0 projects

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Golf i Norge: utvikling, betingelser og konsekvenser

Gjennom fire delprosjekter tas det sikte på å forklare golfidrettens store vekst i Norge. Det skal gjennomføres en analyse av endringer i norske golfanleggs inklusjons- og eksklusjonsmekanismer (delprosjekt 1); en studie av endrede næringsmessige og landb rukspolitiske rammevilkår for norsk golf ...

Awarded: NOK 0.96 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Ukjent Fylke

OG-Program for olje og gass

Ferdigstillelse av Elektronisk Kontrollsystem og Testing av Marin Skjærbølgekilde - VibroPile

150009 Prosjektet VibroPile har hatt seks delmål eller faser der det endelige mål er å utvikle en praktisk S-bølgekilde for generering av horisontaal polariserte skjærbølger for kartlegging av stukturen over og i olje- og gassreservoarer. Disse fasene er følgend e: 1. Mulighetrsstudie for teoret...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Den sosiale konstruksjon av barnekroppen Forestillingar og praksisar omkring idrett blant barn og unge i Noreg gjennom førre hundreår

Prosjektet vil freiste å kaste nytt lys over idretten sin sosiokulturelle tyding. Ved å analysere diskursar omkring barn og unge, kjønn, disiplinering, kultivering og fysisk aktivitet ynskjer prosjektet å avdekkje korleis forestillingar om barn og deira k roppar blir sosialt konstruert og rekonst...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Fracture Control - Offshore Pipelines

...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Welfare, masculinity and social innovation

...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Levekår og marginalisering blant barn og unge som har vært i barneverntiltak 1990-2003. - En longitudinell studie

En hovedhypotese i den nye undersøkelsen er at grupper av både norsk- og utenlandsfødte barn i barnevern marginaliseres, kanskje særlig barn i enforelderfamilier og i de største byene. I prosjektet analyseres dødsfall ved ulykker, selvmord og misbruksdød sfall hos ungdom (i barnevern) og foreldr...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Utmark - landskapsendringer og forvaltningsutfordringer.

Nord-Trøndelagsforskning (NTF), i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag og Planteforsk, Kvihamar forskningssenter og nettverket "UT-forsk" (Østlandsforskning, NORUT og NTF) gjennomfører et strategisk instituttprogram for å utvikle ny kunnskap om landsk apsendringer og forvaltningsutfordringer ...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

En digital barndom - En kartlegging og analyse av barns bruk, erfaringer og opplevelser med IKT

Prosjektets hovedmål er å bidra til en bedre forståelse av den rolle teknologien spiller i barns oppvekst. Det blir viktig å studere hvordan IKT anvendes, og hvordan positiv bruk kan overføres til både skole og fritid. Prosjektet søker å kartlegge barns u like bruksmåter av IKT, og utvikle en "ro...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Innovation - Coastal Futures

Prosjektet skal bygge opp instituttets kompetanse om innovasjoner i perifere naturressursbaserte regioner. Det vil bli lagt vekt på teori- og metodeutvikling på internasjonalt nivå. I tillegg vil en gjøre delstudier av innovasjonsprosesser som i dag er i gang - særlig i Nord-Norge - og som har p...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIP-Strategiske instituttprogram

UT-forsk, et nettverk for studier av utmark og utvikling. Et nettverssamarbeide mellom NORUT, NTF og ØF. Videreføres prosjekt 166141

Hensikten er å bygge opp nettverket for studier av utmark, næring og utvikling, "UT-forsk", i løpet av en 3-årsperiode. Målsetningen med nettverket UT-forsk er å aktivere den fordelen som ligger i de tre instituttenes regionale ressurser i form av: - Faglige ressurser - utfylle hverandre og ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Innlandet

SIP-Strategiske instituttprogram

E-handel og IKT-basert samarbeid. Distriktsbaserte små og mellomstore bedrifter i det globale nettverssamfunnet. Videref på prosj.nr. 165965

Så langt har SIPen produsert resultat i tråd med planen, at vi har nådd måla som vart sett for dei tre fyrste åra av prosjektet, men det står att å vidareutvikle og fullføre planane for dei to siste åra. Utviklingstrekka i samfunnet rundt oss viser behove t for denne typen strategisk satsing. - N...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Systemer for implementering av hydrogenenergi i transportsektoren.

Gjennom programmet ønsker Vestlandsforsking å utvikle sin kompetanse når det gjeIder vilkår for anvendelse av alternative energiteknologier i transportsektoren, spesielt når det gjelder hydrogenenergi. Det er videre et ønske om at denne kompetansen skal k omme norske bedrifter til nytte, i første...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

FN i internasjonalt miljøsamarbeid. Videreføres i Doculive prosjekt 166112/V10.

De aller fleste store internasjonale miljøavtaler som har blitt etablert det siste tiåret har en tilknytning til FN-systemet. Men det hevdes fra flere hold at effektiviteten i FNs arbeid på dette området er lav. Selv om antall miljøregimer har vært i ster k vekst, har dette i begrenset grad bidra...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Viken

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Markedsprosjekt for oppdrettet torsk (Samfinansiert med 149558/I10)

...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VM-Vareproduksjon og materialforedling

PoP - Produktutvikling og Produksjon

...

Awarded: NOK 33.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Kvitkløver som beitevektst til mjølkedyr

Planteforsk og NLH har nyleg peika ut kvitkløver som den høgst prioriterte forskingsoppgåva innan beiting, med næringsinnhald i beitegrøde som nummer to. Kvitkløver har til no vore lite brukt i beite i Noreg, men ei rekke forhold kan nemnast som bakgrunn for at ein ventar ei auka satsing p å kvit...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Viken

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Redusert risiko for mykotoksiner i norsk kveite.

Det blir lagt stadig større vekt på å produsere sunn og trygg mat. Analyser av norsk kveite har imidlertid vist til dels høyt innhold av mykotoksiner produsert av Fusarium-sopper. Vel halvparten av norsk kveite brukes til mat og resten til kraftfôr. Det e r derfor grunn til å tro at mennesker og ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Sektorregulering

De senaste årens genomgripande førendring av spelreglerna på elmarknaden er ett stort marknadsekonomiskt experiment. Før att denna nya ordning verkligen skall leda till en effektiv elførsørjning krevs økad kunskap om hur en elmarknad i konkurrens verklige n fungerar och hur de problem vi ser best...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Enhanced oil recovery by CO2 injection and deposition in aquifiers

...

Awarded: NOK 19.7 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUPFOND-Strategiske univiversitetsprogrammer finans

Process Systems Engineering - From Natural Gas to Energy Products

The NTNU Natural Gas Research Centre at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) will focus its research on the value chain from natural gas to energy products. The Centre is formed by joining the efforts of three groups, where each has a substantial track record with respect to...

Awarded: NOK 22.5 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

European Foreign and Security Policies in the Age og Internasjonal Terrorism. Viderføres prosjekt 158239 i 2005.

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

OCTAS - Ocean Circulation and Transport Between the North Atlantic and the Arctic Sea

...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Viken

PLAN-Planlegging

Kystsoneforskning ("Goastal Futures") - Forprosjekt

...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Abrupt and large scale climatic and glacial changes in western Norway 14,000-9000 years BP

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Involvement of Toll-like receptors in response to cell necrosis and heat shock proteins

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Cellulær cAMP respons - "nye" receptorer (EPAC) og nye roller for "gamle" receptorer (cAMP-kinase I, II).

Prosjektet skal ta for seg: 1. Komparativ kartlegging (mapping) av cAMP bindingssetene v.h.a. cAMP analoger i "vill-type" EPAC-1 og RIa og RIa mutagenisert for å oppnå punktvis aminosyrelikhet med EPAC. 2. Finne hvorfor forskjellige cAMP analoger induserer forskjellig konformasjon av R -...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Atherosclerosis in obesity and type-2 diabetes: leptin and insulin signalling in macrophage foam cell formation

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Endocytosis and intracellular trafficking of G protein - coupled receptors - Regulation of target cell responsiveness

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 24.5 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Oslo

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 39.1 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Rogaland