41,709 projects

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Lokal klima- og energiplanlegging

Prosjektet retter seg inn mot to av programmets hovedtema: "Teknologisk valg, energiplanlegging og infrastruktur" og "Internasjonale miljøavtaler og klimapolitikk". I prosjektet tas opp samspillet mellom overnasjonalt, nasjonalt og lokalt styringsnivå inn enfor energi- og klimapolitikken med vekt...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Klimaavtaler og teknologisk utvikling

Prosjektet vil studere sammenhengene mellom klimapolitikk og utvikling av nye teknologier. Prosjektet er delt inn i 4 delprosjekter. I Delprosjekt 1 vil prosjektet analysere om en bør forsøke å nå klimamålene ved å skattlegge CO2 utslip p eller ved å subsidiere utviklingen av i...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Regional kraftmarkedsmodell

De siste årene har et stadig strammere kraftmarked og økt internasjonal krafthandel bidratt til å øke utnyttelsen av overrføringsnettene for elektrisitet innad i de enkelte land og mellom land. I et optimalt utbygget overføringsnett skal det eksistere fla skehalser. Flaskehalser fører til mindre,...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Robuste energimarkeder: Institusjoner, markedsarkitektur og markedsstruktur

Delprosjekt 1. Prosjektet er lagt opp som en systematisk gjennomgang av de ulike delene av markedsarkitekturen og koblingen mellom disse. En overordnet målsetning er å vektlegge samspillet mellom markedets ulike deler, og incentivvirkninger og resp ons fra mikroaktørene. Metoder benyttet v...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Sømløse Tjenester - konstruksjon av enhetlige, dynamiske og kontekstsensitive nettbaserte tjenester tilpasset universell aksess

Bakgrunnen for dette prosjektet er antagelsen om at de mest suksessfulle nettbaserte tjenestene i framtiden vil være de tjenestene som ovenfor brukeren i størst mulig grad framstår som en enhetlig tjeneste uansett om tjenesten aksesseres fra stasjonære el ler mobile enheter og over ulike kommunik...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Utvikling av påslags- og vekstmateriale for dyrking av blåskjell

I Norge dyrkes blåskjell i hengekulturanlegg, bestående av blåskjellbånd festet til bæreliner som holdes flytende av bærelegemer. Erfaring har vist at produktene som benyttes i dag ikke fungerer godt nok som yngelsamlere og som feste for store blåskjell. Prosjektet skal utvikle påslags- og vekst...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Miljøkostnader av vindkraft i Norge

Gode vindforhold langs kysten, og reduserte kostnader ved elektrisitetsproduksjon fra vindmøller er i ferd med å gjøre vindkraft til et konkurransedyktig supplement til energiforsyningen i Norge. Vindkraft betraktes i dag som en av de mest miljøvennlige e nergiproduktene som er tilgjengelige. Spe...

Awarded: NOK 0.79 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Akershus

AKLIMED-Klinisk medisin

Nytteverdi av ikke-invasive teknikker for måling av luftveis inflammasjon i obstruktiv lungesykdom og allergi

Kontroll over bakenforliggende inflammasjon er en hovedmålsetning ved behandling av pasienter med obstruktiv Iungesykdommer og allergi. Bronkial hyperreaktivitet (BHR) til forskjellige stimuli er i ulik grad relatert til bakenforliggende sykdomsaktivitet og delvis gjenspeiler ulike sykdomsmekani...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Environmental Ethics and the Humanist Legacy

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2001-2009

Location: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Globalisation and Marginalisation in Communications Systems

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Power Generation with CO2 capture

...

Awarded: NOK 32.7 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Moderne monumenter. Monumentalarkitekturen i norsk modernisme

Den modernistiske arkitekturen representerte en estetisk, men også en sosial og etisk nyorientering, innrettet mot å reise bygninger ikke bare i, men også over og for en ny tid. Monumentalarkitekturens plass i det moderne prosjekt er et lite utforsket fel t. Prosjektet ønsker å studere det monume...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Endocrine disruption in Arctic top predators. Synergistic effects of contaminant mixtures on steroid hormone physiology

...

Awarded: NOK 0.89 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Psykologiske faktorer av betydning for oppfattelsen av muskelsmerte

Hensikten med prosjektet er å kartlegge psykofysiologiske mekanismers betydning for oppfattelsen av muskelsmerter, samt å undersøke en modell for eksperimentell smerteinduksjon i muskel. Temporal summasjon (windup) er en eksperimentell metode til å studer e mekanismene til sentral sensitivisering...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Prediktorer for korsryggsmerter og korsryggsmerterelaterte sykefravær blant hjelpepleiere.

Korsryggsmerter og korsryggsmerterelatert sykefravær er meget vanlig, ikke minst blant hjelpepleiere. For at vi skal kunne utvikle effektive forebyggende tiltak, er det behov for eksakt kunnskap om årsaker og beskyttende faktorer. Tidligere forskning har ikke klarlagt hvordan psykologiske og org...

Awarded: NOK 0.83 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Neuropeptiders rolle i kontroll av Pif i hud og trachea, og i endringer i bindevevsceller; in vivo og in vitro studier

Prosjektet vil studere mekanismene ved fall i interstitielt hydrostatisk trykk (Pif) ved akutt inflammasjon i luftveiene. Ved flere typer akutte inflammasjoner inntrer det raskt kapillær proteinlekkasje og ødem. En viktig mekanisme for å forkla re den raske ødemdannelsen er fall i P

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

The global structure of the Universe

To obtain a Ph.D. at the Institute of Applied Mathematics and Teoretical Physics (DAMPT) of the University of Cambridge with professor John Barrow as adviser. The study will focus on two different parts: 1) General relativistic cosmologies with compact sp aces and. New obserevational data will co...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Ukjent Fylke

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Virkemidler i klimapolitikken: Utforming, samspill og virkning

Delprosjekt 1 (prosjektleder: Eirik S. Amundsen): Prosjektet går ut på å analysere hvordan systemet med grønne sertifikater i kraftmarkedet fungerer og samspiller med markeder for C02 -kvoter. Prosjektet tar også opp spørsmål omkring mar kedsmakt og handeI med sertifikater når f...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Kontroll av tilvekstprognoser

I seinere år har nøyaktigheten ved skogbrukets balansekvantumsprognoser blitt trukket i tvil. Det har vært hevdet at prognosene har vært altfor optimistiske i forhold til hva man kan høste fra skogen. Mange mulige årsaker har vært trukket fram som forklar ing på dette; bl. annet feil i grunnlags...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Akershus

PETPOL-PETROPOL

Utviklingen i Irak, Iran og Saudi-Arabia og i forholdet mellom dem, betydning for oljemarkedet

Bakgrunnen for prosjektet er betydningen av samspillet mellom Irak, Iran og Saudi-Arabia i fastsettelsen av oljeprisen i et imperfekt marked. I dette perspektiv representerer prosjektet en videreføring av tidligere forskning, gjort rede for i bøkene Oi l and Islam og Crude Power. Pr...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Kinetisk polarisasjonsmåling, en ny analytisk bioteknologi

Selskapet har oppfunnet et nytt, patentsøkt prinsipp for kinetisk måling av fluorescence polarisasjon i fullblod. Oppfinnelsen muliggjør anvendelse av ett enkelt reagens for direkte måling ved hjelp av cyaninfargestoffer bundet til småmolekylære substanse r. Prosjektet vil verifisere det tekniske...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Østfold

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Energihandel og klimatiltak i Nord-Europa

Gjennom et tett samarbeid med Nordledenprosjektet integreres MARKAL modellene i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland og Nederland. Modellene harmoniseres for å oppnå konsistense forutsetninger med hensyn på teknologisk utvikling og rammebetingelser (brenselp riser mv). Modellene bygges ut med en mer...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Vekst, miljø og teknologisk framgang

Ved studier av interaksjonen mellom økonomisk vekst, teknologisk utvikling, energibruk og utslipp i norske industribedrifter vil prosjektet øke kunnskapene om hvordan miljø- og energipolitikken kan tilpasses slik at en både kan ivareta hensynet til økonom isk vekst og en positiv miljøutvikling. ...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Klimapolitikk og markedsintegrasjon

Prosjektet skal benytte detaljerte numenske likevektsmodeller til å studere virkninger av energi- og miljøpolitikken på kort og lang sikt når markedene er effektive. Prosjektet vil dels videreutvikle en eksisterende langtidsmodell for energimarkedene i Ve st-Europa, dels benytte ulike varianter a...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Molekylær og cellulær biologi ved hjertesvikt; cytokiner og vekstfaktorer

Antallet pasienter med diagnosen hjertesvikt er økende. Nye strategier for behandling av denne sykdommen forutsetter en bedret forståelse av cellulær og molekylær biologi ved hjertesvikt. Hovedmålsettingen med prosjektet er å identifisere cytokiner og vek stfaktorer som fører til myokardhypertrof...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Metal Complex Catalysis in Conversion of Natural Gas to Value-Added Products

Norway has large reserves of natural gas. Today, it is mainly exported as is, with only a minor part being processed domestically into value-added products. This project is aimed at contributing to economically and ecologically improved processes for conv erting natural gas into value-added produ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Symbolsk forbruk & identitetsarbeid i overgang fra barn til ungdom: En studie av forestillinger, forhandlinger og handlinger omkring klær

Fokuset i prosjektet er rettet mot klærnes rolle i unge tenåringers identitetsarbeid. Prosjektets formål er todelt.­ På den ene side ønsker prosjektet å beskrive og fortolke variasjoner i ungdoms egne, så vel som deres foreldres beretninger, om klær som identitetsarbeid i tilknytning til de...

Awarded: NOK 0.56 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Jerusalem: The Chosen Place

De bibelske tekstene etterlater ingen tvil om Jerusalems betydning - som fysisk og geografisk sted og som symbol og forestilling. Mens det ikke er noen tvil om Jerusalems sentrale betydning i Bibelen, er det likevel viktige spørsmål som står ubesvarte. I Devteronomium 12 blir Israelittene fortal...

Awarded: NOK 86,999

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

"Restavek" på Haiti - oppvekstvilkår og levekår for barn

Prosjektet omhandler barns oppvekst- og levevilkår, samt idealer og praksiser i barneoppdragelse, i tilknytning til såkalt "barnearbeid i hushold" (Domestic child labour) på Haiti. Haitianske barn som arbeider borte fra sine foreldre, og som spesielt utfø rer oppgaver i hushold (snarere enn i ind...

Awarded: NOK 0.62 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Identifisering av autoantigener ved nevrologiske paraneoplastiske syndromer

Paraneoplastiske nevrologiske syndromer er en felles betegnelse på tilstander der en kreftsvulst affiserer nervesystemet. En har påvist flere autoantistoffer (bl.a anti-Yo, anti-Ri, anti-Hu) mot nervevev som kan korreleres med ulike typer av paraneoplasti ske syndromer. Antigenene Yo, Ri og Hu er...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland