0 projects

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Akvaplan-niva - PES Horisont Europa rammebevilgning 2023–2024

Akvaplan-niva (APN) skal være en ledendeleverandør avforskningsbasert kunnskap om økosystemer, miljøpåvirkning, effekter av klimaendringer og akvakultur innenfor det europeiske forskningsmiljøet. Derfor har APN utviklet en foreløpig handlingsplan rettet mot Horisont Europa i denne søknaden. Handl...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES 2023-2024

I følge NHH sin strategi for 2022-2025 skal NHH være en forskningsintensiv handelshøyskole med forskning på høyt internasjonalt nivå. NHH skal ha en forskningsaktiv fagstab som skal produsere forskning av høy kvalitet og med spisskompetanse på internasjonalt toppnivå. I tillegg skal NHH ha et PhD...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Rammebevilgning for PES-midler 2023-2024

NIKU ønsker å være en attraktiv aktør på EU-forskningsarenaen. PES-midlene vil hjelpe oss å nå dette målet gjennom en rekke aktiviteter, inkludert deltakelse i en rekke EU-søknader. For at disse søknadene skal ha et tilfredsstillende nivå vil vi dessuten satse på kompetanseheving både hos forsker...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NINA PES Horisont Europa rammebevilgning 2023–2024

Formålet med NINAs EU-satsing er å kunne videreutvikle vår kunnskap sammen med våre europeiske partnere og for å bidra til at Horisont Europa når sine mål og bidrar inn i bærekraftsarbeidet. NINA har også ambisjoner om å bidra kraftig inn mot Det grønne skiftet, Europas Green Deal og FNs Bærekraf...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES rammebevilgning for Møreforsking 2023-2024

PES-bevilgningen er et viktig bidrag for å videreføre satsningene Møreforsking har etablert for deltagelse i europeiske forskningssamarbeid. Prosjektet vil støtte opp instituttets mobilisering og deltagelse i EUs rammeprogram gjennom; 1) utvikling av søknader til utlysninger i Horisont Europa og ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Møre og Romsdal

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NORSAR i Horisont Europa - Rammebevilgning PES 2023-2024

NORSAR sine strategiske mål inkluderer å bidra til FNs mål for bærekraftig utvikling ved å være involvert i fem områder: "ren energi for alle", "innovasjon og infrastruktur", "bærekraftige byer og samfunn", "stoppe klimaendringene" og "fred og rettferdighet". Gjennom forskningsrådets koordinering...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Akershus

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

UIS PES 2023-2024

UiS har ambisiøse mål når det gjelder tildelinger i Horisont Europa (HE). Både i UiS’ utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet, og i UiS strategi (2030) med tilhørende institusjonell handlingsplan er antall tildelinger i HE et sentralt måleparameter. Det fremgår her at UiS skal prioritere fors...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Application from UiB for PES funding Horizon Europe for 2023 and 2024

Universitetet i Bergen vil bruke PES-midler fra Forskningsrådet for 2023 og 2024 til å gi støtte til våre forskere i arbeidet med å utvikle konkurransedyktige søknader til Horisont Europa. Deltakelse i Horisont Europa står sentralt i UiBs nye strategi for 2023-2030, hvor UiBs visjon er å være bla...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Søknad om PES rammebevilgning for Helse Bergen HF, Haukeland universitetsykehus 2023-2024

Strategisk nettverksbygging og samarbeid mellom universitetssykehus er avgjørende når det gjelder å etablere en god struktur og et effektivt støtteapparat. Ved å samarbeide tett med andre universitetssykehus og spille på ressursene i det nasjonale støtteapparatet, kan man dra nytte av hverandres...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES for Mobility Fusion Søknad til Horisont Europa

Vi skal sette sammen konsortiet, koordinere innspill, skrive sammen søknadsteksten, koordinere et partnerskap med 20+ partnere, sette opp budsjett og sende inn søknad.

Awarded: NOK 0.77 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

European University Institute (EUI) - Avtale om at Universitetet i Oslo overtar deler av ansvaret for EUI-avtalen

...

Awarded: NOK 21.6 mill.

Project Period: 2023-2028

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

ZIPLine instrument feeder device

For 30 years, attempts to resolve the problem of manual insertion of instruments into endoscope channels have been unsuccessful. There are still no commercial products available. Demand for endoscopy procedures is increasing (CAGR of 1.3% 2022-2030 GVR 2021). This is increasing further with ca...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2023-2023

Location: Telemark

GONORTH-Utforske polhavet

GoNorth - Geosciences in the Northern Arctic - tokt til Gakkelryggen

-

Awarded: NOK 18.4 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Vestland

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Sea Zero

Sea Zero prosjektet har som ambisjon å utvikle nullutslipsskip for Hurtigruten innen 2030. Med tanke på skipsstørrelse og tidslinje er man avhengig av FoU og innovasjon på flere områder. For å løse denne utfordringen må man se på kombinasjoner av ulike tiltak både på energieffektivisering (skipsd...

Awarded: NOK 45.0 mill.

Project Period: 2023-2025

Location: Oslo

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging

Nye Veier skal redusere klimagassutslipp i byggefasen av vegprosjekter med 50 % innen 2030. For at vegbygging skal bli mer klima- og miljøvennlig, må vi ta i bruk ny, bærekraftig teknologi og nye metoder. Vegen fra pilot til marked er i dag både tidkrevende og omfattende. I dette prosjektet ska...

Awarded: NOK 38.0 mill.

Project Period: 2023-2025

Location: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

A new cost-effective concept for heavy maintenance of Floating Offshore Wind Turbines by use of large OSCV.

Havvind er en viktig del av målet i forhold til å avkarbonisere energisektoren og oppfylle målene for avkarbonisering som er definert i Parisavtalen. Prognosene er godt dokumentert av [GWEC, 2022] og [Regjeringen, 2022] om å overstige mer enn 140 GW innen 2031. Som et resultat av EUs ambisiøse må...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2023-2025

Location: Vestland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Innovative tools to tackle soil-borne pathogens in cereals

CeNem prosjektet tar for seg jordbårne begrensninger (nematoder og virus) som alvorlig påvirker kornproduksjonen i Norge. Det er behov for integrerte løsninger basert på kartlegging av patogen-populasjonene, utvikling av resistente sorter og alternative metoder for å rense jorda for uønskede orga...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable, competitive and optimised milder processed foods with simpler ingredient lists (SOUP)

Meningene spriker om hva slags mat som er sunn, hva som er bærekraftig og hvordan maten vi spiser skal produseres. Uklare definisjoner og kategoriseringer, som f.eks. «ultraprosessert mat» (UPM), kan bidra til forvirring hos forbrukerne om hva som er gode valg. Matvarebransjen ønsker å produsere ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sirkulær verdikjede for smarte øremerker

Økt fokus på effektiv og bærekraftig dyrevelferd og mattrygghet har bidratt til økte krav til registrering og sporing av husdyr over hele verden. Nye regelverk fra EU, blant annet den nye "Animal Health Law", medfører strengere krav til registrering av dyr og deres avstamming. Selv om øremerker p...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2023-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RAGAFLOOR - Research on the Automated Generation of Architectural Floor-plans

Målet med RAGAFLOOR er å utvikle et generativt verktøy som lar brukeren automatisk og raskt designe arkitektoniske plantegninger som tar hensyn til designpraksis, regulatoriske krav og personlige preferanser. Laiout består av et team av bransjeeksperter og flere forskere med doktorgrad som har l...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2023-2025

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

New components and systems for thermal management of electrical vehicles

Prosjektet Next-TMS skal utvikle nye innovative komponenter og systemer for temperaturstyring til elektriske kjøretøy, både med ren batteridrift og brenselceller. Videre skal prosjektet etablere et FoU-basert rammeverk for slik utvikling. Funksjonen til temperaturstyringen er å sørge for at batt...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Recyclable Barrier Pouch with extraordinary shelf life

Real Turmat og Real Field meal er kjente norske matvaremerker produsert av det familieeide selskapet Drytech i Tromsø. Konseptet deres er å gi utendørs- og forsvarssegmentet sunne, lette måltider som er enkle å tilberede. Produktene har 5- og 7-års holdbarhet ved romtemperatur. For å nå denne eks...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2023-2025

Location: Troms - Romsa - Tromssa

POLARPROG-Polarforskningsprogram

The Arctic Marine Ecosystem Research Network (ARCTOS) – supporting the next generation of Arctic experts

Arktis og polhavet går gjennom flere endringer som tap av sommerhavisen, oppvarming og skiftende arter. Å forstå påvirkningene av disse endringene er komplisert og krever kunskap og miljørådgivning som går på tvers av disipliner. ARCTOS er et nordnorsk nettverk som knytter sammen forvaltning, pri...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-Horizon-Miss-2023-Soil-01-08. Living labs Soil Health

Participate in digital meetings to align the focus and contribute with research on the field of Living labs with focus on soil health. Agrosense is going to contribut to four different WP's and are taking lead on a few tasks. To position the company there will be digital meetings around the WP me...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2023-2024

Location: Rogaland

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

REVOLUSJON – Etablere innovasjonsløp for å revolusjonere hydreringsmonitorering i helsetjenesten.

Væskeforstyrrelser, både dehydrering og overhydrering, er en stor utfordring både i primær- og spesialisthelsetjenesten. National Health Service (NHS) estimerer at det kan spares ca. 10 milliarder NOK ved å opprettholde en sunn væskebalanse blant pasienter i Storbritannia. Problemet vokser raskt...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - CICERO

...

Awarded: NOK 28.2 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Oslo

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NILU

...

Awarded: NOK 71.6 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Akershus

RBGRUNPRIM-L-Res.bas.grunnbev.prim.- landbruk

Grunnbevilgning - RURALIS

...

Awarded: NOK 18.6 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNPRIM-M-Res.bas.grunnbev.prim.- marin

Grunnbevilgning - Nofima

...

Awarded: NOK 190.7 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Tidligfase teknologioverføring Nord

Nord universitet ønsker, sammen med Nordlandsforskning og Nordlandssykehuset, å etablere en teknologi- og kunnskapsoverføringsaktivitet med Nord Innovasjon som prosjektleder. Dette med målsetning for å øke kommersiell utnyttelse av forskning og fremme næringsutvikling i regionen innenfor deltaker...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Nordland - Nordlánnda