0 projects

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Digital breast tomosynthesis, the future screening tool for breast cancer?

Digital bryst-tomosyntese (DBT) er en ny mammografiteknikk som kan benyttes ved screening for brystkreft. I september 2017 publiserte Folkehelseinstituttet en rapport som konkluderte at kunnskapsgrunnlaget var for dårlig til å støtte innføring av DBT som screeningmetode i Norge. Konklusjonen sams...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

A randomized controlled study of the effects of long-term exercise training on morbidity and mortality in elderly people. The Generation 100

I 2018 avsluttet vi datainnsamlingen fra studien og i oktober 2020 ble hovedfunnene fra studien publisert i det svært prestisjefulle tidsskriftet BMJ.Studien har oppnådd en svært høy Altmetric-score på 1199. Hovedfunnene fra artikkelen viser at det var ingen forskjell i overlevelsen når vi s...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Health promotion- Worthwhile? Work package 3: Health promotion factors in Joy of Life Nursing Homes

Doktorgradsprosjektet var en del av prosjektet Health Promotion Worthwhile? Reorienting the community health care services finansiert av Forskningsrådet (grant number 238331) . Hovedmålsettingen med prosjektet var å innrette kommunehelsetjenesten mot en mer helsefremmende retning ved å utvikle...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Decision Support System for Patient-Driven Monitoring Of Cognitive Decline through Computer Aided Personal Support for Cognitive Resources

PROBLEM: The economic burden of cognitive decline is staggering. Beyond the immense financial and social cost associated with dementia, healthy cognitive decline exacts a massive toll on quality of life, productivity and healthcare services for the European Union. Individual patients are currentl...

Awarded: NOK 74,899

Project Period: 2015-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Internet gaming disorders among youth: Prevalence, course, predictors, outcome and evaluation of diagnostic criteria

Det har i lengre tid vært kjent at overdreven og problematisk bruk av internettspill kan ha alvorlige negative konsekvenser for noen unge. I 2013 ble Internettspillingslidelse (Internet gaming disorder) foreslått som en mulig diagnostisk kategori som burde være gjenstand for videre undersøkelser ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte: SIN Stroke Study

Symposium at the 10th international CRRC rehabilitation Conference, Beijing, PR of China. The theme is the SIN stroke study and presentations will focus on describing rehabilitation therapies, outcome measures used in this international study and implications on daily clinical work in the partici...

Awarded: NOK 9,999

Project Period: 2015-2015

Location: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Long term outcomes of alcohol use and use disorders: a prospective twin study

Forekomsten av alkoholbruk og alkoholmisbruk er høyest i ung voksen alder, og synker deretter. Det er stor usikkerhet knyttet til langtidsvirkningene av denne alkoholbruken. Tidligere forskning har vist at alkoholbruk henger sammen med angst, depresjon, lav utdannelse og ulike former for sosial n...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Multidimensional interventions: nutritional directed treatments boosting the effect of standard therapy in children with conduct disorder

MINDBOOST aims to improve the effectiveness of standard health care interventions designed for children with conduct disorders by combining them with dietary supplements interventions. Across Europe, conduct problems are the greatest challenge for the paediatric care system, affecting one in five...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Konferansen Methodological Issues in Oral Health Research (MIOHR) 2016

I 2004 ble den første internasjonale konferansen "Methodological Issues in Oral Health Research" organisert i Leuven (Belgia). Bakgrunnen for konferansen var blant annet at forskere og statistikere fra foreningen International Society for Clinical Biostatistics (ISCB) så behovet for en egen konfe...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Identification of genetic markers involved in development of metastases and second cancers in melanoma

Det finst tre hovudtypar av hudkreft. Ondarta føflekkreft - også kalla malignt melanom - er den alvorlegaste av desse. Kvart år får over 1700 nordmenn melanom, og sjølv om ein dei siste åra har fått ny og svært lovande behandling, døyr om lag 20% av dei som er ramma, av sjukdommen. I Europa er me...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Translational research on tertiary prevention in cancer patients

Tykktarmskreft (CRC) er den nest hyppigste årsaken til kreftdød. Samtidig overlever nå flere i befolkningen etter å ha hatt CRC. Mange kreftpasienter tyr til kosttilskudd med forventning om positive helseeffekter. I tilfellet med folattilskudd kan denne antagelsen være uheldig fordi høyt folatinn...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

A randomized placebo controlled phase II study with Metformin in metabolic-unbalanced breast cancer survivors at higher risk for recurrence

Metabolsk ubalanse som metabolsk syndrom, vektøkning, sentral fedme, forhøyet insulin og blodsukker og insulinresistens, er sterkt assosiert med tilbakefall av brystkreft og dårligere utfall etter behandling. Prekliniske og kliniske studier har vist at metformin, det mest brukte medikamentet ved...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Structure-function relationship in bacterial adhesins

Det å kunne feste seg til overflater er essensielt for for mange aspekter av mikrobers liv; både gjenkjennelse og og feste til overflaten, dannelse av biofilm og patogonese. Adhesjon til vertens vev er ofte en av de første trinnene når en vert koloniseres av patogener. Adhesjon i patogener skjer ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Utvikling og gjennomføring av program for helsestasjonstjenesten- fokus på mor og barn helse, tidlig intervensjon og innovasjon.

Målsetningen med denne PhD er å utvikle en helsefremmende og forebyggende modell i samsvar med politiske signaler og behov for at helsestasjonstjenesten videreutvikles i henhold til sine brukeres behov. Gjennom PhD-en ønsker vi å bygge et tidlig intervensjonsprogram som utnytter og videreutvikler...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Can exercise training prevent or reduce myocardial infarction induced arrhythmias?

Hjerte-og karsykdom er en hyppig dødsårsak og er ofte en konsekvens av hjertesvikt forårsaket av infarkt. Mange pasienter dør av hjerterytmeforstyrrelser (arytmier) etter infarkt. Hjerterytmeforstyrrelser er en samlebetegnelse på feil i hjertets elektriske system og får hjertet til å slå for for...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Quantitative analysis of naturally produced speech and language to improve diagnosis and monitoring of dementia (QUONDAM)

A common early symptom of Alzheimer's disease and other neurodegenerative dementias is impairment of day-to-day memory; however, language use appears to be disrupted at still earlier disease stages. Language production engages many cognitive domains and can be evaluated across multiple dimensions...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2015-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

OVERDOSEKONFERANSE 2015

DAG 1 - Publikumsdag. Nasjonal overdosestrategi har mål om en årlig nedgang i antallet dødsfall, med en langsiktig nullvisjon. Det er høy forskningsaktivitet på dette området og det er etablert et overdosenettverk der forskere fra SERAF, SIRUS og FHI gjennomgår tiltak og evaluerer effekten for å ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Privatizing the health sector: Expansion of voluntary, private health insurance and private for-profit hospitals in Nordic countries

Europeiske velferdsstater staar foran betydelige økonomiske utfordringer. Den pågående økonomiske krisen har økt presset mot offentlig finansierte tjenester og økt behovet for å finne politiske løsninger som ikke går på tvers av grunnleggende prinsipper for velferdsstaten. To løsninger som er und...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Health Promotion - Worthwhile? Reorienting the community health care services

Dette forskningsprosjektet inkluderer tre arbeidspakker med to delprosjekt hver; totalt seks delprosjekter. Prosjektet har bidratt til ny kunnskap om helsefremmende intervensjoner blant ungdom, voksne med kroniske smerter, eldre i sykehjem samt blant helsepersonell som jobber i sykehjem. Prosjekt...

Awarded: NOK 16.2 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Video game addiction - epidemiology, mechanisms and prevention

Diagnosen dataspillavhengighet er tatt inn i modere diagnosesystemer, men mer forskning vedr gyldigheten av denne behøves. Delprosjekt 1 er basert på en spørreundersøkelse blant norske ungdommer, gjennomført da de var 17.5, 18.5 og 19.5 år. Det ble spurt om dataspillavhengighet, angst, dep...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Public dementia care in terms of equal services - family, local and multiethnic perspectives

Bakgrunn: De fleste personer med demenssykdommer bor hjemme, og pårørende kan være sterkt berørt av sykdommen. Kommunale helse- og omsorgstjenester rettet mot både pårørende og personer med demenssykdom er etablert. Det er nødvendig å sikre at tilbudene oppleves som relevante og blir tatt i bruk....

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Schools, learning and mental health: a study of school-level factors and processes

«Schools, learning and mental health» ? prosjektet undersøkte hvordan ungdoms psykiske helse, fysiske helse og læring påvirkes av skolens retningslinjer og praksis. Prosjektet var innovativt fordi det koblet helse- og utdanningssektoren. Prosjektet var organisert i tre arbeidspakker som undersøkt...

Awarded: NOK 17.9 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Innlandet

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Providing person-centred healthcare - by new models of advanced nursing practice in cooperation with patients, clinical field and education

Prosjektets hensikt var å utvikle nye arbeidsmodeller for avanserte kliniske sykepleiere i akuttmottak og i kommunehelsetjenesten som skal medvirke til en personsentrert helsetjeneste, samt å evaluere det nye masterprogrammet i avansert klinisk sykepleie med fokus på utviklingen av avansert klini...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Vestfold og Telemark

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Alcohol consumption in Norway: A mixed-methods approach

Dette prosjektet har bestått av fire hovedelementer: - Gjennom ulike datasett har vi undersøkt prediktorer for og konsekvenser av ulike bruksmønstre av alkohol. Hvilke faktorer øker risikoen for høyt konsum? Hva blir de langsiktige konsekvensene? Vi har identifisert prediktorer for s.k. "binge...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Internasjonal Autisme Konferanse i Tromsø: Juni 2015

Prosjektbeskrivelse Igjennom Roald Øiens stilling som Associate research scientist ved Yale Child Study Center, og vårt prosjekt "Autism Spectrum Disorders (ASD) - Eye-tracking and EEG as a supplement to standard assessment and implications for treatment" har vi muligheten til å hente noen av ve...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Modelling treatment and rehabilitation of stroke patients - Using simulation to evaluate the present and plan for the future

Hjerneslag er en vanlig årsak til sykdom, uførhet og død. I Norge anslås det at ca. 12 000 personer rammes årlig. Samspillet mellom sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og kommunale tjenester er omfattende og komplisert. I dette prosjektet studeres disse utfordringene for slagpasienter i Norge v...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Values, beliefs and policy options: Beyond prevalence-centric prohibitions

Hvilke hensyn og verdier er viktige i rusmiddelpolitikk, og hva slags rusmiddelpolitisk kontrollregime peker de mot? Dette ble forsøkt besvart i et arbeide i International Journal of Drug Policy. En gruppe fagfolk og eksperter med ulik bakgrunn ble invitert til en beslutningskonferanse med tre fo...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Alzheimer, Depression and Epilepsy: Common Pathomechanisms and Therapies EU-H2020 #667923-1

Alzheimers disease (AD), epilepsy, and depression affect more than 40 million Europeans, for a total cost exceeding 230 billion in 2010. The majority of these costs are indirect, in relation with the socio-economic consequences of associated co-morbidities and uncontrolled seizures. The link betw...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

FOLKEHELSE-Folkehelse

European Youth Heart Study Scientific Symposium 2015

The major non-communicable diseases that threatens global health are cardiovascular disease, cancer and type 2 diabetes, which are convincingly related to physical inactivity. Thus, it is important to generate new knowledge about how health behavior, such as physical activity, affect public healt...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Mestring og likeverdige helsetjenester

Internasjonal migrasjon har ført til større etnisk og kulturelt mangfold i Norge. Dette har skapt et behov for mer forskningsbasert kunnskap om etniske minoritetspasienters situasjon og hvordan helsetjenestene tilpasser seg en mer mangfoldig befolkning. M ed utgangspunkt i formålet om likeverdige...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo