0 projects

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Multifunctional high-value fungal biomass from the Norwegian agriculture supply chain by-products

Norge produserer årlig rundt 600 000 tonn biprodukter fra landbruks- og matindustri. I dag brukes den største andelen av disse biproduktene til applikasjoner med lav verdi, forbrenning eller det kastes som avfall. Det er et stort samfunnsmessig og industrielt behov for å utvikle prosesser som ver...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

UnveilMe: Unveiling the role of microbial metabolites in human infant development

I den første fasen av prosjektet har vi fokusert på utvikling av nødvendige verktøy for gjennomføring av prosjektet. Fra oppstarten i mai 2020 har dette arbeidet ledet til to vitenskapelige publikasjoner. Disse vil danne grunnlaget for det eksperimentelle arbeidet i prosjektet. I 2021 har vi også...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Norwegian Environmental Chemistry Symposium 2020

Årets norske miljøkjemi konferansen (NECS) er ett arrangement i en faglig konferanseserie i Norge som skal organiseres hvert annet år av Norsk Kjemisk Selskap (NKS), Faggruppe for Analytisk Kjemi (NKS-FAK). 2020-konferansen blir arrangert i Loen (Hotel Alexandra) under ledelse av Yngvar Thomasen ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Oil from oleaginous microbial biomass derived from Norwegian resources as a sustainable alternative to replace Fish/Plant oils in fish feed

På grunn av en økende global produksjon av oppdrettsfisk er det økende etterspørsel etter høykvalitets proteiner og energikilder for bruk i fiskefôr. Spesielt fiskeolje i akvakultur har økt dramatisk de siste to tiårene. I industrielt formulerte fôr forbruker akvakultur allerede mer enn 70% av ve...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Virulence motifs of piscine myocarditis virus causing CMS in Atlantic salmon

Piscine myocarditis virus (PMCV) er den første virusvarianten i sin familie som smitter virveldyr. Infeksjon forårsaker sykdommen kardiomyopati syndrom (CMS) hos atlantisk laks. I dag vet vi ikke når fisken blir smittet, men det er indikasjoner på at laksemolt blir utsatt for viruset etter overfø...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable management of rust diseases in wheat

Rustsykdommer utgjør en stor trussel mot norsk hvetedyrking. Nye raser av gulrust har de siste årene forårsaket stor skade og flere av de viktigste hvetesortene på det norske markedet er mottakelige. Hovedmålet med prosjektet er å ta en helhetlig tilnærming til sykdomskontroll ved å frambringe ku...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Forage preservation for premium protein quality (EngProt)

Protein utgjør 14-15% av tørrstoffet i gras og protein fra gras utgjør hoveddelen av proteininntaket selv hos høytytende melkekyr. Gras er lokalt produsert, og økt utnytting av protein i gras vil redusere behovet for import av protein. I tillegg vil god utnytting av protein i gras sikre utnytting...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Climate smart innovations in agriculture in Uganda: Improved food security, livelihoods and soil carbon

Matsikkerheten er truet og underernæring øker i Afrika sør for Sahara (SSA), hvor landbruket hovedsakelig er basert på nedbør og størstedelen av maten produseres av småbønder. Den langsomme fremgangen mot matsikkerhet tilskrives blant annet forringet jordkvalitet og klimaendringer med stadig mer ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK: The transition from winter-feeding to spring pasture - Metabolic responses related to diet and health in horses H-19-47-484

Overgangen fra vinterfôring til beite innebærer en betydelig diettendring som kan skade hestens helse. Sykdommer som kolikk samt insulin-dysregulering og beiteassosiert laminitt er relatert til diettendringer og beiteinntak. Det finnes imidlertid lite informasjon om de metabolske responsene fra h...

Awarded: NOK 0.39 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fagseminar ved institutt for produksjonsdyrmedisin

Forskere ved Institutt for produksjonsdyrmedisin på veterinærhøgskolen inviterer samarbeidspartnere fra næringsorganisasjoner, landbruksdepartementet og instituttsektoren til fagseminar. Målet er å vise frem hvilke forskningsprosjekter som pågår hos oss, samt å legge til rette for samarbeid om ny...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Climate Smart Forestry Norway

Prosjektet Klimasmart skogbruk Norge skal se på kunnskapsmangler spesielt knyttet til analyser og modellering av risiko i skog. Hovedformålet er å utvikle et vitenskapelig rammeverk som tar hensyn til karbonbinding, strålingspådriv, substitusjonseffekter og risiko på en helhetlig måte, samtidig s...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Towards a climate-smart policy and management framework for conservation and use of dry forest ecosystem services and resources in Ethiopia

Nedbørfattige tropiske skogområder, som millioner av verdens fattigste og mest marginaliserte mennesker er avhengige av, er blant verdens mest truede og forsømte økosystemer. Samtidig har kravene til disse skogenes areal- og økosystemtjenester økt med økende konflikt med hverandre. Mens fokus på...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Securing adaptation of timothy cultivars under climate change and during seed multiplication using genomics and big-data approaches

Grovfôrproduksjon basert på engvekster er grunnlaget for landbruk i Nord Norge. Bedre utnyttelse av lokale fôrressurser er en nøkkelfaktor for å utvikle en mer bærekraftig husdyrproduksjon. For å oppnå dette er det nødvendig å øke både avling, fôrkvalitet og avlingsstabilitet. Timotei er den vik...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

FoodPilotPlant Norway: Upgrading of the Pilot Plant Facilities for Food Processing at Campus Ås (phase II)

FoodPilotPlant Norway (Matpiloten) er en forskningsinfrastruktur for prosessering av mat lokalisert ved NMBU og Nofima på Campus Ås. Infrastrukturen er bygget opp gjennom deltagerinstitusjonenes egeninnsats og tildeling av infrastrukturmidler fra Norges Forskningsråd. FoodPilotPlant Norway har ha...

Awarded: NOK 48.0 mill.

Project Period: 2020-2027

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

LIGNOLIPP - From LIGNOcellulose sugars to high-value LIPids and bioPolymers in a single fermentation process

På grunn av sin kjemiske sammensetning, er biomasse fra lignocellulose et lovende fornybart råstoff for produksjon av ulike kjemikalier. Produksjonen av mikrobielle lipider fra lignocellulose sukkeret har fått stor oppmerksomhet de siste fem årene. Mikrobielle lipider produseres av oljeproduseren...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2020

Prosjektet skal styrke NMBUs deltakelse i H2020 og legge et godt grunnlag for at universitetet lykkes fra starten av i Horisont Europa. Prosjektet skal bidra til at søkere får nødvendig administrativ støtte, tilgang til kompetanse og ekspertise og tilstrekkelig med tid og ressurser i søknadsfasen...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Developing co-production of lipids and chitosan in oleaginous filamentous fungi

The impending transition from a petrol-based to a sustainable bio-based economy requires the valorisation of a variety of renewable biological resources. Due to its compositional variety, lignocellulosic biomass is a promising renewable feedstock for the production of different chemicals. The pro...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK: A novel therapeutic option for treating horses with insulin dysregulation and preventing laminitis H-19-47-479

Insulindysregulering med høye nivåer av insulin etter fôring er en av de vanligste årsakene til forfangenhet hos hest. Problemet er størst blant de hardføre og lettfødde rasene, som for eksempel ponniraser og kaldblodshester. Fôringsrestriksjoner har ofte begrenset effekt og behovet for å finne e...

Awarded: NOK 0.72 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Event Support for The Organic Chemical Winter Meeting 2020 (OKV 35)

Organisk Kjemisk Vintermøte 2020 er en nasjonal møteplass og et forum for formidling av kunnskap fra forskningsfronten av og for forskere fra universiteter og høyskoler, instituttsektoren og industrien. Næringsrelevant forskning relatert til naturprodukter, bioteknologi og legemidler vil bli viet...

Awarded: NOK 40,379

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK: "Objektiv måling av øvre luftvegs obstruksjon i Norsk og Svenske travhester" H-19-47-472

Kollaps av øvre luftveier under anstrengelse er en av de mest vanlig årsaker til nedsatt prestasjon hos sports hester globalt sett. Evaluering av kollaps i svelget er gjort subjektivt fra video opptak tatt under tredemølle eller «overground» undersøkelse. En «pilot studie» nylig utført ved NMBU v...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Det tredje LPMO symposiet

I oktober 2020 organiseres det tredje LPMO symposiet. LPMOer, eller «lytic polysaccharide monooxygenases» ble oppdaget av forskningsgruppen til Vincent Eijsink i 2010. I de ni årene som har fulgt har forskning innen denne enzymfamilien økt dramatisk, hvilket kommer tydelig frem av den store øknin...

Awarded: NOK 15,312

Project Period: 2019-2020

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering (Open Access) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 2018 (Annen støtte -STIM-OA)

NMBU har videreført NMBU Publlikasjonsfond for Open Access i 2018 med til sammen 599.775,- kroner. For regnskapsåret 2017 fikk prosjektet etter søknad fra NFRs STIM-OA program bevilget kr. 320.000,- kroner som ble lagt til egenfinansieringen fra NMBU på. kr. 279.775,-. I 2018 har det kommet inn t...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ERA-GAS: Grass To Gas: Strategies to mitigate GHG emissions from pasture-based sheep systems

Frå gras til gass: Strategiar for å minske klimagassutsleppa frå beitebasert saueproduksjon (Gras-til-Gass) Gras-til-Gass skal hjelpe internasjonal sauenæring med å redusere klimagassutsleppa ved å gje eit betre grunnlag for målretta avl og fôringsopplegg i beitebaserte produksjonar som og skal ...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The 10th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV10)

The 10th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV10) er, som navnet tilsier, den tiende i rekken av MMV-konferanser. Konferansen inngår i en serie som arrangeres annethvert år, der den første ble arrangert i Wien i Østerrike i 2002...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2021

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Trained immunity and nutritional programming for resilient salmon

Trent immunitet og ernæringsmessig programmering for resilient laks («RESILIENT SALMON») Havbruksnæringen er en viktig økonomisk sektor for Norge og hele verden. Den stadige veksten i denne næringen har imidlertid flere utfordringer. Prosjektet “RESILIENT SALMON” vil bidra til økt vekst og verdi...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Fundamental studies of microbial nitrogen transformations

A core theme is the transcriptional regulation of the genes coding for nitrite reductase (NIR), nitric oxide reductase (NOR) and N2O reductase (NOS). Recently we have disovered stochastic transcription of NIR in the model bacterium, Paracoccus denitrificans, and strong expression of NOS in all ce...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

NUTRINFECT: New in vitro assays of fish pathogen infection across the intestinal epithelium and effects of functional feed ingredients

Innen akvakultur er sammenhengen mellom ernæring, immunresponser og produksjonssykdommer uklar. Kunnskap om hvordan fôrkomponenter kan påvirke slimhinne-infeksjoner er fortsatt ukjent, ikke minst på grunn av mangel på målrettede forskningsverktøy. In vitro-modeller kan med fordel brukes som målre...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Improving the DUPADAT ERC application

In this project I intend to improve my ERC proposal by developing new work packages that can address key aspects of the ERC-panel/reviewers criticisms. In my previous ERCstg proposal/interview I was criticised for being too restrictive with my choice of model system – I focussed solely on salmoni...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Clostridia and other microbiota in raw milk and milk products: importance for product quality and food safety

Sporedannende bakterier av slektene Bacillus og Clostridium (Klostridier) vil alltid være til stede i gårds- og meieri-miljøet og vil lett kunne forurense melk. Pasteurisering dreper bakteriene i melken, men bakterienes sporer vil overleve. Bakteriesporene kan deretter germinere, noe som fører ti...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Strategies in grass silage production to mitigate enteric CH4 emissions from ruminants

Omtrent 2/3 av klimagassutslippene i norsk jordbruk kommer fra drøvtyggere, og hovedandelen av utslippet er metan fra fordøyelsen til drøvtyggerne. Grovfôr utgjør en stor andel av dyrenes fôrrasjon. Det er også et nasjonalt mål å øke grovfôrandelen og andel norskprodusert fôr i rasjonen til drøvt...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken