41,709 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

Produksjon av fôrprotein fra norsk skogbiomasse

Norske Skog Skogn AS har identifisert produksjon av enkeltcelleprotein til fiske- og dyrefôr som et strategisk interessant område, der man kan bygge på eksisterende infrastruktur, skape synergier med annen produksjon, og dra nytte av en gunstig geografisk plassering i forhold til de sterke marked...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

37 ºC Life Science Technology and Business Conference, 19th - 20th June 2018, Stavanger Forum

37 ºC Life Science Technology & Business Conference, avholdes 19. - 20. juni 2018 i Stavanger Forum i Norge. Hovedtema på 37 ° C i 2018 er Digitalising Health. I tillegg til plenarmøtene vil det bli parallelle sesjoner om digitalisering innen medtek og bioteknologi, e-helse, venture session og w...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2018-2018

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Circular Seating From 50% recycled to 100% Circular product development for sustainable furniture

Flokk AS har en lang tradisjon for å være pionerer på bærekraft. Helt siden 1990-tallet har Flokk jobbet kontinuerlig med å skape miljøeffektive kontormøbler med høy fokus på bl.a. bærekraftige materialer fra resirkulerte og fossil-frie fornybare kilder. Tekniske og logistiske utfordringer som ma...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Novel therapy for ischemic reperfusion injury

Pasienter med hjerteinfarkt blir idag behandlet med en intervensjon som har som mål å fjerne blokkeringen som forsårsaket hjerteinfarket, slik at blodtilførselen til hjertet reetableres. Denne prosedyren (PCI) reduserer dødelighet, men er assosiert med en sekundærskade, reperfusjonsskade, som beg...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Paravacc - en effektiv vaksine mot paratuberkulose

Paratuberkulose er ett av de største problemene innen husdyrproduksjon i verden i dag med stor innvirkning på produksjonsøkonomien. En effektiv vaksine mot paratuberkulose vil være av stor nytte også for Norge og andre land hvor sykdommen per i dag er under kontroll, siden sykdommen er svært smit...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Completion time saving tool

I samarbeid med AkerBP, har Toolserv utviklet en ny metode og teknologi for montering av kontrollinjer på produksjonsrør for bruk i oljebrønner. Metoden og teknologien vil muliggjør at klammene kan monteres på effektivt sammen med kontrollinjen. Dette vill bli utført automatisk ved hjelp robot ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Lokale Prosjektmidler SINTEF TTO 2018 og 2019

SINTEF har stor suksess med kommersialisering av egne forskningsresultater gjennom teknologisalg, lisensiering og selskapsetableringer. Spin-off selskap fra SINTEF realiserte i 2015 verdier for nesten 2 milliarder NOK gjennom tre høyprofilerte exits. Som resultat av dette ble SINTEF TTO kåret ti...

Awarded: NOK 47.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

FORNY2020 - Lokale prosjektmidler for 2018 og 2019

Innoventus Sør AS er Sørlandets innovasjonsselskap og representerer region Agder. Forretningsideen til selskapet «Vi skal bidra til kommersialisering av nyskapende ideer som gir vekst og sysselsetting». Kjerneområdet er rettet til kommersialisering av forskningsbaserte ideer, programansvarlig for...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Agder

FORNY20-FORNY2020

Inven2 FORNY2020 lokale prosjektmidler 2018-19

Inven2 kommersialiserer forskningsresultater fra Universitet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst. Lokale prosjektmidler er et essensielt virkemiddel for å kunne avgjøre hvilke resultater som forventes å bli et nyttig produkt i et reelt marked. Det muliggjø...

Awarded: NOK 48.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Søknad om lokale prosjektmidler, ARD Innovation AS

ARD Innovation AS er NIBIOs og NMBUs felles satsing for økt innovasjon, kommersialisering av forsking og samarbeid med næringsliv og offentlig sektor for å skape innovasjoner og kommersialiseringer fra forskningen i tilsluttede organisasjoner og i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor. Mål...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

FORNY20-FORNY2020

Nord innovasjon AS: Lokale prosjektmidler 2018-19

Nord innovasjon AS er kommersialiseringsaktør for Nord universitet. Prosjektet gjelder bruk av Lokale prosjektmidler fra FORNY-programmet til kommersialiseringsprosjekter knyttet til konkrete forskningsresultat med kommersielt potensial.

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020-støtte til aktiviteter innen H2020 i 2018 på VID

Det jobbes mot en søknad i forbindelse med kommende utlysninger innenfor Societal challenges. Fagmiljøene innen helse ved VID har allerede begynt med forberedelsene til disse utlysningene. Nettverk er under etablering, og det jobbes allerede med hovedmål og tema for to søknader. Det er også vikti...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 rammebevilgning Norut 2018

Norut har gjennom flere år vært en aktiv deltagelse del i EUs rammeprogram og tilliggende programmer. Deltagelse i Horisont 2020 er forankret i Norut sin langsiktige strategi og noe Norut prioriterer høyt. Imidlertid er konkurransen om europeisk forskningsfinansiering nå større enn noensinne, med...

Awarded: NOK 0.87 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

RORO (Riser Opereration Replacement Optimisation)

RORO prosjektet skal undersøke alle aspekter av stigerør operasjoner, fra planlegging av ingeniører på land til gjennomkjøring av operasjon ombord. Prosjektet gir stor potensial innenfor SURF installasjon (Subsea Umbilical Riser and Flowline) segmentet og inkluderer visualisering undersøkelser, u...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 rammebevilgning for Møreforsking Ålesund mot H2020: Næringsrettet forskning og innovasjon innen marin sektor

Møreforsking Ålesund AS (MFÅ) driver forskning i tett samarbeid med marint næringsliv. Nærheten til rike marine ressurser kombinert med sterke tradisjoner innen fangst, foredling og eksport av sjømat, gjør regionen til en ledende aktør innenfor marine næringer. MFÅs forskning er forankret i regio...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020-rammebevilgning 2018 - Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

Høsten 2017 har Fridtjof Nansens Institutt (FNI) tatt en strategisk beslutning om å orientere seg mot EU-finansiering under H2020 langt mer aktivt og i langt større grad enn tidligere. FNI har tradisjonelt fått det aller meste av sin finansiering fra prosjekter vunnet under Forskningsrådets uli...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning - PES2020

Etablere en pott som har følgende formål: 1. Sette av midler som skal gå til å bistå forskere til å utvikle søknader til Horisont 2020. Midlene vil i første omgang gå til å støtte søknader uavhengig av hvor på høgskolen de kommer fra. I tillegg ønsker vi å jobbe aktivt opp mot miljøer ved høgsk...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2018 - Nordlandsforskning

Prosjektet støtter opp under konkrete søknadsløp til H2020 utlysninger for 2018 på forskningsområder der instituttet har særlig spisset kompetanse og er i posisjon til å få gode og interessante forskningsprosjekter og samarbeidspartnere. Det er lagt opp til flere deltakere, arbeidsgruppeledere og...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Nordland - Nordlánnda

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PRIO PES RAMMEBEVILGNING 2018

PRIO's strategy for 2014-2017 emphasizes the importance of increasing PRIO's participation in projects funded through the European Commission's Horizon 2020 R&D programme. PRIO is in the process of developing a new strategy for the next four-year period (to be implemented from June 2018 onwards),...

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 søknad fra UiB om rammebevilgning for 2018

PES2020 støtte i 2018 til aktiviteter ved Universitetet i Bergen som er rettet mot H2020; som søknadsarbeid, for å bygge nettverk og jobbe strategisk mot EU, kortsiktig posisjonering for å bygge nye/komme inn i eksisterende konsortier, og til kompetanseheving for vitenskapelige ansatte og for de...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om rammebevilgning for PES2020 for 2018

UiT har et ønske og en ambisjon om å være en internasjonal sentral aktør innen forskning. Dette gjelder innen alle fagfelt representert ved UiT, og i særdeleshet innen arktiske problemstillinger hvor UiT med sin beliggenhet og posisjon har en særlig rolle. EU og H2020 er en helt sentral aktør inn...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020-rammebevilgning 2018

Dette prosjektet skal dekke Folkehelseinstituttets arbeid med prosjektforslag og søknader rettet mot utlysninger fra H2020 og programmer som mottar finansiering fra H2020. Prosjektet har to delmål; 1. Dekke kostnader direkte knyttet til arbeid med søknader. Instituttet har sendt inn eller planle...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

UiO PES 2018

UiO har store ambisjoner for økt deltakelse i Horisont 2020, begrunnet i UiOs EU-strategi samt plan for operasjonalisering av denne. Som breddeuniversitet møter UiO de overordnede prinsippene om tverrfaglighet og aktivitet på tvers av sektorene og vil delta i alle deler av rammeprogrammet samt ra...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

PROFORSK-Skole og samfunn

Black Math -- en kortfilmserie som blander kunst og kunnskap, det okkulte med det eksakte, det mørke med det matematiske.

Dark Math er en kortfilmserie som blander kunst og kunnskap, det okkulte med det eksakte, det mørke med det matematiske. Med utgangspunkt i det unikt norske, både det vi liker å selge til utlandet, og det mørke og dystre som gjerne faller utenfor mainstreamen, ønsker vi å skape kulturell fasc...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte for hjelp til eskalering og vekst av norsk helseindustri på det globale markedet.

Reisestøtte til bruk for skalering og vekst for norsk helseindustri. Fokuslandene er USA, Canada og Japan, og det søkes om reisestøtte for fem personer og to messer/konferanser.

Awarded: NOK 42,701

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nano-Immunotherapy: Intracellular Targeting of Cancer Cells and TAMs (INTRATARGET)

2-INTRATARGET er et transnasjonalt europeisk prosjekt med partnere fra Spania (koordinator), Italia, Tyrkia og Norge. Konsortiet består av eksperter innen nanobærerutvikling, karakterisering av nanomedisiner, immunologer, farmasøyter og cellebiologer. Forskning innen kreftbehandling har ført til...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Framing "Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure" in Norway

Dette prosjektet har vært viktig på flere måter: For å videreutvikle ACTRIS som forskningsinfrastruktur i Norge, for å ivareta norske vitenskapelige interesser og for å styrke posisjonen for norske institutter i den europeiske forskningsinfrastrukturen ACTRIS i fremtiden. ACTRIS (Aerosols, Clo...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Three-dimensional thermoelectric modules

Hovedmålet med prosjektet var å utvikle nye modulære termoeletriske (TE) systemer for energigjenvinning fra skip. Tidligere systemer var basert på konvensjonelle TE moduler, generatorer og systemer. Prosjektet har videreutviklet disse komponentene slik at det TE systemet fått forbedret virkningsg...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Solutions and strategies for operation and maintenance of utility-scale solar power plants

Drift og vedlikehold av store solparker er et felt av økende betydning. I dette prosjektet samarbeidet solenergiselskapet Scatec Solar, med en stor, internasjonal portefølje av solparker, Equinor, et enormt energiselskap med lang erfaring innen drift og vedlikehold og en nyetablert virksomhet inn...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Rethinking Finance

...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo