0 projects

BP-GEN-Brukerstyrt prosjekt generelle tiltak

Kompensasjon til STEP ifm tilbud på evaluering av SkatteFUNN

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

KUNI-Kunnsk.gr.l. f.næring og innov

Barriers to Commercialisation of Knowledge in the Norwegian Innovation System

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Høyere utdanning og relasjonen til arbeidsmarkedet.

Prosjektet fokuserer på sammenhengen mellom utdanning og arbeid, og vil forene utdanningsforskningens fokus på institusjonelle forhold i utdanningssystemet og den tradisjonelle arbeidsmarkedsforskningens fokus på utbytte av utdanning. Prosjektet vil se p å overføringen av kunnskap og kompetanse ...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

KUNI-Kunnsk.gr.l. f.næring og innov

Competitive Advantages through Knowledge creation and Exploitation, CAKE

...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

STAT-Forskningsdokumentasjon og statistikk

STEP - Oslomanualen, konferanseutgifter

...

Awarded: NOK 20,211

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Bladet Forskningspolitikk - videreføring

...

Awarded: NOK 13.7 mill.

Project Period: 2004-2018

Location: Oslo

KUNI-Kunnsk.gr.l. f.næring og innov

Academic Patenting and Innovation

...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

MOBI-Mobilisering

Faglig utredning av programmet Næringsrettet Høgskolesatsing - nHS

...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

STAT-Forskningsdokumentasjon og statistikk

Oslo Manualen - revisjon v/STEP

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

HØYKOM - Evaluering

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

GRUNNB-Grunnbevilgninger

Omstillingsstøtte til STEP-gruppen for 2005 og 2006. Se adm. notat.

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

GRUNNB-Grunnbevilgninger

UTGÅR 2005. Overgangsstøtte til STEP-gruppen. Se prosjekt 161726/V10.

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Arbeid og kompetanseutvikling blant nyutdannede med helse- og sosialfagutdanning

Mangel på faglig kvalifisert personell har vært og er fortsatt et problem innenfor det psykiske helsevernet. Som en del av opptrappingsplanen for psykisk helse har det derfor vært et klart uttrykt mål at utdanningstilbudet innenfor det aktuelle fagområdet skal styrkes, både når det gjelder grunn...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Politikk for kunnskapssamfunnet. Videreført i prosjekt 170812/V10.

Den økonomiske politikkutformingen har tradisjonelt vært dominert av nyklassisk teori. Et sentralt utgangspunkt i denne tradisjonen har vært at næringspolitikkens oppgave er å korrigere for markedssvikt i et ellers effektivt økonomisk system. Effektive øk onomiske systemer er systemer i likevekts...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

EVA-Evaluering

Evaluering av pedagogikk

...

Awarded: NOK 0.93 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

MONIT - Monitoring and implementing horizontal innovation policy - samfinansiering med IE 158494/260

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning NIFU

...

Awarded: NOK 248.6 mill.

Project Period: 2003-2022

Location: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

FoU-statistikk - NIFU (ref. p. 107785)

Prosjektsammendrag - FoU-statistikk NIFU STEP Gjelder perioden 2006 - 2008 (basert på avtale for perioden 2003-2005 og revisjoner) NIFU STEP har gjennom prosjektet ansvaret for utvikling, vedlikehold, bearbeiding, dokumentasjon, tolkning og formidling av statistikk og indikatorer, som kan gi...

Awarded: NOK 47.1 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

BP-MONIT-Monitoring og implementering

MONIT

Med bakgrunn i sitt omfattende arbeid med nasjonale innovasjonssystemer har OECD foreslått at det skal igangsettes et prosjekt: ”Monitoring and Implementing Horizontal Innovation Policy (MONIT)”. Prosjektet organiseres som en fokusgruppe der deltakerlande ne utarbeider nasjonale studier med utgan...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Evaluering av opptrappingsplanen. Rapporter.

...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

UTDANN-Utdanning og læring

Evaluering av Kvalitetsreformen. Tilbud fra NIFU

Evalueringen knyttes til reformens hovedmål om økt kvalitet i utdanning og forskning, med særlig vekt på at studentene skal lykkes. Kvalitetsreformen kan defineres som en studiereform og en styringsreform. Innføringen av en ny gradsstruktur, hvordan insti tusjonene utformer sitt studietilbud inne...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Oslo

GRUNNB-Grunnbevilgninger

UTGÅR 2005. Grunnbevilgning NIFU STEP. Se prosjekt 1617267V10.

...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

The Politics of Biotechnology. An analysis of the Norwegian Debate on the EU Directive on Biotechnology Patents Tidl. ESB/ KS 151958

...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

STAT-Forskningsdokumentasjon og statistikk

STEP - Innovasjonssystemet, indikatorer og analyse

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

A study of the national ICT service sector (samfinansiering PULS)

...

Awarded: NOK 0.92 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

KISA - Knowledge Intensive Service Activities

...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

POLITIKK-Forskningspolitikk

Bibliometri ved NIFU - kjøp og drift av databaser

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Monitorering

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

STAT-Forskningsdokumentasjon og statistikk

NIFU - indikatorutvikling for neste indikatorrapport

...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Internationalisation of Research and Higher Education.

...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo