0 projects

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning

Funding of a 20% position for Prof. Eric Dearing at the Norwegian Center for Child Behavioral Development-Renewal

Hensikten med dette prosjektet har vært å dra veksel på Professor Eric Dearings ekspertise på kosekvenser av barnehage, og av sosial ulikhet, for barns kognitive, akademiske, og atferdsmessige utvikling opp til skolealder. Støtten fra UTNAM har gjort at Prof. Dearing har hatt en 20% stilling som ...

Awarded: NOK 0.91 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Autonomous subsea intervention (SEAVENTION)

Det er potensial for ytterligere verdiskaping i subsea petroleumsindustrien, men det er betydelige utfordringer som må løses. Subsea petroleumsanlegg blir utviklet for fjernere, dypere og kaldere områder, og næringen forventer at neste generasjon autonome ubemannede undervannsfartøy (ofte kalt "U...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Waste-to-Energy 2030

Vårt hovedmål er å ivareta energiutnyttelse fra avfall sektoren sin konkurransedyktighet siden det er et sentralt aspekt i et komplekst nettverk av interesser (offentlighet, politikk, energi, økonomi, miljø) i utviklingen av sirkulær økonomi. Ved hjelp av et lokalt og hovedsakelig fornybart råst...

Awarded: NOK 14.1 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Piloting on-site interventions for reducing antimicrobial use in livestock farming in emerging economies

Land med voksende økonomier med økning i befolkningen, flere mennesker med økende inntekt og urbanisering driver frem en utvikling med intensivering av husdyrproduksjonen. I takt med utviklingen øker også forbruket av antibiotika og med det, problemet med antibiotikaresistens som kan spre seg fra...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020-ramme for 2018 for Østlandsforskning

I 2017 ble betydelig ressurser styrt i retning av profilerings- og nettverksarbeid, og instituttet aktive deltakelse i organisasjoner hvis formål er lobbyerings, nettverks- og konsortiebygging rettet mot EU's forskningsprogrammer. Med den utviklingsjobben som er gjort i 2017, er kompetansen i EU...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering mot EU 2018

Norsk Treteknisk institutt har en målsetningen om å sikre en omsetning på 4,5 MNOK fra EU-prosjekter per år. Vi har begrenset erfaring med EU-prosjekter, men en historisk suksessrate på omkring 30%. Dette betyr at instituttets målsetning er å være med i søknader hvor vår samlede andel er på minim...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Changing forest area and forest productivity - climatic and human causes, effects, monitoring options, and climate mitigation potential

Skogen vokser raskere og trær ekspanderer mange steder inn i alpin sone. For å opprettholde biodiversitet og innfri internasjonale forpliktelser til å redusere klimagassutslipp, er det viktig å forstå hvordan endringer i overgangssonen mellom skog og fjell vil påvirke vegetasjon og potensial for ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Akershus

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Sustainable urbanisation requirements of small and medium sized urban settlements and their surroundings

Urbanisering er eit av dei fremste trekka ved vår tidsalder, og i Norge bur 81 prosent av innbyggarane i byar og tettstader. Det har følgjer for miljø og samfunn, ikkje berre i sjølve byane, men også i dei halvurbane og rurale omgivnadene. Surround skal gi kunnskap om korleis dette påverkar miljø...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Marine Disposal of Mine Tailings: Impacts on Pelagic Ecosystem Components in Norwegian Fjords

Økende behov for metaller og mineraler verden over medfører oppstart av nye gruver. Deponering av gruveavgang i sjø er kostnadseffektivt og en mye brukt metode i Norge. Sjødeponering av gruveavgang er imidlertid kontroversielt med tanke på miljøutfordringer, og kan medføre spredning av partikler ...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Dendritic computation during hippocampal network oscillations

Hjernen utgjør et enormt nettverk av nerveceller som er bundet sammen av aksoner. Aksoner er lange, tynne nervefibre som overfører informasjon fra cellekroppen til synapsene, hvor nervecellene kommuniserer med hverandre. Aksonet er altså nødvendig for å lede nervecellens signaler videre. Kunnskap...

Awarded: NOK 62,873

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Development of single-molecule tracking using fluorescence microscopy

In this project we want to use single-molecule tracking (SMT) to gain insight into the mechanisms of DNA repair by the real-time tracking and analysis of single DNA repair proteins in action. The main challenges in SMT of DNA-protein complexes are (1) having the DNA locked in a linear form in ord...

Awarded: NOK 96,938

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Urban Planning and Governance Styles. A Comparative Study of Oslo, Hamburg and Hannover

The idea of policy styles has never been extensively examined in either comprehensive or comparable ways as regards urban or metropolitan planning and policy making including standard operating procedures for making and implementing policies and the specific norms underlying and legitimising thes...

Awarded: NOK 90,000

Project Period: 2018-2019

Location: Akershus

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Freedom, Symmetry, Homology

Group theory, as the mathematical theory of symmetry, has been brought to life by the French mathematicians Galois (1811-1832) and Poincaré (1854-1912) and the Norwegian mathematicians Abel (1802-1829), Sylow (1832-1918), and Lie (1842-1899). This project will bring together a French and a Norweg...

Awarded: NOK 52,000

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Application of advanced laser based diagnostics in oxy-fuel combustion under high pressure

The researcher exchange project will primarily consists in performing collaborative research through two existing national projects. It is planned that the exchange will bring knowledge and methodology developed at CORIA to SINTEF/NTNU and thus allow in-flame measurement of species and temperatur...

Awarded: NOK 62,913

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Rough paths, regularity structures and homogeneous spaces

The theory of rough paths was developed by Terry Lyons in the 1990s. Rough paths, along with their "branched" version, developed by Massimiliano Gubinelli a few years later, are the right tools to give meaning to certain (stochastic) differential equations of low regularity in affine space, and t...

Awarded: NOK 44,000

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Characterization of nanoplastic contamination and risk toward health of the aquatic environment

In 2015, more than 300 million tons of plastic were produced worldwide (reference from Plastics Europe). It has been estimated that 2 to 5% of the total plastic released in the environment reaches the oceans every year, leading to 5 to 10 million tons of plastic annually entering the marine envir...

Awarded: NOK 44,967

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

EPIGENETIC CONTROL OF EFFECTS INDUCED BY CHRONIC EXPOSURE TO IONISING RADIATIONS

The experimental strategy will contains two different tasks carried out in parallel by the French and the Norvegian laboratories: 1- Global (molecular and phenotypic markers) and multigenerational (4 generations) analyses of the response to chronic exposure (complete life cycle) to IR. The goal ...

Awarded: NOK 42,000

Project Period: 2018-2018

Location: Akershus

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Software Validation and Verification via Artificial Intelligence

The VIVA project focuses on the use of Artificial Intelligence methods in Software Verification and Validation (V&V). A crucial challenge in V&V aims at automatically detecting and locating faults in computer programs. Our recent work in this matter suggests that this problem of automatic fault l...

Awarded: NOK 33,649

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Single cell lipidomics of oleaginous microorganisms by modern vibrational spectroscopy

FunLip project is related to studying fundamental aspects of lipid accumulation in oleaginous microorganisms by modern vibrational spectroscopy. Oleaginous microorganisms are considered as one of the main alternative sources of lipids for human, animal and industrial use. Currently, a lot of acti...

Awarded: NOK 72,000

Project Period: 2018-2018

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

SET 11: Leadership of SP1 Electrochemical Storage (Batteries) of the EERA Joint Programme on Energy Storage

Dette prosjektet er en fortsettelse av Prosjekt SET 9: Deltakelse i EERA Joint Program on Energy Storage-sub-program Electrochemical Storage. Målene for EERA Energy Storage sub programme Electrochemical Storage inkluderer: -Gi innspill til EU-kommisjonens utkast til arbeidsplaner og veikart a...

Awarded: NOK 0.71 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Karakterisering av agglomererte biokokser og vurdering av egnetheten som reduksjonsmiddel i produksjon av manganlegeringer

Metallproduksjon går ut på utvinning av metall fra malmer, malmer er betegnelsen på metaller som er i en oksidert tilstand, det vil si bundet til oksygen. For å få bort oksygenet varmes malmene opp sammen med en karbonkilde som da går inn og fjerner oksygenet fra malmen slik at vi får ut metallet...

Awarded: NOK 0.77 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: State Recognition and Indigenous Peoples: Focus on Norway Erica Kowsz

...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

30t utslippsfri gravemaskin - zero emission digger

Bakgrunn for prosjektet er at 30% av klimagassen CO2 utslippene fra landbasert transport i Oslo kommer fra driften av anleggsmaskiner. Oslo kommune ønsker å redusere klimagassutslippene med 50% innen 2020. Utslippsfrie anleggsmaskiner bidrar til å nå dette målet. Prosjektet har lykkes med ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Vestfold

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Developing next generation tools to secure a functional gut environment through feed development

I en oppdrettsmerd finnes både store og små laks, selv om de har relativt lik genetisk bakgrunn og samme fôr. Årsakene til at vi finner slike «vinnerfisk og taperfisk» er komplekse, men evnen til å håndtere og komme seg etter stress synes å være essensiell. Flere studier har sett på samspillet me...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved Subsurface Resolution by Controlled Marine Seismic Stimulation

Tradisjonelle impulsive marine kilder består av en matrise av luftkilde-elementer som er spesielt designet slik at forholdstallet mellom maksimumsenergien og nivået på energien som etterfølger denne er så høyt som mulig. Denne typen kilde har et amplitudenivå på den lav-frekvente energien som ikk...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Smart Ladestasjon

En av hovedutfordringene ved bruk av elferger har vist seg å være kapasitets-begrensninger og nettforholdene i de punktene i kraftnettet der fergene skal lades opp. Digital integrering til kraftnettet på land gjennom smarte ladestasjoner med energilager og omformere gjør at man kan utnytte kapas...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Muliggjøre autonom brønnplanlegging ved å integrere alle myndighetspålagte beregninger for brønndesign i en integrert plattform.

Oliasoft WellDesign er et software som forenkler planlegging og design av olje- og geotermiske brønner, og det er et essensielt verktøy for boreingeniører og profesjonelle aktører i oljeindustrien. Oliasoft WellDesign forenkler arbeidsprosessene og muliggjør samarbeid på alle områder innen brønnp...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

ENERGIMARKED 2.0

Energisystemet i Norge møter flere utfordringer, blant annet gjennom økt elektrifisering, endret forbruksmønster og introduksjon av fornybar (ikke regulerbar) strømproduksjon. Forbrukersiden kan bidra til å forsterke disse utfordringene. For eksempel vil flere elbiler gi økt belastning i strømnet...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Point-of-Care Color Testing kit (POCT) for CA125 and Biologic Drugs

Hovedmålet med prosjektet var å utvikle et enkelt «Point-Of-Care Test» (POCT) kit som gir øyeblikkelige resultater for utvalgte serum tumormarkører. POCT blir på norsk kalt pasientnær analysering (PNA) og blir definert som laboratorieundersøkelser som blir utført nær pasienten. PNA blir utført...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Akershus

HELSE-EU-Helse EU posisjoneringsmidler

Digital patients: tilrettelegge for digitale, sikre, persontilpassete og skalerbare helsetjenester

Digitale og persontilpassete helsetjenester har potensiale til å gi befolkningen bedre og mer tilpassete helsetjenester og samtidig effektivisere tjenestetilbudet og dermed redusere kostnader. For at dette skal bli en realitet, må eksisterende data og teknologi knyttet til helse og helsetilstand ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage