0 projects

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Tilleggssøknad til 164110/I10 - Fruktkjøtsamanfall i tidlege eple

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Optimized quality and yield of plum and apple by regulation of flowers and fruitlets

Consistent cropping of high quality fruit is important for the fruit industry where technology for cost effective and environmentally friend methods for crop regulation is highly wanted. Due to alternate bearing, Norwegian fruit growers are not able to se rve the apple market regular with the amo...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

NKJ 128 - Phenotypic and molecular characterisation of genetic resources of Nordic timothy (Phleum pratanese L.)

Timothy is the most important forage grass species in the northern part of the Nordic countries. However, serious winter damages, which significantly lower persistency and yields, occur regularly. The Nordic plant breeders have so far been quite successfu l in developing new, high-yielding variet...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Viken

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Phytophthora diseases in Rosaceae: Plant resistance and plant-pathogen interactions

Each year strawberry- and raspberry producers experience serious economical losses due to fungal or oomycete diseases. In this project we will address two such diseases, strawberry crown rot (Phytophthora cactorum) and raspberry root rot (Phytophthora fra gariae var. rubi). An efficient control m...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Verification project. The use of plastids in plants as efficient biofactories for protein production.

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Rogaland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

The potential of North American strains of Poa annua f. reptans for use on Norwegian golf course putting greens.

In Norway there are now 157 golf courses and 125.000 players. In order to serve this growing sport, the Norwegian Crop Research Institute in 2003 established a center for turfgrass research at Landvik, Grimstad, and I was appointed leader of the research team. Since then, several projects have be...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Viken

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Eklo, Ole Martin norsk spes til Egypt 2005

...

Awarded: NOK 7,000

Project Period: 2005-2006

Location: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Søknadsutarbeiding for prosjektet ISAFRUIT: Increasing fruit consumption through a trans-disciplinary approach........

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Viken

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

Etablering av prosjekt om dyrking og utnytting av biomasse til energi i Polen

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2005-2006

Location: Viken

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

Prosjektetableringsstøtte til 'Protection of Natural Resources in the Carpathians'

...

Awarded: NOK 46,000

Project Period: 2005-2005

Location: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

DE(MO)nstrating benefits of microsymbionts on phosphorous (MO)BILsation and crop quality

...

Awarded: NOK 15,000

Project Period: 2005-2006

Location: Viken

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Mansour, Sameeh, Egyptisk spes 2005

...

Awarded: NOK 16,050

Project Period: 2005-2005

Location: Viken

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Hussein, Ahmad egyptisk statsstip 2005/06

...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Improved quality and frost tolerance in transplants of vegetables

To successfully transplant agricultural species in the spring, hardening prior to transplanting is of great significance. In particular, in situations with fluctuating temperatures common to early spring, low temperature treatment leading to increased col d tolerance prior to transplanting, might...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Initiering av konsortium og søknadsskriving i EUs 6. RP, tema T5.4.6.4 (STREP) rettet mot "High throughput analyses..." i bær.

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2005-2005

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Optimalisering av klima for vekst, avling, kvalitet, meldugg- og biologisk bekjempelse hos snittroser og agurk.

Topp kvalitet og lav pris på produktet er et krav produsentene må forholde seg til innen veksthusnæringen i større og større grad. Samtidig reduseres tilgangen på effektive plantevernmidler. Utfordringene for næringen, veiledningen og forskningen er samm en bedre å forstå sammenhengen mellom kli...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Norsk hvete med varig resistens mot mjøldogg

Mjøldogg er en av de viktigste kornsykdommene i Norge, og kan forårsake relativt store avlingsskader dersom det ikke sprøytes med fungicid. Dette er et paradoks siden alle nye norske hvetesorter må være resistente mot mjøldogg for å bli godkjente. Den ras espesifikke resistensen har vist seg å ha...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Improved management of strawberry powdery mildew through development and deployment of forecasting systems

Strawberry is a major fruit crop in Norway, and in the USA. Powdery mildew, caused by Spaherotheca macularis, is a major cause of potential loss in commercial strawberry production worldwide. Research on the pathogen ecology and epidemiology of S. macu laris has largely stagnated over the last...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Rosenrot - en ny økonomisk mulighet i norsk landbruk

Rosenrot (Rhodiola rosea) er i motsetning til de fleste andre plantearter som vi dyrker, en art fra arktiske vekstforhold. Det er et stort marked som etterspør kostholdsprodukt fra denne arten. De viltvoksende bestandene i verden står derfor i fare for å bli overutnyttet. Rosenrot vokser langs ky...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Innlandet

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Optimal fysiologisk kvalitet hos settepoteter - forberedelser mot et åpnere marked

Kvaliteten av norske settepoteter har stor betydning for hele den norske potetbransjen, og mange av dagens kvalitetsproblemer kan direkte eller indirekte tilskrives settepotetkvaliteten. Mens det de senere årene er satset og oppnådd mye i forhold til de n helsemessige kvaliteten, har ikke den f...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Stabil og riktig norsk mathvetekvalitet - styrket konkurranseevne i et åpnere marked

Norsk hveteproduksjon dekker i dag en betydelig andel av innenlandsk behov for mathvete. Men man står overfor store utfordringer knyttet til et åpnere marked med sterk konkurranse fra importerte bakevarer, og usikkerhet med hensyn på landbrukspolitikken b åde nasjonalt og internasjonalt. Prosjekt...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Sunn økologisk såvare: Smitteterskler og alternative behandlingsmetoder for bekjempelse av sjukdom i økologisk såvare.

I følge EU-reglene skal all svåare til bruk i økologisk dyrking være økologisk produsert. En innskjerping av reglene forventes fra 1.1.2004. det produseres i dag ikke nok økologisk såvare av en slik kvalitet at behovet kan dekkes. Målet om 10% økologisk d revet jordbruksareal i Norge innen 2010 v...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Fruktkjøtsamanfall i tidlege eple

Det er ei utfordring å redusera svinnet som skuldast fruktkjøtsamanfall i norsk produksjon og omsetning av tidlege eple. Dette er ei fysiologisk skade, som truleg vert utløyst av dyrkingstekniske faktorar. Røynsler frå tidlegare år kan tyda på at skadene er knytta til t.d. gjødslingspraksis, jord...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Forebyggende og direkte tiltak for bekjempelse av iberiaskogsneglen (Arion lusitanicus) i Norge.

Ved siden av åkersnegl er Iberiaskogsnegl den sneglearten som gjør størst skade i privathager og dyrka områder i Norge. Arten ble først rapportert her i landet for ca. 15 år siden, og er nå etablert i til dels store populasjoner langs hele kysten til Trøn delag. Iberiaskogsnegl fortrenger ofte a...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Acaricide resistance in two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)

The two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Koch), is one of the most serious pests to various plants of agricultural importance throughout the world. This pest has developed resistance to a wide range of acaricides (= pesticides used to control mit es) in many countries worldwide. In Norwa...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NKJ 122 Enhanced control of Potato mop-top virus in the Nordic and Baltic Sea region

Since 1980's, a disease manifested by necrotic symptoms inside potato tubers (spraing disease) has spread in an uncontrolled manner in all Nordic countries and constitutes the most severe quality problem in a commercial use of potatoes. In this project, n ovel biotechnological methods and tools w...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken

TRE-FoU-programmet TRE

Developing sanitary measures to improve nursery hygiene in seedlings grown for Christmas tree and bough production

In many nordmann fir (Abies nordmanniana) Christmas tree plantations in Norway there are problems with heavy needle cast. The fungus Rhizosphaera kalkhoffii is often detected in dying needles falling off on lower branches. R. kalkhoffii is a well known pa thogen in Christmas tree production both ...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Viken

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Søknad om støtte til internasjonalt symposium "The 8. International Plum and Prune Symposium"

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Nye metoder for bekjempelse av kålflue

Norske kålvekstprodusenter står snart uten sine tradisjonelle og mest effektive bekjempingsmidler mot kålfluene, de mest alvorlige skadegjørerne i norsk grønnsakproduksjon. Dagens bekjempelse er basert på bruk av flere ulike fosformidler der samtlige blir ulovlige etter 2004 eller 2005. Mangel p...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Studier av remonterende jordbærsorter for utvidet sesong og økte avlinger.

Utviklingen av mer yterike jordbærsorter har vært en av hovedårsakene til økningen i jordbærproduksjonen har til lands, som i verden for øvrig. Jordbærsorter klassifiseres på basis av deres blomstrings- og avlingsmønster. I dag er de viktigste sortene som dyrkes engangsbærende sorter, som danner...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Innlandet