0 projects

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Forelderskap etter kreftbehandling

Bakgrunn: Med et økende antall unge kreftpasienter som blir helbredet kreves det økende kunnskap om tidligere pasienters mulighet til å bli foreldre og hvilke risikomomenter slike svangerskap innebærer. Målsetning: Evaluering av tidligere k reftpasienters rater for fertilitet, svan...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Urininkontinens under svangerskap og etter fødsel

Målet for prosjektet er todelt: 1. <.zeta.> undersøke sammenhengen mellom urinlekkasje senere i livet og mors alder ved fødslene, samt tidsperioden mellom fødslene. 2. <.zeta.> undersøke forløpet av urinlekkasje som oppstår i svangerskap og etter barnefødsler. Tidligere studier har vært...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Vestland

FOLKEHELSE-Folkehelse

The influence of the Physical and the Social Environment on Morbidity - A population based multilevel study in Oslo, Norway

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Astma og allergi hos kvinner. Astma/allergi og kvinnelige kjønnsforskjeller i presentasjon og behandling av astma/allergi.

Astma og allergi øker i forekomst og medfører betydelige plager, høyt medisinforbruk og sykefravær. <.zeta.>rsaksforholdene er sammensatte og kun delvis forstått. Litteraturen gir en rekke holdepunkter for at kvinnelige kjønnshormoner er av betydning og a t der er kjønnsforskjeller i presentasjon...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Vestland

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

UV-eksponering, vitamin D status og helse

Vitamin D har vært satt i sammenheng med sykdommer knyttet til kalsium metabolismen (rakitt, osteoporose, brudd) og kreft (særlig brystkreft). Et hovedproblem har vært mangelen på studier med eksposisjonsdata for vitamin D både fra kosten og UV stråling i samme undersøkelse. Norsk befolkning er ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MENTAL-Mental helse

Utvikling og drift av Nettverk for Psykiatrisk Epidemiologi (NEPE)

NEPE er gradvis bygd opp siden 1995 på bakgrunn av analyserettigheter for angst- og depresjonsdata i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 1995-97 (HUNT-2) og Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK). Fra 2002 har NEPE også analyserettigheter for screening av personlighetsforstyrrelser og sosial fobi...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Vestland

MENTAL-Mental helse

Statistisk modellering av pyskiske lidelsers forløp

Vi står overfor spesielle statistiske problemer i psykiatrien, de er først og fremst knyttet til gjentakelse og tid. Når en har hatt én depressiv episode øker risikoen for å få en ny, slik at påvirkning/potensielt utløsende årsaker får ulik betydning for første og senere tilfelle. Det kan være v...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Mammographic density, postmenopausal hormone therapy and breast canser risk

...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Insidens, prevalens og prediktorer for kronisk obstruktiv lungesykdom i en voksen befolkning - en epidemiologisk longitudinell studie

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en sykdom i stadig økning, med høy morbiditet og mortalitet. Målsetningen med prosjektet er å undersøke prevalens av KOLS (FEV1/FVC<0.7) i en generell voksen befolkning i 1987 og 1996, insidens av KOLS mellom disse tidspunktene, og prediktorer for utvikli...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Miljøårsaker til type 1 diabetes (MIDIA)

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder forekomst av type 1 diabetes. Tre ganger så mange får sykdommen i dag som for 30 år siden. Både genetiske og miljømessige faktorer er bestemmende for hvem som rammes. I motsetning til hva som er tilfelle for an dre sykdommer med kompleks etiologi, er d...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Ekstremt premature barn - vekts og utvikling ved 5 års alder

Prosjektet er en oppfølging ved 5 års alder av alle ekstremt premature barn med svangerskapsalder 220 -276 uker eller fødselsvekt 500-999 gram født i Norge i 1999 og 2000. 376 barn overlevde, og det er tidligere samlet inn detaljert informasjon om svangerskap, fødsel, nyfød...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Medikamentbruk i svangerskapet og risikoen for utvikling av leppe-kjeve-ganespalte hos fosteret.

Prosjektet bygger på "Svangerskap, arv og miljø-prosjektet"; en pasient-kontroll studie av leppe-kjeve-ganespalter. 92% av alle nyfødte med spalter født i perioden 1996-2001 er inkludert i studien. 100 gener analyseres i prøver fra 590 spaltebarn, foreldr e og søsken og 890 kontroller og deres fo...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland

MILHEL-Miljø og helse

Asthma and Allergies from Indoor Air Pollution. A Randomized Trial

...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Vestland

MILGENHEL-Miljø, gener og helse

Markører for helseeffekter og eksponering som følge av fuktproblemer i yrkesbygg. En intervensjonsstudie.

Prosjektet vil øke kunnskapen om sammenhengen mellom fukt i inneklima og helse. Mye forskning som er utført om temaet til nå er utilstrekkelig. En vil utføre en intervensjonsstudie som starter med en kartlegging av to skoler med fuktproblematikk og to sko ler uten. Eksponering for biologiske fakt...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

MILGENHEL-Miljø, gener og helse

Luftforurensning og astma/allergi blant barn i Oslo. 10 års oppfølging av 3754 Oslobarn født i 1992/93.

Prosjektet vil ta utgangspunkt i en pågående kohortundersøkelse blant 3754 Oslobarn født i 1992/93. Disse barna har blitt fulgt med gjentatte innsamlinger av helse- og miljøopplysninger. Hovedtema for undersøkelsen har vært forekomst og risikofaktorer for allergi/astma og andre luftveislidelser ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

MILHEL-Miljø og helse

Dampness in Buildings and Health (DBH). Sammenhenger mellom forekomst av muggsopp og VOC i fuktskadede boliger og helsereaksjoner hos barn.

Sammenhengen mellom fukt i bygninger og barns helse er et viktig forskningstema i Norden. Det svenske prosjektet "Dampness in Buildings and Health" (DBH) som ble initiert i 1999, er en omfattende "case-control" studie som søker å belyse noe av sammenhenge n. På initiativ fra to norske institusjon...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Viken

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Regresjonsanalyse med målefeil på forklaringsvariablene: Hvordan bør de statistiske analysene gjennomføres?

Det er kjent fra regresjonsanalyse at målefeil på forklaringsvariable fører til at den estimerte sammenhengen med responsariabelen blir skjev. Det har i de senere årene kommet flere studier som viser at slik skjevhet kan føre til både under- og overestime ring av effektene. Siden effektestimatene...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

MILHEL-Miljø og helse

Particulate Pollution and Adult Respiratory Health. A Randomised Intervention Trial.

...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Vestland

MENTAL-Mental helse

Barn i Bergen - En undersøkelse av mental helse og utvikling hos barn i alderen 7-9 år.

Få studier til nå av mental helse hos barn og unge har kombinert en bred epidemiologisk kartlegging, en detaljert individuell utredning, og oppfølging over tid for å se på utviklingen av sykdomsbilder. Dette er målet med prosjektet, som også vil inkludere mange delprosjekter med mer avgrensede/s...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Ørebetennelser hos barn: arv og miljø

Mellomørebetennelse er en infeksjons- eller inflammasjonsprosess i mellomøret. Betennelsen rammer også tilgrensende avsnitt av øvre luftveier, øretrompeten (tuba auditiva) og mastoid-cellene, selv om manifeste symptomer herfra er sjelden. Ørebetennelser e r nesten alltid en følge av oppadstigende...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Generasjoner, reproduksjon og fødselsutfall

<.zeta.>rsak til sykdom sent i livet kan føres tilbake til hendenser vedrørende fødsel, men også til forhold før selve fødselen (hypotesen om "Early origin to adult diseases" eller Forsdahl/Barker-hypotesen). Langtidseffekten av forhold omkring egen fødse l og senere reproduksjon har imidertid i ...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Vestland

MENTAL-Mental helse

Kjønnsforskjeller i årsaker, forekomst og forløp av psykiske helseproblemer. En 10 års oppfølging.

I 1990 ble et tilfeldig befolkningsutvalg mht. psykiske helseproblemer og miljøfaktorer undersøkt. Ved å følge opp studiekohorten fra 1990 (N=2015) og koble mot sykepenge- og uførhetsregistrene får vi muligheter til: - årsaksforskning - finne nye syke per år (insidensrater) - prognos...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

NOREPOS - NORske EPidemiologiske Osteoporose Studier. Hvorfor varierer risikoen for osteoporotiske brudd i Norge?

Norge har verdens høyeste forekomst av lårhalsbrudd og underarmsbrudd. Forebygging av brudd har størst potensiale til å påvirke den sykelighet og dødelighet som er knyttet til osteoporotiske brudd. Enkelt sagt brekker bein når det utsettes for påkjenninge r som overgår knokkelstyrken. Beintetthet...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILGENHEL-Miljø, gener og helse

Astma og allergi hos voksne i relasjon til miljøforhold i barneårene.

Allergi og astma øker i den vestlige verden. En vet ikke sikkert hvorfor, men der er økende evidens for at endringer i miljøforhold som påvirker utviklingen av immunsystemet og lungene tidlig i livet, er viktig. Tross den alminnelige overbevisning om at dyr gir allergi, viser enkelte studier at...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Vestland

GRUSYK-Grunnleggende sykdomsmekanisme

The Norwegian Women and Cancer post-genome cohort study, NOWAC

...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Perinatal and adolescent risk factors of breast cancer

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Sammenhengen mellom tidsutvikling av risikofaktorer og kardiovaskulære endepunkter

Dødeligheten av hjerte-og karsykdommer i de fleste vestlige land har sunket i løpet av de siste tre tiårene. Mye av nedgangen kan skyldes populasjonsbasert forbedringer i nivået på de fleste kardiovaskulære risikofaktorer som røyking, blodtrykk og serum l ipider. Nedgangen kan også være delvis fo...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Endogene kjønnshormoner, knokkelstyrke og bruddrisiko hos kvinner og menn

Østrogenmangel er til nå blitt oppfattet som en av de viktigste årsakene til lav beintetthet. Siden mennesker med lav beintetthet har forhøyet risiko for brudd, skulle en forvente at kunstig østrogentilskudd ville være nyttig i det bruddforebyggende arbei det blant kvinner. Nyere studier sår imid...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Samspill mellom tidlig ernæring og arv ved utvikling av type 1 diabetes

Bakgrunn. Type I diabetes medfører alvorlige senkomplikasjoner, redusert livskvalitet og levealder, og er blant de hyppigste kroniske og livslange sykdommer blant barn. Hyppigheten er økende. Type I diabetes er sannsynligvis resultat av samspill mellom miljøfaktorer og genetisk disposis...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Generaliserte linære flernivå modeller med målefeil på forklaringsvariablene

Anvendelse av regresjonsmodeller er viktig innen medisinsk statistikk. Tradisjonelt har klassisk lineær regresjon (med en kontinuerlig respons) vært dominerende, men i den senere tiden har andre typer generaliserte lineære modeller (GLM) som logistisk reg resjon og Cox regresjon, blitt stadig mer...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo