0 projects

KLIMAFORSK-Stort program klima

Impacts of climate change on Norwegian nature based tourism

Climtour-prosjektet har studert virkninger av klimaendringer på norsk naturbasert reiseliv. Det overordnede målet med prosjektet har vært å bringe frem ny kunnskap om vilkår for en bærekraftig tilpasning til klimaendringer i naturbasert reiseliv i Norge. Prosjektet har studert både kyst- og alpi...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Antibody glycosylation and bone loss in cancer

Myelomatose er en kreftform som skyldes opphopning av maligne plasmaceller i beinmargen. Plasmaceller er antistoffproduserende celler, og et av de viktigste diagnostiske kriteriene for myelomatose er funn av monoklonale antistoffer, såkalt M-komponent, i blodet til pasientene. Et annet særtrekk v...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Molecular and evolutionary characterization of short-patch double illegitimate recombination, a recently discovered mutation mechanism

En av definisjonene på "liv" er at levende vesener kan reprodusere seg. Ved for eksempel celledeling, er det en celle som deler seg opp til to datterceller. Før delingen omdannes genomet (DNA-et) til to identiske kopier. DNA-duplisering er vanligvis veldig pålitelig, men innimellom oppstår det av...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ArtsApp:Hvordan teknologi påvirker motivasjon og interesse for innlæring av biologiske arter

I dette prosjektet har målet vært å optimalisere et interaktivt læringsverktøy (mobilapplikasjon) for læring av biologiske arter. Sluttresultatet er en mobilapplikasjon (ArtsApp) som kan tas i bruk av både studenter, undervisere og naturinteresserte for å identifisere arter i utvalgte artsgrupper...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nordisk prosessrettsmøte Tromsø 2018

Nordisk prosessmøte er en konferanse i regi av Nordisk forening for prosessrett og har siden år 1981 blitt arrangert hvert tredje år i et nordisk land. Arrangementet samler først og fremst forskere, men også dommere, advokater og andre praktisk virksomme jurister interessert i prosessrett fra all...

Awarded: NOK 63,417

Project Period: 2018-2019

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Decoding the phagocytic signaling network in antibacterial defense

Vi har oppdaget en ny og viktig funksjon av SLAMF1, som er et ko-stimulatorisk molekyl som setter i gang intracellulære signalmekansismer i flere typer av immunceller. Våre funne viser at SLAMF1 er nødvendig for at immunsensoren Toll-like receptor 4 skal starte produksjon av interferon beta (...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Prevention of prejudice and promotion of inclusive school environment through increased diversity competence.

Utdanning er et møte mellom mennesker og har derfor alltid en viss karakter av uforutsigbarhet, og innebærer samtidig også risiko og potensielt ubehag. Når elever gir uttrykk for fordommer eller kommer med hatefulle ytringer basert på stereotype oppfatninger av grupper, kan denne risikoen oppleve...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Rethinking work inclusion for people with intellectual disability

Hovedformålet med prosjektet er å utvikle forskningsbasert kunnskap for å styrke kompetansen om arbeidsinkludering for person er med utviklingshemming. Bakgrunnen for prosjektet er de store utfordringene knyttet til arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Til tross for politisk...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Trajectories of Emotional Disorders: Predictors and Why More Women? Testing a Bio-psycho-social Model

Emosjonelle vansker (angst og depresjon) og relaterte problemer (søvnvansker, selvskading, spiseproblemer) innebærer betydelig lidelse og funksjonssvikt, og de rammer fra 2 til 10 ganger flere kvinner enn menn. Emosjonelle vansker starter ofte i tenårene, og det er her kjønnsforskjellen utvikler ...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Assessing climate change

It is widely accepted in both academic and policy circles that estimated future benefits from projects should be discounted when determining their value to society expressed in current terms. However, to implement this approach, it is necessary to specify a discount rate that should be used for t...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Øke den norske deltakelsen til EU H2020 Blue-Action

Den Arktiske oppvarmingen er forventet å påvirke ekstremvær og klima på den nordlige halvkule. Nylige studier foreslår imidlertid at virkningene av den Arktiske oppvarmingen varier regionalt og med sesong, og individuelle modellstudier kan til og med vise det motsatte. Den simulerte Arktiske oppv...

Awarded: NOK 0.57 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

FabLearn Europe 2018: Conference on Creativity and Fabrication in Education

2018 FABLEARN EUROPE: Conference on Creativity and Making in Education FabLearn Europe 2018 is hosted from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). FabLearn Europe brings together international researchers, educators, designers, and makers to discuss and explore digital fabri...

Awarded: NOK 64,216

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Identifying actionable resilience factors for mental health leveraging prospective cohorts and novel biostatistical tools

Psykiske lidelser kjennetegnes ved at de rammer tanker, følelser, adferd og relasjoner. Psykiske lidelser har genetisk disposisjon som kan øke sårbarhet (arv) og sammen med ytre belastninger (miljø), bidrar til sykdom. Basert på oppdagelsen av sjeldne genvarianter som gir beskyttelse (resistens) ...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Unlocking the potential of autonomous systems and operations through supervisory risk control

Autonome systemer er i ferd med å bli mer utbredt og er viktige for å kunne gjennomføre nye og utfordrende operasjoner, som kartlegging og overvåking av hav og landområder, inspeksjoner av konstruksjoner som er vanskelig tilgjengelig for mennesker, og autonom sjø- og landbasert transport. På den ...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Genome-directed breast cancer therapy

De første resultatene av studien på primær brystkreft er publisert (Eikesdal et al; Annals of Oncology 2021), og viser at bruk av såkalte PARP-hemmere for trippel-negativ brystkreft (TNBC) har et langt bredere anvendelsesområde enn tidligere antatt. TNBC er den brystkreftform med mest alvorlig pr...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Conversation Analytic innovation for Teacher Education (CAiTE). Research-based training for enhancing assessment and feedback quality

Hvordan kan vi trene lærere til å skape gode vurderingssamtaler? CAiTEs mål (Conversation Analytic innovation for Teacher Education) var å styrke kvaliteten på lærerutdanningen og forbedre læreres vurderingspraksiser ved å utvikle, evaluere og implementere en ny forskningsbasert instruksjonsmetod...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Buskerud

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Digital Audit

Forskningsprosjektet «Digital revisjon» fokuserer på digitale endringsprosesser i revisjonsbransjen. Bransjen er for tiden intenst opptatt av å digitalisere utførelsen av revisjon. Det er likevel et åpent spørsmål i hvilken grad og hvor fort bransjen vil være i stand til å utnytte fordelene som ø...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Structure-based target exploration for the discovery of new leads for antibiotics

Det er ingen tvil om at det er et presserende behov for nye antibiotika. Vi må handle nå hvis vi vil unngå å bli kastet tilbake i medisinens mørke alder der mange bakterieinfeksjoner endte dødelig. I dette prosjektet utforske vi tre forskjellige mål for nye antibiotika. Ved bruk av beregningsmeto...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

DIAMOND SAWING AND SURFACE TREATMENT OF HIGH PERFORMANCE MULTICRYSTALLINE SILICON WAFERS FOR HIGH EFFICIENCY SOLAR CELL APPLICATIONS

Det krystallinske solcellemarkedet er i dag fullstendig dominert av diamantsagte høyeffektive enkrystallceller, hvor de multi-krystallinske cellene ikke lenger er konkurransedyktige når det gjelder effektivitet og gapet i produktivitet/produksjonskostnad mellom multi- og enkrystallskiver/celler ...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Silicon alloys for improved lithium-ion batteries

Batteriforskere og -produsenter er hele tiden på jakt etter nye materialer som kan øke mengden energi som kan lagres i batteriene. For hvert steg man kommer i utviklingen åpner nye dører seg for stadig mer krevende bruksområder. Gevinsten kan dermed bli stor for dem ligger helt i teten av utvikli...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SmartYard:Positioning for the future through innovating project management in shipbuilding by using AR solutions to enable operator 4.0

Smart Yard var et samarbeidsprosjekt mellom to industrielle partnere : Ulstein Verft (UVE) og R&M, to utdanningsinstitusjoner ? Hamburg Teknisk Universitet, NTNU Ålesund og et forskningsinstitutt, Møreforsking AS. Prosjektet har fulgt verftet i en kritisk omstillingsfase som har endret type kunde...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Cultivation of Polychaeta as raw material for feed (POLYCHAETE)

Utslipp av avfall fra fiskeoppdrett er i utgangspunktet både forurensing og tap av ressurser. Industriell dyrking av nye marine arter på lavere trofisk nivå kan, sammen med andre miljøvennlige løsninger, representere en bærekraftig ressursutnyttelse som kan bidra til god ressursbruk og sirkulær ø...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ACM Interaction Design and Children Conference (IDC 2018)

2018 ACM Interaction Design and Children (IDC) konferansen fant sted fra 19 til 22 juni i Trondheim, Norge. IDC 2018 er det 17. arrangementet i en årlig serie som startet i 2002 i Eindhoven, Nederland. IDC er det ledende møtestedet for forskning som omhandler design, utvikling og bruk av interakt...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Stedsutvikling gjennom bruk av metoden Urban Living Labs som innbyggerorientert samhandling- og innovasjonsplattform

Det er behov fo rnye måter å organisere samarbeidet på som i større grad involverer innbyggergrupper og næringsliv, herunder gründere/start-upsmiljø. Forprosjektet er inspirert av metoden og samhandlingsarenaen Urban Living Labs (ULL). I Europa blir ULL ofte assosiert med "smart cities", utprøvin...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Norinnova Søknad FORNY2020 Lokale Prosjektmidler 2018/2019

Norinnova Technology Transfer AS (NTT) er Nord-Norges største innovasjonsselskap og har bidratt til over 80 bedriftsetableringer med utspring i forskningsmiljøene i regionen. Det har bidratt til å skape over 700 arbeidsplasser og det er til sammen hentet inn over 800 millioner kroner i egenkapita...

Awarded: NOK 27.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Towards a Future for Common Grazing - rules, norms and cooperation in outlying grazing areas

Den norske utmarka er i rask endring om dagen. Dei tradisjonelle brukarane – typisk dei lokale gardbrukarane – har blitt færre, samstundes driv dei som framleis finst, på ein heilt annan måte enn kva generasjonane før dei gjorde. Frå at mesta alle gardsbruka dreiv fleire ulike produksjonar, der e...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Akershus

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Data analysis for Big Vibrational Spectroscopic Data

På grunn av et økende fokus på sunne dietter og magre produkter, produseres det store mengder overskudd med animalsk fett. Dette overskuddsfettet blir i dag brukt videre til energiproduksjon eller andre formål som genererer lave verdier. Målet til Lipofungi prosjektet er å øke verdien av animalsk...

Awarded: NOK 72,000

Project Period: 2018-2018

Location: Akershus

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

EPIGENETIC AND EPITRANSCRIPTOMIC VARIATIONS INDUCED BY ARBOVIRUS INFECTION OF BRAIN RESIDENT CELLS

The impact of the spread of arboviruses in terms of public health has been particularly underscored by the recent epidemics of the Alphavirus Chikungunya (CHIKV) in the Indian Ocean regions (2005) and in the Caribbean islands (2013). In humans, CHIKV is responsible for an acute syndrome of varyin...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

The Utøya & Paris Terrorist Attacks - a comparative analysis of research experiences to strengthen public health preparedness

Over the past few years, devastating terrorist attacks have occurred across Europe. There is an urgent need for coordinated efforts across Europe to develop outreach strategies to provide high quality care and support for terror victims. The 2011 Norway attacks and 2015 Paris attacks killed man...

Awarded: NOK 77,000

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 Simula Research Laboratory 2018

Simula Research Laboratory har en omfattende strategisk satsing for deltagelse i Horizon 2020, noe som blant annet førte til mer enn 10 prosjekter i programperioden 2014-2016. Satsingen går videre med full styrke og vil gi et betydelig antall søknader for frister i 2018 på tvers av de fleste sent...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo