0 projects

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Plant metabolites for healthy plants and healthy people

Secondary metabolites are those that do not have a direct function in plant growth and reproduction. Because there are costs associated with the production of all metabolites, it is generally assumed that genes for secondary metabolites are passed on due to the evolutionary advantages they impart...

Awarded: NOK 16.2 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Ukjent Fylke og 2 andre

BIONÆR-Bionæringsprogram

Norwegian bread wheat with high baking quality and sustainable disease resistance through marker-assisted selection (188291).

Norway has in recent years become almost self-sufficient in wheat thanks to better and more adapted varieties. While nearly all high quality wheat for bread making was imported a couple of decades ago, the milling and baking industry now depend on quality wheat produced in Norway. To achieve bre...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Ukjent Fylke og 2 andre

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Verification project. Increasing fatty acid content in plants for more efficient biofuel production

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Ukjent Fylke og 2 andre

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

New poinsettia with enhanced virus resistance

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

NKJ 128 - Phenotypic and molecular characterisation of genetic resources of Nordic timothy (Phleum pratanese L.)

Timothy is the most important forage grass species in the northern part of the Nordic countries. However, serious winter damages, which significantly lower persistency and yields, occur regularly. The Nordic plant breeders have so far been quite successfu l in developing new, high-yielding variet...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Ukjent Fylke og 2 andre

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Phytophthora diseases in Rosaceae: Plant resistance and plant-pathogen interactions

Each year strawberry- and raspberry producers experience serious economical losses due to fungal or oomycete diseases. In this project we will address two such diseases, strawberry crown rot (Phytophthora cactorum) and raspberry root rot (Phytophthora fra gariae var. rubi). An efficient control m...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Ukjent Fylke og 2 andre

BIONÆR-Bionæringsprogram

Optimized quality and yield of plum and apple by regulation of flowers and fruitlets

Consistent cropping of high quality fruit is important for the fruit industry where technology for cost effective and environmentally friend methods for crop regulation is highly wanted. Due to alternate bearing, Norwegian fruit growers are not able to se rve the apple market regular with the amo...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Ukjent Fylke og 2 andre

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Improved methods for detection and strain identification of Tobacco rattle virus in Norway

Potetproduksjonen I Norge har I flere år vært skadelidende på grunn av rustflekksjuke - brune ringer og flekker - i potetknollene. Disse symptomene gjør potetene uegnet både til matpotet, pommes frites og potetgullproduksjon. Rustflekksjuke er hovedsakeli g forårsaket av to virus: potetmopptoppvi...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Ukjent Fylke og 2 andre

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Tilleggssøknad til 164110/I10 - Fruktkjøtsamanfall i tidlege eple

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Ukjent Fylke

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Verification project. The use of plastids in plants as efficient biofactories for protein production.

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Ukjent Fylke

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

The potential of North American strains of Poa annua f. reptans for use on Norwegian golf course putting greens.

In Norway there are now 157 golf courses and 125.000 players. In order to serve this growing sport, the Norwegian Crop Research Institute in 2003 established a center for turfgrass research at Landvik, Grimstad, and I was appointed leader of the research team. Since then, several projects have be...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Eklo, Ole Martin norsk spes til Egypt 2005

...

Awarded: NOK 7,000

Project Period: 2005-2006

Location: Ukjent Fylke

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Søknadsutarbeiding for prosjektet ISAFRUIT: Increasing fruit consumption through a trans-disciplinary approach........

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Ukjent Fylke

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

Etablering av prosjekt om dyrking og utnytting av biomasse til energi i Polen

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2005-2006

Location: Ukjent Fylke

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

Prosjektetableringsstøtte til 'Protection of Natural Resources in the Carpathians'

...

Awarded: NOK 46,000

Project Period: 2005-2005

Location: Ukjent Fylke

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

DE(MO)nstrating benefits of microsymbionts on phosphorous (MO)BILsation and crop quality

...

Awarded: NOK 15,000

Project Period: 2005-2006

Location: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Mansour, Sameeh, Egyptisk spes 2005

...

Awarded: NOK 16,050

Project Period: 2005-2005

Location: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Hussein, Ahmad egyptisk statsstip 2005/06

...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Ukjent Fylke

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Improved quality and frost tolerance in transplants of vegetables

To successfully transplant agricultural species in the spring, hardening prior to transplanting is of great significance. In particular, in situations with fluctuating temperatures common to early spring, low temperature treatment leading to increased col d tolerance prior to transplanting, might...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Ukjent Fylke og 2 andre

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Initiering av konsortium og søknadsskriving i EUs 6. RP, tema T5.4.6.4 (STREP) rettet mot "High throughput analyses..." i bær.

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2005-2005

Location: Ukjent Fylke

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Optimalisering av klima for vekst, avling, kvalitet, meldugg- og biologisk bekjempelse hos snittroser og agurk.

Topp kvalitet og lav pris på produktet er et krav produsentene må forholde seg til innen veksthusnæringen i større og større grad. Samtidig reduseres tilgangen på effektive plantevernmidler. Utfordringene for næringen, veiledningen og forskningen er samm en bedre å forstå sammenhengen mellom kli...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Ukjent Fylke og 2 andre

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Fruktkjøtsamanfall i tidlege eple

Det er ei utfordring å redusera svinnet som skuldast fruktkjøtsamanfall i norsk produksjon og omsetning av tidlege eple. Dette er ei fysiologisk skade, som truleg vert utløyst av dyrkingstekniske faktorar. Røynsler frå tidlegare år kan tyda på at skadene er knytta til t.d. gjødslingspraksis, jord...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Ukjent Fylke

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Acaricide resistance in two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)

The two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Koch), is one of the most serious pests to various plants of agricultural importance throughout the world. This pest has developed resistance to a wide range of acaricides (= pesticides used to control mit es) in many countries worldwide. In Norwa...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Ukjent Fylke og 2 andre

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Norsk hvete med varig resistens mot mjøldogg

Mjøldogg er en av de viktigste kornsykdommene i Norge, og kan forårsake relativt store avlingsskader dersom det ikke sprøytes med fungicid. Dette er et paradoks siden alle nye norske hvetesorter må være resistente mot mjøldogg for å bli godkjente. Den ras espesifikke resistensen har vist seg å ha...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Ukjent Fylke

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Optimal fysiologisk kvalitet hos settepoteter - forberedelser mot et åpnere marked

Kvaliteten av norske settepoteter har stor betydning for hele den norske potetbransjen, og mange av dagens kvalitetsproblemer kan direkte eller indirekte tilskrives settepotetkvaliteten. Mens det de senere årene er satset og oppnådd mye i forhold til de n helsemessige kvaliteten, har ikke den f...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Ukjent Fylke og 2 andre

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Stabil og riktig norsk mathvetekvalitet - styrket konkurranseevne i et åpnere marked

Norsk hveteproduksjon dekker i dag en betydelig andel av innenlandsk behov for mathvete. Men man står overfor store utfordringer knyttet til et åpnere marked med sterk konkurranse fra importerte bakevarer, og usikkerhet med hensyn på landbrukspolitikken b åde nasjonalt og internasjonalt. Prosjekt...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Ukjent Fylke og 2 andre

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Forebyggende og direkte tiltak for bekjempelse av iberiaskogsneglen (Arion lusitanicus) i Norge.

Ved siden av åkersnegl er Iberiaskogsnegl den sneglearten som gjør størst skade i privathager og dyrka områder i Norge. Arten ble først rapportert her i landet for ca. 15 år siden, og er nå etablert i til dels store populasjoner langs hele kysten til Trøn delag. Iberiaskogsnegl fortrenger ofte a...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Ukjent Fylke

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Sunn økologisk såvare: Smitteterskler og alternative behandlingsmetoder for bekjempelse av sjukdom i økologisk såvare.

I følge EU-reglene skal all svåare til bruk i økologisk dyrking være økologisk produsert. En innskjerping av reglene forventes fra 1.1.2004. det produseres i dag ikke nok økologisk såvare av en slik kvalitet at behovet kan dekkes. Målet om 10% økologisk d revet jordbruksareal i Norge innen 2010 v...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Ukjent Fylke og 2 andre

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Improved management of strawberry powdery mildew through development and deployment of forecasting systems

Strawberry is a major fruit crop in Norway, and in the USA. Powdery mildew, caused by Spaherotheca macularis, is a major cause of potential loss in commercial strawberry production worldwide. Research on the pathogen ecology and epidemiology of S. macu laris has largely stagnated over the last...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Ukjent Fylke

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Rosenrot - en ny økonomisk mulighet i norsk landbruk

Rosenrot (Rhodiola rosea) er i motsetning til de fleste andre plantearter som vi dyrker, en art fra arktiske vekstforhold. Det er et stort marked som etterspør kostholdsprodukt fra denne arten. De viltvoksende bestandene i verden står derfor i fare for å bli overutnyttet. Rosenrot vokser langs ky...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Ukjent Fylke og 2 andre