0 projects

TRANSPORT-Transport 2025

Geofencing strategies for implementation in urban traffic management and planning

GeoSence-prosjektet vil utarbeide løsninger for bruk av geofence-teknologi og -systemer tilpasset behovene og utfordringene til europeiske byer, som kan bidra til å forbedre sikkerhet, trafikkflyt og miljøkonsekvenser i byområder. Prosjektet vil også adressere tema som brukeraksept, myndighetsper...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

AEGIR - Ammonia electric marine power for GHG emission reduction

Internasjonal skipsfart bruker over 300 millioner tonn fossilt drivstoff hvert år noe som fører til store utslipp av CO2 og andre klimagasser. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) har som mål å halvere bransjens klimagassutslipp innen 2050 og oppnå null-utslipp av CO2 innen 2100. Samti...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Autonom anleggplass

Fremtiden er autonom og utslippsfri. Dette gjelder også anleggsplasser og infrastruktur. I dag står anleggsmaskiner for 1.6% av Norges årlige klimagassutslipp, og omtrent halvparten av tiden de er i operasjon går maskinene på tomgang. Anleggsbransjen er en bransje med stor global konkurranse - og...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Sjark 2.0 – en grønn revolusjon for kystnær fangst og fiskeri

Formålet med forprosjektet er å legge til rette for en storskala kommersiell satsning på "Sjark 2.0" - en helt ny måte å gjennomføre kystfiske på - som er grønnere og tryggere, og som gir økt verdiskaping både gjennom muligheter i Norge og eksport av norsk teknologi og tjenester verden rundt. Sja...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Digital Twins for Wind Energy

The most ambitious scenario defined by the European Commission suggests 450 GW offshore wind capacity in Europe by 2050 . Meeting this potential represents a huge market opportunity to grow Norway's wind power industry. To be successful, however, cost-competitive solutions must be developed. DTfo...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

4RinEU for Norge -Prefab for Rehab. Robuste og pålitelige konsept og teknologier for oppgradering av boliger i Norge

Oppgradering av eksisterende bygningsmasse til en høyere energistandard er viktig for å nå bærekraftsmålene, men dagens oppgraderingsrate er svært lav. EU prosjektet 4RinEU har utviklet avanserte prefabrikkerte elementer med integrert teknologi, anbefalte tiltakspakker og veiledning om god metodi...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Digital transformation of the human-centred manufacturing shopfloor in Norway

Prosjektet "Digital transformation of the human-centered manufacturing shopflor in Norway, heretter kalt HUMAN-NOR, hadde som mål å spre kunnskap om hvordan man kan forbedre produktivitet og redusere feil ved å bruke Augmented Reality (AR) verktøy utviklet i H2020 prosjektet "HUman-Manufacturing"...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Grønn Digital UAV-basert Ekspresstjeneste

Med utfordrende geografi, infrastruktur og klima har Norge behov for nye løsninger for miljøvennlige tidskritiske vareleveranser innenfor flere sektorer. Forprosjektet skal spisse en satsing hvor hub-til-hub dronetransport av tidskritisk mindre gods skal erstatte tradisjonelle og mer forurensende...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

GAs-based MEtal production

If the world is to meet the Paris Climate Agreement as well as the United Nations Sustainable Development Goals, sustainable production of metals is key. The development of for example solar and wind energy, weather-safe roads and cities will demand large amounts of metals and metallurgically pro...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Supplementary funding for COGNITWIN project - Impact from Hybrid Twins for the Norwegian Process Industry

COGNITWIN-prosjektet er finansiert av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 under tilskuddsavtale nr. 870130. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et fullstendig digitalisert konsept for selvlæring og proaktive neste generasjons digitale tvillinger for prosessindustrien, hybride tv...

Awarded: NOK 0.99 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Waste MANAGEment and organic WASTE valorisation to advanced biofuels

MANAGEWASTE er tildelt "Forsterkningsmidler til norske deltakere i Horizon 2020-prosjekter". Prosjektet er knyttet til et H2020 -prosjekt, WASTE2ROAD - Biofuels from WASTE TO ROAD transport. Formålet med NFRs forsterkningsmidler er å øke virkningen av Norges deltakelse i Horizon 2020 -prosjekter ...

Awarded: NOK 0.96 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fagdag "Framtidens Landbruksbygg" på Verdal Industri Park (VIP)-Sentret den 28/1-2021 med gårdsbesøk

Fagdag Fremtidens Landbruksbygg på VIP-Sentret i Verdal den 28/1-2021 organiseres av SINTEF og PRONEO i samarbeid med Industrinavet i Trøndelag, Mære Landbruksskole og Verdal Næringsforum. Fagdagen er en oppfølging til "Fagdag Landbruksbygg" i fjor høst på Mære Landbruksskole som ble veldig godt ...

Awarded: NOK 97,999

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Digitale reparasjoner og virtuelle lagre

DigiRep vil definere grunnlaget og partnere for en hovedprosjektsøknad for å etablere en grønn verdikjede for reserve- og erstatningsdeler i Norge der 3D-printing, framstilling av digitale modeller (digital tvilling) og skybaserte virtuelle lagre spiller en sentral rolle. Prosjektet vil revolusjo...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Novel technology for manufacturing a multifunctional hybrid membrane for advanced purification of wastewaters

Prosjektets mål: Det primære målet for NYMPH-prosjektet er å utvikle nye membraner for vannbehandling med utmerkede anti-fouling-egenskaper og høyt separasjonsnivå sammenlignet med state of the art membraner. Teknisk innhold: NYMPH-prosjektet vil utvikle og teste metoder opp til TRL 5 for funksj...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Sirkulære materialer og prosesser i BAE næringen

Prosjektet "Sirkulære materialer og prosesser for BAE næringen" skal gjennom forskning, utvikling og innovasjon realiserer grønn omstilling av næringen. Plattformen vil bidra til å løse flere sentrale utfordringer knyttet til kritiske verdikjeder for omstilling til en mer sirkulær økonomi. Forpro...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Quasicrystal nucleation in a metallic matrix

Kvasikrystaller (KK) ble oppdaget i 1982 av Daniel Shechtman. Han brukte transmisjonselektron-mikroskopi (TEM) på en legering av aluminium (Al) med 14% mangan, og fant 'umulige' partikler med 5-tallig symmetri. En vanlig krystall er periodisk, som betyr at atomer gjentas i fast avstand langs krys...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Clean offshore energy by hydrogen storage in petroleum reservoirs

Utslipp fra petroleumsproduksjon utgjør over 25% av Norges totale CO2-utslipp, og disse må reduseres betydelig for å nå Norges ambisjoner i Parisavtalen. En måte å redusere disse utslippene på er å gå over til fornybar energi for å drive alle operasjonene og offshore-plattformene. På grunn av den...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Smart Journey Mining: Towards successful digitalisation of services

Den digitale transformasjonen av samfunnet har ført til fundamentale endringer i hvordan tjenester leveres og oppleves av mennesker. Digitaliseringen har som mål å øke effektiviteten og forenkle arbeidsoppgavene våre. Samtidig opplever vi ofte at digitale tjenester ikke fungerer som forventet, el...

Awarded: NOK 15.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

From evading to embracing immune cells – Development of neutrophil-targeted anti-cancer nanomedicine

Nanomedisiner er nanopartikler som inneholder medisiner og har blitt grundig undersøkt for behandling mot kreft i løpet av de siste tiårene. Et av de viktigste grunner for å bruke nanomedisiner til å behandle kreft er at nanopartiklene kan levere høyere konsentrasjoner av legemidlet til svulster ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Raksha: 5G Security for Critical Communications

Innføringen av 5G i mobilnettarkitekturen representerer et paradigmeskifte som krever nye tilnærminger for å håndtere sikkerhetstrusler. Softwariseringen av nettverksfunksjoner, krav til å kunne støtte mindre sikre eldre nettverk samt bruken av websentriske protokoller gjør at 5G får en forstørr...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Hydrogen Europe_Norsk deltakelse 2021-2023 - Ansvarlig for TC3 Transport i styret for Hydrogen Europe Research

EUs storsatsing innen Hydrogen og Brenselceller, Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) under Horizon 2020 er inder avslutning, og har hatt et budsjett på totalt 1,33 milliard Euro i perioden 2014-2020. Forberedelse av niende rammeprogram er godt i gang og Clean Hydrogen for Europe er...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Norwegian in-situ Rock Stress for Sustainable Development of Hydroelectric Power

Norsk vannkraftteknologi har et verdensomspennende renommé som kostnadseffektivitet, miljømessig bærekraftig og et bevist design- og konstruksjonskonsept. Noen spesielle trekk ved norske vannkraft er utslag under vann, uforede trykktunneler, luftputekamre, og bred anvendelse av anlegg under jord....

Awarded: NOK 13.7 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Norsk bidrag til utarbeidelse av SESAR 3 arbeidsprogram

Luftfart er viktig for Norge. Det ser en blant annet ved å se på reisestatistikk, spesielt i forhold til folketall. Vi er forholdsvis få innbyggere men bor spredt og har utfordringer i forhold til klima, topografi og geografi som sentraleuropeiske land ikke har. Luftfarten i Europa er fragmentert...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

2^2-INTRATARGET: Nanocarriers to deliver antibodies towards intracellular targets in cancer cells/TAMs at primary/metastatic sites

2^2-INTRATARGET er et transnasjonalt Europeisk prosjekt med partnere fra Spania (koordinator), Italia, Frankrike og Norge. Konsortiet består av eksperter innen fremstilling av antistoff, nanobærerutvikling, karakterisering av nanomedisiner, immunologer, farmasøyter og cellebiologer. Forskning inn...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Enabling a low carbon society through marine minerals utilisation

The use of minerals is a vital part of green value chains. The main project will aim to enable utilisation of marine minerals in low carbon technologies to be able to reach the targets as set out in the Paris Agreement. The demand growth for metals, depending on the climate change scenario, will ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES rammebevilgning 2021-2022 SINTEF

Tiltak for å øke returraten i Horisont Europa og andre programsamarbeid krever langsiktig og systematisk tilnærming. SINTEFs kjernevirksomhet er utvikling av teknologi og innovasjon i samarbeid med industri og offentlig sektor. For å treffe utvelgelseskriteriene i Horisont Europa er det en foruts...

Awarded: NOK 36.0 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Polar Climate and Cultural Heritage – Preservation and Restoration Management

Arktisk kulturarv presenterer svært verdifull historisk informasjon. Kulturarv kan også være en drivkraft for bærekraftig utvikling av arktiske samfunn via positive effekter på samfunnsmessige, økologiske og økonomiske domener. Imidlertid brytes arktisk kulturarv naturlig nok ned med tiden. Dette...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Sustainable Materials for the Battery Value Chain (SUMBAT) A Norwegian RDI Flagship Program – Pre-project

The primary goal for SUMBAT is to define the main project under the “Grønn Platform” that will establish and support a sustainable battery value chain in Norway. The core group of IFE and SINTEF will seek out relevant partners both from industry and academia and establish a consortium of relevant...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Centre for Industrial Biotechnology

Industriell bioteknologi innbefatter bruk av moderne bioteknologiske metoder, enzymer og mikroorganismer for produksjon av en rekke produkter, herunder kjemikalier, medisiner, mat- og fôr-ingredienser, detergenter, energi og biomaterialer. Industriell bioteknologi vil spille en viktig rolle i utv...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon av gull Open Access 2019 - SINTEF AS

SINTEF AS søker om refusjon via Forskningsrådets utlysning STIM-OA

Awarded: NOK 63,000

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage