0 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2020

Prosjektet skal styrke NMBUs deltakelse i H2020 og legge et godt grunnlag for at universitetet lykkes fra starten av i Horisont Europa. Prosjektet skal bidra til at søkere får nødvendig administrativ støtte, tilgang til kompetanse og ekspertise og tilstrekkelig med tid og ressurser i søknadsfasen...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK: A novel therapeutic option for treating horses with insulin dysregulation and preventing laminitis H-19-47-479

Insulindysregulering med høye nivåer av insulin etter fôring er en av de vanligste årsakene til forfangenhet hos hest. Problemet er størst blant de hardføre og lettfødde rasene, som for eksempel ponniraser og kaldblodshester. Fôringsrestriksjoner har ofte begrenset effekt og behovet for å finne e...

Awarded: NOK 0.72 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Event Support for The Organic Chemical Winter Meeting 2020 (OKV 35)

Organisk Kjemisk Vintermøte 2020 er en nasjonal møteplass og et forum for formidling av kunnskap fra forskningsfronten av og for forskere fra universiteter og høyskoler, instituttsektoren og industrien. Næringsrelevant forskning relatert til naturprodukter, bioteknologi og legemidler vil bli viet...

Awarded: NOK 40,379

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Securing adaptation of timothy cultivars under climate change and during seed multiplication using genomics and big-data approaches

Grovfôrproduksjon basert på engvekster er grunnlaget for landbruk i Nord Norge. Bedre utnyttelse av lokale fôrressurser er en nøkkelfaktor for å utvikle en mer bærekraftig husdyrproduksjon. For å oppnå dette er det nødvendig å øke både avling, fôrkvalitet og avlingsstabilitet. Timotei er den vik...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Towards a climate-smart policy and management framework for conservation and use of dry forest ecosystem services and resources in Ethiopia

Nedbørfattige tropiske skogområder, som millioner av verdens fattigste og mest marginaliserte mennesker er avhengige av, er blant verdens mest truede og forsømte økosystemer. Samtidig har kravene til disse skogenes areal- og økosystemtjenester økt med økende konflikt med hverandre. Mens fokus på...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

FoodPilotPlant Norway: Upgrading of the Pilot Plant Facilities for Food Processing at Campus Ås (phase II)

FoodPilotPlant Norway (Matpiloten) er en forskningsinfrastruktur for prosessering av mat lokalisert ved NMBU og Nofima på Campus Ås. Infrastrukturen er bygget opp gjennom deltagerinstitusjonenes egeninnsats og tildeling av infrastrukturmidler fra Norges Forskningsråd. FoodPilotPlant Norway har ha...

Awarded: NOK 48.0 mill.

Project Period: 2020-2027

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

LIGNOLIPP - From LIGNOcellulose sugars to high-value LIPids and bioPolymers in a single fermentation process

På grunn av sin kjemiske sammensetning, er biomasse fra lignocellulose et lovende fornybart råstoff for produksjon av ulike kjemikalier. Produksjonen av mikrobielle lipider fra lignocellulose sukkeret har fått stor oppmerksomhet de siste fem årene. Mikrobielle lipider produseres av oljeproduseren...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Developing co-production of lipids and chitosan in oleaginous filamentous fungi

The impending transition from a petrol-based to a sustainable bio-based economy requires the valorisation of a variety of renewable biological resources. Due to its compositional variety, lignocellulosic biomass is a promising renewable feedstock for the production of different chemicals. The pro...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK: "Objektiv måling av øvre luftvegs obstruksjon i Norsk og Svenske travhester" H-19-47-472

Kollaps av øvre luftveier under anstrengelse er en av de mest vanlig årsaker til nedsatt prestasjon hos sports hester globalt sett. Evaluering av kollaps i svelget er gjort subjektivt fra video opptak tatt under tredemølle eller «overground» undersøkelse. En «pilot studie» nylig utført ved NMBU v...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Det tredje LPMO symposiet

I oktober 2020 organiseres det tredje LPMO symposiet. LPMOer, eller «lytic polysaccharide monooxygenases» ble oppdaget av forskningsgruppen til Vincent Eijsink i 2010. I de ni årene som har fulgt har forskning innen denne enzymfamilien økt dramatisk, hvilket kommer tydelig frem av den store øknin...

Awarded: NOK 15,312

Project Period: 2019-2020

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering (Open Access) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 2018 (Annen støtte -STIM-OA)

NMBU har videreført NMBU Publlikasjonsfond for Open Access i 2018 med til sammen 599.775,- kroner. For regnskapsåret 2017 fikk prosjektet etter søknad fra NFRs STIM-OA program bevilget kr. 320.000,- kroner som ble lagt til egenfinansieringen fra NMBU på. kr. 279.775,-. I 2018 har det kommet inn t...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ERA-GAS: Grass To Gas: Strategies to mitigate GHG emissions from pasture-based sheep systems

Frå gras til gass: Strategiar for å minske klimagassutsleppa frå beitebasert saueproduksjon (Gras-til-Gass) Gras-til-Gass skal hjelpe internasjonal sauenæring med å redusere klimagassutsleppa ved å gje eit betre grunnlag for målretta avl og fôringsopplegg i beitebaserte produksjonar som og skal ...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The 10th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV10)

The 10th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV10) er, som navnet tilsier, den tiende i rekken av MMV-konferanser. Konferansen inngår i en serie som arrangeres annethvert år, der den første ble arrangert i Wien i Østerrike i 2002...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2021

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Trained immunity and nutritional programming for resilient salmon

Trent immunitet og ernæringsmessig programmering for resilient laks («RESILIENT SALMON») Havbruksnæringen er en viktig økonomisk sektor for Norge og hele verden. Den stadige veksten i denne næringen har imidlertid flere utfordringer. Prosjektet “RESILIENT SALMON” vil bidra til økt vekst og verdi...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Fundamental studies of microbial nitrogen transformations

A core theme is the transcriptional regulation of the genes coding for nitrite reductase (NIR), nitric oxide reductase (NOR) and N2O reductase (NOS). Recently we have disovered stochastic transcription of NIR in the model bacterium, Paracoccus denitrificans, and strong expression of NOS in all ce...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

NUTRINFECT: New in vitro assays of fish pathogen infection across the intestinal epithelium and effects of functional feed ingredients

Innen akvakultur er sammenhengen mellom ernæring, immunresponser og produksjonssykdommer uklar. Kunnskap om hvordan fôrkomponenter kan påvirke slimhinne-infeksjoner er fortsatt ukjent, ikke minst på grunn av mangel på målrettede forskningsverktøy. In vitro-modeller kan med fordel brukes som målre...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Improving the DUPADAT ERC application

In this project I intend to improve my ERC proposal by developing new work packages that can address key aspects of the ERC-panel/reviewers criticisms. In my previous ERCstg proposal/interview I was criticised for being too restrictive with my choice of model system – I focussed solely on salmoni...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

What makes a tree a tree? Characterization and evolution of the gene regulatory network underlying wood development

Hva gjør trær til trær? Alt som kan lages av olje kan også lages av trær og biomassen i trestammer blir derfor en viktig ressurs i det grønne skiftet. Trær representerer også klodens største landbaserte karbonsluk. Likevel kan vi fortsatt ikke svare på det mest fundamentale spørsmålet: Hva gjø...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Clostridia and other microbiota in raw milk and milk products: importance for product quality and food safety

Sporedannende bakterier av slektene Bacillus og Clostridium (Klostridier) vil alltid være til stede i gårds- og meieri-miljøet og vil lett kunne forurense melk. Pasteurisering dreper bakteriene i melken, men bakterienes sporer vil overleve. Bakteriesporene kan deretter germinere, noe som fører ti...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Strategies in grass silage production to mitigate enteric CH4 emissions from ruminants

Omtrent 2/3 av klimagassutslippene i norsk jordbruk kommer fra drøvtyggere, og hovedandelen av utslippet er metan fra fordøyelsen til drøvtyggerne. Grovfôr utgjør en stor andel av dyrenes fôrrasjon. Det er også et nasjonalt mål å øke grovfôrandelen og andel norskprodusert fôr i rasjonen til drøvt...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kunnskapsutredning innen dyrehelse

Den viktigste oppgaven til landbruks- og matsektoren er å sikre innbyggerne trygge matvarer av god kvalitet og bidra til optimal utnyttelse av jordbaserte naturressurser. Landbruks- og matdepartementet har derfor gitt Forskningsrådet et oppdrag om å prioritere forskning som bidrar til nok og tryg...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

New generation biofertilizers for improved nitrogen management, sustainable food production and low greenhouse gas emissions

Gjennombrudd i forskning for reduksjon av lystgassutslippet! Prosjektet følger to spor for å finne effektive metoder for å redusere utslipp av N2O fra landbruksjord: 1) bruke avfallet fra biogassproduksjon (digestat) for å styrke jordens evne til å redusere klimagassen N2O til harmløst N2, 2) R...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

KUNVEL: Knowledge update on animal welfare: A review of animal welfare research in Norway 2012-2019

Kunnskapsnotatet KUNVEL har som formål å gi en lett tilgjengelig oversikt over forskning innen dyrevelferd i Norge i perioden 2012-2019, samt identifisere utfordringer og fremtidige kunnskapsbehov. Aktuelle dyrearter er i hovedsak matproduserende landdyr i Norge som fjørfe, svin, småfe og storfe,...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Knowledge note about food safety in the primary production and the food industry

Mattrygghet kan enkelt defineres som at man ikke skal bli syk av den maten man spiser eller vannet man drikker. Dette betyr at næringsmidler ikke skal inneholde helseskadelige biologiske, kjemiske eller fysiske komponenter når de konsumeres i henhold til tiltenkt bruk. Slike komponenter kan finne...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Urban Margins, Global Transitions: Everyday Security and Mobility in Four Russian Cities

Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022 forandret den globale politiske konteksten for feltarbeid og forskningssamarbeid. Vår forskning på ulikhet, sikkerhet, mobilitet og urbane endringer i Russland har fått en ny ramme for analyse og tolkning av data. I 2020 og 2021 var prosjektet sterkt p...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Gut Immunity agasint intracellulr pathogens

In order to design diets that are more effective or functional feeds, we have to understand the mechanisms controlling nutrients uptake, microbiota composition and gut immunity. The present project will isolate and characterize leukocytes and cytokines from the gastrointestinal tract of salmon an...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Project WildMap: Putting wildlife population dynamics on the map through spatially explicit estimation of abundance and demographic rates

Innen viltforvaltning og bevaringsbiologi er det en stor utfordring å skaffe pålitelig informasjon om størrelsen og dynamikken til viltbestandene. Viltbestander – og dynamikken i disse – er uløselig knyttet til romlige forhold; artenes og populasjonenes utbredelse strekker ser over og på tvers av...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Fighting antimicrobial resistant infections by high-throughput discovery of biofilm-disrupting agents and mechanisms

Antimikrobiell resistens (AMR) er eit aukande problem omkring i verda. Stadig fleire infeksjonar er vanskelege å behandle på grunn av bakteriar som er resistente mot antibiotika. Særleg vanskelege er infeksjonar som er forårsaka av bakteriar som veks i biofilmer. Dette er fordi biofilmen gir bakt...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Closing the Water Cycle Gap with Harmonised Actions for Sustainable Management of Water Resources - WATER HARMONY

Vann er en knapp ressurs. Ikke-bærekraftig bruk, sammen med raskt økende befolkning, forsterker de negative virkningene på naturlige, miljømessige, geografiske og sosiale forhold, som allerede er under økt press fra klimaendringer. Fremvoksende mikroforurensninger (MF) og utslippene deres, selv v...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Cascading consequences of hunting and fishing for ecosystem services in Amazonian forests

Jakt og fiske er livsgrunnlaget for urfolk og annen lokalbefolkning i Amazonas. I senere tid har imidlertid ukontrollert jakt og fiske ført til stor nedgang i populasjoner av både vilt og fisk mange steder i denne regionen. En god løsning for jakt- og fiskeforvaltning er derfor avgjørende for bev...

Awarded: NOK 19.8 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Viken