tidligere vært koordinator i søknader, noe som også har ført til at tilslagsprosenten har gått ned. Særlig i prosjekter hvor vi er koordinator (2 innvilget) er det i større grad ...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 rammebevilgning for Møreforsking Ålesund mot H2020: Næringsrettet forskning og innovasjon innen marin sektor

Møreforsking Ålesund AS (MFÅ) driver forskning i tett samarbeid med marint næringsliv. Nærheten til rike marine ressurser kombinert med sterke tradisjoner innen fangst, foredling og eksport av sjømat, gjør regionen til en ledende aktør innenfor marine næringer. MFÅs forskning er forankret i regio...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020-rammebevilgning 2018 - Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

Høsten 2017 har Fridtjof Nansens Institutt (FNI) tatt en strategisk beslutning om å orientere seg mot EU-finansiering under H2020 langt mer aktivt og i langt større grad enn tidligere. FNI har tradisjonelt fått det aller meste av sin finansiering fra prosjekter vunnet under Forskningsrådets uli...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning - PES2020

Etablere en pott som har følgende formål: 1. Sette av midler som skal gå til å bistå forskere til å utvikle søknader til Horisont 2020. Midlene vil i første omgang gå til å støtte søknader uavhengig av hvor på høgskolen de kommer fra. I tillegg ønsker vi å jobbe aktivt opp mot miljøer ved høgsk...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2018 - Nordlandsforskning

Prosjektet støtter opp under konkrete søknadsløp til H2020 utlysninger for 2018 på forskningsområder der instituttet har særlig spisset kompetanse og er i posisjon til å få gode og interessante forskningsprosjekter og samarbeidspartnere. Det er lagt opp til flere deltakere, arbeidsgruppeledere og...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Nordland - Nordlánnda

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PRIO PES RAMMEBEVILGNING 2018

PRIO's strategy for 2014-2017 emphasizes the importance of increasing PRIO's participation in projects funded through the European Commission's Horizon 2020 R&D programme. PRIO is in the process of developing a new strategy for the next four-year period (to be implemented from June 2018 onwards),...

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo