0 projects

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Refugee Education: Building Durable futures

Utdanning står sentralt i situasjoner med krise og konflikt, som et middel for å beskytte barn og unge på kort sikt, og for å bidra til fredelig sameksistens på lengre sikt. Men hvordan kan utdanning bidra til en trygg framtid for individer og samfunn, når det hersker stor usikkerhet om hvor denn...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

SUPPORT FOR EVENT: THE BI-JAMS THOUGHT LEADERS CONFERENCE 2018

Name of the conference: BI-JAMS Thought Leaders Conference on Empirical Generalizations in Marketing Conference dates: 03-05 June, 2018 (two-days conference) Expected number of participants: Between 60 and 80 participants SCIENTIFIC JUSTIFICATION OF THE CONFERENCE: The annual JAMS Thought Lea...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Funding of a 20% position for Prof. Eric Dearing at the Norwegian Center for Child Behavioral Development-Renewal

Hensikten med dette prosjektet har vært å dra veksel på Professor Eric Dearings ekspertise på kosekvenser av barnehage, og av sosial ulikhet, for barns kognitive, akademiske, og atferdsmessige utvikling opp til skolealder. Støtten fra UTNAM har gjort at Prof. Dearing har hatt en 20% stilling som ...

Awarded: NOK 0.97 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Interkulturell lærerkompetanse i klasserommet - motvekt mot gruppebaserte fordommer i skolen?

Psykologiske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagtradisjoner forstår begrepet fordom ulikt, noe som får betydning for hvilke handlinger som blir foreslått for å motarbeide fordommer. Prosjektet argumenterer for at fordommer er et kontekstuelt fenomen som står i kontinuerlig spenning mellom...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Coping with flexibility. Behavioral adaptations to the new pension system and their consequences in a lifetime perspective

Hensikten med «Coping...»-prosjektet har vært å analysere hvordan eldre arbeidstakere i Norge tilpasser seg den nye fleksibiliteten i det reformerte pensjonssystemet. Vi har særlig tatt utgangspunkt i det som kan se ut som et paradoks - at andelen som begynner å ta ut pensjon tidlig har økt klart...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Integrated Services for Patients with Dual Diagnosis

Hovedmålet med prosjektet har vært å analysere hvilke faktorer som fremmer organisering av integrerte tjenester til mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser (ROP). Dette er en av de mest sårbare gruppene som helse- og velferdssektoren arbeider med. Både i Norge og internasjonalt er det erkj...

Awarded: NOK 10.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research

Arrangementet gjennomføres av Institutt for reiseliv og nordlige studier (IRN), Alta og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (HSL), Tromsø. Symposiet, som arrangeres for 27 gang, er i hovedsak en møteplass for reiselivsforskere fra de fem nordiske landene. Hvert femte år...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

FabLearn Europe 2018: Conference on Creativity and Fabrication in Education

2018 FABLEARN EUROPE: Conference on Creativity and Making in Education FabLearn Europe 2018 is hosted from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). FabLearn Europe brings together international researchers, educators, designers, and makers to discuss and explore digital fabri...

Awarded: NOK 64,216

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Rethinking work inclusion for people with intellectual disability

Hovedformålet med prosjektet er å utvikle forskningsbasert kunnskap for å styrke kompetansen om arbeidsinkludering for person er med utviklingshemming. Bakgrunnen for prosjektet er de store utfordringene knyttet til arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Til tross for politisk...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

The State of the South: Globalisation, economic policies and social protection in Asia, Africa and Latin America

Based on the reviews I received from ERC, I will revise the application, focusing especially on methodology and criteria for case selection. I will also seek to develop a better design for comparing welfare systems across very different systems. The funding will be used for work on the proposal,...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Suitable seeds for food security in fragile states

Med hurtige endringer i klimatiske forhold er verdens befolkning enda mer avhengig av dugelig såfrø for å opprettholde matsikkerheten. Jordbruket trenger tilgang til et mangfold av såfrø for å utvikle og videreutvikle matplanter som tilpasser seg miljøutfordringene; sykdom, skadedyr og effekten a...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

The Impact of Security Force Assistance on State Fragility

SFAssist fokuserer på internasjonal assistanse knyttet til kapasitetsbygging innen sikkerhetssektoren, security force assistance (SFA). SFA gis til land i det globale sør for å håndtere utfordringer som opprør, terror, organisert kriminalitet og ukontrollert migrasjon. SFA er ofte framstilt som e...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Creating a political and social climate for climate change adaptation

I kommende tiår vil klima-endringer føre til økt hyppighet og intensitet av flom, tørke og ekstreme vær-episoder. Ettersom de mest utsatte områdene av verden blir mer og mer ugjestmilde, vil vi se et betydelig omfang av fordrevne mennesker i utviklingsland. I dette prosjektet vurderes og analyser...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Ocean Health under Blue Transitions

Veksten i marine næringer endrer lokalsamfunn og kystøkosystemer. For å styre utviklingen i en bærekraftig retning, trengs transparente mål for hva som er en god økologisk og samfunnsmessig «helsetilstand» for kysten, og kunnskap om hvordan utviklingen i marine næringer påvirker bærekraft. I Blu...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Endocrine Disruptors in Indian Food: minimizing children exposure and fostering a safer space for agriculture and food market

Forskning viser at India er en global "hotspot" for kjemisk forurensing, deriblant flere hormonforstyrrende stoffer (EDCs) av stor bekymring. Hormonforstyrrende stoffer kan være helseskadelige og forårsake negative konsekvenser for sosial og økonomisk utvikling. Kliniske effekter kan oppstå ved k...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Fragile states and violent entrepreneurs: conflict, climate, refugees

Økt forståelse for hva som kan gjøres for å stabilisere Sahel-regionen er en forutsetning for å reagere effektivt på en av de viktigste utfordringer for utvikling og menneskelig sikkerhet. Basert på studier fra Mali, Libya, Niger og Mauritania, vil FRAGVENT bidra med kunnskap for å håndtere disse...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Work Inclusion in North and South: Comparative Urban Contexts

WINS-prosjektet skal se på hvordan arbeidsinkludering kan føre til økt sosial inkludering av marginaliserte individer. Det har lenge vært akseptert at en viss sosioøkonomisk ulikhet (i samfunnet) er nødvendig for å motivere enkelt personer til å bidra til økonomisk vekst. Samtidig er sosial ulikh...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: State Recognition and Indigenous Peoples: Focus on Norway Erica Kowsz

...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forprosjekt ForKommune Lofoten 2030

ForKommune Lofoten 2030 skal styrke innovasjonsnettverk og utvikle faglig arena for bærekraftig utvikling og verdiskaping i Lofoten. Det skal utarbeides skisse på bærekraftige framtidsbilder for Lofoten med viktige utviklingsbehov og utfordringer, og det skal synliggjøres muligheter for prosjekts...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Nordland - Nordlánnda

ENERGIX-Stort program energi

Transition towards zero emission ports

TRAZEPO er et kompetanseprosjekt som skal bidra til omstilling av energisystemet i Norge. Målet er å utvikle ny kunnskap om hvilken rolle havnene kan spille som energiknutepunkter: Hvordan de kan legge til rette for mer bærekraftig transport og næringsvirksomhet, og samtidig utvikle seg i retning...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Effects of climate change and variability on community vulnerability and exposure to dengue in South East Asia

Bakgrunn. Klimaendringer er en viktig global bekymring som kan påvirke menneskers helse indirekte gjennom sykdomsvektorer. Dengue, Zika og chikungunya er klimasensitive sykdommer forårsaket av virus som overføres av samme slags mygg. Dengue er den mest utbredte myggoverførte sykdommen i verden. Å...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Stedsutvikling gjennom bruk av metoden Urban Living Labs som innbyggerorientert samhandling- og innovasjonsplattform

Det er behov fo rnye måter å organisere samarbeidet på som i større grad involverer innbyggergrupper og næringsliv, herunder gründere/start-upsmiljø. Forprosjektet er inspirert av metoden og samhandlingsarenaen Urban Living Labs (ULL). I Europa blir ULL ofte assosiert med "smart cities", utprøvin...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Enactments of property ownership in times of climate change

While property ownership as guarantor of individual autonomy remains a central principle of the modern nation state and a globalized economy, the working hypothesis of this project is that climate change may intensify uncertainties, dilemmas and conflicts related to property ownership. The projec...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Nordlandsforskning

...

Awarded: NOK 12.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Møreforsking Ålesund

...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Møre og Romsdal

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Social media in armed conflict: The case of Myanmar

I 2018-21 samarbeidet Institutt for fredsforskning (PRIO) med Myanmar Institute for Peace and Security (MIPS) om å overvåke sosiale medier i Myanmar, intervjue brukere av sosiale medier, bygge en database om væpnet konflikt og analysere bruk av sosiale medier i væpnet konflikt. Våre funn: Funn...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Organisasjons- og kompetanseutvikling i Asker kommune for bærekraftig områdeutvikling, case Grønn mobilitet Vestre Billingstad, Asker.

Prosjektet tar utgangspunkt i at for å møte mange av våre viktigste samfunnsutfordringer er det behov for at kommunen utvikler sin rolle som samfunnsaktør. Prosjektet vil fokusere på hvordan organisasjons- og kompetanseutvikling i Asker kommune kan bidra til dette. Dette kan skje gjennom at det u...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Viken

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Jobb smartere! Utvikling av metodikk for læring i innovasjonspraksis for å møte fremtidens helse- og omsorgs¬utfordringer

Prosjektets vil skape innovative læringsmiljøer i kommunale helse- og omsorgstjenester gjennom kunnskapsbasert, praksisnær utvikling støttet av metodikk for innovasjonspedagogikk. Metodikken vil skape arbeidsmiljø som integrerer læring og tjenesteinnovasjon i yrkespraksis og ledelse. Læringsfokus...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestfold og Telemark

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Nasjonalt seminar for utdanningsbarnehager

Innovasjonsprosjektet "Utdanningsbarnehager" gjennomførte 29.11.2017 nasjonalt seminar for alle barnehagelærerutdanninger i NOrge.Formålet var å dele erfaringer fra prosjektet og løfte frem og drøte noen sentrale problemstillinger knyttet til innovasjonsarbeidet.Videre ønsket vi å etablere et nas...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo